Ob­zor č. 15 - 7. 4. 1997
Dne 28. břez­na 1997 by­la po­de­psá­na ko­lek­tiv­ní smlou­va Čes­kých drah. Ob­zor na prv­ní stra­ně při­ná­ší vý­tah z nej­dů­le­ži­těj­ších změn, na­pří­klad zkrá­ce­ní pra­cov­ní do­by na 36 ho­din se roz­ší­ři­lo o dal­ší pro­fe­se (např. ná­věst­ní mis­tr), cel­ko­vý mzdo­vý ná­růst byl do­hod­nut ve vý­ši 17,2 % (z to­ho ze mzdo­vých ná­kla­dů 12,23 % a u pra­cov­ní­ků v ne­pře­tr­ži­tém pro­vo­zu o 13,2 %), by­ly zvý­še­ny ně­kte­ré pří­plat­ky a při­slí­be­no do­pra­co­vá­ní pří­spěv­ku na pen­zij­ní při­po­jiš­tě­ní pro za­měst­nan­ce.

Mís­to­před­se­da OSŽ Ji­ří Kra­to­chvíl v roz­ho­vo­ru uve­dl, že no­vý ge­ne­rál­ní ře­di­tel Ing. Vla­di­mír Sos­na udě­lal (na roz­díl od před­cho­zí­ho ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Ru­dol­fa Mlád­ka) vše pro to, aby by­la ko­lek­tiv­ní smlou­va co nej­dří­ve po­de­psá­na. Jiří Kratochvíl k tomu dodal: „Já to vidím stále stejně. To je prostě situace, která předcházela i samotné stávce na železnici. Bývalý pan generální ředitel to podle mého soudu hnal do konfliktu, chtěl být tím hrdinou, který odbory srazí na kolena, a používal k tomu všechny prostředky včetně medializace různých rádoby skandálů a včetně pokusů o rozbití Odborového sdružení železničářů.“ K ná­růs­tu mezd po­zna­me­nal, že i při ná­růs­tu 17,2 % bu­dou stá­le na že­lez­ni­ci pro­fe­se, kte­ré ne­bu­dou ušet­ře­ny so­ci­ál­ních sta­ros­tí. 

Ob­zor se za­bý­vá i chys­ta­ný­mi změ­na­mi v ná­klad­ní pře­pra­vě. Jak uve­dl pro Ob­zor Ing. Vla­di­mír Ivan z od­bo­ru ná­klad­ní pře­pra­vy GŘ ČD, ná­klad­ní pře­pra­va je v mno­ha pří­pa­dech pro­dě­leč­ná, pro­to bu­de po­stup­ně do­chá­zet k sou­stře­ďo­vá­ní lož­ných ma­ni­pu­la­cí do sta­nic s vyš­ším obra­tem vo­zů a tím ke sní­že­ní vla­ko­vých ki­lo­met­rů u ma­ni­pu­lač­ních vla­ků.„Čes­ké drá­hy se mu­sí cho­vat trž­ně a ne­mo­hou si do­vo­lit lu­xus, jímž je do­plá­ce­ní pro­ka­za­tel­ně ne­efek­tiv­ní ná­klad­ní pře­pra­vy,“ ře­kl Ing. Ivan. Z více než 1300 tarifních bodů v síti Českých drah, což byly v podstatě železniční stanice a nákladiště s výpravní oprávněností pro nákladní přepravu, jich mělo být v první etapě zrušeno 212.

Ob­zor č. 16 – 14. 4. 1997
„Do­ho­da o ukon­če­ní stáv­ky po­dle OSŽ plně­na ne­ní“,
uvá­dí ti­tu­lek na prv­ní stra­ně. Ve­de­ní OSŽ za­sla­lo 6. 4. 1997 do­pis mi­nis­tru fi­nan­cí Iva­nu Ko­čární­ko­vi, ve kte­rém ho žá­dá o svo­lá­ní sig­na­tá­řů do­ho­dy o ukon­če­ní stáv­ky na že­lez­ni­ci. Po­dle OSŽ by­la to­tiž do­ho­da sto­pro­cent­ně na­pl­ně­na pou­ze v bo­dě 5, ve kte­rém se ho­vo­ří o ukon­če­ní stáv­ky.

