Ob­zor č. 17 - 21. 4. 1997
„Ing. To­šovský chce že­lezni­čá­řům sní­žit ná­růst mezd“
je ti­tu­lek člán­ku na prv­ní stra­ně, upo­zor­ňu­jí­cí na to, že Ing. Mi­chal To­šovský, před­se­da správ­ní ra­dy Čes­kých drah, za­slal den po­té, co pre­mi­ér Klaus kri­ti­zo­val ná­růst mezd na že­lez­ni­ci, fa­xo­vou zprá­vu před­se­do­vi OSŽ Ja­ro­mí­ru Duško­vi, ve kte­ré jej po­žá­dal o schůz­ku s cí­lem pro­jed­nat mož­nost změ­ny ko­lek­tiv­ní smlou­vy tý­ka­jí­cí se sní­že­ní ná­růs­tu mezd na Českých. Ná­vrh dal do sou­vis­los­ti mi­mo ji­né i s údaj­ně ne­ga­tiv­ním vli­vem stáv­ky že­lez­ni­čá­řů na eko­no­mic­ký růst.„Od ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD, což je sku­teč­ný part­ner pro ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní, žád­ný ná­vrh na re­vi­zi ko­lek­tiv­ní smlou­vy ne­má­me, a na ostat­ní ne­bu­de­me re­a­go­vat,“ ře­kl k to­mu před­se­da OSŽ Ob­zo­ru.

Ob­zor dá­le krát­ce in­for­mu­je o de­mon­stra­ci uči­te­lů, svo­la­né Českomoravskou komorou odborových svazů, kte­rá se ko­na­la 12. dub­na 1997 v Praze na Sta­ro­měst­ském ná­měs­tí, kde vy­jád­ři­li ne­spo­ko­je­nost s po­li­ti­kou škol­ství. De­mon­stru­jí­cí kri­ti­zo­va­li mi­mo ji­né no­ve­lu vlád­ní­ho na­ří­ze­ní, kte­rým se zvy­šo­va­la vy­učo­va­cí a vý­chov­ná po­vin­nost, a ta­ké od­mě­ňo­vá­ní uči­te­lů, kte­ré podle jejich názoru do­sta­teč­ně ne­respekto­va­lo spe­ci­fi­ka pe­da­go­gic­ké pro­fe­se.

Ob­zor č. 18 – 28. 4. 1997
Jak vy­plý­vá z dal­ší­ho čís­la Ob­zo­ru, tla­ky na sní­že­ní mezd na že­lez­ni­ci neutichly; mi­nis­tr do­pra­vy na­vr­hl správ­ní ra­dě Českých drah, aby ulo­ži­la ge­ne­rál­ní­mu ře­di­te­li ČD vy­vo­lat ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní se sna­hou o sní­že­ní do­hodnu­té­ho ná­růs­tu mezd. Ná­vrh sou­vi­sel s restriktivní­mi opat­ře­ní­mi vlá­dy, tak­zva­ným „ba­líč­kem opa­tře­ní“. „Od­mít­li jsme za­bý­vat se tím, aby za­měst­nan­ci Čes­kých drah doplá­ce­li na špat­né hos­po­da­ře­ní vlá­dy,“ ře­kl po jed­ná­ní s mi­nis­trem do­pra­vy 17. 4. 1997 mís­to­před­se­da OSŽ Ji­ří Kra­tochvíl.

„Žoska Čes­ká Lí­pa je v ob­tíž­né si­tu­a­ci“ je nad­pis člán­ku na str. 2, in­for­mu­jí­cí o té­to ak­cio­vé spo­leč­nos­ti, kte­rá by­la k 1. květ­nu 1992 vy­čle­ně­na z teh­dej­ších Čes­kých drah a for­mou ku­po­no­vé pri­va­ti­za­ce pře­ve­de­na na ak­cio­vou spo­leč­nost. Žoska však pře­stá­va­la do­stá­vat vý­ko­ny od Českých drah, na kte­rých by­la zá­vis­lá; nad vo­dou ji dr­že­ly za­káz­ky od men­ších fi­rem. V pod­ni­ku, kde dří­ve pra­co­va­lo i ví­ce než 1000 za­měst­nan­ců, poté zů­sta­lo pou­hých 320 li­dí.

 Ob­zor dá­le in­for­mu­je o ce­lo­stát­ním se­mi­ná­ři na té­ma Do­prav­ní po­li­ti­ka Evropské unie a České republiky, kte­rý se za účas­ti ví­ce než stov­ky od­bor­ní­ků z růz­ných in­sti­tu­cí a vy­so­kých škol ko­nal 11. dub­na 1997 v Pra­ze. Vět­ši­na pří­tom­ných ho­vo­ři­la ve pro­spěch že­lez­ni­ce, ale za­zněl zde i ná­zor zá­stup­ce zlín­ské­ho okre­su, kte­rý v sou­vis­los­ti se stáv­kou že­lez­ni­čá­řů pro­hlá­sil: „Kdy­by osob­ní že­lez­nič­ní do­pra­va oka­mži­tě pře­sta­la fun­go­vat, tak to ni­kdo ab­so­lut­ně ne­po­zná!“ Se­mi­nář mo­de­ro­va­la po­slan­ky­ně Par­la­men­tu ČR Ing. Kvě­tosla­va Ko­řínko­vá, CSc., kte­rá na zá­věr na do­taz Ob­zo­ru k ne­dáv­no při­ja­té­mu zá­ko­nu o stát­ních pod­ni­cích uved­la: „Sna­ži­li jsme se ten­to zá­kon nepro­sa­dit, bo­hu­žel jsme by­li přehla­so­vá­ní. Pra­vo­mo­ci ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD, s. p., bu­dou stej­né ja­ko u ře­di­te­lů ostat­ních stát­ních pod­ni­ků, tzn., že ge­ne­rál­ní ře­di­tel bu­de mo­ci sám ne­bo na pří­kaz mi­nis­ter­stva (zři­zo­va­te­le) roz­ho­do­vat v pod­sta­tě o čem­ko­liv, tj. na­pří­klad o ru­še­ní tra­tí, pro­de­ji ma­jet­ku apod. Sla­bou útě­chou je, že zří­ze­ní ČD, s. p., bu­de ze zá­ko­na o rok od­lo­že­no. A do té do­by se snad vy­mys­lí ně­ja­ký ma­te­ri­ál, na je­hož zá­kla­dě bu­de mož­né vzni­ku ČD, s. p., za­brá­nit.“

Zdeňka Sládková

 

Právě přítomno: 163 hostů a žádný gestor