Ob­zor č. 25 - 16. 6. 1997
Dne 11. 6. 1997 uspo­řá­da­lo ve­de­ní OSŽ tis­ko­vou kon­fe­ren­ci. Ob­zor o ní in­for­mu­je pod ti­tul­kem „OSŽ va­ru­je před dal­ší­mi re­strik­ce­mi na že­lez­ni­ci“. Hlav­ní te­ma­tic­ké okru­hy by­ly tři: při­po­mín­ky k do­prav­ní po­li­ti­ce ČR, vy­pra­co­va­né ex­pert­ní sku­pi­nou OSŽ, jíž OSŽ chtě­lo vy­vo­lat dis­ku­si nad bu­douc­nos­tí do­pra­vy v ČR, dá­le na­pl­ňo­vá­ní (či spíše nenaplňování) do­hod k ukon­če­ní stáv­ky na že­lez­ni­ci a za tře­tí po­hled OSŽ na sou­čas­nou si­tu­a­ci v Čes­ké re­pub­li­ce. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci byla mi­mo ji­né kri­ti­zována do­prav­ní stra­te­gie, kte­rou vy­pra­co­va­la vlá­da v roz­po­ru se směr­ni­ce­mi Evrop­ské unie.

Přestože strategie dopravy jako celek ještě ve vládě nebyla projednávána, byl totiž radě ministrů předložen materiál, který se nazývá Koncepce železniční dopravy. Jak uvedl předseda OSŽ Jaromír Dušek, byl tak porušen dohodnutý sled prací. Na tiskovce dále zazněla kri­ti­ka špat­né ko­mu­ni­ka­ce me­zi mi­nis­ter­stvem do­pra­vy a od­bo­ry a ta­ké kri­ti­ka mno­ha ne­hos­po­dár­nos­tí na drá­ze. Před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek uve­dl mi­mo ji­né, že me­zi slo­va pri­va­ti­za­ce a lik­vi­da­ce je mož­no v pří­pa­dě že­lez­ni­ce po­lo­žit rov­nít­ko, což na­víc po­tvr­zu­jí i mno­hé zku­še­nos­ti ze svě­ta.

V re­por­tá­ži ze střed­ní­ho od­bor­né­ho uči­liš­tě že­lez­nič­ní­ho v Pra­ze se kon­sta­tu­je, že nej­bliž­ší čty­ři ro­ky ne­opus­tí brá­nu to­ho­to uči­liš­tě je­di­ný ab­sol­vent obo­ru že­lez­ni­čář. V ro­ce 1996 se při­hlá­si­li na obor že­lez­ni­čář čty­ři zá­jem­ci, což však pro ote­vře­ní tří­dy ne­sta­či­lo. Po­dle ře­di­te­le uči­liš­tě by se do ná­bo­ru že­lez­ni­čá­řů mě­ly za­po­jit Čes­ké drá­hy, ne­boť od­bor­ní­ci jim v pří­štích le­tech zce­la jis­tě bu­dou chy­bět. OSŽ se o zapojení ČD do náborů učňů zasazovalo.

Na po­sled­ní stra­ně na­jde­me mi­mo ji­né člá­nek o lou­če­ní s pro­vo­zem na tra­ti Lo­ket – Krás­ný Jez, kde by­la 31. 1. 1997 za­há­je­na „dlou­ho­do­bá vý­lu­ka“ kvů­li špat­né­mu sta­vu tra­tě. Pro­voz zde již ob­no­ven ne­byl.

Ob­zor č. 26 – 23. 6. 1997
„Správ­ní ra­da udě­la­la nad Čes­ký­mi drá­ha­mi kříž“
, tak zní ti­tu­lek z prv­ní stra­ny, in­for­mu­jí­cí o tis­ko­vé kon­fe­ren­ci po jed­ná­ní Správ­ní ra­dy ČD dne 13. 6. 1997. Správ­ní ra­da ulo­ži­la ge­ne­rál­ní­mu ře­di­te­li ČD Ing. Sos­no­vi zpra­co­vat ná­vrh opa­tře­ní na zlep­še­ní fi­nanč­ní po­zi­ce Čes­kých drah, a to s ho­ri­zon­tem 18 mě­sí­ců. V úse­ku osob­ní do­pra­vy to zna­me­na­lo vy­rov­ná­ní cen s au­to­bu­sy (mi­nis­ter­stvo fi­nan­cí by­lo po­žá­dá­no o od­sou­hla­se­ní zvý­še­ní cen na že­lez­ni­ci o 50 % od 1. 7. 1997), v úse­ku ná­klad­ní do­pra­vy mě­la zisk při­nést svo­bo­da v ta­rif­ní po­li­ti­ce, dá­le mě­lo do­jít k urych­le­né pri­va­ti­za­ci re­gio­nál­ních tra­tí a ke sní­že­ní roz­sa­hu udr­žo­va­né in­fra­struk­tu­ry na ce­lostát­ních dra­hách. Úspo­ry mě­la při­nést i op­ti­ma­li­za­ce po­č­tu za­měst­nan­ců ne­bo­li pro­pouš­tě­ní. Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů ten­to krok na­zva­lo ne­kon­cepč­ním a ne­sys­té­mo­vým a od­mít­lo jej.

V roz­ho­vo­ru s Jit­kou Holle­ro­vou, od­stu­pu­jí­cí před­sed­ky­ní sek­ce Že­lez­nič­ní­ho zdra­vot­nic­tví OSŽ, se ho­vo­ří mi­mo ji­né o tom, že zru­še­ní že­lez­nič­ní hy­gie­nic­ké služ­by by­lo ukva­pe­ným a ne­ko­or­di­no­va­ným kro­kem ve­de­ní Čes­kých drah.

Ob­zor dá­le in­for­mu­je o za­sta­ve­ní pro­vo­zu (dlou­ho­do­bé vý­lu­ce) na tra­ti Měl­ník – Mše­no ke dni 1. 6. 1997. Posledním vlakem byl MOs, vedený smutečně vyzdobeným vozem 810.244 DKV Liberec.   
Zdeňka Sládková

 

Právě přítomno: 190 hostů a žádný gestor