Obzor dále informuje o tom, že ministr dopravy Martin Říman dokončil materiál, který se týká koncepce a změn na železnici. Potvrdil to na tiskové konferenci 4. 4. 1997, detaily však zatím nechtěl uvádět. Přiznal pouze, že bude třeba přijmout jednoznačné koncepční stanovisko k celému souboru regionálních tratí. Nechtěl se podrobněji zabývat ani chystaným zdražením jízdného, připustil pouze, že by jízdné na železnici mělo zhruba kopírovat výši jízdného v linkové autobusové dopravě.

„Od­bo­rá­ři z olo­mouc­ké­ho do­prav­ní­ho pod­ni­ku stáv­ku pro­hrá­li,“ do­čte­me se na stra­ně 3 v roz­ho­vo­ru s Jo­se­fem Dudkem, před­se­dou ZV Do­prav­ních pod­ni­ků měs­ta Olo­mouc. Na ne­úspě­chu stáv­ky za na­vý­še­ní mezd se po­dle je­ho slov po­dí­le­li stáv­ko­ka­zi, kte­ré zor­ga­ni­zo­val ře­di­tel DPMO spo­lu s pri­má­to­rem Olo­mou­ce, a dá­le ta­ké níz­ká so­li­da­ri­ta dal­ších ři­di­čů – od­bo­rá­řů. Po­dle ta­jem­ní­ka OSŽ Ja­na Petrů by­la za ne­úspě­chem stáv­ky olo­mouc­kých do­pra­vá­ků je­jí špat­ná při­pra­ve­nost. „Od­bo­ry pod­ce­ni­ly nut­nost lob­bo­vá­ní v Ra­dě a Za­stu­pi­telst­vu měs­ta, ne­zís­ka­ly pod­po­ru žád­né po­li­tic­ké stra­ny ani sku­pi­ny po­slan­ců. V do­bě stáv­ky do­šlo ke zhrou­ce­ní ří­ze­ní stáv­ky od­bo­ry a k pře­vze­tí ak­ti­vi­ty pro­tiv­ní­kem a do­šlo i k dal­ším tak­tic­kým chy­bám.“

Ce­lá jed­na stra­na to­ho­to osmistrán­ko­vé­ho čís­la je vě­no­vá­na že­lez­nič­ní tra­ti Cho­dov – Krás­ný Jez, je­jíž osud v té do­bě vi­sel do­slo­va na vlás­ku. Do­dej­me, že pro­voz na tra­ti, kte­rý byl za­há­jen v ro­ce 1901, byl přes všech­ny sna­hy o je­jí za­cho­vá­ní v ro­ce 1997 za­sta­ven. Od ro­ku 2006 je v pro­vo­zu trať do Lok­te před­měs­tí. V ro­ce 2013 byl slav­nost­ně za­há­jen pro­voz na šes­tiki­lo­met­ro­vém úse­ku z Krás­né­ho Je­zu do za­stáv­ky Lež­ni­ce (no­vě pře­jme­no­vá­na na Hor­ní Slav­kov–Kouni­ce), kde ny­ní jez­dí se­zon­ní osob­ní vla­ky.

Obzor dále zveřejňuje mimo jiné hodnocení roční činnosti organizace Save our railways (Zachraňte železnici), která ve své zprávě zdůraznila, že privatizace železnic je v každém klíčovém oboru chybná. Podle názoru tajemníka této organizace Keitha Billa by se železnice měla vrátit pod státní kontrolu.

Zdeňka Sládková

 

Právě přítomno: 243 hostů a žádný gestor