Ob­zor č. 9 – 24. 2. 1997
Pod ti­tul­kem „Ru­dolf Mlá­dek před­lo­žil pro­gram na sní­že­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků, ale zdů­vod­ní ho až do­da­teč­ně“ na­jde­me in­for­ma­ce ze za­se­dá­ní Správ­ní ra­dy Čes­kých drah ko­na­né dne 14. února 1997. Správ­ní ra­da se na svém jed­ná­ní za­bý­va­la mi­mo ji­né pro­gra­mem sni­žo­vá­ní po­č­tu za­měst­nan­ců, a to o 5200 li­dí. Proč to by­lo prá­vě to­to čís­lo, se však no­vi­ná­ři ne­do­zvě­dě­li. I před­se­da Správ­ní ra­dy Ing, Mi­chal To­šov­ský uve­dl: „Správ­ní ra­da ten­to zá­měr schvá­li­la s tím, že vy­ža­du­je­me na ve­de­ní Čes­kých drah, aby jej ješ­tě do­pra­co­va­lo hlav­ně v ob­las­ti zdů­vod­ně­ní a vy­čís­le­ní do­pa­dů a aby jej ta­ké pro­jed­na­li s od­bo­ro­vý­mi or­ga­ni­za­ce­mi.“

Dal­ší in­for­ma­cí z prv­ní stra­ny je předběžná zprá­va o vý­sled­cích prá­ce ko­mi­se, kte­rá šet­ři­la ne­hos­po­dár­nos­ti ma­na­ge­men­tu Čes­kých drah. V do­bě uzá­věr­ky čís­la by­lo uza­vře­no pět z de­ví­ti po­dá­ní. „Jak se nám po­da­ři­lo zjis­tit, již do­sa­vad­ní vý­sled­ky šet­ře­ní ko­mi­se jsou do­sta­teč­ně prů­kaz­né a umož­ňu­jí po­stih ve­de­ní Čes­kých drah, pře­de­vším ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD Ru­dol­fa Mlád­ka,“ uvá­dí se v člán­ku.

Tře­tí z ak­tu­ál­ních člán­ků z prv­ní stra­ny upo­zor­ňu­je na „obrat“ mi­nis­tra do­pra­vy Mar­ti­na Ří­ma­na ve vě­ci ru­še­ní spo­jů, když uve­dl, že v tis­ku hoj­ně přetřá­sa­né ru­še­ní dvou ti­síc spo­jů (od 1. 4. 1997) se ne­za­klá­dá na prav­dě a jde ze stra­ny no­vi­ná­řů o chyb­nou in­ter­pre­ta­ci zá­pi­su z po­ra­dy ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Českých drah. Ob­zor uvá­dí opak a do­kla­du­je to ci­ta­cí to­ho­to zá­pi­su, v němž ge­ne­rál­ní ře­di­tel uklá­dá vrchní­mu ře­di­te­li DOP Ing. Sos­no­vi „de­fi­no­vat pod­mín­ky pro ne­plá­no­va­nou změ­nu jízd­ní­ho řá­du k 1. 4. 1997 (sní­že­ní roz­sa­hu JŘ o cca 2000 vla­ků) ve vaz­bě na prou­dy ces­tu­jí­cích.“

Ob­zor č. 10 – 3. 3. 1997
Pod ti­tul­kem „Mí­tin­ky po­tvr­di­ly nut­nost do­vést po­ža­dav­ky že­lez­ni­čá­řů až do kon­ce“ na­jde­me zpra­vo­daj­ství z prv­ní čás­ti re­gio­nál­ních mí­tin­ků ve­de­ní OSŽ se zá­stup­ci zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí, a to v Ús­tí nad La­bem a Pra­ze. Na mí­tin­cích se hod­no­ti­la stáv­ka na že­lez­ni­ci a dis­ku­to­va­lo se o dal­ším smě­řo­vá­ní OSŽ. „Stáv­ku jsme vy­hrá­li už tím, že jsme po­zna­li, že v par­tě je sí­la,“ za­zně­lo zde mi­mo ji­né. „Teď jde o to vy­bo­jo­vat roz­ho­du­jí­cí bit­vu o že­lez­ni­ci,“ ozý­va­lo se na mí­tin­cích, ne­boť od­bo­rá­ři si uvě­do­mo­va­li, že vy­hra­nou stáv­kou boj ne­kon­čí.

Ob­zor dá­le uve­řej­nil Zprá­vu z mi­mo­řád­né kon­trol­ní sku­pi­ny, kte­rá v sou­la­du s do­ho­dou o ukon­če­ní stáv­ky na že­lez­ni­ci pro­šet­ři­la de­vět pod­ně­tů tý­ka­jí­cích se ne­hos­po­dár­nos­ti ma­na­ge­men­tu Čes­kých drah. Všech­ny pod­ně­ty by­ly shle­dá­ny ja­ko opod­stat­ně­né, v ně­kte­rých pří­pa­dech by­la do­po­ru­če­na hloub­ko­vá kon­tro­la. Pod­ně­ty se tý­ka­ly mi­mo ji­né na­klá­dání s ma­jet­kem Čes­kých drah, převodu majetku na jinou osobu, ná­jmu po­zem­ků v Mo­rav­ské Ost­ra­vě, úniku tržeb při přepravě dříví v síti ČD, neoprávněného vystavení jízdních dokladů FIP či smlou­vy me­zi ČD a fir­mou Me­di­styl. U ně­kte­rých bo­dů by­lo kon­sta­to­vá­no, že by ně­kte­rá zjiš­tě­ní moh­la být kva­li­fi­ko­vá­na ja­ko po­de­zře­ní z trest­ného či­nu.

Jak se dalo očekávat, ministr dopravy výsledky práce kontrolní skupiny zpochybnil. Podle jeho názoru se většina podání týkala minulého managementu Českých drah. Místopředseda OSŽ Jiří Kratochvíl naopak zdůraznil, že se posuzovaly pouze ty případy, na které měl vliv současný management Českých drah (z doby druhé poloviny roku 1995 a roku 1996).                                  
Zdeňka Sládková

 

Právě přítomno: 990 hostů a žádný gestor