Ob­zor č. 19 - 5. 5. 1997
Na za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ dne 30. 4. 1997 za­zně­ly ně­kte­ré dů­le­ži­té in­for­ma­ce: mi­mo ji­né o tom, že do­šlo ke slou­če­ní Že­lez­nič­ní zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny Grál a Zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny mi­nis­ter­stva vnit­ra (k 1. 5. 1997), či in­for­ma­ce o tom, že Správ­ní ra­da Českých drah roz­hod­la o pri­va­ti­za­ci Jí­del­ních a lůž­ko­vých vo­zů, a. s.

Tlaky na sní­že­ní do­hod­nu­té­ho ná­růs­tu mezd ze strany ministerstva dopravy po­kra­čo­va­ly i na­dá­le, jak se o tom do­čí­tá­me v člán­ku z te­le­viz­ní De­ba­ty ze dne 27. 4. 1997, v rám­ci kte­ré mi­nis­tr Mar­tin Ří­man pro­hlá­sil, že po­kud se s od­bo­ro­vý­mi pře­dá­ky ne­do­hod­ne na sní­že­ní ná­růs­tu mezd, exis­tu­je i mož­nost sni­žo­vá­ní sta­vu za­měst­nan­ců (mís­to v ko­lek­tiv­ní smlou­vě do­hod­nu­tých 5 % by to po­dle je­ho slov moh­lo být až 8 ne­bo 9 %). „Čes­ké drá­hy jsou bo­hu­žel dnes lid­mi vní­má­ny ja­ko troš­ku pře­to­pe­ný ko­tel. Mou sna­hou je ten tlak pá­ry tro­chu sní­žit,“ po­zna­me­nal k to­mu Mar­tin Ří­man.

„ČMKOS vy­zý­vá k jed­ná­ní o zmír­ně­ní do­pa­du ba­líč­ku opa­tře­ní“je dal­ší ti­tu­lek z prv­ní stra­ny. Člá­nek in­for­mu­je o re­ak­ci Čes­komo­rav­ské ko­mo­ry od­bo­ro­vých sva­zů na „ba­lí­ček eko­no­mic­kých opa­tře­ní“, kte­rý vlá­da vy­hlá­si­la dne 16. dub­na 1997. „Ba­lí­ček vy­chá­zí z po­vrch­ní a tím i ne­správ­né ana­lý­zy pří­čin a sta­vu čes­ké­ho ho­spo­dář­ství,“ ře­kl na ad­re­su vlád­ních opa­tře­ní mís­topřed­se­da ČMKOS Mi­lan Štěch a vy­jád­řil rov­něž po­chy­by, zda na­vr­že­ná ře­še­ní sku­teč­ně po­ve­dou ke zmír­ně­ní de­fi­ci­tu pla­teb­ní bi­lan­ce.

Ob­zor č. 20 – 12. 5. 1997
„Správ­ní ra­da ČD jed­na­la o dal­ším pro­pouš­tě­ní“,
uvá­dí ti­tu­lek člán­ku na prv­ní stra­ně. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci ná­sle­du­jí­cí po jed­ná­ní SR ČD dne 5. 5. 1997 uve­dl před­se­da správ­ní ra­dy Ing. Mi­chal To­šov­ský, že SR ulo­ži­la ge­ne­rál­ní­mu ře­di­te­li Českých drah Ing. Sos­no­vi ne­pře­kro­čit cel­ko­vý ob­jem mzdo­vých pro­střed­ků, což by zna­me­na­lo sní­že­ní pů­vod­ně za­mýš­le­né­ho me­zi­roč­ní­ho mzdo­vé­ho ná­růs­tu z 13,7 na 12 %. „K to­mu je tře­ba do­dat, že to je re­duk­ce bez nut­nos­ti ote­ví­rat ko­lek­tiv­ní smlou­vu,“ zdů­raz­nil mi­nis­tr do­pra­vy a spo­jů Mar­tin Ří­man.

Před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek k té­to zá­le­ži­tos­ti Ob­zo­ru ře­kl mi­mo ji­né: „Ko­lek­tiv­ní smlou­va ga­ran­tu­je ur­či­té na­vý­še­ní ob­je­mu mzdo­vých pro­střed­ků, za urči­té­ho sní­že­ní po­č­tu za­měst­nan­ců a za pod­mín­ky ne­zvý­še­ní přes­ča­so­vé prá­ce. Po­kud se bu­de pod tla­kem po­li­tic­ké­ho roz­hod­nu­tí vlá­dy usi­lo­vat o sní­že­ní ob­je­mu mzdo­vých pro­střed­ků a o sní­že­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků, bu­de­me roz­hod­ně a re­zo­lut­ně brá­nit za­měst­na­nost v té­to in­sti­tu­ci za všech okol­nos­tí.“

Ob­zor č. 20 se zmi­ňu­je i o tom, že od 1. červ­na bu­de na tra­ti Měl­ník – Mše­no z dů­vo­du ha­va­rijní­ho sta­vu osob­ní že­lez­nič­ní do­pra­va na­hra­ze­na au­to­bu­sy.

Zdeňka Sládková

 

Právě přítomno: 370 hostů a žádný gestor