Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
DIČ
CZ 00225479
e-mail
osz@osz.org

Schválením ověřovatelů (Petr Kubička, František Pavlík) a zapisovatelky (PhDr. Helena Romanova) bylo v pondělí 12. září 2016 zahájeno první poprázdninové zasedání nejvyššího orgánu OSŽ – Ústředí OSŽ. Zasedání tentokrát řídil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku) a vlastní jednání bylo zahájeno tradiční kontrolou plnění úkolů, v níž se mimo jiné mluvilo o (zveřejnění) zprávě o poskytování právní pomoci v rámci OSŽ v roce 2015 jako o splněném úkolu.

Poté, jako předřazený bod, proběhla (do)volba nového člena Ústředí OSŽ - Dušana Richtera (54 let, předseda ZO OSŽ SSZT Nymburk). Členům Ústředí OSŽ jej představil místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Dušan Richter byl následně jednomyslně zvolen do Ústředí OSŽ za nedávno zesnulého Petra Kněžoura (Ústředí OSŽ je tak opět kompletní – 34 členů; Dušan Richter byl navržen Výborem OSŽ při OŘ Praha, následně byla jeho volba potvrzena RR OSI a PV OSŽ SŽDC).
Poté výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka seznámil členy Ústředí OSŽ (v dalším předřazeném bodu; Martin Vavrečka se totiž spolu s předsedou OSŽ Bc. Pejšou odpoledne účastnil jednání dopravní tripartity) s Výroční zprávou a účetní závěrkou společností Pacifik, a. s., a OSŽ Slovakia za rok 2015 (Ústředí OSŽ oba dokumenty schválilo). V další části se členové ústředí OSŽ věnovali přípravě sjezdu OSŽ. V rámci tohoto bodu schválili jak místo konání sjezdu (Hotel Clarion v Ostravě), tak i termín - VII. Sjezd OSŽ se uskuteční v termínu 10. (pátek) a 11. listopadu (sobota) 2017!

Ústředí OSŽ rovněž odsouhlasilo vznik šesti komisí pro sjezd v roce 2017, tak jak je navrhlo Představenstvo OSŽ (Komise organizační, Komise pro strukturu, Komise pro Stanovy OSŽ, Komise pro hospodaření, Komise pro volební řád, Komise pro návrh usnesení sjezdu OSŽ) a zároveň schválilo i způsob volby členů respektive Představenstvem OSŽ navržený klíč pro výběr delegátů volebního sjezdu OSŽ v roce 2017. Ústředí OSŽ poté uložilo Představenstvu OSŽ, aby na příštím jednání (26. 10. 2016) předložilo návrh jmenného seznamu členů komisí pro Sjezd OSŽ v roce 2017. „Navržený klíč je kompromisem, ke kterému dospělo představenstvo (OSŽ) po dlouhé diskusi. Nikdo nebude diskriminován,“ vysvětlil předseda OSŽ BC. Jaroslav Pejša a zdůvodnil představenstvem podaný návrh volebního klíče delegátů na sjezd OSŽ v roce 2017 (Představenstvo OSŽ navrhlo zmíněný klíč pro výběr delegátů s celkovým počtem 220 delegátů). Ústředí OSŽ nakonec souhlasilo s navrženým klíčem nominace delegátů pro sjezd OSŽ v roce 2017, a to následovně: OSŽ SŽDC 43,43 % - 64 delegátů; OSŽ při ČD, a. s., 30,93 % - 45 delegátů, OSŽ ČD Cargo 13,54 % - 20 delegátů, NeRV (nedrážní) 12,10 % - 18 delegátů – celkem 147 delegátů. Zbytek, do počtu 220 delegátů, tvoří členové Ústředí OSŽ (34 delegátů), Revizní komise OSŽ (9 delegátů) a zástupci Republikové rady seniorů OSŽ (30 delegátů).

Následoval blok „Informace za zásadních jednání“. „Opět to nebyla okurková sezóna, stále jsme něco řešili,“ těmito slovy předseda OSŽ uvedl průřez děním v letních měsících, počínaje schůzkou zástupců OSŽ (a FS ČR a SOSaD) s ministrem dopravy, přes „vlakopůjčovny“ (jejich zřízení ohrožuje jak čerpání peněz z fondů EU, tak i bezpečnost železniční dopravy) až po tzv. „bohumínskou výzvu“ (OSŽ své výtky managementu ČD i ministerstvu dopravy adresovalo již dříve, než tato výzva vznikla; Vokoun: „Je zvláštní, že někteří předáci z odborových centrál se aktivují zrovna před volbami!“). „Požadujeme svolání dopravní tripartity, kde by se všechno toto mělo řešit. Například bychom se měli dozvědět, kolik tratí chce ministr dopravy soutěžit,“ řekl dále předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša s tím, že jedinou odpověď na dopis adresovaný předsedům koaličních stran zatím OSŽ obdrželo od předsedy ČSSD a premiéra Bohuslava Sobotky. „Počkáme. Možná se dočkáme i odpovědí z KDU-ČSL i ANO,“ dodal.

Jaroslav Pejša dále informoval o tom, že na problematiku „vlakopůjčoven“ nahlíží OSŽ stejně jako management ČD a poděkoval na dálku Jaromíru Duškovi za to, že Pardubický kraj objedná dva spoje, které stát (MDČR) přestal objednávat, a které budou zastavovat v České Třebové a v Ústí nad Orlicí.

