25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 31 – 9. 8.1993
Jak se do­čte­me v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“, zá­stup­ci sek­ce ří­dí­cích a tech­nic­kohos­po­dář­ských pra­cov­ní­ků OSŽ po jed­ná­ní s ná­měst­kem vlád­ní­ho zmoc­něn­ce pro ří­ze­ní ČD Ja­nem Zenklem kon­sta­to­va­li, že řa­da do­ta­zů v sou­vis­los­ti s orga­ni­zač­ní­mi změ­na­mi ČD zů­stala ne­zod­po­vě­ze­na. Po­dle ná­zo­ru od­bo­rů se opět po­stu­povalo ne­sy­sté­mo­vě.„Po­tvr­zu­je se, že ce­lá or­ga­ni­zač­ní pře­mě­na Čes­kých drah je ši­ta hor­kou jeh­lou, pří­pra­va by­la do­slo­va zfu­šo­va­ná, pře­vlá­dá zma­tek a ne­ujas­ně­nost,“ uvá­dí se v člán­ku. Rov­něž si­tua­ce ko­lem za­městna­necké­ho jízd­né­ho by­la ne­jas­ná.

Ob­zor č. 29 – 26. 7. 1993
„Vel­ký třesk za­čí­ná“
je člá­nek o pro­bí­ha­jí­cí re­struk­tu­ra­li­za­ci Čes­kých drah. Ta v prv­ní fá­zi při­nes­la zru­še­ní ob­last­ních ře­di­tel­ství. Sfé­ru Čes­kých drah mě­lo opus­tit ko­lem 1000 pra­cov­ní­ků ob­last­ních a ge­ne­rál­ní­ho ře­di­tel­ství ČD. Změ­na se nej­ví­ce do­tkla olo­mouc­ké­ho ob­last­ní­ho ře­di­tel­ství, kde mě­lo při­jít o prá­ci ví­ce než 500 li­dí v pro­duk­tiv­ním vě­ku. Zá­ro­veň se vy­bí­ra­li pra­cov­ní­ci do no­vých útva­rů – ob­chod­ně–pro­voz­ních ře­di­tel­ství. Od­bo­rá­ři se sna­ži­li za­jis­tit pro od­chá­ze­jí­cí ale­spoň co nej­lep­ší pod­mín­ky (od­stup­né ve vý­ši 5 mě­síč­ních pla­tů). „Nej­vět­ší ne­zná­mou je dal­ší fun­go­vá­ní in­fra­struk­tu­ry, kte­ré se zru­še­ní ob­last­ních ře­di­tel­ství dotk­ne nej­ví­ce,“ pí­še se v uve­de­ném člán­ku.

Ob­zor č. 27 – 12. 7. 1993
Prázd­ni­no­vé čís­lo Ob­zo­ru při­nes­lo po­drob­né zpra­vo­daj­ství z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce z 28. červ­na 1993, kte­ré se zú­čast­nil mi­nis­tr do­pra­vy Jan Strás­ký a no­vý vlád­ní zmoc­ně­nec pro Čes­ké drá­hy Ema­nu­el Šíp. Oba se vy­jád­ři­li jak k vý­bě­ru 25 nej­vyš­ších před­sta­vi­te­lů Čes­kých drah, tak ke změ­nám, kte­ré by po­dle slov E­ma­nue­la Ší­pa mě­ly na­stat od 1. 1. 1994. Do té do­by měl být při­pra­ven no­vý mzdo­vý sys­tém a pri­va­ti­zač­ní stra­te­gie. Jak uve­dl Ing. Šíp, mě­lo by se při­stou­pit i ke zvý­še­ní ta­ri­fů pře­prav­né­ho, a to ma­xi­mál­ně o 50 %.

Ob­zor č. 25 – 28. 6. 1993

„Ne­stáv­ko­va­lo se, ale spo­ko­je­nost ne­ní,“je ná­zev roz­ho­vo­ru s před­se­dou OSŽ Zdeň­kem Ško­pem, po­ří­ze­né­ho po od­vo­lá­ní stáv­ky na že­lez­ni­ci. Před­se­da OSŽ shr­nul vý­sled­ky kon­flik­tu: „V pod­sta­tě je­de­náct­ka (od­bor 11 – do­pra­vy a pře­pra­vy) do­sta­ne 300 Kč na hla­vu. A kro­mě to­ho je ko­lek­tiv­ní smlou­vou za­jiš­těn ná­růst 18 % prů­měr­né mzdy. To ne­lze po­va­žo­vat za ne­úspěch,“ ří­ká před­se­da OSŽ.

