Vážené kolegyně a kolegové. 

Vzhledem k přibývajícím dotazům zveřejňujeme úplnou informaci tak, jak jsme ji obdrželi od Ing. Evžena Pospíšila, vedoucího oddělení personálního na GŘ Správy železnic: 

 

Jak jste byli informováni na posledním jednání, obdrželi jsme od dodavatele termíny, které byly předány k naplnění do našich OS. Na základě telefonátů zaměstnanců do Františkových Lázních ohledně RP byla prvotně podána informace, že Fr. Lázně nebudou nyní RP přijímat. Poté, co jsme na první termín z 30 možných účastníků obsadili 28 a odeslali seznam do Fr. Lázní, tak jsme zpět obdrželi informaci, že s takovými počty nepočítají, a že mají obsazeno.

Od té chvíle to intenzivně řešíme s hlavním dodavatelem společností AZTM Services, která nás informovala, že se jedná o porušení ze strany Fr. Lázní a hledají cesty nápravy. Není problém jen s nejbližším termínem, ale se všemi, které jsme od dodavatele k Fr. Lázním obdrželi. Reálně nastává nyní situace, kdy stahujeme od zaměstnanců předané poukazy, protože poskytovatel není schopen zajistit plnění v těchto lázních. Ostatní střediska nyní nejsou dotčena, a naopak se v nich hledají dostupné další kapacity.

Víme, že někteří nespokojení zaměstnanci se na Vás obrací, tak jsme chtěli, abyste byli o stavu věci informováni.

Jakmile bude nějaký další vývoj, budeme vás informovat.

 

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

 

Společné memorandum podnikových výborů OSŽ

  • Podnikové výbory Odborového sdružení železničářů Správy železnic, s.o., České dráhy, a.s. a České dráhy Cargo, a.s., se zabývaly neutěšenou situací týkající se věkové struktury zaměstnanců na železnici, která může vést do budoucna k nedostatku zaměstnanců potřebných pro bezpečnost a udržitelnost železniční dopravy v České republice.

Třídenní společné výjezdní zasedání podnikových výborů největších zaměstnavatelů, u kterých OSŽ působí pokračovalo odděleným zasedáním PV ČD, PV ČD Cargo a PV při Správě železnic, jednáním s příslušnými zástupci zaměstnavatele, resp. personálními ředitelkami a ředitelem.
Informace ze společné části jednání věnované personální problematice, která je podobná napříč firmami, najdete v samostatném článku.

Na pravé poledne byl sjednán termín dalšího pravidelného jednání zástupců odborových centrál se zaměstnavatelem, a to opět v sídle Správy železnic. Po úvodním slovu personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého a představení bohatého programu se ujal slova Ing. Evžen Pospíšil, který celé jednání řídil.

Zástupcům jednotlivých OC byl představen a okomentován Rozpis plánu mzdových prostředků SŽ na rok 2023 a z toho vyplývající Zálohový příděl FKSP pro rok 2023. Oba důležité materiály byly po krátké rozpravě zástupci OC odsouhlaseny.

Na úvod předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek, který celé jednání řídil, omluvil předsedu OSŽ Mgr. Malého, ale také zástupce zaměstnavatele. V části věnované informacím z jednání OSŽ Petr Štěpánek shrnul se svými tajemníky podrobně jednání Ú-OSŽ, které se konalo 22.2.2023. Podrobnosti vyjdou v samostatném článku z Ú-OSŽ včetně dopisu OSŽ schváleného na ústředí, který je adresován ministrům Jurečkovi (MPSV), Kupkovi (MD), ale také ředitelům tří největších železničních podniků. Každopádně diskuze kolem plánované důchodové „reformy“ byla velmi obsáhlá a zajímavá.

V pravé poledne začalo jednání zástupců odborových centrál u SŽ se zaměstnavatelem, a to v sídle SŽ v Dlážděné ulici. Byla využita i možnost připojení pomocí aplikace MS Teams.

Na úvod jednání personální ředitel Ing. Pavel Koucký potvrdil schválení organizační změny na úseku řízení provozu Správní radou SŽ, plánovanou od 1.4.2023. Navázal na jednání pracovní komise pro OOPP a výstrojní součástky, kde bylo zástupci odboru 08 přislíbeno vypracování návrhu na odprodej jednotlivých součástek starších uniforem za nižší bodovou hodnotu. Tento materiál byl předložen a schválen. Byla také představena možnost, jak za body odebírat modrá termotrika (pod novou modrou košili), ale také termokalhoty pod stejnokrojové kalhoty. Byla zmíněna i možnost odběru nových mikin (pouze OOPP) na jednotlivé organizační jednotky. Na skladě je cca 5000 ks těchto nových OOPP a stále nedochází k jejich objednávání. Pomoc přislíbil Ing. Koucký při jednání s vedoucími OJ v příštím týdnu.

