Na základě událostí, které v tuto chvíli ovlivňují všechny občany a firmy ČR, společnost ČD Cargo, a.s. nevyjímaje, byla v rámci vyhodnocení ekonomických ukazatelů dohodnuta 1.změna PKS ČD Cargo 2020/2021.

Tato změna umožňuje v konktrétních případech využití institutu částečné nezaměstnanosti (§209 Zákoníku práce). Zároveň se nám podařilo dohodnout, v kterých případech nebude tento institut použit, a to s přihlédnutím na sociální a existenční podmínky jednotlivých zaměstnanců. 1.změna PKS je platná od 1.4 - 31.8 2020. 

Spolu s touto změnou bylo vydáno Opatření č.5 k aplikaci částečné nezaměstnanosti, které stanovuje bližší podmínky pro využití §209. Jeho platnost je do 30.6 s tím, že se odborové centrály dohodly, že v případě potřeby budou jednat i po tomto datu o možné prodloužení. 

Oba dokumenty jsou umístěny v sekci "ke stažení".

 

 

Dne 13.2.2020 byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsána Kolektivní smlouva 2020/2021, na které se shodl zaměstnavatel se všemi odborovými organizacemi.

Průběh koletivního vyjednávání:
Celý průběh koletivního vyjednávání byl ovlivněn dohodou, že se součástí bude dokončení projednávané 3.změny Katalogu zaměstnání. Tento fakt znamenal, že finanční prostředky, které je schopna společnost rozpočtovat do této oblasti, se budou muset rozdělit do obou dokumentů. V tuto chvíli je těžké hodnotit dopad na jednotivce, protože jak PKS, tak Katalog vejdou v platnost od 1.4.2020. Jejich dopad se projeví až v měsící květnu, na první výplatnici. 

3.změna Katalogu zaměstnání:
Smyslem 3.změny bylo upravit pracovní činnosti a zařazení jednotlivých KZAM k potřebám dnešního a budoucího fungování naší společnosti a vývoje na pracovním trhu v ČR. Velký důraz jsme kladli na zaměstnání v oblasti opravárenství a provozních profesí. Je potřeba si uvědomit, že zaměstnání v SOKV nebo posunovači a vedoucí posunu nebyli dotčeni žádnou z předchozích změn této interní normy od roku 2010. Finální podoba Katalogu zaměstnání přímo pozitivně zasáhne bezmála 4500 zaměstnanců, a to navýšením minimálně o jeden TS.

Podniková kolektivní smlouva 2020/2021:
Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody nad 3.změnou Katalogu zaměstnání, bylo samotné kolektivní vyjednávání ovlivněno jeho finančním nákladem. V první fázi zaměstnavatel nepřipouštěl jakoukoliv kompenzaci či navýšení mezd. Odborové organizace s tímto kategoricky nesouhlasily a podmínily další vyjednávání o PKS 2020/2021 hledáním možnosti jak zaměstnancům nedotčeným Katalogem udržet růst mezd. Na základě společného tlaku se podařilo dojít ke shodě nad novou složkou mzdy v rámci osobního ohodnocení (kompenzační odměna), která bude vyplácena měsíčně zaměstnancům odměňovaným tarifní mzdou (ti, kterým nebude navýšen TS dle 3.změny Katalogu). Dále bylo dosaženo některých úprav v oblasti poskytování stravování (navýšen procentuální podíl zaměstnavatele na stravenku o 5%, navýšena sazba stravného na maximální hodnotu) a další ustanovení týkající se odpočinku a odměny za práci přesčas. Celková finanční hodnota, kterou ČD Cargo přidá do Katalogu a PKS je na úrovni cca 6% navýšení. 

Sociální fond:
Součástí kolektivního vyjednávání byl návrh 2.změny Zásad hospodaření se Sociálním fondem. Zde došlo k úpravě možnosti čerpání v oblasti udržení zdravotní způsobilosti (nově úhrada operace očí), navýšení příspěvku na kartu Multisport a další drobné úpravy. 

