25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Obzor č. 35 – 3. 9.1991

„Váž­né vý­hra­dy ke stu­dii re­struk­tu­ra­li­za­ce ČSD“je otví­ra­cí člá­nek z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ ze dne 27. 8. 1991, je­hož nej­dů­le­ži­těj­ší část pro­bí­ha­la za účas­ti mi­nis­tra do­pra­vy Ji­ří­ho Ne­zva­la. Na pro­gra­mu to­tiž byl do­ku­ment, při­pra­ve­ný pro jed­ná­ní vlá­dy ČSFR – stu­die re­struk­tu­ra­li­za­ce ČSD.

Obzor č. 33 – 20. 8.1991

Jak jsme uved­li v minulém čísle, Ob­zor č. 32 si­ce sli­bo­val otisk­nout při­ja­té do­ho­dy s ústřed­ním ře­di­te­lem ČSD ohled­ně růs­tu mezd na že­lez­ni­ci, avšak v čís­le 33 ta­ko­vou in­for­ma­ci ne­na­chá­zí­me. V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“, se do­čí­tá­me jen to, že ko­lek­tiv­ní jed­ná­ní ohled­ně vý­še a způ­so­bu roz­dě­le­ní ná­růs­tu mezd bu­de dá­le po­kra­čo­vat.

Obzor č. 31 – 6. 8. 1991

„S. o. ČSD ne­pl­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vu“, kon­sta­tu­je Ob­zor č. 31 na své prv­ní stra­ně.

Ob­zor č. 29 – 23. 7. 1991

V úvod­ním člán­ku to­ho­to čís­la se do­čí­tá­me, že ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní o KS na rok 1991 s ČSD, s. o., je stá­le ve sle­pé ulič­ce. Od­bo­ry to­tiž po­ža­do­va­ly vy­ře­šit otáz­ku od­stup­né­ho, ná­růs­tu mezd a zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti a ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČSD ře­še­ní při­slí­bil.

Ob­zor č. 27 – 9. 7. 1991

I během let­ních prázd­nin se člán­ky tý­de­ní­ku Ob­zor za­bý­va­ly zá­važ­ný­mi té­ma­ty. Hned úvod­ní člá­nek „Pl­ně­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy ohro­že­no!“ in­for­mu­je o tom, že na jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ, kte­ré se ko­na­lo dne 25. 6. 1991 za účas­ti zá­stup­ců Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství, s. o., ČSD, za­zně­lo, že ÚŘ ne­za­ru­ču­je slí­be­ný ná­růst mezd ve vý­ši 22 % pro II. čtvrt­le­tí.

Ob­zor č. 27 – 9. 7. 1991

I během let­ních prázd­nin se člán­ky tý­de­ní­ku Ob­zor za­bý­va­ly zá­važ­ný­mi té­ma­ty. Hned úvod­ní člá­nek„Pl­ně­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy ohro­že­no!“

Ob­zor č. 25 - 25. 6. 1991

Vel­ká část Ob­zo­ru č. 25 je vy­hra­ze­na zpra­vo­daj­ství z ce­lo­stát­ní kon­fe­ren­ce OSŽ, kte­rá se ko­na­la dne 15. 6. 1991 v Pra­ze.

Ob­zor č. 23 – 11. 6. 1991

Úvod­ní člá­nek Ob­zo­ru č. 23 ob­sta­ral před­se­da OSŽ Zde­něk Škop svým za­myš­le­ním nad blí­ží­cí se ce­lo­stát­ní kon­fe­ren­cí OSŽ.

Ob­zor č. 21 – 28. 5. 1991

„Stáv­ko­vá po­ho­to­vost zru­še­na!“ozna­mu­je zprá­va z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ, uve­řej­ně­ná na prv­ní stra­ně. Stáv­ko­vou po­ho­to­vost, vy­hlá­še­nou na pod­po­ru za­cho­vá­ní že­lez­ni­čář­ských jízd­ních vý­hod, ozna­či­lo Ústře­dí OSŽ ja­ko úspěš­nou.

