První letošní zasedání PV OSŽ Správy železnic 26.1.2023 v domě Bohemika zahájil a řídil jeho předseda Petr Štěpánek. Program otevřel kontrolou úkolů z minulých jednání. V části věnované důležitým jednáním v minulých dnech informoval o jednání Ústředí a schválené podobě Evidenčních návratových listů, které doznají drobných změn. Rovněž se zmínil o práci komise, která se zabývá požadavkem na jakousi renesanci, omlazení a pomoc základním organizacím. Toto téma je dost těžce uchopitelné, protože každá ZO má svou právní subjektivitu a specifické potřeby. Zazněla i výzva do regionů, aby funkcionáři specifikovali své představy o pomoci a informacích, které by od vyšších volených orgánů a funkcionářů mohli dostávat.

V průběhu tří týdnů jsme absolvovali šest školení k PKS SŽ na rok 2023 a to v různých koutech naší země. Začali jsme 11.1. v Plzni a 12.1. v Českých Budějovicích. Druhý týden 16.1. Pardubice a 17.1. na naší základně v Praze v domě Bohemika. Poslední týden 23.1. v Břeclavi a nakonec 24.1. v Olomouci.
Všechna školení měla stejný program, měnil se počet účastníků i počet přednášejících. Na všech školeních byl vždy minimálně jeden zástupce zaměstnavatele, a to většinou personální ředitel Ing. Pavel Koucký nebo Ing. Evžen Pospíšil a Ing. Hana Kohoutová, navíc v Praze JUDr. Lenka Vlásková a v Olomouci Ivana Vránová.

Poprvé v roce 2023 se sešli zástupci odborových centrál u SŽ na jednání se zaměstnavatelem, tentokráte v Masarykově salonku v Praze Dejvicích. Předem byla avizována účast generálního ředitele SŽ Bc. Jiřího Svobody, MBA v průběhu jednání.

Na úvod poděkoval personální ředitel Ing. Pavel Koucký za aktivní přístup zástupců všech devíti odborových centrál při předjednání a schválení 1. změny PKS na rok 2023. Díky tomuto přístupu můžeme již v tištěné podobě PKS na rok 2023 najít novou tabulku odměňování pro pracovníky dozoru a také nové částky pro zaměstnance HZS v oblasti náhrady stravování.

V minulém týdnu jsme zahájili sérii šesti školení k PKS Správy železnic na rok 2023. Ve středu v Plzni a ve čtvrtek v Českých Budějovicích bylo více než 50 účastníků seznámeno nejen s hlavními změnami v PKS 2023.

V úvodní části podrobně probral jednotlivé změny předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek, kterého doplňovali tajemníci PV. V další části věnované FKSP byly opět podrobně popsány změny v Rámcových zásadách FKSP, čerpání C-FKSP, a to včetně popisu vzniku a fungování Zaměstnanecké čipové karty od firmy Edenred. Z pohledu zaměstnavatele popsali jednotlivé změny zástupci GŘ SŽ personální ředitel Ing. Pavel Koucký a v úterý i Ing. Evžen Pospíšil.

Další část byla věnována změnám v legislativě, školením, režijním výhodám a BOZP se kterými účastníky školení seznámili zástupci jednotlivých oddělení OSŽ JUDr. Petr Večeř, Bc. Alena Šimáčková a Jaroslav Leština.

Došlo i na dotazy k jednotlivým tématům a z diskuze vyplynula potřeba na popsání změn v PKS roku 2022 a 2023, které najdete zde:

V pondělí 16.1. pokračujeme v Pardubicích, 17.1. v Praze, 23.1. v Břeclavi a poslední školení proběhne 24. 1. 2023 v Olomouci.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Informace zaměstnancům Správy železnic, státní organizace.

V souladu se sjednanou PKS 2023 lze v současné době změnit dosavadní formu zajišťování stravování k 1.1.2023 a k 1.7.2023, přičemž v roce 2023 je příspěvek na stravování poskytován buď formou kreditů na elektronickou stravenku či formou peněžitého příspěvku na stravování (stravenkový paušál).

