25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 5 – 31. 1. 1994
„Po­hl­tí nás au­to­mo­bi­lo­vá lob­by?“
je ná­zev roz­ho­vo­ru s Ing. Ja­nem Ze­ma­nem, CSc., ak­ti­vis­tou ně­ko­li­ka eko­lo­gic­kých ini­cia­tiv, kte­rý byl otiš­těn na prv­ní stra­ně. Ing. Ze­man ozna­čil ja­ko hlav­ní pro­blé­my do­pra­vy v Čes­ké re­pub­li­ce ne­cit­li­vé roz­ši­řo­vá­ní sil­nič­ní do­pra­vy, ne­rovno­měrnost ve zda­ně­ní že­lez­nič­ní a sil­nič­ní do­pra­vy, ne­sys­té­mo­vou do­prav­ní po­li­ti­ku pod­ce­ňu­jí­cí že­lez­ni­ci včet­ně sni­žo­vá­ní je­jí kon­ku­ren­ce schop­nos­ti zdra­žo­vá­ním jízd­né­ho i od­bou­rá­vá­ním so­ci­ál­ních slev. Po­dle je­ho slov má ale že­lez­ni­ce stá­le ješ­tě šan­ci.

Ob­zor č. 3 – 17. 1. 1994
Ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ing. Ema­nu­el Šíp spo­lu s dal­ší­mi před­sta­vi­te­li ma­na­ge­men­tu in­for­mo­val dne 6. 1. v lo­ko­mo­tiv­ním de­pu Pra­ha–jih od­bo­ro­vé i hos­po­dář­ské zá­stup­ce lo­ko­mo­tiv­ních a vo­zo­vých dep o chys­ta­né trans­for­ma­ci to­ho­to od­vět­ví. Zpra­vo­daj­ství z ak­ce vy­šlo pod ti­tul­kem „Cí­lem je čás­teč­ná ne­bo úpl­ná pri­va­ti­za­ce“.

Ob­zor č. 1 – 3. 1. 1994
Ob­zor č. 1, kte­rý vy­šel již na po­čát­ku ro­ku, ob­sa­hu­je hned ně­ko­lik dů­le­ži­tých in­for­ma­cí. Pře­de­vším tu, že by­la schvá­le­na no­vá struk­tu­ra Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů. Ústře­dí OSŽ roz­hod­lo o zří­ze­ní územ­ních ta­jem­ní­ků pro re­gio­ny Ús­tí nad La­bem, Hra­dec Krá­lo­vé, Čes­ké Bu­dě­jo­vi­ce, Pra­ha a Pl­zeň a ta­ké pě­ti ta­jem­ní­ků pro in­fra­struk­tu­ru.

Ob­zor č. 50 – 13. 12. 1993
Na prv­ní stra­ně na­jde­me hned dvě „za­myš­le­ní“. Prv­ní z nich je od ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD E­ma­nue­la Ší­pa, dru­hé, „Za­myš­le­ní nad stáv­ko­vým za­myš­le­ním E­ma­nue­la Ší­pa“ na­psal pra­cov­ník OSŽ–Ú Pa­vel Kolman. Ten ve svém člán­ku vy­vra­cí tvr­ze­ní E­ma­nue­la Ší­pa o tom, že od za­čát­ku pod­po­ro­val do­ho­du s od­bo­rá­ři. Pa­vel Kolman při­po­mí­ná, že po vy­hlá­še­ní stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti ge­ne­rál­ní ře­di­tel strikt­ně od­mítl dal­ší jed­ná­ní s od­bo­ry a jed­ná­ní pak po­kra­čo­va­la až té­měř po 14 dnech. „To­ho­to ča­su vy­u­žil p. Šíp ze­jmé­na k to­mu, že aro­gant­ním a zne­va­žu­jí­cím způ­so­bem zne­hod­no­til prá­ci všech že­lez­ni­čá­řů, za­bez­pe­ču­jí­cích že­lez­nič­ní pro­voz,“ pí­še se v člán­ku.

