25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 25 – 24. 6. 1996
O sní­že­ní po­č­tu vla­ko­vé­ho per­so­ná­lu, kte­ré při­nes­la červ­no­vá změ­na gra­fi­ko­nu, se v Ob­zo­ru kri­tic­ky dis­ku­to­va­lo již před je­jím za­ve­de­ním. V re­dakč­ní po­znám­ce na prv­ní stra­ně se zdů­raz­ňu­je, že změ­na kom­pe­ten­cí při­nes­la sní­že­ní čet­nos­ti re­vi­ze jíz­de­nek (te­dy i po­kles tr­žeb) a ta­ké ohro­že­ní ochrany ces­tov­ních za­va­za­del před zcizením (kvů­li ne­mož­nos­ti bez­peč­ně uza­mknout slu­žeb­ní od­díl). „Na mno­ha vla­cích se již ob­je­vi­ly le­táč­ky s textem, upozorňu­jí­cím ces­tu­jí­cí, aby se s veške­rý­mi stíž­nost­mi obra­ce­li na ad­re­su Ge­ne­rál­ní­ho ře­di­tel­ství ČD v Pra­ze, kde se­dí vi­ní­ci to­ho­to sta­vu,“ uvá­dí se v tex­tu.

Ob­zor č. 23 – 10. 6. 1996
Nej­dů­le­ži­těj­ší zprá­vou čís­la by­la in­for­ma­ce o tom, že od­bo­rá­ři střed­ních od­bor­ných uči­lišť že­lez­nič­ních s člen­skou zá­klad­nou OSŽ vy­hlá­si­li stáv­ko­vou po­ho­to­vost. By­lo to na zá­kla­dě ne­splně­ní po­ža­dav­ků Pro­hlá­še­ní ú­čast­ní­ků ak­ti­vu uč­ňov­ské­ho škol­ství z 22. 4. 1996. Od­bo­rá­ři po­ža­do­va­li pře­de­vším zve­řej­nit pra­vid­la od­stát­ně­ní za­ří­ze­ní uč­ňov­ské­ho škol­ství a je­jich před­po­klá­da­né per­so­nál­ní do­pa­dy; k dal­ším po­ža­dav­kům pat­ři­lo do­fi­nan­co­vat střed­ní od­bor­ná uči­liště či do­rov­nat pla­ty jejich za­měst­nan­ců na úro­veň srov­na­tel­nou s pra­cov­ní­ky ve škol­ství.

Ob­zor č. 21 – 27. 5. 1996
Člá­nek z prv­ní stra­ny s ti­tul­kem „Čes­ké drá­hy na­bí­ze­jí o 4,5 % mé­ně spo­jů“ při­ná­ší in­for­ma­ce z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce k červ­no­vé změ­ně jízd­ní­ho řá­du. Do­šlo ke zru­še­ní 157 spo­jů po ce­lé tra­se plus dal­ších 60 spo­jů, kte­ré se ru­ši­ly v sou­vis­los­ti s cel­ko­vý­mi změ­na­mi kon­cep­ce do­pra­vy v ně­kte­rých re­gio­nech.

Ob­zor č. 19 – 13. 5. 1996
Zprá­va z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce mi­nis­tra do­pra­vy Vla­di­mí­ra Bu­dinské­ho z 3. 5. při­nes­la in­for­ma­ce o stra­te­gii v do­pra­vě do ro­ku 2000. Vla­di­mír Bu­dinský uve­dl, že za nej­dů­le­ži­těj­ší ma­te­ri­á­ly, kte­ré bě­hem své­ho sedmi­mě­síční­ho pů­so­be­ní sti­hl při­pra­vit, po­va­žu­je vy­čle­ně­ní re­gio­nál­ních drah z drah ce­lo­stát­ních a roz­pra­co­vá­ní pro­jek­tu re­struk­tu­ra­li­za­ce Čes­kých drah. Jak dá­le mi­nis­tr uve­dl, „pro­ces re­struk­tu­ra­li­za­ce bu­de za­měst­nan­ce ČD asi tro­šič­ku bo­let“. Do­dej­me, že OSŽ da­lo k pro­jek­tu ne­ga­tiv­ní sta­no­vis­ko.

