Na jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, které se konalo 8. listopadu v sídle OSŽ, byla hlavním tématem diskuse o probíhajícím kolektivním vyjednávání. Jednání PV se jako hosté zúčastnily členka představenstva ČD Blanka Havelková a vedoucí skupiny benefitů Lucie Bauerová. Zástupkyně zaměstnavatele vysvětlily členům PV záměry podniku, týkající se možností k navýšení mezd, délky dovolené a kondičních ozdravných pobytů. Tyto tři body jsou pro kolektivní vyjednavače OSŽ prioritní. Nejvíce dotazů od přítomných členů PV na toto téma se týkalo převodu zaměstnanců do smluvních mezd, posunutí některých profesních skupin zaměstnanců v katalogu prací a s tím spojované kolektivní vyjednávání.

 

ZAMĚŘENÍ RRS OSŽ PRO PRÁCI SE SENIORY  

 

          Již druhá konference stanovila priority pro činnost a práci v seniorském hnutí. Dá se říci, že jsou stále v platnosti. Upozorňujeme na některé z hlavních oblastí, kam v následujícím období zaměříme svojí pozornost:

 

- Vzdělávání (osvědčují tři formy: základní v základních organizacích, akademie vzdělávání na úrovni Univerzity třetího věku v jednotlivých vysokoškolských centrech. (Projednat možnost přednášek pořádaných ČD s využitím bývalých pracovníků - historie české  železnice – obory, vznik sdělovací techniky, tunely, lokomotivní a vozové  hospodářství, traťové hospodářství výhledem na zahraniční… spojit výlety po našich a cizích muzeích, seznamy jsou);

 

- Vytvářet osvětu a propagaci pro vzdělávací programy Univerzita třetího věku;

 

- Upozornit na možnosti využití kurzů, které pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging www.trenovanipameti.cz;

 

- Nabídnout možnost využití odbornosti a znalosti bývalých pracovníků ČD, aby se podíleli na vyřešení drážních problémů;

 

- Větší využívání grey gold – šedého zlata (t.j. zkušeností starších; pracovat s komisemi;  vytipovat lidi pro zajímavé přednášky a besedy se vzpomínkami;

 

- V kulturně společenské oblasti pěvecké soubory; organizují se jejich přehlídky na okresní a krajské úrovni; nejlepší se představují na celostátní přehlídce;

 

- Vzdělávání v oblasti informatiky a počítačů. Kurzy mohou probíhat tam, kde jsou k tomu podmínky. Včetně využití lidí, kteří znají a umí obsluhovat techniku. Zabezpečit  lekce pro pokročilé v práci na počítači se specielním zřetelem na potřeby starších lidí;

 

- Turisticko-sportovní činnosti, organizovat  hlavně turistické pochody. Sportovní hry seniorů. (zpracovat náměty a návrhy na zapojení se do akcí; využít možností vlastních rekreačních středisek, dětských táborů a zkušeností);

 

- Tématické výlety ve městech jsou velmi populární a spojují společenské a pohybové aktivity s kulturním a vzdělávacím zážitkem. (Toulky městy jak je neznáme, procházky přírodou za něčím, někam. Napomáhat klubům při organizaci výletů a tras;

 

- Na všech úrovních spolupracovat s KD (KS) OSŽ a vytvářet podmínky pro spojení tam, kde jsou malé skupiny seniorů, dohodnou sloučení a příspěvek (z jednotlivých ZV) na činnost KD, zpracovat společný plán a podíl organizací na společenskou a zájmovou činnost, stanovit si garanta.

 

- Na úrovni RRS OSŽ, Ú OSŽ (Mezinárodního oddělen)  a CK ČD Travel spolupracovat při přípravě a realizaci zájezdů pro seniory. Využívat hotelového zařízení „Skalka“

 

v Rajeckých Teplicích; „Lesní chatu“ v Jizerských horách; „Oddech“ v Krkonoších; „Ramzovou – Pacifik“ v Jeseníkách; „Ostrý“ na Šumavě k rekreačním účelům a jako základnu pro poznávání okolí včetně pohybové aktivity a relaxace. Zvýšit propagaci a informaci seniorů o těchto zařízeních;

 

- Podporovat sportovní aktivity ve spolupráci s MO OSŽ, jako kuželky, americké kuželky, rybaření, střelba ze vzduchové pistole a šachy atd.;

 

- zapojovat do sportovních soutěží pořádaných MO OSŽ seniory; organizovat sportovní soutěže jako pobídku ke zdravému sportování, pohybu a společenským aktivitám;

 