V sídle Správy železnic proběhlo jednání komise pro OOPP a výstrojní součástky za přítomnosti zástupců zaměstnavatele z odboru O8 – JUDr. Ilona Svobodová, Mgr. Eliška Jirková, Stanislav Smeták, O10 - Ing. Evžen Pospíšil, vedoucí výstrojního skladu Bc. Eva Linhartová a zástupců jednotlivých odborových centrál. Možnosti připojit se přes aplikaci MS Teams bylo i tentokráte využito.

První letošní zasedání PV OSŽ Správy železnic 26.1.2023 v domě Bohemika zahájil a řídil jeho předseda Petr Štěpánek. Program otevřel kontrolou úkolů z minulých jednání. V části věnované důležitým jednáním v minulých dnech informoval o jednání Ústředí a schválené podobě Evidenčních návratových listů, které doznají drobných změn. Rovněž se zmínil o práci komise, která se zabývá požadavkem na jakousi renesanci, omlazení a pomoc základním organizacím. Toto téma je dost těžce uchopitelné, protože každá ZO má svou právní subjektivitu a specifické potřeby. Zazněla i výzva do regionů, aby funkcionáři specifikovali své představy o pomoci a informacích, které by od vyšších volených orgánů a funkcionářů mohli dostávat.

V průběhu tří týdnů jsme absolvovali šest školení k PKS SŽ na rok 2023 a to v různých koutech naší země. Začali jsme 11.1. v Plzni a 12.1. v Českých Budějovicích. Druhý týden 16.1. Pardubice a 17.1. na naší základně v Praze v domě Bohemika. Poslední týden 23.1. v Břeclavi a nakonec 24.1. v Olomouci.
Všechna školení měla stejný program, měnil se počet účastníků i počet přednášejících. Na všech školeních byl vždy minimálně jeden zástupce zaměstnavatele, a to většinou personální ředitel Ing. Pavel Koucký nebo Ing. Evžen Pospíšil a Ing. Hana Kohoutová, navíc v Praze JUDr. Lenka Vlásková a v Olomouci Ivana Vránová.

Poprvé v roce 2023 se sešli zástupci odborových centrál u SŽ na jednání se zaměstnavatelem, tentokráte v Masarykově salonku v Praze Dejvicích. Předem byla avizována účast generálního ředitele SŽ Bc. Jiřího Svobody, MBA v průběhu jednání.

Na úvod poděkoval personální ředitel Ing. Pavel Koucký za aktivní přístup zástupců všech devíti odborových centrál při předjednání a schválení 1. změny PKS na rok 2023. Díky tomuto přístupu můžeme již v tištěné podobě PKS na rok 2023 najít novou tabulku odměňování pro pracovníky dozoru a také nové částky pro zaměstnance HZS v oblasti náhrady stravování.

V minulém týdnu jsme zahájili sérii šesti školení k PKS Správy železnic na rok 2023. Ve středu v Plzni a ve čtvrtek v Českých Budějovicích bylo více než 50 účastníků seznámeno nejen s hlavními změnami v PKS 2023.

V úvodní části podrobně probral jednotlivé změny předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek, kterého doplňovali tajemníci PV. V další části věnované FKSP byly opět podrobně popsány změny v Rámcových zásadách FKSP, čerpání C-FKSP, a to včetně popisu vzniku a fungování Zaměstnanecké čipové karty od firmy Edenred. Z pohledu zaměstnavatele popsali jednotlivé změny zástupci GŘ SŽ personální ředitel Ing. Pavel Koucký a v úterý i Ing. Evžen Pospíšil.

Další část byla věnována změnám v legislativě, školením, režijním výhodám a BOZP se kterými účastníky školení seznámili zástupci jednotlivých oddělení OSŽ JUDr. Petr Večeř, Bc. Alena Šimáčková a Jaroslav Leština.

Došlo i na dotazy k jednotlivým tématům a z diskuze vyplynula potřeba na popsání změn v PKS roku 2022 a 2023, které najdete zde:

V pondělí 16.1. pokračujeme v Pardubicích, 17.1. v Praze, 23.1. v Břeclavi a poslední školení proběhne 24. 1. 2023 v Olomouci.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Informace zaměstnancům Správy železnic, státní organizace.

V souladu se sjednanou PKS 2023 lze v současné době změnit dosavadní formu zajišťování stravování k 1.1.2023 a k 1.7.2023, přičemž v roce 2023 je příspěvek na stravování poskytován buď formou kreditů na elektronickou stravenku či formou peněžitého příspěvku na stravování (stravenkový paušál).

Podkategorie

Právě přítomno: 230 hostů a žádný gestor