Vladislav Vokoun v další části jednání informoval o dokončování práce na projektu určeného ke zlepšení situace v opravárenství a pracovních podmínek zaměstnanců ČD, který na svém jednání podpořila i Dozorčí rada ČD. Na realizaci tohoto záměru byla vyčleněna část prostředků z prodeje budov železničních stanic. „Chtěli bychom docílit zvýšení efektivity činností v depech a lepších podmínek pro práci,“ poznamenal Vladislav Vokoun, a poté se zmínil i o kolektivním vyjednávání. „Očekáváme, že návrh zaměstnavatele nám přijde začátkem října, v průběhu října pak, doufám, předložíme (jako odborové centrály) společný oponentní návrh s cílem zahájit na začátku listopadu kolektivní vyjednávání.“ Na dotaz z pléna, zda jsou peníze na nákup nových vozidel nějak „časově vymezeny pro letošní rok“, uvedl, že se domnívá, že nikoliv. „I když ministerstvo dělá dojem, že tomu tak je,“ poznamenal.

Místopředseda OSŽ Radek Nekola mluvil o aktivitách ŽESNADu (sdružení firem podnikající v nákladní železniční dopravě) i o hospodaření společnosti ČD Cargo za prvních šest měsíců letošního roku: „Překračuje se plán, v některých ukazatelích je i překračován a v tuto chvíli je předpoklad, že bude (podnikatelský plán) do konce roku plněn.“ Radek Nekola dále mluvil o tom, že v měsíci říjnu bude zahájeno kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě (KS) na rok 2017. „Zaměstnavatel chce jako základ pro KS roku 2017 použít kolektivní smlouvu letošního roku. Vedení společnosti tak přehodnotilo svůj loňský postoj ke kolektivnímu vyjednávání a hodlá stavět na letošní KS.“

Také místopředseda OSŽ Miroslav Novotný se zmínil, že letos žádná okurková sezona nebyla. „Nejdůležitější věci se děly právě v létě,“ uvedl a jako příklad uvedl společnosti OHL ŽS Brno (kde byli odvoláni další členové dozorčí rady), Skanska (některé návrhy zaměstnavatele jdou za hranici zákoníku práce) a Dopravní zdravotnictví (na místo zesnulého Jiřího Skřivánka do funkce nastoupil Zdeněk Schwarz, bývalý ředitel záchranné služby a senátor).

Závěr bloku Informace ze zásadních jednání patřil Mgr. Martinu Malému (místopředseda OSŽ) a tématům: kolektivní vyjednávání, či přepojování železničních stanic na CDP Praha. „I na SŽDC očekáváme zahájení kolektivního vyjednávání. Kolektivní smlouvu sice máme na dva roky, ale ne všechny kapitoly platí dva roky. Na PV OSŽ SŽDC byl 25. 8. proto již sestaven tým kolektivních vyjednavačů a dohodnuty hlavní priority pro kolektivní vyjednávaní,“ uvedl Martin Malý s tím, že ve středu 21. 9. 2016 by se mělo uskutečnit první společné jednání zástupců Výborů OSŽ při SON SŽDC a RSM ČD na Bohemice. „A pokud jde o postupné přepojování stanic do CDP Praha, začal se přepojovat další úsek (Kolín – Kralupy) a to skončí až v březnu příštího roku. Lidé se postupně učí, jedna stanice po druhé se začíná přepojovat, řeší se také odměňování (zatřídění) pohotovostních výpravčích,“ dodal telegraficky.

Členové Ústředí OSŽ poté vzali na vědomí Plnění rozpočtu OSŽ za 1-6/2016 a Daňové přiznání OSŽ za rok 2015 a schválili rozdělení hospodářského výsledku (Vokoun: „Hospodaříme úsporně, myslíme na budoucnost!“). Následovaly Informace o vyhodnocení PKS uzavřených v roce 2016 u zaměstnavatelů, kde působí odborová organizace OSŽ, které (písemně) předložil a uvedl JUDr. Petr Večeř (Ústředí OSŽ je vzalo na vědomí a uložilo ESO předat vyhodnocení předsedovi a všem místopředsedům OSŽ a zároveň doporučilo využít poznatků a závěrů v uvedeném materiálu při školeních ZO OSŽ). Předseda Revizní komise OSŽ Pavel Franěk informoval o kontrolách odvodů členských příspěvků u nedrážních organizací (členové Ústředí OSŽ vzali zprávu RK na vědomí).

Ve druhé části jednání proběhla prezentace obchodní nabídky na založení benefitní (slevové) karty člena OSŽ a v rámci bodu Organizační pak padlo i definitivní rozhodnutí o zániku nefunkčních (neexistujících) ZO OSŽ a jejich výmazu ze spolkového (veřejného) rejstříku (Ústředí OSŽ rozhodlo o zániku 79 nefunkčních ZO OSŽ a souhlasilo s provedením výmazu nefunkčních ZO OSŽ ze spolkového veřejného rejstříku).

Závěr patřil bodu Různé, mimo jiné i informaci, že do 30. 9. je možné změnit zdravotní pojišťovnu.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 244 hostů a žádný gestor