25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Let­ní dvoj­čís­lo Ob­zo­ru za­čí­ná „ne­letně“, člán­kem s ti­tul­kem „OSŽ vy­slo­vu­je váž­né oba­vy o osud Čes­kých drah“, kte­rý ob­sa­hu­je me­mo­ran­dum OSŽ ke zří­ze­ní di­vi­ze ob­chod­ně pře­prav­ní a di­vi­ze pro­vo­zu (do­šlo k ně­mu k 1. čer­ven­ci 1994). Uvá­dí se v něm, že OSŽ pod­po­ru­je pře­mě­nu Čes­kých drah na pro­spe­ru­jí­cí mo­der­ní or­ga­ni­za­ci, pro­bí­ha­jí­cí trans­for­mač­ní pro­jekt však po­dle od­bo­rá­řů ne­mů­že to­to oče­ká­vá­ní na­pl­nit, ne­boť v ČR ne­exis­tu­je jas­ná a jed­no­znač­ná do­prav­ní po­li­ti­ka; or­ga­ni­zač­ní změ­na se za­čí­ná rea­li­zo­vat, aniž by­la eko­no­mic­kým pro­jek­tem pro­ká­zá­na efek­tiv­ní funk­čnost za­vá­dě­né­ho mo­de­lu, ne­ní pro­ve­de­no eko­no­mic­ké zhod­no­ce­ní, ne­jsou do­ře­še­ny eko­no­mic­ké vaz­by a me­mo­ran­dum uvá­dí řa­du dal­ších ar­gu­men­tů pro­ti to­mu­to kro­ku.

Ob­zor č. 27/28 – 11. 7. 1994
Dvoj­čís­lo o dva­nác­ti stra­nách při­nes­lo na prv­ní stra­ně člá­nek Zdeň­ka Ško­pa (kte­ré­mu 21. 6. 1994 Ústře­dí OSŽ vy­jád­ři­lo ne­dů­vě­ru) s ti­tul­kem „Kdo by měl há­jit zá­jmy že­lez­ni­čá­řů“. Před­se­da OSŽ se v něm vy­jad­řu­je k orga­ni­zač­ním změ­nám na Čes­kých dra­hách, kde by­la od 1. 7. 1994 or­ga­ni­zač­ně vy­čle­ně­na di­vi­ze pro­vo­zu. Uvá­dí mi­mo ji­né, že se OSŽ do­sud ne­do­ká­za­lo or­ga­ni­za­cí ani sty­lem prá­ce při­způ­so­bit po­ža­dav­kům ply­nou­cím ze změn na ČD. „Stá­le ješ­tě pře­vlá­da­jí úz­ké od­vět­vo­vé zá­jmy uplat­ňo­va­né čas­to ne­vy­bí­ra­vým, konfrontačním způ­so­bem,“ uvá­dí Zde­něk Škop. Vy­jad­řu­je se i k vy­jád­ře­ní ne­dů­vě­ry – při­zná­vá své po­chy­be­ní, od­mí­tá však po­de­zře­ní z to­ho, že by by­lo mo­ti­vo­vá­no osob­ním pro­spě­chem.

Ob­zor č. 25 – 20. 6. 1994
Ob­zor po­drob­ně in­for­moval o II. kon­fe­ren­ci Aso­cia­ce dů­chod­ců od­bo­rá­řů (or­ga­ni­za­ce sdru­žu­jí­cí dů­chod­ce z od­bo­ro­vých sva­zů spa­da­jí­cích pod Čes­ko­mo­rav­skou ko­mo­ru od­bo­ro­vých sva­zů, je­jímž čle­nem teh­dy by­lo i OSŽ). Kon­fe­ren­ce se ko­na­la 7. červ­na 1994 a za­bý­va­la se mi­mo ji­né ne­do­sta­teč­nou va­lo­ri­za­cí dů­cho­dů, kri­ti­zo­va­la ně­kte­ré od­bo­ro­vé sva­zy za ma­lou po­zor­nost vě­no­va­nou se­nio­rům a ta­ké zvý­še­ní vě­ku po­třeb­né­ho pro od­chod do dů­cho­du.

Ob­zor č. 23 – 6. 6. 1994
„Re­struk­tu­ra­li­za­ce ČD je ne­při­pra­ve­ná a ne­sys­té­mo­vá“
, zní ti­tu­lek úvod­ní­ho člán­ku z pe­ra Ji­ří­ho Kra­to­chví­la, ta­jem­ní­ka sek­ce OSŽ ří­dí­cích a tech­nic­kohos­po­dář­ských pra­cov­ní­ků. Člá­nek re­fe­ru­je o se­tká­ní všech od­bo­ro­vých cent­rál pů­so­bí­cích na že­lez­ni­ci, z 23. 5., kde mě­lo do­jít k do­ho­dě na spo­leč­ném sta­no­vis­ku k pro­jek­tu trans­for­ma­ce ČD ješ­tě před je­ho pří­pad­ným schvá­le­ním.

