Únorové zasedání Podnikového výboru OSŽ Správy železnic, které řídil jeho předseda Petr Štěpánek, probíralo i svou pravidelnou agendu. Po krátkém vyhodnocení splněných úkolů z minulých jednání přivítal předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého. Ten ve svém vstupu informoval o obsahu jednání Ústředí. Vyhodnotil demonstraci zemědělců, kterou OSŽ jako člen ASO podpořilo a poděkoval všem, kteří se osobně zúčastnili. Podrobněji se tématu hodlá věnovat v samostatném článku na webu OSŽ (OTEVŘÍT). Ústředí OSŽ již musí plánovat sportovní akce na rok 2024. Pro nás je poněkud bolestné, že nejsou dosud sjednány Zásady a Rozpočet FKSP, takže účast zaměstnanců Správy železnic bude velmi problematická. Martin Malý rovněž zmínil průběžný stav jednání tripartity o důchodové reformě. Vzhledem k obsáhlosti tématu a velkému zájmu členů PV bylo dohodnuto, že na příští zasedání PV bude přizván Vladislav Vokoun, který se touto problematikou za OSŽ dlouhodobě zabývá.

Na dalším jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic bohužel opět nedošlo k posunu, zástupci ADP stále trvají na „spravedlivém dělení“. Více ve společné informaci a také informaci vedení PV OSŽ Správy železnic níže.

Kromě této nejdůležitější části jsme byli z úst ředitele personálního odboru Ing. Kouckého informováni o mzdovém vývoji a rozboru mezd za měsíc leden. Po opravdu dlouhé době nedochází k poklesu reálné mzdy, naopak růst reálné mzdy je na úrovní více než 103 %.

Pravidelné jednání skupiny pro výstrojní součástky a OOPP proběhlo v sídle Správy železnic, za účasti personálního ředitele Ing. Kouckého, Ing. Pospíšila, paní Čefelínové (O10), zástupců odboru 08 Mgr. Jirkové, pana Smetáka a vedoucí výstrojního skladu Bc. Linhartové.

Bylo otevřeno velké množství témat:

 • Zkoušení montérek – bylo ukončeno zkoušení a zaměstnanci byli vyzvání k zaslání připomínek ze zkoušení. Zatím bez odezvy více než třetiny zkoušejících. Z výsledků a po zapracování poznatků bude zhotoven ukázkový vzorek a poté vypsáno výběrové řízení.

 • Mikiny OOPP – momentálně sklad vyprázdněn, panuje všeobecná shoda nad pokračováním s tím, že nebudou požadovány výstražné prvky na mikině a tím dojde k výrazně nižší ceně.

 • Staré výstrojní součástky – ve skladu je stále velké množství starých výstrojních součástek, včetně košil a kalhot. Možnost přidávat tyto starší modely k novým nástupům, aby měli noví zaměstnanci co nosit při údržbě, či praní oděvů. Každopádně stále trvá výprodej starých výstrojních součástek za symbolickou bodovou hodnotu pro zaměstnance s nárokovostí. 

 • Stejný problém je s oranžovými triky, která se nesmí používat samostatně bez reflexní vesty – ve skladu leží větší množství a hledá se možná cesta pro jejich využití.

 • Problém s měřenkami – opět velké množství objednávek na „měřenky“ a to i s problémem špatně změřených zaměstnanců a tím i s dodávkou nepadnoucích oděvů na měřenku. Upozornění: měřit postavu, ne oděvy! Znovu apelujeme na to, že měřenka je až poslední možnost, po vyzkoušení oděvů ve skladu.

 • Dámské boty – po posledním jednání jsme vyzvali, aby byly zasílány možné vzorky obuvi, které zaměstnankyně nosí k uniformám, případně odkazy na vhodné firmy. Odezva, takřka nulová. Bylo dohodnuto, že se objedná několik vzorků obuvi a dojde ke zkoušení v provozu. Stejným způsobem by se postupovalo i s pánskou obuví, kde chodí kritika na nemoderní vzhled a zastaralý typ obuvi.

 • Noční osvětlení zaměstnanců v kolejišti, noční výpravky – na jednotlivých OŘ se zkouší nový typ baterky s nástavcem. Dají se měnit různé barvy. Nutnost komunikovat s úsekem řízení provozu (zabránění záměny návěstních znaků).