Ob­zor č. 17 – 29. 4. 1996
Člá­nek od mís­to­před­se­dy OSŽ Mi­ro­sla­va Ka­pou­na s ti­tul­kem „Sli­by – chy­by“, uve­řej­ně­ný na prv­ní stra­ně, se za­mýš­lí nad pra­cí mi­nis­tra do­pra­vy Vla­di­mí­ra Bu­dinské­ho, kte­rý při svém vstu­pu do funk­ce vy­jad­řo­val pod­po­ru že­lez­nič­ní do­pra­vě, a to s ohle­dem na eko­lo­gic­ká i dal­ší hle­dis­ka, dí­ky nimž je vý­hod­něj­ší pro­ti ostat­ním dru­hům do­pra­vy. „Od zá­ří 1995, kdy byl jme­no­ván do funk­ce, mu­sí­me kon­sta­to­vat, že se je­ho postoj po­stup­ně mě­ní v ne­pro­spěch že­lez­ni­ce,“ uvá­dí se v člán­ku.

Ob­zor č. 15 - 15. 4. 1996
Na prv­ní stra­ně na­jde­me in­for­ma­ci o tom, že se zá­stup­ci od­bo­ro­vých sva­zů na že­lez­ni­ci se­šli s mi­nis­trem do­pra­vy Vla­di­mí­rem Bu­dinským a ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem ČD Ing. Ru­dol­fem Mlád­kem, aby pro­jed­na­li „Ex­trakt pro­jek­tu re­struk­tu­ra­li­za­ce Čes­kých drah“. Na pod­nět OSŽ byl ten­to do­ku­ment do­pl­něn o so­ci­ál­ní pro­gram. Šest od­bo­ro­vých cent­rál ne­pro­je­vi­lo pro­ti před­lo­že­né­mu do­ku­men­tu ná­mit­ky, před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek po­de­psá­ní sou­hla­su pod­mí­nil pro­jed­ná­ním v před­sta­ven­stvu a ústře­dí OSŽ.

Ob­zor č. 13 – 1. 4. 1996
Na prv­ní stra­ně na­jde­me re­por­táž z de­mon­stra­ce zdra­vot­ní­ků, usku­teč­ně­né v Pra­ze 25. břez­na 1996. Řeč­ní­ci na de­mon­stra­ci po­uka­zo­va­li ne­jen na níz­ké mzdy, na tr­va­lý od­liv zdra­vot­ní­ků za vyš­ší­mi pří­jmy do ji­ných sfér, ale i na pře­bu­je­lou ad­mi­ni­stra­ti­vu a na ne­kon­cepč­nost zdra­vot­nic­tví.„Stáv­ka v mi­nu­lém ro­ce při­nes­la změ­nu po­sto­jů v mé­diích, ve ve­řej­nos­ti, ale je­di­ný, kdo za­tím ne­změ­nil svůj pře­zí­ra­vý po­stoj ke zdra­vot­ní­kům, je pre­mi­ér vlá­dy pro­fe­sor Vác­lav Klaus,“ za­zně­lo na de­mon­stra­ci. Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů vy­jád­ři­lo zdra­vot­ní­kům svo­ji so­li­da­ri­tu.

Ob­zor č. 11 – 18. 3. 1996
„Do kon­ce dub­na bu­dou zná­my prv­ní tři tra­tě ur­če­né k pri­va­ti­za­ci“
, do­čí­tá­me se v krát­kém člán­ku na prv­ní stra­ně, shrnu­jí­cím in­for­ma­ce z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce Čes­kých drah z 8. 3. 1996. Za­zně­lo zde, že Čes­ké drá­hy do dub­na na­vrh­nou z cel­ko­vé­ho po­č­tu 127 re­gio­nál­ních tra­tí tři „eko­no­mic­ky re­la­tiv­ně dob­ré tra­tě“, kte­ré bu­dou ur­če­ny k pri­va­ti­za­ci, takzva­né pi­lot­ní pro­jek­ty.