ČD Cargo obecně:
Rádi bychom znova vysvětliti skutečnost, proč v loňském roce nebyla vyplacena odměna za překročení hospodářského výsledku. Tato odměna se v předchozím roce stala součástí textu PKS 2019/2020, kde byly v bodě 4.14.7 přílohy č.2 stanoveny podmínky pro její výplatu. Tyto podmínky říkají, že hospodářský výsledek musí být překročen o 50mil Kč. Vývoj situace v 1.pololetí roku 2019 se pro naplnění tohoto ustanovení zdál velice reálný, avšak v dalších měsících se oslabení ekonomiky a hospodářství v celé Evropě negativně projevilo v dynamice růstu a ČD Cargo muselo na konci roku přijímat opatření, aby byl podnikatelský plán vůbec splněn. Tím tedy nebyly splněny podmínky pro výplatu odměny za překročení hospodářského výsledku.

V posledních měsících dochází k přehodnocování technologií prací (TDPP), obsazování pracovišť a úprav počtu zaměstnanců. Toto je reakce na vývoj v oblasti potřeby energetického uhlí, útlumu strojírenství a ocelářství (návoz potřebných surovin pro výrobu oceli). Dalším významným negativním faktorem je výluková činnost, kdy například na celý rok dojde k uzavření některých tratí pro nákladní dopravu. To mnohdy znamená trvalou ztrátu obchodního případu, který končí na kamionu. 

Společnost ČD Cargo se musí přizpůsobit změnám trhu v hledání nových budoucích příležitostí, jak v celé ČR tak i v zahraničí. Jedním z příkladů je získání licence dopravce ČD Cargo na německém území. V celé Evropě se hledají nové alternativní zdroje energie a tím bude neustále klesat přeprava uhlí, změny v elektromobilitě, a tomu navazující výroba. Dalšími významnými náklady ČDC, které musí investovat z důvodu změn legislativy EU, jsou ETCS (nový vlakový zabezpečovač instalovaný na každém HV), LL špalky (tiché brzdové špalky na všech nákladních vozidlech), ECM (nová certifikace zaměstnanců provozovatelů dopravy a opravárenství), budoucí osazovaní samospřáhel, digitalizace pracovních míst a další nákladná opatření. 

Pokud chceme, aby ČD Cargo bylo i v budoucích letech zaměstnavatelem pro cca 7tisíc zaměstnanců, nelze tyto výše uvedené problémy přehlížet. 

I pro letošní rok se plánují v měsících březen a duben v každé JOS semináře k výkladu Podnikové kolektivní smlouvy a souvisejících IN. Semináře budou probíhat za účasti zástupců zaměstnavatele a kolektivních vyjednavačů OSŽ. Účastnit se mohou všichni zaměstnanci. V momentě, kdy budeme mít termíny, zveřejníme další podrobnosti. 

 

Dnes byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsaná Podniková kolektivní smlouva 2020/2021.

Odborové centrály se spolu se zaměstnavatelem dohodly na znění Kolektivní smlouvy a změně Katalogu zaměstnání s účinností od 1.4.2020. U zaměstnanců s tarifní mzdou tak dochází k měsíčnímu navýšení mezd cca o 1000 – 1500 Kč. Dále byla dohodnuta úprava výše podílu příspěvku zaměstnavatele na stravování a úprava výše stravného. Současně dochází k úpravě dalších souvisejících norem, např. čerpání prostředků z centrálního sociálního fondu.  

Dnešní jednání o návrhu PKS ČD Cargo, a.s. 2020-2021 prolomilo zásadní rozhodnutí o směřování kolektivního vyjednávání ve smyslu odměňování našich zaměstnanců.

Bylo dohodnuto pokračovat v souběhu aplikace 3.změny Katalogu zaměstnání a kompenzačního příplatku tak, aby byl dodržen požadavek OSŽ zachování růstu reálné mzdy pro rok 2020. Toto umožnilo doprojednat některé sporné body. 