Ob­zor č. 21 –23. 5. 1994
Pod ti­tul­kem „Něm­ci na to jdou lé­pe“ na­jde­me zpra­vo­daj­ství ze se­tká­ní mni­chov­ských (GdED) a vršo­vických od­bo­rá­řů, kte­ré se usku­teč­ni­lo dne 12. 5. a je­hož se zú­čast­nil i před­se­da OSŽ Zde­něk Škop. „My sto­jí­me už upro­střed pro­ce­su re­struk­tu­ra­li­za­ce, kte­rý vás te­pr­ve če­ká,“ ře­kl ve­dou­cí de­le­ga­ce z mni­chov­ské ob­las­ti. „Ko­mi­se do­šla k zá­vě­ru, že exis­ten­ce drá­hy je dá­le mož­ná, jen když stát pře­vez­me od­dlu­že­ní a DB se pře­tvo­ří hos­po­dář­sky na ak­cio­vou spo­leč­nost,“ do­dal. (DB se sta­ly ak­cio­vou spo­leč­nos­tí od 1. 1. 1994).

Ob­zor č. 19 – 9. 5. 1994
Ob­zor č. 19 při­ne­sl zpra­vo­daj­ství z pra­cov­ních ak­ti­vů ZO OSŽ, kte­ré se usku­teč­ni­ly na de­ví­ti mís­tech Čes­ké re­pub­li­ky a kte­ré by­ly vě­no­vá­ny jed­nak no­ve­li­za­ci zá­ko­ní­ku prá­ce, jed­nak struk­tu­rál­ním změ­nám v OSŽ. V rub­ri­ce vy­hra­ze­né pří­spěv­kům čte­ná­řů na­jde­me ješ­tě ohlas na od­bo­rář­skou de­mon­stra­ci, kte­rá pro­běh­la v Pra­ze na Sta­ro­měst­ském ná­měs­tí 22. břez­na.

Ob­zor č. 17 – 25. 4. 1994
Úvod­ní člá­nek je vě­no­ván dru­hé ce­loevrop­ské kon­fe­ren­ci o do­pra­vě, kte­rá se ko­na­la na Kré­tě ve dnech 14. – 16. 3. 1994. V roz­ho­vo­ru s pří­mým účast­ní­kem té­to kon­fe­ren­ce, PhDr. Sta­ni­sla­vem De­ko­jem, po­rad­cem před­se­dy OSŽ, se moh­li zá­jem­ci se­zná­mit se sna­ha­mi o ev­rop­skou do­prav­ní in­te­gra­ci. „Roz­dí­ly v tech­nic­ké úrov­ni do­prav­ních in­fra­struk­tur, ve vy­ba­ve­nos­ti vo­zi­del, v le­gis­la­tiv­ní ob­las­ti me­zi vy­spě­lý­mi ze­mě­mi EU a stá­ty střed­ní a vý­chod­ní Evro­py jsou ob­rov­ské a zdá se, že se přes veš­ke­ré sna­hy a de­kla­ra­ce spí­še zvět­šu­jí,“ by­lo kon­sta­to­vá­no na kon­fe­ren­ci.

Ob­zor č. 15 – 11. 4. 1994
I v dal­ším čís­le do­zní­va­ly ohla­sy na de­mon­stra­ci od­bo­rů z 22. 3. Na prv­ní stra­ně je uve­řej­ně­no sta­no­vis­ko ČMKOS s ti­tul­kem„De­mon­stra­ce uká­za­la sla­bi­ny na­ší de­mo­kra­cie“. ČMKOS ozna­či­la roz­hod­nu­tí Par­la­men­tu ČR schvá­lit no­ve­lu zá­ko­ní­ku prá­ce za ne­uvá­že­ný útok na po­sta­ve­ní za­měst­nan­ců a od­bo­rů.