Ob­zor č. 19 – 14. 5. 1991

Nej­ví­ce ak­tu­ál­ních zpráv jsme se v tom­to čís­le moh­li do­číst v rubrice „Co se dě­je v ústře­dí“. Na­jde­me zde mj. in­for­ma­ci o tom, že se ve­de­ní OSŽ obrá­ti­lo na mi­nis­tra prá­ce a so­ci­ál­ních vě­cí Petra Mille­ra s na­lé­ha­vou žá­dos­tí o pře­hod­no­ce­ní do­sa­vad­ní­ho pří­stu­pu MPSV k pro­ble­ma­ti­ce jízd­ních vý­hod že­lez­ni­čá­řů. OSŽ po­ža­do­va­lo po­ne­chat kom­pe­ten­ce pro sta­no­ve­ní té­to ta­rif­ní sle­vy re­sor­tu do­pra­vy.„Ústředí OSŽ vy­slo­vi­lo zá­sad­ní ne­sou­hlas se zá­mě­rem za­hr­nout jízd­ní vý­ho­dy do na­tu­rál­ní mzdy, což by vlast­ně vzhle­dem k sou­čas­né fi­nanč­ní po­li­ti­ce stá­tu vů­či ČSD zna­me­na­lo je­jich zru­še­ní,“ uvá­dí se v člán­ku.

OSŽ se dá­le obrá­ti­lo na před­se­du vlá­dy Mariana Čalfu, aby pře­hod­no­ti­l sna­hy fe­de­rál­ní­ho mi­nis­ter­stva fi­nan­cí ne­po­skyt­nout že­lez­ni­ci po­třeb­né fi­nan­ce do do­by, než bu­de sa­ma sol­vent­ní, a po­u­ká­za­lo na to, že bez stát­ních do­ta­cí se že­lez­ni­ce ne­obe­jde v žád­né z vy­spě­lých ze­mí.

Dů­le­ži­tá in­for­ma­ce za­zně­la i na ak­ti­vu před­se­dů ZV OSŽ Olo­mouc­ké ob­las­ti, je­hož se zú­čast­nil i před­se­da OSŽ Zde­něk Škop: ko­lek­tiv­ní smlou­va ČSD to­tiž ne­by­la v do­hod­nu­tém ter­mí­nu, tj. do 30. 4., po­de­psá­na a spor byl po­stou­pen k ří­ze­ní u zpro­střed­ko­va­te­le. „Po­kud ne­do­jde k pod­pi­su KS do 15. 5., mo­hou od­bo­ry při­stou­pit k dal­ším zá­kon­ným kro­kům, včet­ně vy­hlá­še­ní stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti, pří­pad­ně stáv­ky,“ ře­kl na jed­ná­ní práv­ník OSŽ.

At­mo­sfé­ra na tom­to ak­ti­vu by­la bo­jov­ná. „V.dis­ku­si se pro­je­vi­la stá­le ros­tou­cí ne­spo­ko­je­nost se sou­čas­ným sta­vem ČSD a zvláš­tě s je­ho ří­ze­ním. Ně­ko­lik řeč­ní­ků vy­zva­lo Ústře­dí OSŽ k vy­hlá­še­ní ce­lo­sí­ťo­vé stáv­ky. Pře­vlá­dá ná­zor, že sou­čas­ným sta­vem ČSD ne­ní vi­nen jen po­kles pře­pra­vy, ale pře­de­vším ne­schop­né a ne­kon­cep­ční ří­ze­ní,“pí­še se v člán­ku. K otáz­ce hroz­by ru­še­ní tra­tí se vy­slo­vil oblast­ní ře­di­tel ČSD Knopp–Kost­ka, kte­rý zdů­raz­nil, že se žád­né ru­še­ní ne­ren­ta­bil­ních tra­tí ne­chys­tá, ale že ČSD bu­dou hle­dat nej­prve způ­so­by, jak sní­žit je­jich ztrá­ty. K ru­še­ní by by­lo mož­no po­dle je­ho slov při­stou­pit te­pr­ve teh­dy, kdy­by se žád­né ře­še­ní ne­na­šlo.

