25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 1- 8. 1. 1996
Ko­lek­tiv­ní smlou­va Čes­kých drah pro rok 1996, po­de­psa­ná 22. pro­sin­ce 1995, by­la po­dle člán­ků v Ob­zo­ru jed­nou z nej­lep­ších za po­sled­ní ro­ky. Ko­lek­tiv­ní vy­jed­na­va­či vy­zved­li i to, že za­měst­na­va­tel byl při ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní scho­pen ak­cep­to­vat se­rióz­ní ar­gu­men­ta­ci od­bo­rá­řů.

 

Ob­zor č. 51 - 18. 12. 1995
Na před­po­sled­ním čís­le Ob­zo­ru ro­ku 1995 je již tro­chu znát, že vzni­ka­lo v před­vá­noč­ním ča­se. Na­jde­me v něm již vá­noč­ní za­myš­le­ní i ně­ko­lik vti­pů předzna­me­ná­va­jí­cích blí­ží­cí se ko­nec ro­ku.
Z „pra­cov­ních“ člán­ků zmiň­me zprá­vu z jed­ná­ní územ­ních ta­jem­ní­ků OSŽ z 6. 12. 1995, kde se dis­ku­to­va­lo mi­mo ji­né i o „ko­mo­ro­vém“ uspo­řá­dá­ní OSŽ, kte­ré pro­sa­zo­va­li zvláš­tě zá­stup­ci in­fra­struk­tu­ry. Za­zně­la i myš­len­ka, že ta­ko­vé­to tla­ky při­chá­ze­jí i od hos­po­dář­ské­ho ve­de­ní.

Ob­zor č. 49 - 4. 12. 1995
Na roz­díl od dří­věj­ších čí­sel byl Ob­zor č. 49 na no­vin­ky po­měr­ně chu­dý. Na Čes­kých dra­hách v té do­bě pro­bí­ha­lo ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní, po­dle člán­ku na prv­ní stra­ně Ob­zo­ru po­měr­ně úspěš­ně (ve­de­ní ČD ak­cep­to­va­lo vět­ši­nu ná­vr­hů od­bo­ro­vých cent­rál).

Ob­zor č. 47 – 20. 11. 1995
„Vlá­da schvá­li­la trans­for­ma­ci Čes­kých drah“
ozna­mu­je vý­raz­ný ti­tu­lek na prv­ní stra­ně. Ke schvá­le­ní zá­sad trans­for­ma­ce do­šlo 7. 11. 1995 s tím, že bu­de mít dvě eta­py. Kon­so­li­dač­ní eta­pa mě­la být ukon­če­na 30. červ­na 1997, trans­for­mač­ní eta­pa 31. 12. 1999. Zá­sad­ní prin­ci­py trans­for­ma­ce by­ly: za­cho­vá­ní jed­no­ho sub­jek­tu ve vlast­nictví stá­tu, mož­né od­dě­le­ní pou­ze čás­ti míst­ních tra­tí, pře­chod na práv­ní for­mu stát­ní­ho pod­ni­ku, ne­po­si­lo­vá­ní vnitř­ní kon­ku­ren­ce, re­duk­ce na­bíd­ky (včet­ně pří­pra­vy na ru­še­ní ztrá­to­vých tra­tí a ne­po­třeb­ných vo­zi­del), dá­le stát­ní pod­po­ra s ten­den­cí po­kle­su a re­gu­la­ce cen.

Ob­zor č. 45 – 6. 11. 1995
„Že­lez­ni­ce v ohro­že­ní“
je ti­tu­lek člán­ku o me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ci ITF, kte­rá se usku­teč­ni­la v Bu­da­peš­ti 24. a 25. 10. 1995 k pro­ble­ma­ti­ce struk­tu­ry a vlast­nictví že­lez­nic. Účast­ní­ci pre­zen­to­va­li po­dob­né pro­blé­my – sna­hy vlád že­lez­ni­ci seg­men­to­vat, od­dě­lit do­prav­ní ces­tu, pri­va­ti­zo­vat čás­ti že­lez­ni­ce a vy­tvo­řit vnitř­ní kon­ku­ren­ci. Zá­stup­ci z Vel­ké Bri­tá­nie, kde k těm­to změ­nám v té do­bě již do­šlo, in­for­mo­va­li o sní­že­ní funkč­nosti že­lez­ni­ce a na­pros­té ztrá­tě kon­ku­ren­ceschop­nos­ti vů­či ostat­ním dru­hům pře­pra­vy.

Ob­zor č. 43 – 23. 10. 1995
„Stáv­ko­vá po­ho­to­vost ukon­če­na“
, in­for­mu­je Ob­zor na prv­ní stra­ně ve zpra­vo­daj­ství z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ. K to­mu­to roz­hod­nu­tí do­spě­lo Ústře­dí OSŽ po dis­ku­si, v níž se zva­žo­va­ly pře­de­vším pří­sli­by no­vě na­stou­pe­né­ho ma­na­ge­men­tu Čes­kých drah v če­le s ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem Ing. Ru­dol­fem Mlád­kem. Ten se ta­ké čás­ti jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ zú­čast­nil, pre­zen­to­val své zá­mě­ry a od­po­vě­děl na ně­ko­lik do­ta­zů.

Ob­zor č. 41– 9. 10. 1995
Na prv­ní strán­ce Ob­zor in­for­mu­je o tom, že ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní o PKS Čes­kých drah na rok 1996 by­lo za­há­je­no pře­dá­ním ná­vr­hu za­měst­na­va­te­le od­bo­rům.„Po se­zná­me­ní se s ob­sa­hem ná­vr­hu je mož­no kon­sta­to­vat, že si no­vý ma­na­ge­ment Čes­kých drah pří­liš svých za­měst­nan­ců ne­vá­ží,“ uvá­dí se v člán­ku. Ná­vrh to­tiž ne­ob­sa­ho­val ani do té do­by do­hod­nu­té ná­ro­ky a do­sa­ho­val úrov­ně ko­lek­tiv­ní smlou­vy z ro­ku 1991.

Ob­zor č. 39 - 25. 9. 1995
„Stáv­ko­vé ná­la­dy tr­va­jí“
je ti­tu­lek vy­sti­hu­jí­cí si­tu­a­ci v pro­vo­zu Čes­kých drah, ten­to­krát v žst. Br­no–Ma­lo­mě­ři­ce, kte­ré na­vští­vil před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek spo­lu s ta­jem­ní­kem OSŽ Mojmí­rem Ba­ka­lá­řem a Ob­zor byl u to­ho. Ja­ro­mír Du­šek v dis­ku­si s od­bo­rá­ři uve­dl, že v prů­bě­hu stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti OSŽ zís­ka­lo řa­du dů­le­ži­tých zku­še­nos­tí, kte­ré vy­uži­je při nad­chá­ze­jí­cím jed­ná­ní o zá­klad­ní do­ho­dě me­zi od­bo­rá­ři a ve­de­ním pod­ni­ku.

Ob­zor č. 37 – 11. 9. 1995
„Do kon­ce ro­ku se mož­ná opět slou­čí že­lez­nič­ní sta­ni­ce“.
Ti­tu­lek z prv­ní stra­ny čís­la při­ná­ší zpra­vo­daj­ství ze se­tká­ní ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD Ing. Ru­dol­fa Mlád­ka se zá­stup­ci od­bo­rů. Schůz­ka se usku­teč­ni­la 5. 9. 1995. Od­bo­rá­ři při jed­ná­ní pro­sa­zo­va­li opět­né slou­če­ní že­lez­nič­ních sta­nic a dal­ších člán­ků ří­ze­ní až do úrov­ně di­vi­zí. Ohled­ně ob­sa­zo­vá­ní ma­na­žer­ských po­zic od­bo­ry po­ža­do­va­ly, aby ne­by­li ti, kte­ří způ­so­bi­li sou­čas­ný stav že­lez­ni­ce a jsou ně­jak svá­zá­ni s mi­nu­lým trans­for­mač­ním pro­jek­tem, v bu­dou­cím ve­de­ní ČD. Dá­le se jed­na­lo i o vy­rov­ná­ní pro­pa­du re­ál­ných mezd na že­lez­ni­ci.

Ob­zor č. 35 - 28. 8. 1995
Vel­ký pro­stor je v tom­to let­ním osmistránkovém ­čís­le Ob­zo­ru vě­no­ván osla­vám 150 let exis­ten­ce Olo­mouc­ko–praž­ské drá­hy. Ob­zor při­ná­ší po­drob­nou re­por­táž ze zvlášt­ní­ho pro­to­ko­lár­ní­ho vla­ku, kte­rý jel, za účas­ti mno­ha ofi­ci­ál­ních hos­tů, včet­ně mi­nis­tra do­pra­vy Ja­na Strás­ké­ho, dne 20. 8. 1995 z Olo­mou­ce do Pra­hy. V je­ho če­le by­la par­ní lo­ko­mo­ti­va 498.022, za ní pak br­něn­ský „Alba­tros“ (498.106).

Ob­zor č. 32/33 - 14. 8. 1995
Dal­ší let­ní dvoj­čís­lo Ob­zo­ru věnuje ce­lou dvojstra­nu pro­gra­mu oslav 150. vý­ro­čí pří­jez­du prv­ní­ho vla­ku do Pra­hy. Osla­vy pro­bí­ha­ly od 18. srp­na do 4. zá­ří 1995 v České Třebové, Praze, Olomouci a Pardubicích a byly provázeny jízdami zvláštních vlaků, výstavami, Dny otevřených dveří a bohatým kulturním programem.

Ob­zor č. 30 – 24. 7. 1995
Na prv­ní stra­ně na­jde­me dů­le­ži­tou in­for­ma­ci s ti­tul­kem „Do­ho­dy o roz­dě­le­ní fi­nanč­ních pro­střed­ků do­sa­že­no“. Po­dle té­to do­ho­dy, uza­vře­né me­zi od­bo­ro­vý­mi sva­zy a ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem ČD Ing. Jo­se­fem Ba­za­lou, mě­lo při­bliž­ně 91 ti­síc že­lez­ni­čá­řů do­stá­vat od čer­ven­ce do kon­ce ro­ku pro­fes­ní od­mě­nu v prů­měr­né vý­ši 640 Kč. Me­zi od­bo­ro­vý­mi sva­zy na že­lez­ni­ci by­ly však roz­díl­né ná­zo­ry: Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců hod­la­la pro­ti vý­sled­kům do­ho­dy pro­te­sto­vat, ne­boť pů­vod­ně se mě­la část­ka dě­lit jen me­zi 72 ti­síc za­měst­nan­ců.

Právě přítomno: 253 hostů a žádný gestor