Obzor č. 48 – 29. 11. 1993
„Stáv­ka na že­lez­ni­ci zřej­mě bu­de!“
hlá­sá ti­tu­lek Ob­zo­ru č. 48 na prv­ní stra­ně. Při­po­meň­me, že od­bo­rá­ři vstou­pi­li do stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti ne­jen pro­ti ná­vr­hu na zvý­še­ní ce­ny ku­po­nu za re­žij­ní jízd­né, ale ta­ké pro­ti mi­nis­tro­vi do­pra­vy Ja­nu Stráské­mu, kte­rý v pod­sta­tě od­mítl jed­ná­ní s od­bo­rá­ři. „Ne­mám s od­bo­rá­ři o té­to otáz­ce co jed­nat. To je sta­no­ve­ní ce­ny ja­ko ce­ny roh­lí­ku, ja­ko ce­ny če­ho­ko­li,“ uve­dl mi­nis­tr do­pra­vy Jan Strás­ký v mé­diích. Stáv­ka by­la na­plá­no­vá­na na 29. lis­to­pa­du od 4 do 9 ho­din do­po­led­ne.

Ob­zor č. 46 – 15. 11. 1993
Hned v ně­ko­li­ka člán­cích je zmi­ňo­ván ná­vrh mi­nis­ter­stva do­pra­vy na změ­nu ta­ri­fu jízd­né­ho pro že­lez­ni­čá­ře a je­jich ro­din­né pří­sluš­ní­ky. Ve­dl se spor pře­de­vším o vý­ši ku­pó­nu pro ro­din­né pří­sluš­ní­ky; na­vr­že­ná ce­na by­la ve vý­ši 500 ko­run. „Ohla­sy z pro­vo­zu jed­no­znač­ně uka­zu­jí, že že­lez­ni­čá­ři, byť s růz­ný­mi po­ci­ty ´polkli´předchá­ze­jí­cí ztrá­ty růz­ných vý­hod a ne­jis­tot i ne­lo­gická opa­tře­ní na ČD včet­ně ´pro­myšle­né´mzdo­vé po­li­ti­ky, ale ny­ní je na ně pří­stup MD již přes­pří­liš,“ uvá­dí se v člán­ku z rub­ri­ky „Co se dě­je v ústře­dí“.

Ob­zor č. 44 – 1. 11. 1993
Ob­zor č. 44 ob­sa­hu­je na prv­ní stra­ně dů­le­ži­tou zprá­vu s titulkem„Že­lez­nič­ní po­li­cie pře­chá­zí pod vnit­ro“. Ta­to or­ga­ni­zač­ní změ­na, plat­ná od 1. 1. 1994, zna­me­na­la pro pří­sluš­ní­ky Že­lez­nič­ní po­li­cie ukon­če­ní slu­žeb­ní­ho po­mě­ru. Na ukončení mě­lo bez­pro­st­řed­ně na­va­zo­vat při­je­tí do slu­žeb­ní­ho po­mě­ru u Po­li­cie ČR. Ti že­lez­nič­ní po­li­cis­té, kte­ří chtě­li pře­jít pod Po­li­cii ČR, mu­se­li pro­jít lustra­ce­mi, spl­nit zdra­vot­ní pod­mín­ky a spl­nit po­ža­dav­ky na vzdě­lá­vá­ní.

Ob­zor č. 42 – 18. 10. 1993
„Dal­ší změ­ny v ří­ze­ní Čes­kých drah jsou na do­sah,“
ří­ká ti­tu­lek na prv­ní stra­ně Ob­zo­ru č. 42. Člá­nek je si­ce zpra­vo­dajstvím z jed­ná­ní OROS (Oblast­ní ra­da od­vět­vo­vých sek­cí) Pl­zeň, ale je mu ten­to­krát vě­no­ván vět­ší pro­stor, pro­to­že na něm za­zně­ly ně­kte­ré in­for­ma­ce o změ­nách v ří­ze­ní ČD, ke kte­rým mě­lo v brz­ké do­bě do­jít. In­for­mo­val o nich ře­di­tel Ob­last­ní­ho ře­di­tel­ství Čes­ké Bu­dě­jo­vi­ce Ing. Vác­lav Svo­bo­da. Ten uve­dl, že změ­ny, ke kte­rým má do­jít u ČD od 1. 1. 1994, jsou ne­od­vrat­né, ale způ­sob je­jich pro­ve­de­ní ne­ní za­tím znám v de­fi­ni­tiv­ní po­do­bě. Mě­lo pro­běh­nout od­dě­le­ní ob­chod­ních slo­žek od pro­voz­ních útva­rů, což se mě­lo nej­prve vy­zkou­šet v pi­lot­ním pro­jek­tu v jed­né sta­ni­ci, kte­rou mě­la být žst. Pra­ha–Vršo­vi­ce. Ing. Svo­bo­da při­znal, že dě­le­ní bu­de mít zřej­mě ne­ga­tiv­ní do­pad do za­měst­na­nos­ti ve vý­kon­ných jed­not­kách.

