Dne 7. 10. 2022 pokračovalo kolektivní vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, a to v Masarykově salónku v ŽST Praha – Dejvice.

Generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, předložil v 10:30 hod. konečný návrh zaměstnavatele pro toto kolektivní vyjednávání, a to po zhodnocení maximálních ekonomických možností organizace tak, aby sjednaný nárůst neohrozil zaměstnanost ve Správě železnic, státní organizaci.

Základní parametry tohoto návrhu:

• nárůst tarifních mezd a objemu smluvních mezd o 5,2 %;

• zvýšení motivační zvláštní odměny pro tarifní zaměstnance o 200 Kč;

• navýšení zvláštní odměny pro držitele licence strojvedoucího, zaměstnance s odbornou zkouškou ND-06 a D-04 o 300 Kč;

• navýšení hodnoty stravenek na 140 Kč (směna 12 hod. a více), 120 Kč ostatní a druhá stravenka pro zaměstnance HZS v hodnotě 70 Kč. Příslušně bude navýšen i peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál);

• zachování kondičních pobytů (zrušení možnosti tzv. domácí KOP) a nově zařazení profese Diagnostik ŽDC);

• zachování ostatních benefitů.

Po diskuzi o předloženém návrhu vyslovili souhlas zástupci OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FV, FŽ ČR a FSČR a společně se zaměstnavatelem podepsali PKS pro rok 2023. Odborová organizace ADP s tímto návrhem zaměstnavatele nesouhlasila a svůj podpis k PKS nepřipojila.

V sídle Správy železnic proběhlo jednání komise pro OOPP a výstrojní součástky za přítomnosti zástupců zaměstnavatele z oboru O10, O8 a O30 a zástupců jednotlivých odborových centrál. Hybridní forma jednání se stává pravidlem, a tak tomu bylo i tentokrát.
Po úvodním slovu ředitelky odboru O8 JUDr. Svobodové a ředitele personálního odboru O10 Ing. Kouckého se chopil řízení jednání Ing. Pospíšil. Po stvrzení zápisu došlo na další informace, které se týkaly stavu a plnění dohod z předchozích jednání. Do konce listopadu by měl být znám výsledek testování pracovní obuvi v odborné laboratoři, který by měl být doplněn o porovnání hmotnosti.

Další jednání zástupců odborových centrál u Správy železnic se zaměstnavatelem kolektivní vyjednávání připomínalo pouze okrajově.

Na úvod jednání personální ředitel Ing. Koucký seznámil všechny účastníky s rozborem mezd u Správy železnic za období 1-8/2022. Podrobně jsme byli seznámeni s průměrnou mzdou u spousty profesí. Přidal také srovnání s průměrnou mzdou v ČR, ale i v segmentu dopravy, a to od roku 2011. Na pohled si jako SŽ nevedeme špatně, ovšem ve srovnání s momentální i očekávanou inflací?

Hlavními body jednání nebylo tedy kolektivní vyjednávání, ale projednání Rámcových zásad FKSP a Centrálních zásad FKSP. Po podrobném seznámení Ing. Pospíšilem došlo ve většině bodů ke shodě se zaměstnavatelem. Zůstává několik sporných bodů, které byly přesunuty na další jednání.

Ing. Koucký společně s Ing. Kohoutovou okomentoval organizační změny spojené se vznikem nové OJ Stavební správa VRT od 1.10.2022 a personální změny u SŽG.

Další jednání, a to pouze formou videokonference je plánováno na 7.10.2022

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Dne 27. 9. 2022 se v sídle organizace konalo kolektivní vyjednávání za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

Zaměstnavatel předložil komplexní návrh textu kolektivní smlouvy včetně návrhu jednorázových mimořádných odměn v roce 2022. Návrh zaměstnavatele, dle jeho názoru, reflektoval maximální ekonomické možnosti organizace tak, aby mohla být zachována zaměstnanost a schopnost zaměstnavatele dostát svým závazkům v oblasti odměňování.

Zástupci odborových organizací neměli jednotná stanoviska, přičemž nesouhlasili s předloženým návrhem v různých bodech. Čtyři odborové organizace nesouhlasily s návrhem zaměstnavatele ohledně nárůstu tarifních mezd.

Další jednání bude v sídle organizace dne 30. 9. 2022

Podzimní PV se sešel 22. 9. 2022 opět bez účasti zaměstnavatele, který se omluvil z důvodu jiných naléhavých jednání. Stejně tak předseda OSŽ a pravidelně se účastnící členové SPO. Zástupkyně oddělení BOZP Dana Žáková se z důvodu nemoci účastnila on-line.

Dne 19. 9. 2022 pokračovalo jednání zaměstnavatele o podobě PKS 2023. Zaměstnavatel předložil několik návrhů, přičemž ke shodě došlo jen u několika textových formulací a u podmínek poskytování odstupného při dlouhodobé ztrátě zdravotní způsobilosti.

