V sídle zaměstnavatele byly projednávány nové návrhy zaměstnavatele v oblasti kolektivní smlouvy (např. odstupné, odměna za vedení zaměstnanců HZS), zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb, úpravy znění charakteristik prací u vybraných zaměstnání v připravovaném Katalogu zaměstnání, v úpravě směrnice SŽ č. 29 Poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců.

Ke shodě došlo u technických úprav rámcových zásad FKSP, v ostatních oblastech ke shodě nedošlo a jsou nadále v rozporu.

Další jednání proběhne 5. října 2020 v sídle organizace.

V tomto týdnu probíhalo výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně, kdy zástupci odborových organizací představili svá stanoviska k materiálům, které zaměstnavatel předložil dne 30. 6. 2020. Konkrétně k: Podnikové kolektivní smlouvě SŽ na rok 2021; Rámcovým zásadám Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP, Dohodě o kolektivním vyjednávání a ke Směrnici SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ. Na začátku jednání došlo ke shodě nad textem Dohody o kolektivním vyjednávání.

V pondělí 31.8.2020 proběhlo další jednání pracovní skupiny zaměstnavatele s odborovými centrálami nad novým Katalogem zaměstnání. V prostorách Správy železnic, tentokrát v Křižíkově ulici, bylo prodiskutováno všech 16 sporných KZAM.

Po diskuzi došlo k určitému posunu a v současné době není dohoda nad 7 KZAM. Největším problémem ze strany odborových centrál se jeví případné rozšíření KZAM 31606 výpravčí o TS 8. U HZS je stále nedohoda nad 4 KZAM. Všechny sporné profese mají dle našeho názoru přímou souvislost s kolektivním vyjednáváním a případným mzdovým nárustem či výší různých odměn v nové PKS na rok 2021.

Někteří se z důvodu dovolené omluvili, někteří z důvodu zpoždění vlaku dorazili později, ale jinak mělo zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Správě železnic, které se konalo ve čtvrtek 27. 8. 2020 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, standardní program a standardní body, včetně kontroly usnesení z minulého zasedání (v červnu).

Dne 6. 8. 2020 bylo ze strany odborových organizací otevřeno kolektivní vyjednávání zasláním návrhu k nové 3. změně Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2020 (dále jen „PKS SŽ 2020“). Zaměstnavatel v zákonné lhůtě zaslal odborovým organizacím stanovisko a dne 18. 8. 2020 proběhlo jednání v sídle OSŽ. V rámci tohoto jednání nedošlo ke shodě o možnostech úhrady testů na COVID-19 pro účastníky KOP, avšak bylo dohodnuto doplnění PKS SŽ 2020 bod 2. 1. 2. 5 základního textu o následující odstavec:
V případě, že se zaměstnanec z důvodu obavy z nákazy COVID-19 odmítne KOP zúčastnit, bude zaměstnanci poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku dle bodu 2.1.2.5 písmeno a) nebo b), bez absolvování dvanáctidenního pobytu (tzv. domácí KOP) v termínu dle provozních možností zaměstnavatele s přihlédnutím k zájmům zaměstnance.

Pokyny k realizaci tohoto bodu PKS vydá ředitel odboru personálního. Sjednáním této 3. změny PKS SŽ 2020 bylo kolektivní vyjednávání ukončeno.

Dne 6.8.2020 se sešli na půdě OSŽ v domě Bohemika zástupci všech devíti odborových centrál působících u Správy železnic. Hlavním úkolem bylo sestavení společného stanoviska k návrhu PKS na rok 2021, předloženém zaměstnavatelem. Po dlouhém a náročném jednání došlo ke shodě a naše společné stanovisko bude zasláno zaměstnavateli ve stanoveném termínu, tedy do 17.8.2020.

Na prázdninový termín 14.7.2020 bylo svoláno mimořádné jednání PV OSŽ Správy železnic. Hlavním důvodem tohoto mimořádného jednání bylo seznámení PV s návrhem PKS na rok 2021 a sestavení týmu kolektivních vyjednavačů.

V úvodu jednání seznámil předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek přítomné členy PV s aktuálním děním. Prvním tématem bylo nepodepsání 3.změny PKS, která měla dát možnost zaměstnancům, kteří mají nárok na KOP možnost výběru, zda chtějí absolvovat KOP, kompenzaci 7000 Kč (bez poskytnutí dalšího volna), či dvanáct dnů volna v domácím prostředí. K podpisu nedošlo, platí stávající PKS. Dalším tématem bylo shrnutí projednávání Katalogu zaměstnání. V této oblasti došlo k velkým posunům v jednání a počet zaměstnání, kde nedošlo ještě k dohodě se zaměstnavatelem je kolem deseti. Další jednání ke Katalogu zaměstnání je plánováno na 31.8.2020.

Dne 7. 7. 2020 proběhlo druhé jednání o návrhu 3. změny PKS SŽ na rok 2020 v sídle zaměstnavatele. Zaměstnavatel předložil nový návrh, který předpokládal provedení průzkumu zájmu mezi zaměstnanci SŽ s přiděleným poukazem KOP na rok 2020 i s možností realizace KOP do konce února 2021 (tj. výběr, zda čerpat klasický kondiční pobyt či zda obdržet finanční kompenzaci ve výši 7 000 Kč, či zda čerpat pracovní volno [tzv. domácí kondiční pobyt]). Probírána byla i skupina zaměstnanců, kteří museli předčasně přerušit kondiční pobyt v začátku COVID-19.

Zástupci odborových organizací většinově s návrhem zaměstnavatele nesouhlasili a kolektivní vyjednávání o 3. změně PKS bylo ukončeno.


Dne 17. 6. 2020 zaměstnavatel zaslal odborovým organizacím návrh 3. změny PKS SŽ 2020. Dnes proběhlo i za účastí generálního ředitele Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiřího Svobody, MBA kolektivní vyjednávání o této 3. změně.

Obsahem návrhu zaměstnavatele 3. změny PKS SŽ 2020 je řešení problematiky kondičních pobytů zaměstnanců SŽ – provedení nového průzkumu zájmu mezi zaměstnanci, kteří měli stanoven termín absolvování kondičního pobytu, ale ještě na kondiční pobyt neodjeli, ani nečerpali tzv. domácí kondiční pobyt.

V pořadí již 33. zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Správě železnic, které se konalo ve čtvrtek 25. 6. 2020 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval předseda PV Petr Štěpánek, mělo reprezentativní obsazení.

Po tříměsíční přestávce přivítal na řádném jednání členy PV OSŽ Správy železnic v Praze 4. června jeho předseda Petr Štěpánek (na snímku vpravo společně se zástupci zaměstnavatele). Přítomni byli všichni tři tajemníci PV a za aparát OSŽ pak JUDr. Petr Kožmín, vedoucí oddělení BOZP Ú, JUDr. Petr Večeř, vedoucí oddělení ESO OSŽ a Luděk Šebrle, rovněž z oddělení ESO OSŽ. Během jednání dorazil také předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Po více než tříměsíční přestávce se sešel 4.6.2020 PV OSŽ Správy železnic. Všem zaměstnancům bylo srdečně poděkováno za úspěšné zvládnutí nelehkých úkolů v těžkém období boje s koronavirem, a to jak předsedou PV OSŽ Správy železnic, tak i zástupci zaměstnavatele. O celém průběhu jednání budeme informovat jako vždy ještě článkem, který bude zveřejněn po zpracování.

Podkategorie

Právě přítomno: 242 hostů a žádný gestor