Ob­zor č. 40 – 4. 10. 1993
Na prv­ní stra­ně na­jde­me zpra­vo­daj­ství z pra­cov­ní po­ra­dy zá­stup­ců 41 od­bo­ro­vých sva­zů sdru­že­ných v ČMKOS, kte­rá se ko­na­la 25. 9. 1993. Člá­nek s ti­tul­kem „Pro­tiodbo­ro­vá po­li­ti­ka vlá­dy oprav­ňu­je od­bo­ry k dů­raz­něj­ším kro­kům“ in­for­mu­je o zá­vě­rech po­ra­dy, kte­rá se ko­na­la s vy­lou­če­ním no­vi­ná­řů. V ko­mu­ni­ké, při­ja­tém na zá­věr, se uvá­dí mi­mo ji­né: „Po­va­žu­je­me za ne­spra­ved­li­vé a ne­při­ja­tel­né, aby z pro­spe­ri­ty mě­la pro­spěch jen ma­lá sku­pi­na podni­kavců. Zce­la od­mí­tá­me vy­tvá­ře­ní pro­sto­ru pro pů­so­be­ní še­dé eko­no­mi­ky, ma­fií a zlo­dě­jů.“

Ob­zor č. 37/38 - 20. 9. 1993
Mi­mo­řád­né dvoj­čís­lo Ob­zo­ru vy­šlo ja­ko ma­lý dá­rek čte­ná­řům ke Dni že­lez­ni­čá­řů. Kro­mě běž­ných rub­rik při­nes­lo na ba­rev­ných stra­nách mno­ho za­jí­ma­vos­tí ze svě­ta – na­pří­klad ob­sáh­lou re­por­táž z Au­strá­lie od vě­hlas­né­ho ces­to­va­te­le Mi­ro­sla­va Zik­mun­da, na­psa­nou exklu­zivně pro Ob­zor. Dá­le zde na­jde­me dru­hou část (prv­ní vy­šla v č. 12) se­ri­álu Jak se ro­dí Ob­zor. Za­tím­co prv­ní díl se za­bý­val vý­ro­bou ča­so­pi­su (po­čí­na­je vzni­kem pa­pí­ru z mok­ré­ho smr­ko­vé­ho dře­va z Ji­ho­čes­kých pa­pí­ren Větřní), dru­hý díl sle­do­val po­stup při psa­ní člán­ků – od ná­pa­du až po je­ho pře­ne­se­ní na pa­pír.

Ob­zor č. 35 – 6. 9. 1993
Na prv­ní strán­ce je otiš­těn roz­ho­vor se zmoc­něn­cem vlá­dy ČR pro ří­ze­ní Čes­kých drah Ing. Ema­nue­lem Ší­pem, pří­zniv­cem myš­len­ky oži­ve­ní do­prav­ní ces­ty. To by mě­lo po­dle je­ho názoru umož­nit prů­hled­né fi­nanč­ní to­ky me­zi di­vi­ze­mi i pů­so­be­ní ji­ných do­prav­ců na drá­ze. Po­čí­ta­lo se s tím, že do­prav­ní ces­tu bu­dou vy­uží­vat i za­hra­nič­ní že­lez­ni­ce.

Ob­zor č. 33 – 23. 8. 1993

„Drá­ha prý ne­bu­de špi­na­vá,“uvá­dí ti­tu­lek zprá­vy z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce zmoc­něn­ce vlá­dy ČR a sta­tu­tár­ní­ho před­sta­vi­te­le Českých drah Ing. E­ma­nue­la Ší­pa, kte­rá se usku­teč­ni­la dne 11. 8. 1993. Ing. Šíp na ní zdů­raz­nil, že chce zprů­hled­nit účet­nic­tví ČD, uvol­nit ta­ri­fy pro ná­klad­ní pře­pra­vu a na­vrh­nout zvý­še­ní cen osob­ní pře­pra­vy od 1. 1. 1994 o 50 %. Ing. Šíp měl v plá­nu ta­ké vý­raz­né pro­pouš­tě­ní v pro­vo­zu, v ro­ce 1994 to mě­lo být o 15 – 20 % li­dí („hor­ších spo­lu­pra­cov­ní­ků“, jak uve­dl). Od 1. 1. 1994 mě­lo do­jít k „oži­ve­ní do­prav­ní ces­ty“, to zna­me­ná, že pra­cov­ní­ci ří­ze­ní pro­vo­zu mě­li pře­jít do di­vi­ze in­fra­struk­tu­ry.

Právě přítomno: 254 hostů a žádný gestor