25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 9 - 9. 3. 1992

At­mo­sfé­ra po ná­vr­hu na za­sta­ve­ní pro­vo­zu na čás­ti tra­tí ČSD byla v březnu 1992 stále zjitřená, jak vy­plý­vá z ob­sa­hu Ob­zo­ru č. 9. Vlá­da pro­jed­ná­ní kon­cep­ce do­pra­vy od­su­nu­la na své za­se­dá­ní 5. 3.; roz­hod­la však o vy­tvo­ře­ní tzv. akč­ní sku­pi­ny, kte­rá mě­la při­pra­vit do kon­ce úno­ra 1992 kon­krét­ní ná­vr­hy ře­še­ní pro­blé­mů v do­pra­vě. Do­čí­tá­me se to v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ na prv­ní stra­ně 9. čís­la Ob­zo­ru.

Ob­zor č. 7- 24. 2. 1992

Stejně jako ostatní únorová čísla, i Ob­zo­r č. 7 od­rá­ží na­pja­tou si­tu­a­ci na drá­ze v sou­vis­los­ti se zá­mě­rem ru­še­ní pro­vo­zu na čás­ti tra­tí. Jed­ná­ní, kte­rá do­sud ve­de­ní OSŽ ab­sol­vo­va­lo, jak se do­čí­tá­me v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“, za­tím ne­při­nes­la žád­né kon­krét­ní vý­sled­ky. „Od­bo­ro­vé ústřed­ny v do­pra­vě se na svém se­ze­ní dne 6. 2. shod­ly na spo­leč­ném po­stu­pu, při kte­rém i na­dá­le vy­u­ži­jí všech mož­nos­tí vy­ře­šit sou­čas­nou kri­tic­kou si­tu­a­ci v do­pra­vě jed­ná­ní­mi s od­po­věd­ný­mi před­sta­vi­te­li stá­tu a re­sor­tu. Sou­čas­ně s tím však bu­dou po­kra­čo­vat v orga­ni­zač­ním za­bez­pe­čo­vá­ní ge­ne­rál­ní stáv­ky do­prav­ců, ohlá­še­né v pří­pa­dě dal­ší­ho pře­hlí­že­ní pro­blé­mů do­pra­vy na den 6. 4. 1992,“ uvá­dí se v člán­ku.

Ob­zor č. 5 - 10. 2. 1992

„Vlá­do, pro­buď se!“ Člá­nek s pal­co­vým ti­tul­kem na str. 1 a 2 otis­ku­je vý­ňat­ky z in­te­rpe­la­cí ně­ko­li­ka po­slan­ců Fe­de­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní k otáz­ce za­sta­ve­ní pro­vo­zu na tzv. ne­ren­ta­bil­ních že­lez­nič­ních tra­tích.„To­to ka­tas­tro­fál­ní roz­hod­nu­tí bu­de mít ne­do­zír­né dů­sled­ky v ob­las­ti eko­no­mic­ké, so­ci­ál­ní a vy­vo­lá to na­pě­tí ve spo­leč­nos­ti,“ kon­sta­tu­je po­sla­nec Jind­řich Ko­neč­ný (Ob­čan­ské hnu­tí) a po­klá­dá otáz­ku, zda je vů­bec na mi­nis­ter­stvu do­pra­vy a fi­nan­cí ně­kdo, kdo pro­ble­ma­ti­ce že­lez­nič­ní do­pra­vy ro­zu­mí.

Ob­zor č. 3 – 27. 1. 1992

Dva člán­ky na 1. a 2. stra­ně Ob­zo­ru č. 3 in­for­mu­jí o si­tu­a­ci v pře­klád­ko­vé že­lez­nič­ní sta­ni­ci Čierna nad Ti­sou, kde ZV OSŽ k pro­sa­ze­ní svých po­ža­dav­ků vy­hlá­sil stáv­ko­vou po­ho­to­vost. Sta­ni­ce to­tiž po­ža­do­va­la eko­no­mic­kou sa­mo­stat­nost a mož­nost vy­uži­tí zís­ka­ných zdro­jů na re­ge­ne­ra­ci vel­mi zchá­tra­lé­ho stro­jo­vé­ho par­ku a k ře­še­ní so­ci­ál­ních a pra­cov­ních pod­mí­nek. Ve sta­ni­ci Čierna nad Ti­sou se pro­to dne 8. 1. usku­teč­nil vý­jezd­ní po­rad­ní sbor ře­di­te­le Ob­last­ní­ho ře­di­tel­ství (OŘ) Bra­ti­sla­va a dne 14..1. za­se­dá­ní zá­stup­ců Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství OŘ Bra­ti­sla­va a dal­ších hos­po­dář­ských před­sta­vi­te­lů za účas­ti zá­stup­ců Ústře­dí OSŽ.

Ob­zor č. 1 – 13. 1. 1992

In­for­ma­ce v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se vra­cí k pro­sinco­vé­mu jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ, na něž byl po­zván před­se­da Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců (FS) pan Slun­ka. K za­mýš­le­né spo­lu­prá­ci OSŽ a FS však ne­do­šlo – po­dle OSŽ z vi­ny před­se­dy FS, kte­rý pod­mí­nil svou spo­lu­prá­ci jed­ná­ním o při­dě­le­ní fi­nanč­ní­ho vy­rov­ná­ní stroj­vůd­cům, po­dle Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců by­la vi­na na stra­ně OSŽ.

