Ob­zor č. 11 – 10. 3. 1997
„Od­bo­rá­ři ne­hod­la­jí to­le­ro­vat po­ru­šo­vá­ní do­ho­dy“
– je sou­hrn­ný ti­tu­lek zpra­vo­daj­ství z od­bo­rář­ských mí­tin­ků v Br­ně, Pře­ro­vě, Ost­ra­vě a Par­du­bi­cích. Pro­bí­ha­ly ve dnech 27. a 28. úno­ra 1997. Jak se uvá­dí v úvo­du, na všech těch­to mís­tech od­bo­rá­ři dů­raz­ně vy­stou­pi­li pro­ti po­ru­šo­vá­ní Do­ho­dy o ukon­če­ní stáv­ky na že­lez­ni­ci ze stra­ny GŘ ČD. Vy­jád­ři­li zá­ro­veň pl­nou pod­po­ru Ústře­dí OSŽ k vy­hlá­še­ní stáv­ky v pří­pa­dě, že uza­vře­ná do­ho­da ne­bu­de be­ze­zbyt­ku plně­na.

Na prv­ní stra­ně Ob­zor in­for­mu­je o jed­ná­ní vlá­dy dne 5. 3. 1997, kte­rá se mi­mo ji­né za­bý­va­la i si­tua­cí na že­lez­ni­ci a od­po­věd­nos­tí ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Ru­dol­fa Mlád­ka. V zá­vě­ru jed­ná­ní vlá­dy pre­mi­ér Vác­lav Klaus pře­če­tl no­vi­ná­řům tis­ko­vé pro­hlá­še­ní, ve kte­rém se uvá­dí, že se vlá­da se­zná­mi­la s výsledky mi­mo­řád­né kon­tro­ly na že­lez­ni­ci a ne­shle­da­la žád­nou pří­mou osob­ní od­po­věd­nost ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le za zjiš­tě­né ne­do­stat­ky. Vlá­da zá­ro­veň vza­la na vě­do­mí úmy­sl Ru­dol­fa Mlád­ka, kte­rý byl tč. na do­vo­le­né, na svo­ji funk­ci re­zig­no­vat. Mi­nis­tr do­pra­vy Mar­tin Ří­man ozna­čil Mlád­kův od­chod za špat­né ře­še­ní pro že­lez­ni­ci.

Dal­ším zá­sad­ním člán­kem je in­for­ma­ce o tom, že Čes­ké drá­hy chtě­jí zru­šit čty­ři ob­chod­ně pro­voz­ní ře­di­tel­ství, ač ten­to krok za­tím ne­schvá­li­la Správ­ní ra­da Čes­kých drah.

Ob­zor č. 12 – 17. 3. 1997
I v dal­ším čís­le Ob­zo­ru pokra­ču­je zpra­vo­daj­ství z od­bo­rář­ských mítinků, ten­to­krát v Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích a Plz­ni (oba 6. 3. 1997). Za­zně­la na nich mi­mo ji­né in­for­ma­ce o tom, že ve­de­ní OSŽ po­va­žu­je jed­not­li­vé bo­dy do­ho­dy za ne­pl­ně­né, kro­mě bo­du pá­té­ho, jímž se OSŽ za­va­zu­je ukon­čit stáv­ku. „Po­kud se na­še po­ža­dav­ky ne­do­táh­nou do kon­ce, by­la všech­na ta ri­zi­ka zby­teč­ná,“ zdů­raz­nil před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek.

Na prv­ní stra­ně je dá­le in­for­ma­ce o tom, že Správ­ní ra­da pro­jed­na­la re­zig­na­ci Ru­dol­fa Mlád­ka na funk­ci ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le a na je­ho mís­to zvo­li­la Ing. Vla­di­mí­ra Sos­nu, kte­rý do­sud pra­co­val ja­ko vrchní ře­di­tel Di­vi­ze ob­chod­ně pro­voz­ní. „Ne­ho­ří­me nad­še­ním z je­ho jme­no­vá­ní, pro­to­že je­ho pů­so­be­ní na Čes­kých dra­hách už nám při­nes­lo mno­hé ztrá­ty. Na­ši pod­po­ru ne­zís­kal ani ná­ho­dou a i je­mu do očí jsme řekli, že to ne­bu­de mít s ná­mi leh­ké,“ ko­men­to­val je­ho zvo­le­ní před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek.

Na první straně najdeme aktuální roz­ho­vor s no­vým ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem Ing. Sosnou. Ob­zor se jej tá­zal mi­mo ji­né na okol­nos­ti re­duk­ce ob­chod­ně pro­voz­ních ře­di­tel­ství či na úkol zru­šit 2000 spo­jů, kte­rý do­stal od mi­nis­tra do­pra­vy bez­pro­st­řed­ně po skon­če­ní stáv­ky na že­lez­ni­ci. K prvnímu dotazu Ing. Sos­na uvedl, že na systému řízení stanic se nic nemění, jen se budou řídit z pěti center místo devíti. Úkol zrušit 2000 spojů ozna­čil za dlou­ho­do­bý a řekl, že případnému rušení bu­dou před­chá­zet vý­poč­ty ren­ta­bi­li­ty nejvíce ztrá­to­vých spo­jů a jed­ná­ní s pří­sluš­ný­mi re­gio­ny.          

Zdeňka Sládková

 

Právě přítomno: 984 hostů a žádný gestor