 

Ob­zor č. 20 – 21. 5. 1991

„Ve vlá­dě o ČSD roz­hod­nu­to“ –  zní ti­tu­lek člán­ku, informu­jí­cí­ho o roz­hod­nu­tí fe­de­rál­ní vlá­dy, kte­rá dne 8. květ­na 1991 při­ja­la usne­se­ní o pro­gra­mo­vé stra­te­gii že­lez­nič­ní do­pra­vy do ro­ku 1995. Vy­plý­vá z něj úkol při­pra­vit do srp­na toho roku  zá­sa­dy stát­ní do­prav­ní po­li­ti­ky, do zá­ří ná­vrh kon­cep­ce so­ci­ál­ní po­li­ti­ky, dá­le „pro­jed­nat mož­nost ru­še­ní pro­vo­zu na ne­e­fek­tiv­ních tra­tích a la­no­vých dra­hách, u kte­rých ne­bu­de za­jiš­tě­na úhra­da od ob­cí a re­gio­nů v ter­mí­nu za­há­je­ní plat­nos­ti GVD 1992/1993“. Vlá­da dá­le mj. roz­hod­la vy­ře­šit hos­po­da­ře­ní ČSD překle­no­va­cím úvě­rem ve vý­ši 4,7 mld. Kčs.

V sou­vis­los­ti s ne­při­ja­tel­ný­mi ná­vr­hy ře­še­ní jízd­ních vý­hod, jak se do­čí­tá­me v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“, vy­hlá­si­lo Ústře­dí OSŽ dnem 10. 5. 1991 stáv­ko­vou po­ho­to­vost.

O na­pja­té si­tu­a­ci na že­lez­ni­ci vy­po­ví­dá i ti­tu­lek „Po­stu­po­vat ra­di­kál­ně­ji!“ z ak­ti­vů před­se­dů zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí OSŽ, kde v dis­ku­si čas­to za­zní­va­la vel­ká ne­spo­ko­je­nost s do­sa­vad­ním vý­vo­jem. „Za­zněl i ná­zor, že sou­čas­ný stav ČSD ne­ní ná­hod­ný, ale že jde o zá­měr, jak zlik­vi­do­vat že­lez­ni­ci,“ pí­še se v člán­ku. Proto někteří předsedové základních organizací, především z Mostu a Ústí nad Labem, po-žadovali, aby ústředí postupovalo vůči hospo-dářskému vedení tvrději a nekompromisněji. Zároveň vyjádřili ústředí podporu v případě vyhlášení stávky.

„Ne­hod­lá­me dá­le pa­siv­ně přihlížet de­vas­ta­ci ČSD a upo­zor­ňu­je­me vlá­du ČSFR na mož­nost ma­so­vé pra­cov­ní ne­po­sluš­nos­ti s ne­do­zír­ný­mi ná­sled­ky,“uvá­dí se v ci­ta­ci z usne­se­ní praž­ské­ho ak­ti­vu.

Obzor dále otiskuje mj. zamyšlení o vztahu OSŽ a Federace strojvůdců a další příspěvek do diskuse o možné spolupráci s politickými stranami.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Ob­zor č. 17 – 30. 4. 1991

Ob­zor č. 17 – 30. 4. 1991 Ob­sáh­lý roz­ho­vor s ta­jem­ní­kem OSŽ Mi­ro­sla­vem Ja­náč­kem s ná­zvem „Ne­jsme pro­ti ra­cio­na­li­za­ci, jsme pro­ti bezdů­vodné­mu pro­pouš­tě­ní“ rea­gu­je na plá­no­va­né pro­puš­tě­ní 19 ti­síc za­měst­nan­ců ČSD do kon­ce ro­ku 1991.

Ce­lá jed­na stra­na Ob­zo­ru č. 15 by­la vě­no­vá­na no­vě vznik­lé Fe­de­ra­ci po­su­no­va­čů, po Fe­de­ra­ci stroj­vůd­ců teh­dy tře­tí od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ci na že­lez­ni­ci. Au­tor se sna­žil na své re­por­tá­ži v že­lez­nič­ní sta­ni­ci Čes­ká Tře­bo­vá (kde v té do­bě pra­co­va­lo ko­lem 260 po­su­no­va­čů) zjis­tit, ja­ké dů­vo­dy ve­dou ně­kte­ré po­su­no­va­če ke vstu­pu do té­to or­ga­ni­za­ce.

Právě přítomno: 236 hostů a žádný gestor