Dvacet kolektivních smluv s rozdílnou dobou platnosti je běžnou praxí

V úterý 19. října 2021 se na hlavním nádraží v Praze konala Konference nedrážních základních organizací OSŽ. Delegáti mezi sebou přivítali předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, 1. místopředsedu Vladislava Vokouna, místopředsedu Martina Vavrečku a další hosty.

Hodnotící zprávu za období mezi konferencemi, předchozí se konala v roce 2017, respektive mezi sjezdy OSŽ, přednesla místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru Bc. Renata Dousková. Zdůraznila, že období od VII. sjezdu bylo v mnoha aspektech výjimečné jak pro odbory, tak pro zaměstnavatele. Změny, které v tomto období nastávaly, výrazně poznamenaly činnost odborů především u zaměstnavatelů spadajících pod NeRV OSŽ.

V roce 2020 to byl nástup onemocnění covid-19, který se postupně přešel v pandemii a ochromil dění v Ćeské republice, potažmo v celém světě. Zanechal za sebou tisíce mrtvých a dosud ani přes široce probíhající očkování není vyhráno.

Pro zaměstnavatele jsou odbory nutné zlo, ale v tomto případě docházelo k nebývalé shodě. Došlo k upravení systému práce, změnily se pracovní podmínky zaměstnanců i jejich odměňování. Navíc ve firmách spadajících pod NeRV OSŽ nedocházelo k masivnímu propouštění. Přesto se zde však projevoval vliv pandemie na náročnost kolektivního vyjednávání, a to především v oblastech zaměstnanosti, odměňování a benefitů. V řadě firem – především se zahraničními majiteli – bylo bohužel mnohdy úspěchem prosadit dodržování zákoníku práce a platnou legislativu České republiky.

Ač se to zdá k nevíře, nárůst mezd v tomto období měl i svoji negativní stránku. Byl totiž také příčinou nárůstu nezvykle silné fluktuace a v mnohých důležitých profesích potom chyběli odborníci. Citelně se to projevovalo ve stavebnictví a obzvláště ve zdravotnictví.

Při kolektivním vyjednávání – a s tím spojeném zajištění kvalitních pracovních (včetně bezpečnosti) a ekonomických podmínek zaměstnanců – se neblaze projevovala mnohdy častá změna struktury firem, majitelů společností či jejich vedoucích představitelů. Uvědomme si, že NeRV eviduje 32 základních organizací a jejich prostřednictvím uzavírá i 20 kolektivních smluv s rozdílnou dobou platnosti!

Ovšem vysoký kredit Odborového sdružení železničářů lze zaznamenat v oblasti dopravní tripartity. Ač si je vláda České republiky (a především Ministerstvo dopravy ČR) vědoma konstruktivního jednání ze strany OSŽ, a to rovněž při řešení jízdních výhod, nedaří se zatím najít společné východisko třeba pro Jihomoravský kraj. Společná cesta se obdobně jen velmi těžko hledala v oblasti zdravotnictví.

V podstatě můžeme konstatovat, že činnost NeRV OSŽ, který je de facto koordinační orgán zabývající se pracovně právním charakterem nedrážních základních organizací a jejich výborů na úrovni příslušných zaměstnavatelů, ale také veškerou problematikou týkající se členské základny, je nejen pestrá, však i svou členitostí velmi rozsáhlá.

V závěru své zprávy Bc. Dousková poděkovala všem odborovým funkcionářům, především však předsedům, kteří končí ve svých funkcích, za dlouholetou odborovou angažovanost. Zvláštní poděkování patřilo především místopředsedovi NeRV OSŽ Miroslavu Novotnému, který byl dlouholetým odborovým funkcionářem na téměř všech stupních činnosti OSŽ – až po funkci místopředsedy OSŽ a předsedy NeRV OSŽ. V posledním volebním období jako odborný činitel předával letité zkušenosti ze své široké odborové praxe. Jistě i proto byl se stoprocentním souhlasem přítomných delegátů jmenován čestným členem předsednictva Nedrážního republikového výboru OSŽ.

Součástí konference bylo projednání struktury OSŽ, změny stanov OSŽ a materiálů k jednání VIII. sjezdu Odborového sdružení železničářů. Následovala volba delegátů a jejich náhradníků na VIII. sjezd a potvrzení stávajících členů ústředí OSŽ a revizní komise za delegáty sjezdu a kandidátů na funkce do jednotlivých orgánů podle struktury OSŽ, včetně návrhů do komisí VIII. sjezdu.

 

V diskuzi vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a další hosté konference. O své dlouholeté práci v odborech a problematice z ní vyplývající hovořil Miroslav Novotný. Zmínil také rozdílnou činnost oproti ostatním podnikovým výborům – České dráhy, Cargo, Správa železnic a jistému nepochopení složité agendy NeRV. Poděkoval za podporu členské základny a vyjádřil přesvědčení, že další činnost NeRV bude mít opět pouze stoupající tendenci.

Závěr Konference nedrážních základních organizací Odborového sdružení železničářů patřil místopředsedkyni OSŽ a předsedkyni NeRV OSŽ Bc. Renatě Douskové, která ve svém vystoupení neopomněla delegátům poděkovat také za opětovné zvolení do své stávající funkce.

Milan Sedlák

Právě přítomno: 164 hostů a žádný gestor