25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 27 – 3. 7. 1995
I dal­ší čís­lo Ob­zo­ru odrá­ží at­mo­sfé­ru po od­vo­lá­ní stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti na že­lez­ni­ci. O stávce se uvažovalo na protest proti trans-formačním krokům na Českých drahách a kvůli neuspokojivému mzdovému ohodnocení.

Ob­zor č. 25 - 19. 6. 1995
„Chce­me vy­jed­ná­vat do po­sled­ní­ho oka­mži­ku,“ uve­dl mís­to­před­se­da OSŽ Mi­ro­slav Ka­poun v roz­ho­vo­ru na prv­ní stra­ně. V té do­bě se ře­ši­lo, zda od­bo­ro­vé cen­trá­ly na že­lez­ni­ci vy­hlá­sí stáv­ku na pod­po­ru svých mzdo­vých i dal­ších po­ža­dav­ků. V do­bě uzá­věr­ky ješ­tě ne­by­lo jas­né, jak do­pad­nou jed­ná­ní s mi­nis­ter­stvem do­pra­vy a Čes­ký­mi dra­ha­mi a zda se ješ­tě po­da­ří hro­zí­cí stáv­ce za­brá­nit.

Ob­zor č. 23 - 5. 6. 1995
„V Čes­ké Tře­bo­vé by­lo hor­ko“
– tím­to ti­tul­kem cha­rak­te­ri­zo­val Ob­zor jed­ná­ní mi­mo­řád­né kon­fe­ren­ce OSŽ v Čes­ké Tře­bo­vé. Kon­fe­ren­ce zvo­li­la no­vým před­se­dou OSŽ Ja­ro­mí­ra Duš­ka. V sou­vis­los­ti s orga­ni­zač­ní­mi změ­na­mi a od­čle­ňo­vá­ním ně­kte­rých or­ga­ni­za­cí by­ly na kon­fe­ren­ci schvá­le­ny změ­ny ve struk­tu­ře OSŽ.

 

Ob­zor č. 21 – 22. 5. 1995
Mzdy v že­lez­nič­ním pro­vo­zu a ta­ké tře­ba platy mis­trů a vy­cho­va­te­lů v že­lez­nič­ních u­či­liš­tích – ten­to ever­green do­stal své mís­to i v ně­ko­li­ka člán­cích Ob­zo­ru č. 21. Ve zprá­vě z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD E­ma­nue­la Ší­pa je jas­ně ře­če­no, že mzdo­vé na­vý­še­ní na Českých drahách bu­de mož­né, ovšem za ce­nu úspo­ry pra­cov­ní­ků. Nej­vyš­ší před­sta­vi­te­lé ČD uved­li, že po­dle je­jich ná­zo­ru jsou mzdo­vé po­ža­dav­ky, pre­zen­to­va­né od­bo­ry, pře­hna­né. Ge­ne­rál­ní ře­di­tel v té­to otáz­ce od­mítl ustou­pit, přes­to­že při­pus­til, že v po­lo­vi­ně červ­na hro­zí stáv­ka, kte­rá by moh­la Čes­ké drá­hy těž­ce po­ško­dit.

Ob­zor č. 19 – 9. 5. 1995
Od­bo­ro­vé sva­zy pů­so­bí­cí na že­lez­ni­ci po­skyt­ly dne 27. 4. 1995 hro­mad­ným sdě­lo­va­cím pro­střed­kům zprá­vu, v níž uvádějí, že po­ža­du­jí na­vý­še­ní ob­je­mu mzdo­vých pro­střed­ků (vý­še mzdy na ČD by­la ve srov­ná­ní s ce­lo­stát­ním prů­mě­rem niž­ší té­měř o 600 Kč), dá­le po­ža­du­jí pl­ně­ní při­ja­té ko­lek­tiv­ní smlou­vy, pra­vi­del­né čtvrt­let­ní in­for­ma­ce o je­jím pl­ně­ní a in­for­ma­ce i o vy­uži­tí fi­nanč­ních pro­střed­ků zís­ka­ných pod­ni­ka­tel­skou čin­nos­tí.

 

Ob­zor č. 17 – 24. 4. 1995
„Buď re­gio­nál­ní tra­tě pri­va­ti­zo­vat, ne­bo zru­šit“, tlu­mo­čí ti­tu­lek na prv­ní stra­ně ná­zor mi­nis­tra do­pra­vy Ja­na Strás­ké­ho, před­ne­se­ný na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci MD dne 13. 4. 1995. Jan Strás­ký uve­dl, že mi­nis­ter­stvo do­pra­vy chce hrát aktiv­něj­ší ro­li v ob­las­ti že­lez­nič­ní do­pra­vy.

Ob­zor č. 15 - 10. 4. 1995
Čes­ká te­le­vi­ze při­nes­la 2. dub­na 1995 de­ba­tu o že­lez­ni­ci, jíž se zú­čast­ni­li mi­nis­tr do­pra­vy Jan Strás­ký, ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ema­nu­el Šíp, člen­ka do­prav­ní ko­mi­se ČSSD Kvě­to­sla­va Ko­řín­ko­vá, Ing. Dalibor Zelený, ře­di­tel Ob­chod­ně pro­voz­ní­ho ře­di­tel­ství ČD Čes­ká Tře­bo­vá, a za­stu­pu­jí­cí mís­to­před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek.