Ob­zor č. 23 – 14. 6. 1993

„Ve­de­ní Čes­kých drah na­bí­zí ke zmír­ně­ní roz­dí­lů 138 ko­run“ – pod tím­to ti­tul­kem na­jde­me vy­jád­ře­ní tis­ko­vé­ho mluv­čí­ho Českých drah a kri­zo­vé­ho štá­bu sek­ce 11 (do­pra­va a pře­pra­va) OSŽ k po­ža­dav­ku na zmír­ně­ní roz­dí­lů v nad­ta­rif­ní slož­ce mezd me­zi od­vět­ví­mi na ČD. Jak kon­sta­to­val kri­zo­vý štáb a ta­ké Před­sta­ven­stvo OSŽ, na­vr­ho­va­né vy­rov­ná­ní ve vý­ši 138 Kč na za­měst­nan­ce fi­nanč­ní dis­pro­por­ce od­vět­ví ne­ře­ší. „Ten­to prin­ci­piál­ně ne­sys­té­mo­vý pří­stup hos­po­dář­ské­ho ve­de­ní ČD a ne­ustá­lé od­klá­dá­ní pro­blé­mů jsou dů­vo­dem k opráv­ně­né ne­spo­ko­je­nos­ti,“ uvá­dí se v při­ja­tém pro­hlá­še­ní kri­zo­vé­ho štá­bu OSŽ. Zá­stup­ci OSŽ dá­le uved­li, že po­kud do ter­mí­nu 15. 6. 1993 ne­při­ne­sou jed­ná­ní od­po­ví­da­jí­cí vý­sled­ky ve pro­spěch za­měst­nan­ců, bu­de dne 16. 6. vy­hlá­še­na na že­lez­ni­ci tří­ho­di­no­vá stáv­ka. „Při opa­ko­va­ném ne­ře­še­ní po­ža­dav­ků pro­běh­ne ná­sled­ně da­le­ko ra­zant­něj­ší pro­test že­lez­ni­čá­řů,“ uvá­dí se v zá­vě­ru pro­hlá­še­ní.

Ob­zor č. 21 – 31. 5. 1993

„Po­depsá­no 100 mi­nut před vy­pr­še­ním plat­nos­ti KS“ – je ti­tu­lek člán­ku z prv­ní stra­ny, in­for­mu­jí­cí o tom, že dne 23. 5. 1993 ko­neč­ně by­lo uza­vře­no ně­ko­li­ka­mě­síční slo­ži­té jed­ná­ní o ko­lek­tiv­ní smlou­vě s. o. České dráhy na rok 1993. Plat­nost do­sa­vad­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy by­la pro­dlou­že­na do 31. 12. 1993 a ČD se za­vá­za­ly za­bez­pe­čit směr­ný růst prů­měr­né mzdy ve vý­ši 18 pro­cent pro­ti ro­ku 1992. Zá­ro­veň by­lo kon­sta­to­vá­no, že se bu­de dá­le jed­nat o zrov­no­měrně­ní nad­ta­rif­ní slož­ky mzdy jed­not­li­vých slu­žeb­ních od­vět­ví (nad rámec dohodnutého směrného růstu mezd).

Ob­zor č. 19 – 17. 5. 1993

Zá­klad­ní or­ga­ni­za­ce OSŽ, pře­de­vším v Praž­ské a Pl­zeň­ské ob­las­ti, ži­ly v do­bě vy­dá­ní Ob­zo­ru č. 19 pří­pra­va­mi na vý­straž­nou stáv­ku, kte­rá by­la vy­hlá­še­na na 19. 5. v pří­pa­dě, že ne­do­jde k do­ho­dě se zá­stup­ci GŘ Čes­kých drah. Při­po­meň­me, že stáv­ko­vá po­ho­to­vost by­la vy­hlá­še­na pře­de­vším ze dvou dů­vo­dů: po­dle od­bo­rá­řů ka­ta­stro­fic­ké scé­ná­ře Čes­kých drah moh­ly bez­pro­st­řed­ně ohro­zit zdra­ví za­měst­nan­ců i bez­peč­nost ces­tu­jí­cí ve­řej­nos­ti, dru­hým dů­vo­dem by­ly ne­do­sta­ču­jí­cí mzdo­vé pro­střed­ky pro od­vět­ví do­pra­vy a pře­pra­vy (při­dě­le­né pro­střed­ky ne­pokrý­va­ly ce­lý rok 1993), což vy­tvá­ře­lo ne­rov­né vý­cho­zí pod­mín­ky při re­struk­tu­ra­li­za­ci Čes­kých drah.

