Ob­zor č. 5 – 3. 2. 1997
„Vzhle­dem k ne­ocho­tě před­sta­vi­te­lů mi­nis­ter­stva do­pra­vy a spo­jů a Ge­ne­rál­ní­ho ře­di­tel­ství s. o. ČD ře­šit váž­né při­po­mín­ky Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů, tý­ka­jí­cí se zvláš­tě ne­kon­cepč­nos­ti a ne­hos­po­dár­nos­ti ří­ze­ní Čes­kých drah, roz­hod­lo ve­de­ní OSŽ o svo­lá­ní mi­mo­řád­né­ho Před­sta­ven­stva OSŽ,“
pí­še se v úvod­ním člán­ku na prv­ní stra­ně. Text je do­pl­něn dal­ší dů­le­ži­tou in­for­ma­cí: mi­mo­řád­né Před­sta­ven­stvo OSŽ dne 29. 1. 1997 roz­hod­lo, že usku­teč­ně­ní stáv­ky ja­ko po­sled­ní mož­nos­ti k pro­sa­ze­ní po­ža­dav­ků OSŽ je ne­vy­hnu­tel­né. Ob­zor zá­ro­veň při­ne­sl po­ky­ny pro účast­ní­ky stáv­ky.

Před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek dne 29. 1. v te­le­viz­ní Aré­ně, vě­no­va­né že­lez­ni­ci, in­for­mo­val o hlav­ním mo­ti­vu OSŽ ke stáv­ce, což by­la zá­chra­na že­lez­ni­ce, při­čemž ar­gu­men­tač­ně jed­no­znač­ně po­ra­zil své opo­nen­ty. Obzor z tohoto pořadu přinesl podrobnou reportáž.

Ob­zor č. 6 – 10. 2. 1997
Úvod­ní ob­sáh­lá re­por­táž s ti­tul­kem„Stáv­ka za bu­douc­nost že­lez­ni­ce“ po­pi­su­je den za dnem prů­běh stáv­ky na železnici, kte­rá by­la vy­hlá­še­na dne 2. 2. se za­há­je­ním o půl­no­ci z pon­dě­lí 3. na úte­rý 4. úno­ra 1997 a dél­ka je­jí­ho tr­vá­ní by­la sta­no­ve­no mi­ni­mál­ně na 48 ho­din s tím, že při ne­splně­ní po­ža­dav­ků stáv­ku­jí­cích se mů­že opa­ko­va­ně pro­dlu­žo­vat vždy o 24 ho­din. V pro­hlá­še­ní, kte­ré OSŽ vy­da­lo k vy­hlá­še­ní stáv­ky, je uve­de­no, že:

– ne­ní žád­ná kon­cep­ce fun­go­vá­ní ČD,

– na­dá­le se rea­li­zu­jí di­vo­ké a ne­sys­té­mo­vé kro­ky,

–  pro­hlu­bu­je se kri­tic­ký stav tra­tí, vo­zo­vé­ho par­ku a bu­dov Čes­kých drah,

– pro­ka­za­tel­ně do­chá­zí k ne­hos­po­dár­né­mu po­uží­vá­ní ma­jet­ku ČD,

– ne­ní na­plňo­vá­no roz­hod­nu­tí po­ra­dy eko­no­mic­kých mi­nis­trů vlá­dy ČR o kon­so­li­da­ci Čes­kých drah.

Ke stáv­ce se prv­ní den při­po­ji­la Fe­de­ra­ce vla­ko­vých čet a Fe­de­ra­ce pro­voz­ních pra­cov­ní­ků že­lez­nič­ních sta­nic.

V pon­dě­lí 3. 2. ozná­mil mi­nis­tr do­pra­vy Mar­tin Ří­man sdě­lo­va­cím pro­střed­kům, že ne­mí­ní ustu­po­vat hru­bé­mu ná­tla­ku od­bo­rů a že OSŽ mu­sí uhra­dit ne­jen ško­dy, vznik­lé stáv­kou na že­lez­ni­ci, ale i mzdy stáv­ku­jí­cím.

Ob­zor dá­le po­pi­su­je vý­voj ná­lad i vý­stu­py z tis­ko­vých kon­fe­ren­cí obou stran tak, jak se po­stup­ně vy­ví­je­ly. Po­pis kon­čí stře­dou 5. 2., kdy by­la uzá­věr­ka čís­la. Ukon­če­ní stáv­ky (8. 2.), k níž ved­la při­ja­tá do­ho­da, za­zna­me­nal Ob­zor až v ná­sle­du­jí­cím čís­le o tý­den po­zdě­ji.

Ob­zor č. 6 při­ne­sl dá­le re­por­tá­že z řa­dy pra­co­višť po ce­lé re­pub­li­ce i ná­zo­ry stáv­ku­jí­cích. Účast ve stáv­ce by­la ko­lem 80 %. V čís­le by­lo otiš­tě­no i ně­ko­lik ne­ga­tiv­ních ko­men­tá­řů z tis­ku, kte­ré na­bá­da­ly k to­mu, aby vlá­da před ukři­če­ný­mi od­bo­rá­ři neustu­po­va­la. Či­še­la z nich ne­zna­lost po­mě­rů na že­lez­ni­ci a ně­kdy i ne­zna­lost práv­ních před­pi­sů.

Stáv­ku­jí­cím že­lezni­čá­řům vy­slo­vi­ly so­li­da­ri­tu všech­ny od­bo­ro­vé cen­trá­ly, sdru­že­né v Čes­ko­mo­rav­ské ko­mo­ře od­bo­ro­vých sva­zů, Od­bo­ro­vý svaz do­pra­vy i Ra­da ne­dráž­ních sek­cí OSŽ. Me­zi­ná­rod­ní do­prav­ní děl­nic­ká fe­de­ra­ce ITF, sdru­žu­jí­cí do­prav­ní od­bo­ry z ví­ce než 100 ze­mí, se kro­mě vy­jád­ře­ní pod­po­ry ob­rá­ti­la pří­mo na pre­mié­ra ČR s na­lé­ha­vou žá­dos­tí o oka­mži­té ře­še­ní si­tua­ce.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 1026 hostů a žádný gestor