Do dalšího jednání (13.2) zůstaly neuzavřeny tyto body:
-       15 výměra dovolené
-       Sazby mzdových tarifů (vůči minimální mzdě)
-       3.3 Ceny jídel (požadavek OC na maximální možnou výši příspěvku zaměstnavatele dle daňových zákonů)
-       3.7.1.2 Stravné při pracovních cestách (požadavek na navýšení výše stravného)

16.1. proběhlo ve společnosti ČD Cargo, a.s. další jednání o podobě PKS 2020-2021.

Ve shodě byl uzavřen celý základní text, mimo bod 2.3 (definice odpočinkové místnosti, kde se čeká na uzavření připomínkového řízení příslušné IN)

V příloze č.1 jsou neuzavřeny tyto body:
2.2 požadavek na doplnění textu ze strany FSČR a CS
4.4 požadavek OC na minimální délku směny, která zasahuje do dvou dnů na 11hod
5.8.2 neuzavřeno
15 požadavek všech OC na navýšení výměry dovolené o 1týden.

V příloze č.2 jsou neuzavřeny tyto body:
4.14.3 Požadavek FSČR a CS na novou odměnu pro flexibilní nástupy + některé další příplatky, které navrhovala FSČR a CS.

V příloze č.3 jsou neuzavřeny tyto body:
3.3.1 požadavek všech OC na maximální možnou úhradu stravenky ze strany zaměstnavatele dle daňových zákonů
3.7.1.2 požadavek všech OC na maximální možnou výši dle vyhlášky

Mzdové tarify: zaměstnavatel předložil nový návrh tabulky mzdových tarifů, a to s úpravou v TS1 a TS2 dle nové výše minimální mzdy. Dále zůstává ze strany ČDC požadavek na stávající výši všech TS. 

Zaměstnavatel navrhuje, aby vstoupila v účinnost 3.změna Katalogu zaměstnání, která zhruba 4500 zaměstnancům navyšuje +1TS. Pro zaměstnance, kteří nebudou dotčeni touto změnou Katalogu, navrhuje "kompenzační příplatek" ve výši 1,5% měsíčně z mediánové průměrné mzdy v ČDC (což je nyní 36tis.), převedeno na částku 540,-Kč. 
Odborové centrály s tímto nesouhlasily.

Další jednání bude probíhat 23.ledna. V 9:15hod se sejdou jen zástupci odborových centrál, aby se domluvili na dalších krocích. V 10:15hod bude následovat jednání za účasti zástupců ČD Cargo.

Projednána byla 2.změna Zásad hospodaření SF, kde byla zapracována nenávratá sociální výpomoc na operaci smyslových orgánů zaměstnanců, kteři by byli ohroženi případnou ztrátou zdravotní způsobilosti. 

 

Ve dnech 9.12 a 10.12 proběhla ve společnosti ČD Cargo, a.s. další jednání o podobě PKS ČD Cargo, a.s. 2020/2021.

Během těchto dvou dnů jsme spolu se zaměstnavatelem uzavřeli navržené technické změny a nekonfliktní návrhy obou stran. Zároveň byly projednány návhry na změny některých souvisejících interních norem.

V současné době jsou rozporem nebo neuzavřeny tyto body a články:

Základní text
2.2.3 "odpočinek na lůžku při souvislém rozdělení směny" požadavek FSČR a CS
2.2.4 požadavek FSČR a CS na doplnění PERs21-B-2008
2.2.5 "snížení ze 180min a 120min" požadavek FSČR a CS

Příloha č.1
2.2 požadavek na doplnění textu ze strany FSČR a CS
4.4 požadavek všech OC na minimální délky směny, která zasahuje do dvou dnů na 11hod
5.8.2 požadavek všech OC na snížení rozdílu mezi stanovenou a plánovnou pracovní dobou na +/- 5hod
13.4 požadavek FSČR a CS na doplnění pokynů k elektronickému provoznímu záznamu
15 požadavek všech OC na navýšení výměry dovolené o 1týden

Příloha č.2
14.4.3 požadavek FSČR a CS na novou odměnu pro flexibilní nástupy

Mzdové tarify - společný návrh OC je pro zaměstnavatele nepřijatelný. Snahou OSŽ je dokončit aplikaci Katalogu zaměstnání a v rámci mzdových požadavků zajistit minimálně růst reálné mzdy pro všechny zaměstnance.