Obzor č. 49 - 10. 12. 1991

Ve zpra­vo­daj­ství z vý­jezd­ní­ho jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ v Bratislavě se do­čí­tá­me, že již zřej­mě by­lo roz­hod­nu­to o bu­dou­cí po­do­bě že­lez­ni­ce. „Má zů­stat fe­de­rál­ní, spo­lu se spo­ji a energe­ti­kou, což je v sou­la­du s úsi­lím OSŽ,“ uvá­dí se v tex­tu. Účast­ní­ci jed­ná­ní vy­slech­li dá­le in­for­ma­ci o tom, že pracovní materiál Studie restrukturalizace s. o. ČSD“ byl ve značné části vládou ČSFR odmítnut s doporučením, aby byl koncipován novým způsobem.

Obzor č. 47 – 26. 11. 1991

V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se mů­že­me do­číst o tom, že Před­sta­ven­stvo OSŽ dne 11. 11. jme­no­va­lo pra­cov­ní tým, kte­rý mu­sel bě­hem tří dnů zpra­co­vat sta­no­vis­ko OSŽ k ná­vr­hu re­struk­tu­ra­li­za­ce ČSD (ten schvá­li­la po­ra­da mi­nis­trů 8. 11. 1991). Ve­de­ní OSŽ ve sta­no­vis­ku kon­sta­tu­je, že má-li být re­struk­tu­ra­li­za­ce ČSD účin­ná a funk­ční, mu­sí ji pod­po­řit ne­jen ve­dou­cí pra­cov­ní­ci, ale všich­ni pra­cov­ní­ci ČSD i od­bo­ro­vé or­gá­ny. „Bu­de-li však stá­le do­chá­zet ke sni­žo­vá­ní již tak na­ru­še­ných so­ci­ál­ních jis­tot pra­cov­ní­ků, do­jde spíš k od­po­ru pro­ti ní a ta­ké ni­kdo ne­mů­že oče­ká­vat, že za to­ho­to sta­vu od­bo­ro­vé or­gá­ny tu­to re­struk­tu­ra­li­za­ci pod­po­ří,“ uvá­dí se v člán­ku.

Obzor č. 45 – 12. 11. 1991

Ob­zor č. 45 při­ne­sl po­drob­něj­ší in­for­ma­ce ze za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ než ob­vyk­le. To­to jed­ná­ní by­lo to­tiž vý­znam­né pří­tom­nos­tí dvou hos­tů – jed­ním z nich byl Kim Tho­mas, zá­stup­ce brit­ských od­bo­rů v Me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ci prá­ce, dru­hým ústřed­ní ře­di­tel ČSD Ing. Jan Hampl.

Obzor č. 43 – 29. 10. 1991

Ob­zor č. 43 při­nesl po­měr­ně ob­sáh­lý vý­tah ze „Zá­sad do­prav­ní po­li­ti­ky“, kte­ré schvá­li­la vlá­da ČSFR na svém za­se­dá­ní dne 26. 9. 1991.

Obzor č. 41 – 15. 10. 1991

Na jed­ná­ní fe­de­rál­ní vlá­dy dne 5. zá­ří 1991 byl schvá­len se­znam pod­ni­ků, ur­če­ných pro pri­va­ti­za­ci. By­ly v něm za­hr­nu­ty stát­ní pod­ni­ky, pe­něž­ní ústa­vy, pod­ni­ky za­hra­nič­ní­ho ob­cho­du a ta­ké or­ga­ni­za­ce, je­jichž čin­nost se do­tý­ká že­lez­nič­ní do­pra­vy. In­for­mu­je o tom člá­nek na prv­ní stra­ně Obzoru č. 41 s ti­tul­kem „Ve vlá­dě o pri­va­ti­za­ci v do­pra­vě“.

Obzor č. 39 – 1. 10. 1991

Úvod­ní člá­nek na­zva­ný „O bu­douc­nos­ti že­lez­ni­ce“, psa­ný for­mou roz­ho­vo­ru s ústřed­ním ta­jem­ní­kem OSŽ M. Ja­náč­kem, in­for­mu­je o se­mi­ná­ři k re­struk­tu­ra­li­za­ci ČSD, zorga­ni­zo­va­ném fe­de­rál­ním mi­nis­ter­stvem do­pra­vy. Se­mi­ná­ře se zú­čast­ni­li před­sta­vi­te­lé ČSD a od­bo­ro­vých cent­rál na že­lez­ni­ci a moh­li na něm pre­zen­to­vat své ná­zo­ry k před­lo­že­né­mu ma­te­ri­á­lu.

Obzor č. 37 – 17. 9.1991

Nej­ví­ce in­for­ma­cí je v tom­to čís­le shr­nu­to v kost­ce v pra­vi­del­né rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“. Mi­mo ji­né se zde do­čí­tá­me o změ­nách v tra­ťo­vém ho­spo­dář­ství, kde do­šlo k ná­vr­hu na slu­čo­vá­ní vý­kon­ných jed­no­tek. Od­bo­rá­ři po­ža­do­va­li, aby se před tím­to kro­kem vza­ly v úva­hu otáz­ky za­měst­na­nos­ti, mzdo­vé a so­ci­ál­ní.

Právě přítomno: 327 hostů a žádný gestor