Ob­zor č. 13 – 28. 3. 1994
Ce­lá prv­ní stra­na Ob­zo­ru č. 13 by­la vy­hra­ze­na re­por­tá­ži z prv­ní spo­leč­né de­mon­stra­ce všech od­bo­ro­vých sva­zů Čes­ko­mo­rav­ské ko­mo­ry, kte­rá se usku­teč­ni­la 22. břez­na 1994 na praž­ském Sta­ro­měst­ském ná­měs­tí. Účast se po­hy­bo­va­la ko­lem 40 ti­síc li­dí. Od­bo­rá­ři pro­tes­to­va­li pře­de­vším pro­ti no­ve­li­za­ci zá­ko­ní­ku prá­ce, kte­rý dá­val ví­ce práv za­měst­na­va­te­lům a zhor­šo­val mj. po­sta­ve­ní tě­hot­ných žen a ma­tek, a pro­ti zá­ko­nu o dů­cho­do­vém po­jiš­tě­ní, kte­rý zvy­šo­val vě­ko­vou hra­ni­ci pro od­chod do dů­cho­du.

Ob­zor č. 11 – 14. 3. 1994
Vel­ký pro­stor na prv­ní stra­ně byl vě­no­ván dvouden­ní­mu za­se­dá­ní re­pub­li­ko­vé ra­dy sek­ce 11 (do­pra­vy a pře­pra­vy) OSŽ, kte­ré pro­běh­lo v Čes­ké Tře­bo­vé 3. a 4. břez­na 1994. Na pro­gra­mu by­lo roz­hod­nu­tí ve­de­ní Českých drah o zří­ze­ní di­vi­ze pro­vo­zu (od 1. 7. 1994). Zá­stup­ci Českých drah, kte­ří se zú­čast­ni­li čás­ti jed­ná­ní, se sna­ži­li od­bo­rá­ře pře­svěd­čit o před­nos­tech no­vé­ho sys­té­mu, kte­rý na­vr­hl od­dě­lit di­vi­zi ob­cho­du a di­vi­zi pro­vo­zu jak fi­nanč­ně, tak or­ga­ni­zač­ně, aby se moh­ly cho­vat trž­ně a aby by­la umož­ně­na prů­hled­nost do­ta­cí.

Ob­zor č. 9 – 28. 2. 1994
V čís­le 9 po­kra­ču­jí do­ta­zy odborářů a od­po­vě­di Ing. Šípa v člán­ku„Ge­ne­rál­ní ře­di­tel v pal­bě otá­zek“. V té­to čás­ti se Ing. Ema­nu­el Šíp vy­jád­řil na­pří­klad k otáz­ce pri­va­ti­za­ce na že­lez­ni­ci.„Mo­je kon­cep­ce ne­by­la ni­kdy ta­ko­vá, že bych chtěl za kaž­dou ce­nu všech­no, co je lu­kra­tiv­ní, od drá­hy od­říz­nout. Já ten­to ná­zor ne­zastá­vám, ale bo­hu­žel jsem ten, od ko­ho se od­ře­zá­vá, ni­ko­li ten, kdo o tom roz­ho­du­je. Já tvr­dím, že když to překro­čí­te do ur­či­té me­ze, pak drá­ha už ni­kdy ne­bu­de ren­ta­bil­ní a efek­tiv­ní a ni­kdy ne­bu­de pra­co­vat ob­chod­ně. Pak už jí sku­teč­ně zů­sta­nou je­nom ty ko­le­je, je­nom ta ná­dra­ží a bu­de cho­dit po­řád s klo­bou­kem na stát­ní roz­po­čet a ne­bu­de schop­na sa­ma ovliv­nit svůj osud.“

Ob­zor č. 7 – 14. 2. 1994
V člán­ku „Ge­ne­rál­ní ře­di­tel v pal­bě otá­zek“ se Ob­zor vě­nu­je otáz­kám a od­po­vě­dím, kte­ré za­zně­ly na jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ dne 1. úno­ra. To­ho­to jed­ná­ní se po­pr­vé od své­ho ná­stu­pu do funk­ce zú­čast­nil ge­ne­rál­ní ře­di­tel Čes­kých drah Ing. Ema­nu­el Šíp a je­ho nej­bliž­ší spo­lu­pra­cov­ní­ci z ve­de­ní ČD. Z mno­ha otá­zek a od­po­vě­dí vy­bí­rá­me ale­spoň ně­kte­ré. Na­pří­klad na otáz­ku eko­no­mic­ké­ho do­pa­du trans­for­ma­ce ŽOS (že­lez­nič­ní oprav­ny a stro­jír­ny) Ing. Šíp od­po­vě­děl, že ne­ní nut­no šma­hem pri­va­ti­zo­vat vše, a že by by­lo prav­dě­po­dob­ně lep­ší „kdy­by ně­ja­ká ´žos­ka´ zů­sta­la u Čes­kých drah“.

Právě přítomno: 338 hostů a žádný gestor