 • Výstražné vesty – velikost kapes: momentálně dochází k možnosti výběru ze dvou modelů výstražných vest, a to s jednou či více kapsami. Jednoznačná shoda do budoucna pouze jeden model s více kapsami větší velikosti (na mobil).

V poslední části jednání došlo k diskuzím nad dalšími tématy, kterými se budeme v budoucnu zabývat. Došlo i k dohodě na dalším termínu jednání – 28.5.2024.


Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Na dnešním jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem opět nedošlo ke změně názoru odborové centrály ADP. Dle zástupců ADP, jejichž členská základna čítá necelé 3 % zaměstnanců SŽ, je jediným možným řešením čerpání pomocí elektronické karty, např. Edenred jako v roce 2023 s kreditem 1500 Kč každému zaměstnanci, případně alokovat tuto částku každému zaměstnanci jako příspěvek na dovolenou. Zda je toto spravedlivé či správné necháme na vašem uvážení a budeme rádi za každý názor. Více ve společné informaci níže.

Z dalších bodů, které byly projednávány na tomto jednání byla zajímavá informace o průběhu výběrového řízení na KOP, kdy zájemce o tuto službu musí doplnit některé nutné údaje a dle slov zástupců zaměstnavatele je smlouva těsně před podpisem. Lokality prozrazeny nebyly. Bohužel klesá počet zájemců o KOP, téměř 30 % zaměstnanců s nárokovostí na KOP nemá o tento benefit zájem.

V sídle organizace pokračovalo jednání o podobě zásad FKSP SŽ na rok 2024 za účasti zástupců všech odborových centrál.

Osm odborových organizací souhlasilo s kompromisním návrhem zaměstnavatele, který obsahuje:

 • další měsíční příspěvek na penzijní spoření ve výši 300 Kč/zaměstnanec, který dostává příspěvek dle SŽ SM029;
 • příspěvek na individuální rekreaci do 5 000 Kč/zaměstnanec;
 • příspěvek 1x ročně do 3 000 Kč pro každé dítě do věku 16 let na rekreaci nebo tábor dětí a mládeže (dle výběru zaměstnance);
 • prostředky na konání sportovních a kulturních akcí v organizačních složkách, kdy by bylo rozpočtováno 800 Kč/zaměstnanec, přičemž maximální limit pro jednotlivce je ve výši 3 000 Kč a umožnění zahraničních sportovních a kulturních aktivit v nižší míře než v roce 2023;
 • příspěvek na činnost odborových organizací k zajištění jejich činnosti v roce 2024;
 • sociální výpomoci a zápůjčky v principech roku 2023;
 • peněžní dary při pracovních výročích 20, 30 a 40 let ve výši 3 000 Kč;
 • pořízení smuteční kytice či věnce do výše 5 000 Kč.

Aliance drážního provozu nesouhlasí s příspěvkem na rekreace a TDM, a to z důvodu nedostatečných rozpočtovaných prostředků na všechny zaměstnance. Navrhuje rozpočtovanou částku cca 27 mil. Kč rozdělit buď limitem 1 500Kč na rekreaci každého zaměstnance SŽ anebo 1 500 Kč nahrát každému zaměstnanci na digitální čipovou kartu.

V rámci jednání byl schválen základní příděl FKSP pro rok 2023 a zálohový příděl pro rok 2024.

Další jednání proběhne v sídle organizace 9. 2. 2024.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Netradičně ve 13 hodin se sešli zástupci odborových centrál působících u Správy železnic se zástupci zaměstnavatele, a to formou elektronickou pomocí aplikace MS Teams.

Po odsouhlasení Záznamu z minulého jednání, ale i dalších dokumentů vztahujících se k roku 2023 i k roku 2024 došlo k nejdůležitějšímu bodu jednání, a to k Zásadám a Návrhu rozpočtu FKSP v roce 2024.

