25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 1 - 6. 1. 1997
Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů vstou­pi­lo do sjez­do­vé­ho ro­ku, II. sjezd OSŽ byl na­plá­no­ván na 3. a 4. říj­na 1997 v Mos­tě. Vel­ký pro­stor byl pro­to v Ob­zo­ru č. 1 vě­no­ván ne­jen ohléd­nu­tí za uply­nu­lým ro­kem, ale ta­ké pří­pra­vám na sjezd. Ob­zor otis­kl ce­lo­strán­ko­vý do­pis, kte­rý za­slal před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek všem zá­klad­ním or­ga­ni­za­cím ja­ko pod­nět k před­sjez­do­vé dis­ku­si. OSŽ mě­lo v té do­bě 125 000 čle­nů, z to­ho cca 28 % dů­chod­ců. Ja­ko hlav­ní úko­ly pro dal­ší ob­do­bí by­lo uvá­dě­no ra­zant­něj­ší a účin­něj­ší vy­uží­vá­ní pro­střed­ků ko­lek­tiv­ní­ho vy­jed­ná­vá­ní, dů­sled­né pro­sa­zo­vá­ní cí­lů OSŽ na úrov­ni or­gá­nů stát­ní sprá­vy a stát­ní mo­ci, ja­kož i kon­krét­ní ochra­na práv a zá­jmů čle­nů OSŽ.

Ob­zor č. 49 - 16. 12. 1996
„Kri­tic­ký stav na že­lez­ni­ci mů­že vést ke stáv­ce“ – pal­co­vý ti­tu­lek na prv­ní stra­ně, stej­ně ja­ko ozná­me­ní v rá­meč­ku: „Mi­mo­řád­né Ústře­dí OSŽ zmoc­ni­lo před­sta­ven­stvo Ú OSŽ k pří­pad­né­mu vy­hlá­še­ní stáv­ky“ upo­zor­ňu­jí na vyhrocenou si­tu­a­ci na že­lez­ni­ci. Ja­ko dů­vod své ne­spo­ko­je­nos­ti uvá­dě­lo ve­de­ní OSŽ pře­de­vším ne­exis­ten­ci jas­né do­prav­ní po­li­ti­ky, kri­tic­ký stav ve fi­nan­co­vá­ní in­fra­struk­tu­ry, opa­ko­va­né po­ru­šo­vá­ní pra­cov­ně­práv­ních před­pi­sů ze stra­ny ge­ne­rál­ní­ho ře­di­tel­ství ČD, ne­kon­cepč­nost ve­de­ní pod­ni­ku a ne­hos­po­dár­nost.

Ob­zor č. 47 – 2. 12. 1996
Na prv­ní stra­ně pod ti­tul­kem „Ústře­dí OSŽ je zneklidně­no pří­stu­pem GŘ Čes­kých drah“ na­jde­me zprá­vu z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ, kte­ré se dne 27. 11. 1996 vě­no­va­lo na­pja­té si­tu­a­ci na Čes­kých dra­hách. Před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek na ně­ko­li­ka pří­kla­dech do­lo­žil, jak je ma­je­tek Čes­kých drah do­slo­va roz­krá­dán. Zdů­raz­nil, že pod rouš­kou „or­ga­ni­zač­ních změn“ stá­le po­kra­ču­jí trans­for­mač­ní kro­ky ve­de­ní ČD, aniž by byl znám cí­lo­vý stav.

Ob­zor č. 45 – 18. 11. 1996
Vel­ký pro­stor je v Ob­zo­ru č. 45 vě­no­ván ná­jem­ní­mu byd­le­ní. Na­jde­me zde jed­nak člá­nek z me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce o ná­jem­ním byd­le­ní, kte­rou hos­ti­la Pra­ha dne 8. 11. 1996, jed­nak roz­ho­vor s JUDr. Sta­ni­sla­vem Křeč­kem, před­se­dou Sdru­že­ní na ochra­nu ná­jem­ní­ků. JUDr. Kře­ček upo­zor­nil na to, že v Evro­pě ne­ní ze­mě, kde by ná­jem­né ne­by­lo re­gu­lo­vá­no. „Pří­jmy na­šich li­dí jsou ve­li­ce níz­ké. Kdy­by se ná­jem­né od­vo­zo­va­lo jen a jen od trž­ních cen, tak by si tak­řka ni­kdo ne­mo­hl byt za­pla­tit,“ uvá­dí do­ta­zo­va­ný v roz­ho­vo­ru. Po­dle je­ho dal­ších slov je pr­vot­ní po­tře­bou li­dí byd­let, ni­ko­liv vlast­nit. „Či­li ne­do­mní­vá­me se, že zrov­na pri­va­ti­za­ce a pře­vá­dě­ní by­tu do vlast­nictví je nej­vhod­něj­ší ces­ta,“ ří­ká JUDr. Kře­ček.

Ob­zor č. 43 – 4. 11. 1996
„Si­tua­ce na že­lez­ni­ci se při­ost­řu­je“
. Pod tím­to ti­tul­kem na­jde­me na prv­ní stra­ně po­drob­né in­for­ma­ce z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce, kte­rou svo­la­lo ve­de­ní OSŽ na 29. říj­na 1996. Na tis­kov­ce, jíž se zú­čast­ni­ly na tři de­sít­ky no­vi­ná­řů a všech­ny tři teh­dej­ší te­le­vi­ze, in­for­mo­val před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek o hlav­ních při­po­mín­kách k sou­čas­né­mu sta­vu na Čes­kých dra­hách. „Zdro­jem sou­čas­né­ho ne­utě­še­né­ho sta­vu Čes­kých drah je pře­de­vším chy­bě­jí­cí kon­cep­ce do­prav­ní po­li­ti­ky stá­tu,“ uve­dl Du­šek.

Ob­zor č. 41 - 21. 10. 1996
„Pre­mi­ér Klaus ve vla­ku dis­ku­to­val o kon­cep­ci do­prav­ní po­li­ti­ky“
– úvod­ní člá­nek čís­la při­ná­ší po­drob­né zpra­vo­daj­ství o ne­tra­dič­ní po­ra­dě o bu­douc­nos­ti že­lez­ni­ce, kte­rá pro­bí­ha­la ve vla­ku na tra­se Pra­ha – Ostra­va dne 23. 9. 1996. Jíz­dy se zú­čast­ni­li mi­mo ji­né před­se­da vlá­dy Vác­lav Klaus, mi­nis­tr do­pra­vy Mar­tin Ří­man či ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ru­dolf Mlá­dek. Po­ra­da se shod­la na tom, že stá­va­jí­cí roz­sah že­lez­nič­ní sí­tě a pře­prav je nad­měr­ný a dlou­ho­do­bě stě­ží fi­nanco­va­telný.

Ob­zor č. 39 - 7. 10. 1996
Roz­ho­vor na prv­ní stra­ně s územ­ním ta­jem­ní­kem OSŽ Pet­rem Rych­tá­řem se za­bý­vá otáz­kou po­ho­to­vos­ti na pra­co­viš­ti v do­bě do­prav­ní­ho kli­du ne­bo v do­bě vý­lu­ky do­prav­ní služ­by. Ta by­la údaj­ně za­ve­de­na ja­ko eli­mi­na­ce dů­sled­ků šestatři­ce­ti­ho­di­no­vé pra­cov­ní do­by. Po­dle ná­zo­ru od­bo­rá­řů však za­měst­na­va­tel ne­ní scho­pen za­jis­tit pod­mín­ky na pra­co­viš­ti v do­bě do­prav­ní­ho kli­du ne­bo v do­bě vý­lu­ky, pro­to vy­mys­lel po­ho­to­vost.„Za­měst­nan­ci se tím­to na­ří­ze­ním prá­vem cí­ti­li být okra­de­ni, pro­to­že čas strá­ve­ný na pra­co­viš­ti se ne­za­po­čí­tá­vá do pra­cov­ní do­by,“ ří­ká Pe­tr Rych­tář. Kvů­li řa­dě po­da­ných stíž­nos­tí by­la ta­to kau­za pře­dá­na práv­ní­kům a od­bo­rá­ři po­ža­do­va­li, aby to­to opa­tře­ní by­lo zru­še­no.

Ob­zor č. 35 – 9. 9. 1996
„Ústře­dí OSŽ ne­při­ja­lo ná­vrh ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Čes­kých drah“,
uvá­dí ti­tu­lek zprá­vy z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ na prv­ní stra­ně. Ge­ne­rál­ní ře­di­tel Čes­kých drah to­tiž na­vr­hl od­bo­rům spo­lu­účast i spo­luod­po­věd­nost při re­struk­tu­ra­li­za­ci Čes­kých drah. Ústře­dí OSŽ na svém za­se­dá­ní při­ja­lo sta­no­vis­ko, ve kte­rém se ja­ko dů­vod od­mít­nu­tí spo­lu­účas­ti uvá­dí mi­mo ji­né: „S ohle­dem na ´vý­sled­ky´ mno­ha před­cho­zích jed­ná­ní o pro­ble­ma­ti­ce re­struk­tu­ra­li­za­ce Čes­kých drah má Ústře­dí OSŽ za to, že do­tče­ný do­ku­ment ve Vá­mi na­vr­ho­va­ném zně­ní ne­mů­že ni­kdy ga­ran­to­vat ra­di­kál­ní zlep­še­ní sou­čas­né­ho sta­vu Čes­kých drah.“ Dá­le se zde zpo­chyb­ňu­je úspěš­nost zá­mě­ru zlep­šit po­sta­ve­ní ČD, když ve­de­ní ČD ne­ní schop­no ga­ran­to­vat ani pl­ně­ní zá­vaz­ků vy­plý­va­jí­cích z ko­lek­tiv­ní smlou­vy Čes­kých drah.

Ob­zor č. 33 – 26. 8. 1996
Na prv­ní strán­ce na­jde­me zprá­vu ze za­se­dá­ní Ra­dy od­vět­vo­vé sek­ce že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství OSŽ, kte­ré se ko­na­lo 14. 8. 1996. Jád­rem se­tká­ní by­lo pro­jed­ná­ní alar­mu­jí­cí si­tua­ce ohled­ně ne­spla­ce­ných fak­tur za opra­vy že­lez­nič­ních ko­le­jo­vých vo­zi­del Čes­ký­mi dra­ha­mi. Ohro­žo­va­lo to exis­ten­ci opra­ven, a te­dy i jis­to­tu za­měst­ná­ní pro stov­ky li­dí.„Když ně­kdo oprav­ny do­slo­va na­hnal do pri­va­ti­za­ce a ny­ní jsou má­lem ozna­čo­vá­ny za zlo­čin­ce, kte­ří nadhodno­co­vá­ním cen ždí­mou drá­hy, měl by se po­sta­rat o to, aby se udr­že­ly,“ za­zně­lo na jed­ná­ní mi­mo ji­né.

Ob­zor č. 31 – 12. 8. 1996
Ob­sáh­lý člá­nek na str. 1 a 3 je vě­no­ván pro­vo­zo­vá­ní he­ren na hlav­ním ná­dra­ží v Pra­ze. „Je to nej­lep­ší a nej­vý­nos­něj­ší smlou­va, kte­rá na hlav­ním ná­dra­ží by­la uza­vře­na,“ ře­kl o hernách ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ru­dolf Mlá­dek. Ob­zor kon­sta­to­val, že vy­ří­ze­ní žá­dos­tí o smlou­vu o pro­ná­jmu šlo v pří­pa­dě he­ren – ve srov­ná­ní se zá­jem­ci o pro­vo­zo­vá­ní ji­né čin­nos­ti – ne­ob­vyk­le rych­le. Na­víc ce­na do­hod­nu­tá smlou­vou me­zi ČD, a. s., a Happy Day Ca­si­no, s. r. o., by­la asi čty­ři­krát niž­ší, než je v pro­sto­ru Wil­so­no­va ná­dra­ží běž­né.

Ob­zor č. 29 – 29. 7. 1996
„Ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD na­bí­zí od­bo­rům účast na re­struk­tu­ra­li­za­ci že­lez­ni­ce“. Pod tím­to ti­tul­kem uvá­dí Ob­zor ná­vrh de­kla­ra­ce, kte­rou ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ru­dolf Mlá­dek na­bí­dl OSŽ spo­lu­prá­ci při pří­pra­vě re­struk­tu­ra­li­za­ce Čes­kých drah. V ná­vr­hu je uve­de­no, že za­jiš­tě­ní pro­spe­ri­ty a zvý­še­ní pod­ni­ka­tel­ské úrov­ně Čes­kých drah bu­de pod­mí­ně­no zá­sa­hy do za­měst­na­nos­ti. Spo­lu­prá­ce s od­bo­ry před­po­klá­da­la za­cho­vá­ní so­ci­ál­ní­ho smí­ru. O tom­to ná­vr­hu ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le mě­lo jed­nat Ústře­dí OSŽ 28. srp­na 1996.

Ob­zor č. 27 – 8. 7. 1996
Prv­ní let­ní čís­lo Ob­zo­ru při­nes­lo mi­mo ji­né in­for­ma­ci z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce k pri­va­ti­za­ci že­lez­nič­ní po­li­kli­ni­ky v Ost­ra­vě ze dne 18. 6. 1996. Zá­stup­ci OSŽ i zdra­vot­ní­ků na ní vy­slo­vi­li ne­sou­hlas s o­bál­ko­vou me­to­dou a uved­li, že by uví­ta­li prů­hled­něj­ší me­to­du pri­va­ti­za­ce. Zá­ro­veň pro­je­vi­li oba­vu o dal­ší osud to­ho­to ob­jek­tu, za­jiš­ťu­jí­cí­ho zdra­vot­ní pé­či včet­ně pe­rio­dic­kých pro­hlí­dek pro cca 5,5 ti­síc že­lez­ni­čá­řů. MUDr. Ehrenberge­ro­vá z ostrav­ské po­li­kli­ni­ky po­zna­me­na­la, že pa­nu­je oba­va, že splá­ce­ní vy­so­ké­ho úvě­ru bu­dou­cím ma­ji­te­lem by moh­lo ohro­zit do­sa­vad­ní pé­či.

Právě přítomno: 362 hostů a žádný gestor