Ob­zor č. 17 – 3. 5. 1993

Ob­zor č. 17 in­for­mu­je o za­se­dá­ní evrop­ské­ho vý­bo­ru ITF (International Transport Workers Federation - mezinárodní federace, sdružující odborové svazy působící v dopravě), kte­ré se po 61 le­tech usku­teč­ni­lo v Pra­ze, a to ve dnech 20. – 22. 4. 1993. Po­řá­da­la jej Aso­cia­ce do­prav­ních sva­zů Čes­ko­slo­ven­ské re­pub­li­ky a or­ga­ni­zač­ně jej za­jiš­ťo­va­li pra­cov­ní­ci Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů a Ná­rod­ní­ho do­mu – Kul­tur­ní­ho do­mu že­lez­ni­čá­řů. Za­se­dá­ní se za­bý­va­lo otáz­ka­mi evrop­ské do­prav­ní po­li­ti­ky a stra­te­gií od­bo­rů v ní.

Ob­zor č. 15 – 19. 4. 1993

Ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní o PKS ČD na rok 1993 nebylo ještě ani v dubnu 1993 uza­vře­no, jak se mů­že­me do­číst v rub­ri­ce „Co se dě­je v Ústře­dí“. Po dal­ších ko­lech vy­jed­ná­vá­ní stá­le ješ­tě pře­trvá­va­ly roz­po­ry v otáz­ce od­stup­né­ho a so­ci­ál­ních jis­tot. Od­bo­ry na svých po­ža­dav­cích jed­not­ně tr­va­ly. Ve zprá­vě z jed­ná­ní tri­par­ti­ty je uve­de­no, že byl pro­jed­nán ná­vrh zá­ko­na o pen­zij­ním při­po­jiš­tě­ní za­měst­nan­ců, na kte­rém se shod­ly všech­ny tři stra­ny a ozna­či­ly jej za je­den z nej­mo­der­něj­ších zá­ko­nů těch let.

Obzor č. 13 – 5. 4. 1993

Rub­ri­ka„Co se dě­je v ústře­dí“ in­for­mu­je o dal­ším ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní o KS Čes­kých drah na rok 1993. Jak se zde uvá­dí, za­tím do­šlo jen k vy­jas­ně­ní vzá­jem­ných sta­no­vi­sek a by­ly kon­sta­to­vá­ny spor­né bo­dy, kte­ré bu­dou před­mě­tem dal­ších jed­ná­ní.

Ob­zor č. 11 – 22. 3. 1993

Před­se­da OSŽ Zde­něk Škop svým člán­kem na prv­ní stra­ně za­há­jil před­sjez­do­vou dis­ku­si. Mi­mo­řád­ný sjezd bu­de mít po­dle je­ho slov ty­to hlav­ní úko­ly: spra­ved­li­vě roz­dě­lit ma­je­tek tak, aby by­ly obě stra­ny (čes­ká a slo­ven­ská) spo­ko­je­ny, na obou stra­nách usta­vit od­bo­ro­vý or­gán a od­sou­hla­sit no­vé sta­no­vy. K pří­pra­vám sjez­du po­dá­vá in­for­ma­ce i pra­vi­del­ná rub­ri­ka „Co se dě­je v ústře­dí“. Uvá­dí se zde mi­mo ji­né, že při sto­pro­cent­ní účas­ti by mě­lo na mi­mo­řád­né­m sjez­du OSŽ být 528 de­le­gá­tů s hla­sem rozho­dují­cím.

Ob­zor č. 9 – 8. 3. 1993
V do­bě vy­dá­ní Ob­zo­ru č. 9 ži­lo Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů jed­nak tím, že na ČSD do­sud ne­by­la uza­vře­na ko­lek­tiv­ní smlou­va, a jed­nak pří­pra­va­mi na mi­mo­řád­ný sjezd OSŽ. Od­ra­zi­lo se to i v ak­tu­ál­ních zprá­vách na prv­ní stra­ně. Tam čte­ná­ře jis­tě ta­ké za­ujal ti­tu­lek „Vo­lá­ní o po­moc“, kte­rý je dal­ším upo­zor­ně­ním Se­ve­ro­če­chů, ten­to­krát ZV OSŽ lo­ko­mo­tiv­ní­ho de­pa Cho­mu­tov, na kri­tic­ký stav ži­vot­ní­ho pro­stře­dí v se­ver­ních Če­chách, kte­rý mů­že ohro­žo­vat zdra­ví za­měst­nan­ců, pře­de­vším těch, kte­ří pra­cu­jí ven­ku. Od­bo­rá­ři pro­to po­ža­do­va­li za­vá­dět útlum elek­trá­ren vždy již při zhor­še­ní rozpty­lo­vých pod­mí­nek a ni­ko­li až po vzni­ku ži­vel­ní po­hro­my.

Právě přítomno: 357 hostů a žádný gestor