25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Úvod­ní člá­nek„Má že­lez­ni­ce v ČSFR bu­douc­nost?“ od pra­cov­ní­ka Vý­zkum­né­ho ústa­vu že­lez­nič­ní­ho Dr. De­ko­je shr­nu­je hlav­ní pro­blé­my sou­čas­né že­lez­ni­ce (podinvesto­va­nost, bez­kon­cepč­nost ří­ze­ní, špat­né so­ci­ál­ní pod­mín­ky za­měst­nan­ců aj.). „Tech­nic­ká a hlav­ně so­ci­ál­ní vy­ba­ve­nost pra­co­višť je kri­tic­ká, pod­mín­ky prá­ce v pro­voz­ních pro­fe­sích čas­to urá­že­jí lid­skou dů­stoj­nost,“ zdů­raz­ňu­je se v člán­ku.

„Vlá­da chá­pe a hod­lá ře­šit pro­blé­my do­pra­vá­ků“– člá­nek s tak­to op­ti­mis­tic­kým ti­tul­kem vy­šel po­té, co pre­mi­ér fe­de­rál­ní vlá­dy Ma­rián Čalfa při­jal dne 15. 10. mi­nis­tra do­pra­vy Ji­ří­ho Ne­zva­la a před­se­du OSŽ a zá­ro­veň před­se­du Aso­cia­ce od­bo­ro­vých sva­zů v do­pra­vě Vác­la­va Vaň­ka.

Úvod­ním člán­kem to­ho­to čís­la Ob­zo­ru je roz­ho­vor s ře­di­tel­kou od­bo­ru Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD k no­vé mzdo­vé sou­sta­vě, je­jíž ná­vrh byl v té do­bě za­slán do vý­kon­ných jed­no­tek. „Té­měř všu­de vy­vo­lal zkla­má­ní a ne­spo­ko­je­nost,“uvá­dí se v úvo­du rozhovoru.

Na stránkách Obzoru č. 18 se již výrazně odráží blížící se I. řádný sjezd OSŽ. Převážnou část třetí strany tohoto čísla totiž zaplňuje předsjezdová diskuse. Je zde otištěn článek ZV OSŽ při Oblastním ředitelství ČSD v Olomouci a obsáhlá odpověď předsedy OSŽ Václava Vaňka.

„Žá­dá­me o re­spek­to­vá­ní práv od­bo­rů“ – pod tím­to ti­tul­kem je uve­řej­ně­no sta­no­vis­ko Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů, za­sla­né před­se­do­vi vlá­dy ČSFR Ma­riá­nu Čalfo­vi, v němž OSŽ po­ža­du­je re­spek­to­vá­ní me­zi­ná­rod­ně uzná­va­ných práv od­bo­rů a od­mí­tá sna­hu vlá­dy ta­to prá­va oklešťo­vat.

Vý­raz­ný ti­tu­lek „Jsme pro­ti roz­dě­le­ní že­lez­ni­ce“ v Ob­zo­ru č. 16 před­zna­me­ná­vá roz­jit­ře­nou do­bu, kte­rá před­chá­ze­la roz­dě­le­ní jed­not­né čes­ko­slo­ven­ské že­lez­ni­ce na čes­kou a slo­ven­skou část (přes mno­hé pro­tes­ty k ní do­šlo od 1. 1. 1993, OSŽ zů­sta­lo jed­not­né do tr­nav­ské­ho sjez­du ko­na­né­ho 29. 5. 1993, pozn. red.).

Na prv­ní stra­ně Ob­zo­ru čís­lo 15 se z vý­raz­né­ho ti­tul­ku do­zví­dá­me, že dis­ku­se před řád­ným sjez­dem OSŽ již by­la za­há­je­na. I. řád­ný sjezd OSŽ byl svo­lán do Pra­hy na 11. pro­sin­ce 1990 a je­ho hlav­ním úko­lem by­lo zhod­no­tit do­sa­vad­ní vý­sled­ky prá­ce a při­jmout pro­gra­mo­vé cí­le pro pří­ští ro­ky.

Ani v do­bě let­ních prázd­nin se v hek­tic­kém ro­ce 1990 ne­za­sta­vi­la dů­le­ži­tá jed­ná­ní OSŽ. Svěd­čí o tom zpra­vo­daj­ství z jed­ná­ní teh­dej­ší nej­vět­ší sek­ce OSŽ – sek­ce 11 (do­pra­vy a pře­pra­vy) dne 26. 7. a ná­sled­né­ho za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ z 31. 7. Jed­ná­ní sek­ce 11, kte­ré pro­běh­lo v Olo­mou­ci, se zú­čast­nil ústřed­ní ře­di­tel ČSD Ivo Ma­li­na se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky.

„Propouštět se nebude!" Tento nekompromisně znějící titulek patří rozhovoru s tajemníkem OSŽ Miroslavem Janáčkem na první straně Obzoru číslo 13. M. Janáček v něm reaguje především na výsledky jednání zástupců OSŽ s představiteli federálního ministerstva dopravy a Ústředního ředitelství ČSD o ekonomické reformě na železnici.

Na první stránce Obzoru číslo 12 čtenáře jistě zaujal rozsáhlý článek s názvem „Ekonomická reforma na železnici". Obsahuje vybrané části vystoupení náměstka ministra dopravy ČSFR Ing. Jana Váchy na aktivu vedoucích hospodářských pracovníků dne 14. června, který jednal o zásadních problémech ekonomické reformy a jeho cílem bylo objasnit postup odstátnění jednotlivých ekonomických subjektů resortu a jejich začlenění do tržního mechanismu.

Obzor číslo 11 informuje o dosavadním plnění sociálních a mzdových požadavků železničářů. Šlo například o požadavek zařadit všechny turnusové pracovníky do I. kategorie důchodového zabezpečení, dále o požadavek, aby po odpracování 20 let na dráze pracovníci a jejich rodinní příslušníci získali režijní výhody na cestování v I. vozové třídě, dále vytvořit novou mzdovou soustavu, která by zohledňovala odpracované roky, praxi, vzdělání, funkci, odpovědnost a produktivitu práce, či dořešit třístupňové řízení železnice, zjednodušit předpisy ČSD a dále mimo jiné navýšit fond odměn.

Na první straně čísla 10 je otištěno stanovisko Představenstva OSŽ na vznik samostatné odborové organizace – Federace strojvůdců – která byla založena 16. 5. 1990. „Vznik další odborové orgnizace, která by podle tvrzení předsedy p. Slunky měla organizovat asi 10.% pracovníků na železnici, je tříštěním sil odborářů, nicméně respektujeme právo každého zaměstnance být členem té odborové organizace, kterou si zvolí,“ píše se v úvodu stanoviska.

Právě přítomno: 139 hostů a žádný gestor