Dne 30. 11. 2016 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání. Za účasti zaměstnavatele se řešili sporné body.  Nadále zůstává rozporem příloha č. 1, čl. 3 – Rozvržení pracovní doby a příloha č. 1, čl. 9 – Směna. S navrženým textem zaměstnavatele OC nesouhlasí. OC připraví na další jednání svůj text do Metodického pokynu, upravující tuto problematiku.

První schůzka OC se zaměstnavatelem se uskutečnila v budově GŘ ČD, a.s.

Úvodem se vyřešili procedurální záležitosti. Následně bylo zahájeno kolektivní vyjednávání o všech sporných bodech, které byly společně se zaměstnavatelem diskutovány a zároveň vysvětleny.  Jednání proběhlo v konstruktivní atmosféře. Každá ze stran přednesla svůj názor k dané problematice.

V úterý dne 2. 11. 2016 se konala schůzka zástupců všech odborových centrál působících u ČD.  Cílem setkání bylo posouzení návrhu kolektivní smlouvy ČD na rok 2017. Postupně byly diskutovány připomínky a náměty všech zúčastněných. Většina z nich byla následně zapracována do společného stanoviska k návrhu zaměstnavatele.

Dne 25. 10. byl na poradě odborových centrál a vrcholového managementu ČD, a.s. předán zástupcům odborů návrh kolektivní smlouvy. Tímto dnem bylo oficiálně zahájeno kolektivní vyjednávání.
Zástupci odborových centrál se vzápětí dohodli na společné schůzce k vypracování společného oponentního návrhu, která se uskuteční v sídle OSŽ dne 2. 11. 2016.
Přímá jednání očekáváme od druhé poloviny listopadu, kdy obě smluvní strany budou znát svá stanoviska k obsahu kolektivní smlouvy.

V závěru minulého týdne se uskutečnilo kolektivní vyjednávání, které mělo za cíl odstranit tzv. „technické“ rozpory v PKS. Tento postup probíhá prakticky každoročně, aby následně mohlo dojít k pokusu o nalezení shody nad mzdovými otázkami.

Jak jsme již předem avizovali, proběhlo dne 30. 11. 2015 další kolo kolektivního vyjednávání. Po rekapitulaci sporných a nedořešených bodů z předchozích jednání došlo k dokončení projednání celého návrhu PKS.

Dne 23. 11. 2015 se uskutečnilo za účasti zástupců všech OC a zaměstnavatele první čtení základního textu návrhu nové kolektivní smlouvy a přílohy číslo 1 (pracovní doba). Zástupci zaměstnanců a zaměstnavatele sdělili svá stanoviska k těm ustanovením kolektivní smlouvy, kde existují odlišné názory.

Dne 3. 11. 2016 se uskutečnila schůzka všech odborových centrál působících u ČD, která měla za cíl dohodnout se na společném stanovisku k návrhu nové PKS zaslané zaměstnavatelem minulý týden.

Tradičně velmi složité a místy silně emotivní jednání dospělo po několika hodinách k dohodě na společném návrhu. Ten bude společně s průvodním dopisem neprodleně odeslán zaměstnavateli. Následně očekáváme výzvu k faktickému zahájení kolektivního vyjednávání.

Obsahem společného stanoviska jsou požadavky odborových centrál, které jsou nad rámec návrhu zaměstnavatele. Odborové centrály požadují mj. vyšší nárůst tarifních mezd, prodloužení minimální délky směny (především noční), rozšíření profesí s nárokem na KOP, zásadní změny v příplatku za praxi atd.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Vladislav Vokoun
Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.
 

Dne 26. 10. 2015 obdržely všechny odborové centrály od zaměstnavatele návrh PKS ČD, s. o. na rok 2016. Tímto dnem byl zahájen proces kolektivního vyjednávání, který zpravidla trvá několik týdnů. Jsem přesvědčen, že je v bytostném zájmu všech sociálních partnerů (zaměstnavatele i OC), aby výsledkem byla kvalitní a oboustranně přijatelná kolektivní smlouva.

Prvním krokem bude schůzka zástupců všech zainteresovaných odborových centrál, která se uskuteční dne 3. 11. 2015 v dopoledních hodinách. Na této akci by mělo dojít k dohodě nad textem společného oponentního návrhu k těm bodům, kde máme jiný názor na řešení některých ustanovení PKS než zaměstnavatel. Předpokládaný společný návrh odešleme zaměstnavateli a následně očekáváme výzvu k osobnímu jednání.

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat. Pro připomenutí uvádím jména kolektivních vyjednavačů za OSŽ, kterými jsou pp. Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb, pí. Věra Nečasová a Jana Štanclová. Jako konzultant v oblasti pracovní doby bude vždy dle potřeby přizván pan Jiří Běhounek.

Vladislav Vokoun
Předseda PV ČD při ČD, a.s.
 

V pondělí 12. října 2015 na jednání zástupců odborových centrál, působících u Českých drah, a zaměstnavatele došlo k podpisu zásad čerpání a rozpočtu Sociálního fondu na rok 2016. „Výše a zásady se nemění, jsou v podstatě stejné jako letos,“ informoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun s tím, že stejně tak obdrží i organizační složky přibližně stejný finanční příděl jako letos.

Rozsah týdenního fondu pracovní doby a dovolené je shodný jako v roce 2014. Také ostatní ustanovení základního textu PKS (včetně KOP) jsou stejná jako v letošním roce.

Podkategorie

Právě přítomno: 290 hostů a žádný gestor