- Společně  trávené prázdniny  - je program zdůrazňující potřebu zapojení společensky a zdravotně zranitelných jednotlivců.  S předsedy ZV OSŽ vytvořit podmínky pro pomoc seniorů při práci s dětmi. Využít jejich zkušeností a pořádat společenské akce pro děti a seniory. Pouštění draků, čistění studánek, o nejhezčí pohádku, setkání s knihou, pouť, babka a jablka, zlatý důlek – kuličkové soutěže …. Pomůže to jak rodičům, tak organizaci a sobě;

 

- Zaměřovat činnost KD, aby funkcionáři navštěvovali své členy - seniory u příležitosti výročí, Nového roku, kulatých narozenin, v nemoci nebo když mají sociální problémy.;

 

- Spolupracovat mezi KD v akci „Provedu Vás naším městem“ (vybrat ze svého středu člena, který zná svoje město a nabídnout jeho informace jinému klubu; Zpracovat seznam pro využití;

 

- Organizovat poradní a diskusní  setkání k potřebám a situaci seniorů na lokální úrovni, která přispívá k účinnějšímu řešení jejich problémů;

 

- Ve spolupráci s poliklinikou – lékaři dohodnout vzdělávací přednášky k prevenci, ale i k problematice přechodného období  teplo-zima…apod.;

 

- Organizovat společenské setkání seniorů a požadovat, aby HV informovalo bývalé zaměstnance o plánech a činnosti;

 

- Poradenství na úrovni OSŽ a to včetně na ZV, v oblasti právní, společenské, zdravotní a vzájemných vztahu (informovat o možnosti využít poradenských středisek na úrovni krajů s RS ČR);

 

- Prohlubovat a vylepšovat informační systém v Klubech seniorů, důchodců, ZO OSŽ a vytvářet podmínky pro zpětnou vazbu. Zpracovat platný adresář členů a udržovat jej v realitě; předávat získané informace směrem k seniorům;

 

- Prohlubovat informační systém  RRS OSŽ za účelem vyšší informovanosti Klubů seniorů, předsedů ZV OSŽ kde mají seniory včetně zpětné vazby; Využívat a propagovat stránky http://www.osz.org/index.php/republikova-rada-senioru, a kde jsou k  dispozici informace z děníRRS OSŽ a též užívat, http://rrs-osz.webnode.cz/, kde jsou odkazy na náměty pro volné chvíle a výlety;

 

- Prosazovat  větší rozvoj služeb na železnici ve směru ke starším osobám;

 
- Napomáhat rozvoji společnosti jako celku a bojovat proti chudobě;

Stěžejními body posledního předprázdninového jednání PV OSŽ při ČD (12. 6. 2024) byla situace v Jihomoravském kraji a informace, týkající se kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti ve vlacích osobní dopravy. V úvodu vedoucí oddělení SPO OSŽ JUDr. Petr Večeř přiblížil práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, kteří budou odcházet od ČD v důsledku změn v organizaci vlakové dopravy, vyvolané rozhodnutím vedení Jihomoravského kraje. Upozornil zejména na důležitost osobní přítomnosti zástupce OSŽ při projednávání skončení pracovního poměru zaměstnance (člena OSŽ).

Na jednání PV OSŽ při ČD (15. 5. 2025) vystoupil jako první host vedoucí Sociálně-právního oddělení (SPO) OSŽ JUDr. Petr Večeř. Seznámil členy PV s výsledky práce SPO OSŽ v působnosti podnikového výboru v posledním období a zodpověděl jejich dotazy. Připomněl důležitost spolupráce závodních výborů OSŽ se SPO OSŽ, např. při řešení skončení pracovního poměru, zejména přiznání výše odstupného odcházejících zaměstnanců, jakož i důležitost přítomnosti zástupců ZV ZO OSŽ při jednání zaměstnanců se zaměstnavatelem. Zdůraznil přitom nezbytnost nepodepisovat důležité dokumenty při nejistotě, bez porady, např. s SPO OSŽ.

Zrušením vlakového personálu jde Jihomoravský kraj proti trendům, místo toho, aby zvyšoval péči o bezpečnost cestujících v železniční dopravě. Na základě zkušeností z mnoha mimořádných událostí na železnici se ukazuje jako alarmující nedostatečné personální zajištění ze strany dopravce. Soupravy „Moravia“ jsou sice vybavené kamerovým systémem, ale při své náročné práci není reálné, aby strojvedoucí zároveň monitoroval veškeré dění v soupravě. Strojvedoucí tak bude jediným, kdo by mohl poskytnout první pomoc v případě mimořádné události, pokud sám nebude mimořádnou událostí postižen.

Ve středu 10. dubna se v Domě Bohemika v Praze sešli členové Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s., na pravidelném jednání, které řídila tajemnice Věra Nečasová.