Po ujasnění stanovisek z minulého jednání přišel zaměstnavatel s dalším vstřícným návrhem, ve kterém došlo k posílení částky na rekreace o sumu vrácenou z nevyčerpaných karet Edenred a dalších dílčích úprav rozpočtu na rok 2024. Pro zástupce OSŽ by tento návrh, který obsahuje např. 5000 Kč na rekreace pouze zaměstnance Správy železnic, a ne pro rodinné příslušníky byl přijatelný. Bohužel názory zástupců jiných OC se velmi různí. Doufejme, že na dalším jednání, a to fyzickém v úterý 30.1.2024 v sídle zaměstnavatele dojde k dohodě, nebo alespoň k částečnému přiblížení stanovisek.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Úvod pravidelného lednového zasedání Podnikového výboru Správy železnic po nutných formalitách zahájil jeho předseda Petr Štěpánek informacemi o probíhajícím jednání nad podobou Rozpočtu a Zásadami FKSP. Můžeme-li prohlásit, že v minulých letech byly alespoň částečně naplněny ambice všech zúčastněných na podobě a způsobu čerpání, v letošním roce, kdy je fond tvořen jen zlomkem přídělu minulých let, máme k dohodě obrazně řečeno ještě dalekou cestu. Ve svém příspěvku vysvětlil, v kterých bodech se vyjednavači shodují, ve kterých se dohodě blíží, a které jsou pro některou stranu neakceptovatelné. Předložil i statistické údaje čerpání FKSP prostřednictvím benefitní karty EDENRED. Značná část prostředků zůstala nevyčerpána a více než pětina zaměstnanců si kartu ani neaktivovala. Následovala diskuze nad spravedlností rozdělení prostředků FKSP a možností dalších jednání.

Dne 16.ledna 2024 se uskutečnil Aktiv zástupců zaměstnanců ZO OSŽ Správy železnic. Jednání se konalo v kulturním sále Praha hlavní nádraží za účasti více než stovky delegátů ze všech koutů České republiky. Hlavními body programu byla PKS 2024 Správy železnic a informace zaměstnavatele, za kterého přislíbili účast generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, náměstek GŘ pro řízení provozu Mgr. Jaroslav Flegl, LL.M, náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy Ing. Karel Švejda, MBA a zástupci personálního odboru pod vedením personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého.

První jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem proběhlo z důvodů časových i zdravotních neplánovaně opět formou MS Teams.

Na úvod seznámil personální ředitel všechny přítomné, že po přepočítání všech MOON dojde z rozhodnutí generálního ředitele k vyplacení další mimořádné odměny za měsíc prosinec všem zaměstnancům Správy železnic. Toť poslední pozitivní zpráva z dnešního jednání.

Po zapracování vlivu schválené minimální mzdy od 1.1.2024 a posledním technickém čtení PKS na rok 2024 můžeme zveřejnit konečnou verzi i na našem webu (OTEVŘÍT). Tištěná podoba PKS bude k dispozici také, i když v menším množství než v předchozích letech.

V příštím roce nebudeme pořádat Aktivy v jednotlivých regionech, ale pokusíme se spojit Aktiv předsedů (nebo zaměstnanců SŽ) z jednotlivých ZO OSŽ s proškolením PKS. Tuto akci chystáme hned v úvodu roku a to 16.1.2024 v Praze. Pokusíme se zajistit reprezentativní účast včetně nejvyšších představitelů vedení SŽ, aby jste dostali na své dotazy odpovědi z úst nejpovolanějších. Podrobnější informace včetně pozvánky na tuto akci připravujeme.

Vypracovali jsme pro vaši informovanost i porovnání PKS na rok 2024 s letošní PKS  (OTEVŘÍT).
Oba dokumenty tedy PKS na rok 2024 i porovnání najdete na webu OSŽ, sekce PV OSŽ Správy železnic, „ke stažení“.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

 

 

 

Naposled v tomto roce se setkali zástupci odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem, a to tentokráte elektronickou formou pomocí aplikace MS Teams.

Poté co vláda odsouhlasila novou výši minimální mzdy na období po 1.1.2024, došlo i k úpravě částek pro pracovníka dozoru v nové PKS na rok 2024.  Tímto v podstatě došlo k ukončení technického čtení. Nejpozději v pondělí 18.12.2023 dojde ke zveřejnění, a to jak na stránkách zaměstnavatele, tak i na našem webu.

Ve svém nabitém programu si našel prostor na každoroční dozdobení stromečku v zákaznickém centru Správy železnic na pražském hlavním nádraží i generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA. Vánoční ozdoby – stejně tak jako na Masarykově nádraží – vyrobily členky Českého zemského svazu FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů) a jako každý rok jde o precizní a skvělou práci, kterou mohou všichni ocenit zakoupením ozdob na Dni železnice a přispět tak na dobrou věc, neboť výtěžek z prodeje jde do nadace Železnice srdcem.

Podkategorie

Právě přítomno: 204 hostů a žádný gestor