Další jednání bude v sídle organizace dne 27. 9. 2022

Dne 14. 9. 2022 zástupci odborových organizací představili za účasti generálního ředitele SŽ společné stanovisko k návrhu PKS na rok 2023 zaměstnavatele, které bylo zaměstnavateli zasláno dne 9. 9. 2022. Bylo konstatováno, že k jednotlivým návrhům bude pokračovat diskuze. Zaměstnavatel zdůraznil, že v oblasti nárůstu výše tarifních a smluvních mezd již předložil maximální možný návrh.

Další jednání bude v sídle organizace dne 19. 9. 2022 a 27. 9. 2022.

Dále bylo projednáno čerpání prostředků C-FKSP 2022 s dopadem do možnosti čerpání příspěvku na rekreace.

Dlouho očekávané jednání odborových centrál působících u Správy železnic bylo ve znamení předložení návrhu PKS na rok 2023 zaměstnavatelem. Generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA pronesl úvodní řeč, kde shrnul současné problémy, s kterými se potýká nejen Správa železnic, ale i celá naše společnost.
Podrobnější informace k návrhu PKS na rok 2023 i dalším bodům jednání ve společné informaci z jednání.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

 

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích k zahájení kolektivního vyjednávání dne 31. 8. 2022

Na úvod předseda PV Petr Štěpánek omluvil zástupce zaměstnavatele i předsedu OSŽ, kteří bohužel ve stejném termínu byli na jiných jednáních. Poté se již věnoval shrnutí všech jednání, která proběhla od posledního červnového zasedání PV. Zmínil i iniciativu OC SOSaD, která vyzvala ostatní OC k zahájení kolektivního vyjednávání dne 13.7.2022. Vzhledem k malému časovému prostoru a předpokládanému předložení návrhu PKS na rok 2023 na nejbližším jednání OC (31.8.2022) se nám jeví spíše dohoda s GŘ jinou formou finančního vyrovnání, a to bez nutnosti otevírat současnou PKS. K této iniciativě rozhodně vyzveme zaměstnavatele na plánovaném jednání OC.

Milé kolegyně, mílí kolegové,

rád bych vám touto cestou popřál příjemné a klidné letní prázdniny a dovolené. Užijte si naplno tento čas s rodinou a přáteli a načerpejte sílu a energii.

Já osobně se chystám strávit léto aktivně v Čechách, konkrétně na Šumavě. Možná i u moře, to se ještě uvidí.

Jsme si plně vědomi toho, že aktuální ekonomická situace je tíživá a nejistá. Věřte, že se snažíme udělat maximum pro to, abychom vás jako zaměstnavatel podpořili.

Videozáznam naleznete zde:


 

Bez účasti zaměstnavatele a také části členů PV se sešel poslední červnový den PV OSŽ SŽ. Hned v úvodu jednání dostal slovo předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který následně odcházel na jednání valné hromady Svazu dopravy ČR. Témata rozdělil M. Malý do dvou částí.V té první se zmínil informace týkající se chodu OSŽ. Změna přichází ve vydávání Obzoru a Zpravodajství On-Line na webu OSŽ, kde dochází k odchodu na zasloužený odpočinek většiny redakčního týmu pod vedením Michaela Mareše a od 1.7.2022 bude zajišťovat tyto činnosti dodavatelsky se svými spolupracovníky pan Milan Sedlák, který již dlouhodobě spolupracuje s OSŽ vydáváním Nedrážního Obzoru a je také vydavatelem magazínu Nová železniční technika.

Hybridní formou, kdy část zástupců OC byla přítomna fyzicky v sídle zaměstnavatele a část byla připojena pomocí aplikace MS Teams, probíhalo další pravidelné jednání OC se zaměstnavatelem. Z devíti OC, které zastupují své členy u SŽ chyběli zástupci OC SOSaD.

Po schválení záznamu z minulého jednání došlo k projednávání předem avizovaných bodů. Velmi bohatá byla diskuze nad připravovaným pokynem nazvaným „Pravidla oblékání pro zaměstnance Správy železnic“, který by měl platit od 1.9.2022 nejen na pracovišti GŘ, tak jak je tomu dnes, ale i na jednotlivých OJ. Tento pokyn obsahuje mimo návodu, jak se mají zaměstnanci oblékat, také určité restrikce za nedodržování. Všem je jasné, že určitý dress code je třeba dodržovat, ale při kreativitě některých vedoucích zaměstnanců panuje obava, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto opatření. Personální ředitel Ing. Koucký přislíbil dopracování pokynu a další diskuzi nad ním na dalším jednání.

Podkategorie

Právě přítomno: 453 hostů a žádný gestor