Ob­zor č. 23 - 2. 6. 1997
„Ústře­dí OSŽ jed­no­znač­ně od­mít­lo do­prav­ní stra­te­gii Čes­kých drah, před­lo­že­nou mi­nis­ter­stvem do­pra­vy a spo­jů“
, za­zně­lo na jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ dne 28. 5. 1997. Po­dle OSŽ byl ma­te­ri­ál zpra­co­ván v na­pros­to obec­né po­lo­ze, bez sta­no­ve­ní sfér pro jed­not­li­vé dru­hy do­pra­vy, bez pod­půr­ných ana­lýz a bez eko­no­mic­ké­ho a eko­lo­gic­ké­ho zhod­no­ce­ní. Ústře­dí dá­le jed­na­lo o pří­pra­vě zá­ko­na o stáv­ce; podle zápisů z tri­par­ti­ty by­lo do­hod­nu­to, že na pří­pra­vě to­ho­to zá­ko­na bu­dou spo­lu­pra­co­vat všichni tři smluvní partneři včetně odborů.

Ústředí OSŽ vyjádřilo s účastí zástupců Českomoravské konfederace Od­bo­ro­vých svazů (ČMKOS) při tvorbě tohoto zákona naprostý nesouhlas. Před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek při­po­mněl, že před­sta­ven­stvo ČMKOS je zmoc­ně­no ini­cio­vat ge­ne­rál­ní stáv­ku v pří­pa­dě, po­kud se bu­de v pří­pra­vě pro­tiod­bo­ro­vé­ho zá­ko­na o stáv­ce po­kra­čo­vat.

„Ex­ter­ní ná­kla­dy na sil­nič­ní do­pra­vu jsou asi pa­de­sát­krát vyš­ší než na do­pra­vu že­lez­nič­ní,“ře­kl v roz­ho­vo­ru pro Ob­zor Ing. An­to­nín Mi­na­řík (kte­rý je až do­sud do­pi­so­va­te­lem Ob­zo­ru, pozn. red.), zá­stup­ce Čes­ké­ho a Slo­ven­ské­ho do­prav­ní­ho klu­bu. Roz­dě­le­ní tra­tí na tři ka­te­go­rie a ze­jmé­na dě­le­ní na re­gio­nál­ní tra­tě ozna­čil ja­ko umě­lé, ne­při­ro­ze­né, a zdů­raz­nil, že síť má vý­znam ce­lo­stát­ní a re­gio­nál­ní tra­tě do ní pat­ří. Zdů­raz­nil, že ná­vr­hy na ru­še­ní re­gio­nál­ních tra­tí vy­chá­ze­jí ze sta­vu, kte­rý je dů­sled­kem to­ho, že ty­to tra­tě by­ly před­tím úmy­sl­ně u­tlu­mo­vá­ny. V rozhovoru dále kritizoval nevhodně sestavený grafikon včetně návaznosti v nákladní dopravě, zhoršenou obslužnost a zdražení tarifů.„To je jasná politika železnice likvidovat. Spojeno s katastrofální neúdržbou tratí dráhy postupně zaniknou samy," řekl Ing. Minařík.

Ob­zor č. 24 – 9. 6. 1997
Úvod­ní člá­nek in­for­mu­je o tom, že Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů zpra­co­va­lo vlast­ní ná­vrh do­prav­ní po­li­ti­ky a da­lo jej k ši­ro­ké dis­ku­si od­bor­ným kru­hům i laic­kým zá­jem­cům. Ná­vrh byl zpra­co­ván s dů­ra­zem na kri­té­rium kom­pa­ti­bi­li­ty s Evro­pou.

„Čes­ké drá­hy na­bí­ze­jí za ví­ce pe­něz mé­ně slu­žeb“je ti­tu­lek člán­ku, upo­zorňu­jí­cí­ho na to, že od 1. červ­na 1997 za­nik­la řa­da spo­jů slou­ží­cích ved­le pře­pra­vy osob i k pře­pra­vě za­va­za­del. Čes­ké drá­hy ten­to krok zdů­vod­ni­ly ne­ú­měr­ný­mi ná­kla­dy na ten­to druh pře­pra­vy. Čes­ké drá­hy zá­ro­veň s tím­to ru­še­ním zvý­ši­ly po­plat­ky za pře­pra­vu za­va­za­del a jízd­ních kol.

Ob­zor dá­le při­ná­ší ob­sáh­lé zpra­vo­daj­ství z kon­fe­ren­ce od­vět­ví do­pra­vy a pře­pra­vy OSŽ. Kon­fe­ren­ce odmítla Dopravní strategii ČR vypracovanou ministerstvem dopravy a spojů pro nesoulad se směrnicemi EU  a po­sta­vi­la se kri­tic­ky ke sna­hám ve­de­ní ČD ome­zo­vat že­lez­ni­ci . Zno­vu při­po­mně­la, že stá­le ne­exis­tu­je uce­le­ná vi­ze bu­douc­nos­ti do­pra­vy. Před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek na jed­ná­ní zdů­raz­nil, že po­kud ne­do­jde při jed­ná­ní s mi­nis­ter­stvem do­pra­vy ke sho­dě, před­lo­ží od­bo­rá­ři na Pan­ev­rop­ské kon­fe­ren­ci v Hel­sin­kách svo­ji vlast­ní do­prav­ní stra­te­gii čes­ké­ho stá­tu. Konference se dále za­bý­va­la ná­vr­hy na změ­ny v or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ře. Po dis­ku­si však do­po­ru­či­la sjez­du OSŽ (Most, ří­jen 1997) do do­by ukon­če­ní trans­for­ma­ce Českých drah a re­gio­nál­ní­ho uspo­řá­dá­ní České republiky po­ne­chal v plat­nos­ti sou­čas­nou struk­tu­ru OSŽ.      
Zdeňka Sládková

 

Právě přítomno: 214 hostů a žádný gestor