Ob­zor č. 3 – 20. 1. 1997
Na prv­ní stra­ně na­lez­ne­me ote­vře­ný do­pis, jímž se ma­na­že­ři Čes­kých drah, kte­ří v té do­bě za­klá­da­li Od­bo­ro­vý klub ma­na­že­rů Čes­kých drah, ohra­zu­jí pro­ti kri­ti­ce své­ho po­čí­ná­ní. Kri­ti­ka za­zní­va­la jak od Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů, tak od před­se­dy Čes­ko­mo­rav­ské ko­mo­ry od­bo­ro­vých sva­zů Ri­char­da Fal­bra. Ten k je­jich do­pi­su sdě­lil, že na svém sta­no­vis­ku ne­má co mě­nit.„Jsem pře­svěd­čen o tom, že ten­to Od­bo­ro­vý klub ma­na­že­rů vzni­kl pou­ze pro­to, aby do­šlo k za­blo­ko­vá­ní ko­lek­tiv­ní­ho vy­jed­ná­vá­ní na Čes­kých dra­hách, a vě­řím, že ini­cia­ti­va ČMKOS, ve­dou­cí ke změ­ně zá­ko­na 120, ta­ko­vé­to trap­né po­ku­sy o vy­tvá­ře­ní pseu­dood­bo­ro­vých or­ga­ni­za­cí ukon­čí,“ do­dal Fal­br.

Na stra­ně jed­na je dá­le struč­ná zprá­va o stá­le ne­úspěš­ném ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní o mzdo­vém ná­růs­tu na Čes­kých dra­hách pro rok 1997. Vzhle­dem k to­mu, že ne­do­šlo k do­ho­dě, za­měst­na­va­tel pro­hlá­sil, že „o­šet­ří“ le­den 1997 ná­růs­tem ve vý­ši 15 % no­mi­nál­ních mezd. To by­lo ovšem nej­mé­ně o 1,2 % pro­ti oče­ká­va­nému ná­růs­tu mezd Čes­ké re­pub­li­ky, s čímž od­bo­rá­ři ne­sou­hla­si­li.

„Čis­tá – Mla­do­ti­ce od 1. 1. 1997 bez pro­vo­zu“ je ti­tu­lek člán­ku na stra­ně 2, kte­rý uvá­dí, že z dů­vo­du tech­nic­ké ne­způ­so­bi­los­ti pro pro­vo­zo­vá­ní drá­hy do­chá­zí na tra­ti Ra­kov­ník – Mla­do­ti­ce a Čis­tá – Mla­do­ti­ce k na­hra­ze­ní vla­ků au­to­bu­so­vou do­pra­vou. Zá­ro­veň by­la za­sta­ve­na ná­klad­ní do­pra­va v ce­lé tra­ti Ra­kov­ník – Mla­do­ti­ce s vý­jim­kou ob­slu­hy ma­ni­pu­lač­ních míst v žst. Lubná ze sta­ni­ce Ra­kov­ník.

Ob­zor č. 4 – 27. 1. 1997
„Pre­mi­ér Klaus se ži­vě za­jí­mal o in­for­ma­ce o sta­vu Čes­kých drah“
je ti­tu­lek roz­ho­vo­ru s před­se­dou OSŽ Ja­ro­mí­rem Duš­kem, v němž in­for­mo­val čte­ná­ře Ob­zo­ru o se­tká­ní zá­stup­ců OSŽ s pre­mié­rem Klau­sem, k ně­muž do­šlo 16. 1. 1997. Od­bo­rá­ři by­li po­dle je­ho slov pří­jem­ně pře­kva­pe­ni jak zá­jmem, tak ča­sem, kte­rý jim pre­mi­ér vě­no­val. „Ho­vo­ři­li jsme o ně­kte­rých ob­las­tech ne­hos­po­dár­nos­ti na Čes­kých dra­hách, o ne­kom­pe­tent­nos­ti, ne­kon­cepč­nos­ti, o po­ru­šo­vá­ní pra­cov­něpráv­ních před­pi­sů. Zmí­ni­li jsme, že má­me po­cit, že jsme úmy­sl­ně hná­ni do po­ru­še­ní so­ci­ál­ní­ho smí­ru,“ uve­dl Ja­ro­mír Du­šek, po­dle je­hož dal­ších slov by­lo zřej­mé, že pre­mi­ér sly­ší ně­kte­ré in­for­ma­ce po­pr­vé a ur­či­tě si k nim vy­žá­dá dal­ší pod­kla­dy. Vác­lav Klaus po­té po­žá­dal od­bo­rá­ře o dal­ší schůz­ku, k níž mě­lo do­jít bě­hem ně­ko­li­ka týd­nů.

„Chtě­jí-li si že­lez­ni­čá­ři vy­dě­lat, mu­sí jich být pod­stat­ně mé­ně, uve­dl mi­nis­tr Mar­tin Ří­man na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci MDS“, je dal­ší ti­tu­lek z prv­ní stra­ny. Mi­nis­tr do­pra­vy na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci dne 17. 1. kro­mě slov z ti­tul­ku uve­dl, že „že­lez­ni­ce je ta­dy pro­to, aby pře­pra­vo­va­la na del­ší vzdá­le­nos­ti hro­mad­né sub­strá­ty, tam je a bu­de kon­ku­ren­ceschop­ná a ne­za­stu­pi­tel­ná, ale uka­zu­je se, že do­pra­vy na vzdá­le­nost ně­ko­li­ka de­sí­tek ki­lo­met­rů se bu­de mu­set že­lez­ni­ce vzdát“.

Po­dle před­se­dy OSŽ, je­hož vy­jád­ře­ní ná­sle­do­va­lo, pro­hlá­še­ní vy­vo­lá­vá do­jem, že se zřej­mě vel­mi inten­ziv­ně pra­cu­je na lik­vi­da­ci že­lez­ni­ce ja­ko kon­ku­ren­ce sil­nič­ní do­pra­vy.

Ob­zor se dá­le vra­cí k otáz­ce ru­še­ní hy­gie­nic­ké služ­by u ČD a po­za­sta­vu­je se nad ně­kte­rý­mi okol­nost­mi při pře­ve­de­ní těch­to slu­žeb na fir­mu Me­di­styl, s níž by­la uza­vře­na smlou­va na 10 let, aniž by by­la po­de­pře­na eko­no­mic­kým roz­bo­rem. Smlou­va by­la na­víc po­de­psá­na již před­tím, než by­la or­ga­ni­zač­ní změ­na pro­jed­ná­na s od­bo­ry. Pře­chod čin­nos­tí na tu­to fir­mu byl pro­vá­zen uta­jo­vá­ním a mlže­ním.

Ob­zor dá­le při­ne­sl mi­mo ji­né re­por­táž z ohro­že­né lo­kál­ky z Ný­řan do Heř­ma­no­vy Hu­ti a ob­sáh­lý roz­bor sou­čas­né­ho sta­vu i bu­douc­nost do­pro­vá­ze­né kom­bi­no­va­né do­pra­vy u nás.    

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 199 hostů a žádný gestor