 

Pravidelné jednání PV OSŽ při ČD (6. 3. 2024) zahájil tajemník PV Antonín Leitgeb kontrolou úkolů z minulého jednání. Předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev, krátce informoval o jednání s odborovými centrálami a vedením společnosti ČD, a. s., týkající se další změny v katalogu prací od 1. 4. 2024, který sjednocuje KZAM vlakového personálu a navyšuje tarifní stupně o třídu výš, kromě zaměstnanců SC a rj u kterých bude navýšeno osobní ohodnocení. Štěpán Lev informoval rovněž o jednání dozorčí rady Českých drah, a. s., která se konala 22. února 2024. Schválen zde byl Podnikatelský plán ČD na rok 2024, který v sobě mimo jiné zahrnuje také osobní náklady na navýšení mezd podle sjednané Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2024. Schválena byla také výstavba haly pro údržbu vozidel v Chebu o rozměrech 165 m a rámcová dohoda na periodické obnovy T2 lokomotiv řady 1216, jednotek 640 a 650. Dalším bodem jednání Dozorčí rady byl Střednědobý plán ČD, a. s., který DR vzala na vědomí.

Únorové jednání Podnikového výboru OSŽ Českých drah (7. 2. 2024) zahájila tajemnice PV Věra Nečasová. Po kontrole usnesení z minulého jednání členové Výboru vyslechli informace ze zásadních jednání, týkající se především letošních školení o PKS a změn v Osobním ohodnocení zaměstnanců, schválenými centrálními akcemi BOZP a Sociálním fondem. Členové Výboru si rovněž vyslechli informace ze strany pozvaných hostů (zástupci zaměstnavatele) a v závěrečné diskusi probírali mimo jiné také problematiku, která se týká nemožnosti přispívat seniorům ze Sociálního fondu ČD z důvodu daňového plnění.

V sídle OSŽ - Domě Bohemika v Praze - se od 29. ledna do 1. února uskutečnila série školení k nové kolektivní smlouvě Českých drah, kterého se zúčastnilo celkem 143 posluchačů z celé republiky. Na programu školení byly kromě změn v PKS ČD, a. s., na rok 2024 také informace, týkající se aktuálních a koncepčních otázek OSŽ, důchodové reformy a legislativy v železničním provozu, novelizace pracovněprávních předpisů a Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD, a. s., na rok 2024. Nově byla na všech školeních účastna Ing. Lucie Bauerová – vedoucí skupiny benefitů ČD, a to z důvodu sladění informací k zásadním novinkám změn v Zákoníku práce a nastavení nového osobního ohodnocení. Školiteli byli předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev, tajemnice PV Věra Nečasová, vedoucí oddělení SPO JUDr. Petr Večeř a vedoucí OSL Vladislav Vokoun. Přítomen byl rovněž předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, průběh školení moderoval tajemník PV OSŽ ČD Antonín Leitgeb.

Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s., konaný 10. ledna 2024, řídil tajemník PV Antonín Leitgeb. Po úvodní kontrole usnesení se předseda PV Štěpán Lev krátce vrátil k uzavřené kolektivní smlouvě ČD na rok 2024. Podstatná změna nastala ve struktuře „Osobního ohodnocení“ (OsO), které je rozděleno na složku variabilní 30 % a fixní 70 %. K OsO bude vydána vnitřní norma, která upřesňuje pravidla a kritéria tohoto osobního ohodnocení.

Poslední jednání PV OSŽ Českých drah v tomto roce (7. 12. 2023) se neslo ve znamení čerstvě podepsané kolektivní smlouvy ČD, a. s. Jak připomněl předseda PV Štěpán Lev, kolektivní vyjednávání bylo zahájeno 2. října 2023 návrhem zaměstnavatele, který byl pro OSŽ naprosto nepřijatelný (zrušení KOP, nulový nárůst mezd, zrušení pěti dnů dodatkového volna, drastické změny v osobním ohodnocení). Vyjednávání se tak neslo ve znamení úporné snahy odborů o přijatelný kompromis. „Mohu říci, že celé vyjednávání bylo velice vyčerpávající a neobyčejně náročné. Nakonec se však podařilo najít společnou dohodu, i když ze strany odborů byly v některých bodech KS představy poněkud odlišné,“ konstatoval Lev. Jak dále dodal, poděkování náleží všem členům vyjednávacího týmu, jakož i všem členům PV, kteří se na vyjednávání tak, či onak podíleli.

Dnes, 5. 12. 2023, došlo k dohodě odborových centrál a zaměstnavatele o PKS ČD, a.s. na rok 2024. Společně jsme dospěli k závěru, který stabilizuje všechny zaměstnance Českých drah. Navýšení do tarifních mezd ve výši 2,3%, každý zaměstnanec obdrží měsíčně mimořádnou odměnu ve výši 1.000,- Kč, která představuje nárůst 2,2%.

Podkategorie

Právě přítomno: 163 hostů a žádný gestor