Ob­zor č. 21 - 19. 5. 1997
„Po­dle roz­hod­nu­tí měst­ské­ho sou­du by­la stáv­ka ne­zá­kon­ná, OSŽ se od­vo­lá“
. Ti­tu­lek z prv­ní stra­ny Ob­zo­ru shr­nu­je dů­le­ži­tou udá­lost ze 6. úno­ra 1997. Ža­lob­ce ve své zá­vě­reč­né ře­či upo­zor­nil, že Lis­ti­na práv a svo­bod je si­ce sou­čás­tí ústav­ní­ho po­řád­ku ČR, ale pou­ze v me­zích zá­ko­nů, kte­ré ji pro­vá­dě­jí. Práv­ní zá­stup­ce OSŽ při­po­mněl již pra­vomoc­né roz­sud­ky ji­ných stá­vek než po­dle zá­ko­na o ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní. Roz­su­dek přes­to vy­zněl v ne­pro­spěch OSŽ. To se pro­ti ně­mu hodlalo od­vo­lat.

Jak uvá­dí dal­ší člá­nek, drá­ha uva­žu­je, že po­stup­ně pro­pus­tí až 700 stroj­vůd­ců. Po­dle slov ge­ne­rál­ní­ho ře­di­tel­e ČD Ing. Vla­di­mí­ra Sos­ny to sou­vi­sí s po­kle­sem roz­sa­hu vla­ko­vých ki­lo­met­rů.

Ne­by­lo to však je­di­né plá­no­va­né sni­žo­vá­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků. Ob­zor zís­kal text zá­klad­ních te­zí re­for­my že­lez­ni­ce a ČD, ji­miž se mě­la za­bý­vat vlá­da. Po­čí­ta­lo se se „zba­ve­ním se zá­tě­že re­gio­nál­ních drah“, re­gu­la­cí ná­klad­ních i osob­ních ta­ri­fů a postupným sní­že­ním po­č­tu za­měst­nan­ců o 38 800.

Ob­zor č. 22 - 26. 5. 1997
„Ne­mys­lím si, že by stát mu­sel vlast­nit všech sto pro­cent že­lez­nič­ních tra­tí,“
ří­ká v roz­ho­vo­ru na ak­tu­ál­ní té­ma Ing. Mar­tin Ří­man, mi­nis­tr do­pra­vy a spo­jů ČR. V roz­ho­vo­ru opa­ku­je, že stát­ní stra­te­gic­ký zá­jem mu­sí být o hlav­ní tra­tě, ale část re­gio­nál­ních tra­tí by mě­li pro­vo­zo­vat sou­krom­ní­ci. „Li­dé na že­lez­ni­ci se pros­tě ne­vy­hnou to­mu, že při­jde čas, že bu­dou pra­co­vat u sou­krom­ní­ka,“ ří­ká v roz­ho­vo­ru mi­nis­tr do­pra­vy. Stej­ný ná­zor vy­slo­vil i na Ma­na­žer­ském fó­ru, o němž re­fe­ru­je Ob­zor rov­něž na prv­ní stra­ně. Mar­tin Ří­man ho­vo­řil o tom, že je že­lez­ni­ci nut­no vy­sta­vit kon­ku­renč­ní­mu pro­stře­dí, urych­le­ně na­bíd­nout re­gio­nál­ní tra­tě k pri­va­ti­za­ci a za­vést ús­por­ná opa­tře­ní smě­řu­jí­cí k vyš­ší pro­duk­ti­vi­tě prá­ce včet­ně sni­žo­vá­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků na že­lez­ni­ci.

Pod ti­tul­kem„Vlá­da chce roz­dě­lit tra­tě“ na­jde­me zprá­vu z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce mi­nis­ter­stva do­pra­vy a spo­jů z 20. 5. 1997. Mi­nis­tr Ří­man na ní in­for­mo­val o po­ra­dě eko­no­mic­kých mi­nis­trů vlá­dy, kde byl pod­po­řen ná­vrh roz­dě­lit tra­tě ČD na tři ka­te­go­rie: na tra­tě stát­ní (60 – 70 %), na tra­tě, kte­ré bu­dou na­bíd­nu­ty k pri­va­ti­za­ci ob­cím a sou­krom­ní­kům (30 až 40.%) – ty­to tra­tě měl stát pod­po­ro­vat fi­nanč­ně na úrov­ni do­ta­cí do au­to­bu­so­vé do­pra­vy, a tře­tí sku­pi­nou mě­ly být tra­tě, o kte­ré ne­bu­de zá­jem, a ty za­nik­nou.

Na brí­finku v praž­ském klu­bu no­vi­ná­řů dne 20. 5. 1997 va­ro­va­li eko­lo­go­vé (zá­stup­ci Ústa­vu pro eko­po­li­ti­ku, Dě­tí ze­mě, Spo­leč­nos­ti pro udrži­tel­ný ži­vot a dal­ších or­ga­ni­za­cí) před ne­uvá­že­nou lik­vi­da­cí že­lez­nič­ní do­pra­vy. Po­uka­zo­va­li například na de­for­ma­ci trž­ní­ho pro­stře­dí tím, že je že­lez­ni­ce na ved­lej­ší ko­le­ji a hlav­ní mo­del do­pra­vy pře­bí­rá sil­nič­ní do­pra­va. Zdů­raz­ni­li, že ex­ter­ní ná­kla­dy na sil­nič­ní do­pra­vu jsou dva­cet­krát vyš­ší než u do­pra­vy že­lez­nič­ní.        
Zdeňka
Sládková

Právě přítomno: 199 hostů a žádný gestor