Také květnové jednání odborových centrál působících u SŽ se zaměstnavatelem proběhlo opět kombinovanou formou, kdy část účastníků byla přítomna fyzicky v sídle SŽ a část připojena pomocí aplikace MS Teams.

Řízení celého jednání se ujal personální ředitel Ing. Pavel Koucký, který na začátku nastínil časový harmonogram a program jednání. Na úvod popsal personální změny na GŘ, které proběhly od minulého jednání. Dále shrnul průběh a výsledek jednání pracovní skupiny ke střežení pracoviště, které proběhlo na začátku května v Kořenově. Bylo přislíbeno, že do příštího jednání bude vypracován záznam z jednání.

Již tradiční setkání podnikových výborů OSŽ SŽ a OZŽ ŽSR tentokrát bylo ve slovenské režii. Sešli jsme se u Štrbského plesa, které bylo po celou dobu skryto v husté mlze. Schéma jednání bývá hodně podobné. V úvodním proslovu vystoupili čelní funkcionáři SŽ, ŽSR, OSŽ i OZŽ. Oproti minulým letům se nemohli bohužel zúčastnit generální ředitelé obou železničních společností.
Z úvodních příhovorů vyplynulo, že jak strana zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců má v obou zemích podobné problémy, např. s náborem nových, zejména mladých zaměstnanců. Za zmínku snad stojí problémy slovenské strany s financováním pouze ze státního rozpočtu a z toho plynoucí těžkosti s plánováním a realizací investic v daném roce.

Ve dnech 4. a 5. května 2023 proběhlo výjezdní jednání společné pracovní skupiny zaměstnavatele (za účasti zástupců úseku NŘP GŘ a O11 GŘ, náměstků ředitelů organizačních jednotek pro řízení provozu ze všech šesti oblastních ředitelství) a zástupců odborových centrál (vyjma Federace železničářů České republiky) v Kořenově. Na jednání byla podrobně probrána situace v jednotlivých oblastních ředitelstvích, možnosti případných změn tak, aby nedošlo ke zhoršení pracovních podmínek zaměstnanců jednotlivých pracovišť.

Další z řady plánovaných jednání odborových centrál působících u SŽ se zaměstnavatelem proběhlo tentokrát kombinovanou formou, kdy část účastníků byla přítomna fyzicky v sídle SŽ a část připojena pomocí aplikace MS Teams. Celé jednání řídil a moderoval Ing. Pospíšil.

Na úvod jednání personální ředitel Ing. Koucký shrnul všechny organizační změny, které proběhly k datu 1.4.2023. Dále podrobně okomentoval mzdový rozbor za měsíc březen 2023, ale i za první čtvrtletí roku 2023. Proběhlo i pravidelné srovnání s průměrnou mzdou v ČR a v segmentu dopravy. Každopádně při započtení stále vysoké inflace (březen 16,1 %) výše reálné mzdy nedosahuje ani 92 %. Ing. Kohoutová doplnila informaci a zaslání Rozpisu plánu MOON, Odměn na posílení motivace i Zálohového přídělu FKSP na rok 2023 na jednotky. Připomněla, že stále platí úkol SR SŽ o snížení 2 % zaměstnanců v řídících a průřezových činnostech. Ing. Koucký dále zmínil zaslání informací z odboru 08 na jednotky o možnosti objednávání termoprádla za body a také možnosti objednávání pánských pulovrů pro ženy. V pokynech personálního ředitele bude znovu zmíněna informace o mikinách pro vybrané zaměstnance s nárokem na OOPP.

Dubnový PV OSŽ při Správě železnic zahájil a celé jednání řídil jeho předseda Petr Štěpánek.  V úvodu předal slovo předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému, kterého čekalo další jednání na Valné hromadě ČD CK Travel.  Předseda OSŽ ve svém vystoupení nejprve shrnul dosavadní kroky vlády a sociálních partnerů v oblasti mediálně a intenzivně diskutované důchodové reformy. Zdůraznil, že vláda dosud nepředložila k projednání žádný ucelený materiál k této reformě, ale místo toho dosud pouze někteří ministři či poradci prezentují své pohledy a představy o směřování připravované reformy. Připomněl také, že předseda vlády na posledním plenárním jednání Tripartity jasně deklaroval, že jakmile bude vláda mít nějaký kompletní návrh reformy připravený, předloží jej sociálním partnerům v rámci Tripartity k projednání. Toto se však dosud nestalo.

Je to sdružení zabývající se volnočasovými aktivitami železničářů, mimo jiné i se záměrem propagovat železnici jako takovou. Cílem je organizace a kultivace zájmové činnosti železničářů ve volném čase jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Sdružuje kreativní lidi, kteří pracují na železnici a svůj volný čas věnují umění a tvorbě, vzdělávání se a hře.

Vážené kolegyně a kolegové. 