Ob­zor č. 13 – 27. 3. 1995
„V je­de­náct­ce to vře“ – pod tím­to ti­tul­kem na­jde­me zpra­vo­daj­ství z ce­lo­re­publi­ko­vé­ho za­se­dá­ní sek­ce OSŽ do­pra­vy a pře­pra­vy (tj. od­vět­ví 11), kte­ré se usku­teč­ni­lo 16. 3. 1995 na hlav­ním ná­dra­ží v Pra­ze za účas­ti zá­stup­ců Čes­kých drah v če­le s ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem Ing. Ší­pem. Od­bo­rá­ři ne­by­li spo­ko­je­ni pře­de­vším s od­mě­ňo­vá­ním (při­dě­le­né pro­střed­ky moh­ly pro rok 1995 za­jis­tit ná­růst o 108 %, na dal­ší by­lo tře­ba si „vy­dě­lat“ ra­cio­na­li­za­cí).

Ob­zor č. 11 – 13. 3. 1995
Na prv­ní stra­ně na­jde­me in­for­ma­ci o tom, že dne 1. břez­na 1995 se v praž­ském Pa­lá­ci kul­tu­ry usku­teč­ni­la po­ra­da před­se­dů ZO od­bo­ro­vých sva­zů sdru­že­ných v ČMKOS, aby roz­hod­la o dal­ším po­stu­pu od­bo­rů v kam­pa­ni za so­ci­ál­ní po­ža­dav­ky a pro­ti dů­cho­do­vé­mu zá­ko­nu.

Obzor č. 9 – 27. 2. 1995
Ob­zor na prv­ní stra­ně při­ná­ší mi­mo ji­né zpra­vo­daj­ství z mí­tin­ku před­sta­vi­te­lů ČMKOS s ob­ča­ny Olo­mou­ce a oko­lí, kte­rý se usku­teč­nil 13. úno­ra 1995, a ta­ké in­for­ma­ci i tom, že Ing. Eva Vi­tou­šo­vá, kte­rá se po­dí­le­la na kon­tro­le hos­po­da­ře­ní Čes­kých drah, po­da­la ža­lo­bu na ochra­nu osob­nos­ti s od­škod­ně­ním ne­ma­jet­ko­vé újmy na mi­nis­tra do­pra­vy Ja­na Strás­ké­ho. Ten ji to­tiž na­pa­dl, že svým vy­stou­pe­ním ve sdě­lo­va­cích pro­střed­cích po­ru­ši­la po­vin­nost za­cho­vá­vá­ní ml­čen­li­vos­ti o kon­trol­ních zjiš­tě­ních. Po­dle práv­ní­ka, za­stu­pu­jí­cí­ho Ing. Vi­tou­šo­vou, však svo­le­ní ne­by­lo tře­ba, zvlášť když hro­zi­lo, že by ne­po­skyt­nu­tím po­třeb­ných in­for­ma­cí moh­lo do­jít k pro­dle­ní.

Obzor č. 7 – 13. 2. 1995
Na 1. a 3. stra­ně je po­drob­né zpravo­dajství z jed­no­ho z 11 mí­tin­ků, a to z Čes­kých Bu­dě­jo­vic, kte­rý uspo­řá­da­la Čes­ko­mo­rav­ská ko­mo­ra od­bo­ro­vých sva­zů na pod­po­ru svých při­po­mí­nek k ná­vr­hu zá­ko­na o dů­cho­do­vém po­jiš­tě­ní. „V pr­vé řa­dě nech­ce­me, aby pe­ní­ze vy­bra­né na po­jiš­tě­ní kon­či­ly ně­kde jin­de,“ ře­kl na mí­tin­ku před­se­da ČMKOS Ri­chard Fal­br a vy­svět­lil po­ža­da­vek od­bo­rů na vy­tvo­ře­ní ve­řej­no­práv­ní­ho fon­du, ve kte­rém by se shro­mažďo­va­ly pro­střed­ky na dů­cho­do­vé po­jiš­tě­ní.

Ob­zor č. 5 – 30. 1. 1995
„Ná­vrh zá­ko­na o dů­cho­do­vém po­jiš­tě­ní po­ru­šu­je plat­nou ústa­vu Čes­ké re­pub­li­ky“
, ří­ká ti­tu­lek člán­ku, informu­jí­cí­ho o jed­ná­ní před­sed­nic­tva ČMKOS ze dne 16. led­na 1995, na němž byl mi­mo ji­né vy­slo­ven po­ža­da­vek, aby byl ná­vrh to­ho­to zá­ko­na vrá­cen k pře­pra­co­vá­ní mi­nis­ter­stvu prá­ce a so­ci­ál­ních vě­cí.

Právě přítomno: 335 hostů a žádný gestor