Dne 30.12.2023 byla sjednána 1. změna kolektivní smlouvy pro rok 2023, která reflektuje změnu částek minimální a zaručené mzdy  a vyhlášku MPSV, kterou se mění výše stravného při tuzemských pracovních cestách.

Kancelář předsedy OSŽ vypisuje pro zájemce z řad členů a funkcionářů OSŽ kurzy „Práce na PC“.

Kapacita: 5 účastníků bez vlastních notebooků (OS Windows 11 a MS Office 2021) + 5 účastníků s vlastními notebooky (minimálně s Windows 8 a MS Office 2013). Obsahem kurzu může být také výuka práce s MS Teams. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 5 osob. Díky malému počtu osob ve skupině se lektor může individuálně věnovat každému účastníkovi.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
letošní rok byl pro vás všechny náročný z důvodu velkého nárůstu inflace, rostoucích nákladů na energie, plynu a zvyšování cen potravin. Není to jednoduché období a každý se snaží zvládat dopady na domácnosti dle svých možností.
Snahou PV OSŽ SŽ bylo dojednat v kolektivním vyjednávání na rok 2023 co nejlepší podmínky do PKS 2023 pro zmírnění dopadů nelehkého roku. Jednání nebyla jednoduchá a museli jsme dojít k jistému kompromisu a vnímat i postavení a možnosti zaměstnavatele, aby mohl zajistit své činnosti, závazky a fungování organizace Správy železnic v příštím roce.
Víme, že jsme tímto neuspokojili každého zaměstnance, co hlava to názor, ale zastupujeme všechny zaměstnance u SŽ a chceme jim zajistit důstojné pracovní podmínky a zachovat jistotu zaměstnání v příštím období.


Jménem vedení PV OSŽ SŽ bychom Vám a vašim blízkým chtěli popřát klidné, veselé a pohodové prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě v roce 2023.

Předseda PV OSŽ SŽ
Petr Štěpánek
 

Poslední letošní jednání zástupců odborových centrál se konalo 20. 12. 2022 v sídle GŘ v poněkud rozšířené podobě. Byli pozváni nejen vrcholní představitelé OC, ale i kmenové vyjednávací týmy všech OC.

V oficiální části proběhly informace k zaměstnanecké čipové kartě, byl doladěn i text průvodní informace k používání a aktivaci s ukázkou jak fyzické karty, tak možností mít ji v mobilní aplikaci. Přítomní byli rovněž upozorněni, že po vyčerpání peněz na kartě ji zaměstnanec nemá likvidovat, ale uschovat pro případné další nabití. Poskytovatel čipové karty byl sice vysoutěžen na rok, ale pokud se tato forma benefitu osvědčí, mohla by být pro další období vysoutěžena stejná firma, takže by stačilo stávající plastovou kartu opět použít.

Poslední zasedání PV Správy železnic v tomto roce, které se konalo 15. 12. 2022, poněkud vybočovalo z rámce pravidelných jednání. Hned v úvodu omluvil předseda PV Petr Štěpánek zástupce zaměstnavatele, kteří se museli zúčastnit jiných naléhavých jednání. V úvodu jednání vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který musel také předčasně odejít na jiné jednání.

Po připojení posledního podpisu a technickém čtení PKS SŽ na rok 2023 byla zveřejněna na intranetu SŽ. Můžete si PKS na rok 2023 stáhnout i na webu OSŽ, PV Správy železnic v sekci ke stažení. Tištěná podoba PKS vyčkává až na rozhodnutí o výši minimální mzdy a výši náhrad cestovních výdajů.

V lednových měsících pro Vás připravujeme Aktivy, a to nejen k podepsané PKS na rok 2023. Jedná se o tato data a místa:

11. 1. 2023 Plzeň, 12. 1. 2023 České Budějovice

16. 1. 2023 Pardubice, 17. 1. 2023 Praha

23. 1. 2023 Břeclav, 24. 1. 2023 Olomouc.

Podrobnosti s časy a místy budou přeposlány na jednotlivé ZO. Neváhejte oslovit své předsedy a aktivně se zúčastnit jednotlivých aktivů.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Podkategorie

Právě přítomno: 263 hostů a žádný gestor