Vzhledem k přibývajícím dotazům zveřejňujeme úplnou informaci tak, jak jsme ji obdrželi od Ing. Evžena Pospíšila, vedoucího oddělení personálního na GŘ Správy železnic: 

 

Jak jste byli informováni na posledním jednání, obdrželi jsme od dodavatele termíny, které byly předány k naplnění do našich OS. Na základě telefonátů zaměstnanců do Františkových Lázních ohledně RP byla prvotně podána informace, že Fr. Lázně nebudou nyní RP přijímat. Poté, co jsme na první termín z 30 možných účastníků obsadili 28 a odeslali seznam do Fr. Lázní, tak jsme zpět obdrželi informaci, že s takovými počty nepočítají, a že mají obsazeno.

Od té chvíle to intenzivně řešíme s hlavním dodavatelem společností AZTM Services, která nás informovala, že se jedná o porušení ze strany Fr. Lázní a hledají cesty nápravy. Není problém jen s nejbližším termínem, ale se všemi, které jsme od dodavatele k Fr. Lázním obdrželi. Reálně nastává nyní situace, kdy stahujeme od zaměstnanců předané poukazy, protože poskytovatel není schopen zajistit plnění v těchto lázních. Ostatní střediska nyní nejsou dotčena, a naopak se v nich hledají dostupné další kapacity.

Víme, že někteří nespokojení zaměstnanci se na Vás obrací, tak jsme chtěli, abyste byli o stavu věci informováni.

Jakmile bude nějaký další vývoj, budeme vás informovat.

 

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

 

Společné memorandum podnikových výborů OSŽ

  • Podnikové výbory Odborového sdružení železničářů Správy železnic, s.o., České dráhy, a.s. a České dráhy Cargo, a.s., se zabývaly neutěšenou situací týkající se věkové struktury zaměstnanců na železnici, která může vést do budoucna k nedostatku zaměstnanců potřebných pro bezpečnost a udržitelnost železniční dopravy v České republice.

Třídenní společné výjezdní zasedání podnikových výborů největších zaměstnavatelů, u kterých OSŽ působí pokračovalo odděleným zasedáním PV ČD, PV ČD Cargo a PV při Správě železnic, jednáním s příslušnými zástupci zaměstnavatele, resp. personálními ředitelkami a ředitelem.
Informace ze společné části jednání věnované personální problematice, která je podobná napříč firmami, najdete v samostatném článku.

Na pravé poledne byl sjednán termín dalšího pravidelného jednání zástupců odborových centrál se zaměstnavatelem, a to opět v sídle Správy železnic. Po úvodním slovu personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého a představení bohatého programu se ujal slova Ing. Evžen Pospíšil, který celé jednání řídil.

Zástupcům jednotlivých OC byl představen a okomentován Rozpis plánu mzdových prostředků SŽ na rok 2023 a z toho vyplývající Zálohový příděl FKSP pro rok 2023. Oba důležité materiály byly po krátké rozpravě zástupci OC odsouhlaseny.

Na úvod předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek, který celé jednání řídil, omluvil předsedu OSŽ Mgr. Malého, ale také zástupce zaměstnavatele. V části věnované informacím z jednání OSŽ Petr Štěpánek shrnul se svými tajemníky podrobně jednání Ú-OSŽ, které se konalo 22.2.2023. Podrobnosti vyjdou v samostatném článku z Ú-OSŽ včetně dopisu OSŽ schváleného na ústředí, který je adresován ministrům Jurečkovi (MPSV), Kupkovi (MD), ale také ředitelům tří největších železničních podniků. Každopádně diskuze kolem plánované důchodové „reformy“ byla velmi obsáhlá a zajímavá.

V pravé poledne začalo jednání zástupců odborových centrál u SŽ se zaměstnavatelem, a to v sídle SŽ v Dlážděné ulici. Byla využita i možnost připojení pomocí aplikace MS Teams.

Na úvod jednání personální ředitel Ing. Pavel Koucký potvrdil schválení organizační změny na úseku řízení provozu Správní radou SŽ, plánovanou od 1.4.2023. Navázal na jednání pracovní komise pro OOPP a výstrojní součástky, kde bylo zástupci odboru 08 přislíbeno vypracování návrhu na odprodej jednotlivých součástek starších uniforem za nižší bodovou hodnotu. Tento materiál byl předložen a schválen. Byla také představena možnost, jak za body odebírat modrá termotrika (pod novou modrou košili), ale také termokalhoty pod stejnokrojové kalhoty. Byla zmíněna i možnost odběru nových mikin (pouze OOPP) na jednotlivé organizační jednotky. Na skladě je cca 5000 ks těchto nových OOPP a stále nedochází k jejich objednávání. Pomoc přislíbil Ing. Koucký při jednání s vedoucími OJ v příštím týdnu.

Podkategorie

Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor