Ob­zor č. 13 – 24. 3. 1997
Na prv­ní stra­ně na­jde­me vý­tah z prv­ní te­ze kon­cep­ce re­struk­tu­ra­li­za­ce Čes­kých drah, kte­ré při­pra­vil ná­měs­tek mi­nis­tra do­pra­vy Ing. Mi­chal To­šov­ský. Ob­zor člá­nek uve­dl ti­tul­kem:„Ing. To­šov­ský ne­po­čí­tá s har­mo­ni­za­cí do­prav a na­vr­hu­je zba­vit Čes­ké drá­hy ´pří­tě­že re­gio­nál­ních tra­tí´“.V do­ku­men­tu se dále uvádí mimo jiné: „Že­lez­ni­ce ne­má a ne­mů­že mít uni­ver­zál­ní cha­rak­ter. Ten má a vždy bu­de mít do­pra­va sil­nič­ní. Vý­znam že­lez­ni­ce je pře­de­vším v pře­pra­vě urči­tých zbo­žo­vých ko­mo­dit v do­pra­vě ná­klad­ní a v urči­tých se­di­mentech do­pra­vy osob­ní (dál­ko­vá, pří­měst­ská).“ Za­cho­vá­ní re­gio­nál­ních tra­tí ne­ní – po­dle té­to kon­cep­ce – z hle­dis­ka do­prav­ní ob­služ­nos­ti vů­bec po­třeb­né. „Je pro­to mož­no pře­dem při­pus­tit i je­jich úpl­né zru­še­ní,“ uvá­dí se zde. Sou­čás­tí ma­te­ri­á­lu by­la i map­ka s vy­zna­če­ním odře­zá­vaných tratí (o 10, 20 a 30 %).

Na prv­ní stra­ně v rá­meč­ku dá­le na­jde­me pře­hled dů­vo­dů, proč Čes­ko­mo­rav­ská ko­mo­ra od­bo­ro­vých sva­zů od­mí­tá připravovaný ná­vrh zá­ko­na o stáv­ce. Po­dle ČMKOS zá­kon mi­mo ji­né za­ka­zu­je stáv­ko­vat za­měst­nan­cům řa­dy pro­fe­sí či v pří­pa­dě ne­úspěš­né­ho ko­lek­tiv­ní­ho vy­jed­ná­vá­ní. Zá­kon po­ru­šu­je Lis­ti­nu zá­klad­ních práv a svo­bod a umož­ňu­je za­sta­vit ja­kou­ko­li stáv­ko­vou ak­ci zá­sa­hem vlá­dy, mi­ni­ster­stev a sou­dy.„Zá­kon prak­tic­ky ne­umož­ňu­je rea­li­zo­vat ústav­ní prá­vo na stáv­ku. Od­bo­ry zba­ve­né prá­va na stáv­ku ne­mo­hou účin­ně ob­ha­jo­vat prá­va za­měst­nan­ců,“ uvá­dí se v ná­mit­kách ČMKOS.

Ob­zor č. 14 – 1. 4. 1997
O ná­vr­hu zá­ko­na o stáv­ce se hovořilo i na za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ, ko­na­ném 20. 3. 1997. „Pří­pra­vu té­to zá­kon­né úpra­vy vní­mám ja­ko akt po­msty a ja­ko ně­co, co v žád­ném pří­pa­dě v sou­čas­né do­bě ne­ob­sto­jí vů­či Me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ci prá­ce ani vů­či zá­vaz­kům k Evrop­ské unii,“ ře­kl před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek.

V roz­ho­vo­ru s bý­va­lým mi­nis­trem do­pra­vy Vla­di­mí­rem Bu­dinským, po­slan­cem par­la­men­tu, za­zně­la kri­ti­ka ma­te­ri­á­lu k do­prav­ní po­li­ti­ce, kte­rý mi­nis­tr do­pra­vy Mar­tin Ří­man před­lo­žil hos­po­dář­ské­mu vý­bo­ru par­la­men­tu. „Byl to ma­te­ri­ál s mi­ni­mál­ním ob­sa­hem. Po de­ví­ti mě­sí­cích funk­ce by už mi­nis­tr měl před­lo­žit kon­krét­ní ob­sah své stra­te­gie. Ten tam ne­byl,“ ře­kl Vla­di­mír Bu­dinský. Že­lez­nič­ní do­pra­vu ozna­čil v do­prav­ním sys­té­mu za klí­čo­vou a do­dal, že žád­ný mi­nis­tr do­pra­vy evrop­ské ze­mě se ni­kdy ne­od­vá­ží mlu­vit o že­lez­nič­ní do­pra­vě ja­ko o ne­vý­znam­né. Pod­po­řil ta­ké vy­tla­če­ní ná­klad­ní do­pra­vy ze sil­nic na ko­le­je, a to eko­no­mic­ký­mi pra­vid­ly (da­ňo­vý­mi ne­bo subvenční­mi) smě­rem k pod­po­ře že­lez­nič­ní do­pra­vy.

V roz­po­ru s tvr­ze­ním Vla­di­mí­ra Bu­dinské­ho od­po­vě­děl Mar­tin Ří­man na do­taz Ob­zo­ru, zda je prav­da, že již do hos­po­dář­ské­ho vý­bo­ru par­la­men­tu před­lo­žil rám­co­vé zá­sa­dy do­prav­ní po­li­ti­ky, slovy: „Já jsem hos­po­dář­ské­mu vý­bo­ru žád­né zá­sa­dy na to­to té­ma ne­před­lo­žil, tak­že ne­vím, o čem mlu­ví­te.“

Zdeňka Sládková

 

Právě přítomno: 957 hostů a žádný gestor