Ob­zor č. 9 – 4. 3. 1996
„Od no­vé­ho GVD se ru­ší 157 spo­jů“
uvá­dí ti­tu­lek na prv­ní stra­ně. O té­to změ­ně in­for­mo­val ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ru­dolf Mlá­dek na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci 23. 2. 1996. Po­dle slov ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le by­lo ke změ­nám při­stu­po­vá­no obe­zřet­ně a vel­mi dis­cip­li­no­va­ně a ve spo­lu­prá­ci s před­nos­ty okres­ních úřa­dů. Ob­zor v člán­ku však kla­de ně­ko­lik zá­sad­ních otá­zek: Je mož­no po­su­zo­vat osob­ní pře­pra­vu na že­lez­ni­ci jen po­dle ušet­ře­ných ko­run? Jak spo­leh­li­vé jsou ana­lý­zy, kte­ré slou­ži­ly ja­ko pod­klad ke zjiště­ní ren­ta­bi­li­ty? Ne­mo­hou si Čes­ké drá­hy sku­teč­ně do­vo­lit pro­vo­zo­vat vlak, kte­rý při­ná­ší prů­měr­nou den­ní ztrá­tu 10,– Kč, ale při­tom vo­zí 845 ces­tu­jí­cích?

Ob­zor č. 7 – 19. 2. 1996
Otáz­ka změn v tech­no­lo­gii ve­de­ní vla­ků, o nichž Ob­zor psal v před­cho­zích čís­lech, je zno­vu na­sto­le­na v roz­ho­vo­ru s olo­mouc­kým re­gio­nál­ním ta­jem­ní­kem OSŽ Vla­di­sla­vem Vo­kou­nem. „Oče­ká­vám, že sou­běž­ně s ře­še­ním otáz­ky tech­no­lo­gie za­čne ve­de­ní drah ře­šit i otáz­ky ne­vy­ho­vu­jí­cích pra­cov­ních pod­mí­nek vla­ko­vých čet, kam pat­ří ze­jmé­na ob­last hy­gie­ny, stra­vo­vá­ní, noc­le­žen, ná­stu­pů do prá­ce, ale ta­ké je­jich psy­chic­ké­ho za­tí­že­ní, zdra­vot­ní­ho opo­tře­be­ní a dal­ších pro­blé­mů,“ ří­ká Vla­di­slav Vo­koun v roz­ho­vo­ru.

Ob­zor č. 5 - 5. 2. 1996
Na prv­ní stra­ně na­jde­me in­for­ma­ci o tom, že od­bo­ry na­vá­za­ly spo­lu­prá­ci s Ev­rop­skou unií. Na zá­kla­dě roz­hod­nu­tí Ko­mi­se Evrop­ské­ho spo­le­čen­ství byl na úrov­ni Evrop­ských spo­le­čen­ství ja­ko po­rad­ní or­gán Ko­mi­se ve vě­cech so­ci­ál­ních usta­ven spo­leč­ný vý­bor pro že­lez­ni­ce, slo­že­ný z před­sta­vi­te­lů za­měst­na­va­tel­ských a za­měst­na­nec­kých or­ga­ni­za­cí že­lez­nic člen­ských stá­tů EU.

Ob­zor č. 3 – 22. 1. 1996
Na prv­ní stra­ně je uve­řej­ně­na ob­sáh­lá re­por­táž o ná­vště­vě mi­nis­tra do­pra­vy Vla­di­mí­ra Bu­dinské­ho v Čes­ké Tře­bo­vé (dne 12. ledna 1996). Na­vští­vil zde že­lez­nič­ní oprav­ny a stro­jír­ny, že­lez­nič­ní sta­ni­ci, lo­ko­mo­tiv­ní de­po a zú­čast­nil se be­se­dy se že­lez­ni­čá­ři v bu­do­vě Malé scé­ny.

Právě přítomno: 173 hostů a žádný gestor