Příloha č.3
3.3.1 požadavek všech OC na maximální možnou úhradu stravenky ze strany zaměstnavatele dle daňových zákonů
3.7.1.2 požadavek všech OC na maximální možnou výši dle vyhlášky

Ostatní články PKS jsou uzavřeny ve shodě nebo nebyly oproti současné platné PKS navrhovány na změnu.

 

Interní normy, které byly nebo budou během dalších jednání upravovány:

PERs-41-B-2011 Opatření o poskytování informací odborovým organizacím a srážkách ze mzdy

ORz-33-A-2015 Zásady hospodaření SF

ORz-46-A-2018 Poskytování KOP

Další jednání jsou naplánována na dny 16.1 a 23.1.

 

V pátek 29.11 proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání ve společnosti ČD Cargo, a.s. již spolu se zaměstnavatelem. 

Přítomni byli výkonný ředitel Ing. Tóth, člen představenstva Ing. Škvařil, finanční ředitel Ing. Šimek, personální ředitel Ing. Bakalář, vedoucí oddělění O10/3 Mgr. Kreischová a Ing. Kreische. Výkonným ředitelem nám byla odprezentována aktuální situace v ČD Cargo, a.s., vize i plánované investice pro příští rok, včetně výhledu jednotlivých přeprav.

Poté proběhlo první čtení protinávrhu Podnikové kolektivní smlouvy 2020/2021. Byl až na drobné záležitosti uzavřen celý základní text, kde byly především technické změny.

Další jednání proběhnou ve dnech 9. a 10.12. 

O dalším vývoji vás budeme informovat prostřednictvím našeho twitterového účtu: https://twitter.com/PV_OSZ_CDC?lang=cs a následně na webových stránkách v sekci PV OSŽ ČD Cargo.

Na posledním jednání PV OSŽ ČD Cargo, a.s., byli zvoleni kolektivní vyjednavači pro kolektivní vyjednávání o podobě PKS ČDC 2020/2021.

Tým kolektivních vyjednavačů byl zvolen ve složení:

- Nekola Radek (vedoucí týmu)
- Bc. Urbancová Marta
- Bc. Lomannčiková Blanka
- Doležal Petr
- Radkovič Zdeněk
- Skrečka Petr

Dále byl zvolen rozšířený tým, pro prvotní přípravu protinávrhu PKS ČDC:
- Hurychová Eva, Malounová Ivana, Gilg Tomáš, Závora Jiří, Kundrik Pavel, Heinz Rostislav, Kubička Petr.

O průběhu kolektivního vyjednávání vás budeme informovat na našem twitterové účtu a na webu v sekci "aktuálně v ČD Cargo. 

Usnesení 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s. konané dne 17.května 2017 v Praze

Na základě rozhodnutí PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl zřízen Twitterový účet, kde nás můžete sledovat: www.twitter.com/pv_osz_cdc

Naší snahou bude poskytovat rychlé, krátké a aktuální informace o jednáních sociálních partnerů ve společnosti ČD Cargo, případně další důležité zprávy z médií, které se budou týkat nákladní železniční dopravy. Chceme zde prezentovat naši práci, její hloubku a rozsah.

Složení PV OSŽ ČD Cargo, a.s. ve formě tabulky:

Kalendář akcí PV OSŽ ČD Cargo, a.s.

Podkategorie

Právě přítomno: 238 hostů a žádný gestor