Informace pro ZO OSŽ působící při Správě železnic, s.o. - členské příspěvky zaměstnanců v osobním bankrotu nebo se srážkami ze mzdy z důvodu výkonu rozhodnutí (exekuce)

Pro potřeby ZO OSŽ přikládáme formuláře, které je třeba vyplnit pro účely zajištění srážek členských příspěvků OSŽ u zaměstnanců Správy železnic, kteří:

Základní informace k působení Odborového sdružení železničářů (OSŽ) u Správy železnic, státní organizace.

Odborové sdružení železničářů (OSŽ)je největší odborovou organizací působící při Správě železnic, neboť zde má v současné době cca 10 587 členů ze zhruba 17.249 zaměstnanců a působí prakticky ve všech organizačních jednotkách Správy železnic na celém území ČR. (Všech ostatních osm odborových organizací působících při Správě železnic zde v současné době zastupuje dohromady cca 1.000 členů).

Struktura a pravomoci orgánů OSŽ, které působí u Správy železnic:

- Závodní výbory základních organizací OSŽ u Správy železnic:

Příslušnými orgány OSŽ na úrovni organizačních jednotek Správy železnic (OJ Správy železnic – tj. v současné době 7xOŘ, 2xCDP, 2xSS, HZS, SŽG, CTD, CSS a GŘ)jsou závodní výbory základních organizací OSŽ (ZO OSŽ), které působí u těchto jednotlivých organizačních jednotek Správy železnic. (zkratka ZV ZO OSŽ).  ZV ZO OSŽ projednávají zejména změny vnitropodnikové legislativy vydávané na úrovni dané OJ a organizační změny s dopadem do pracovních podmínek, odměňování nebo do zaměstnanosti v obvodu dané OJ. V případě, že při OJ není zřízen Výbor OSŽ (viz níže), také s ředitelem dané OJ Správy železnic spolurozhodují o zásadách pro používání FKSP a rozpočtu FKSP a konkrétním využití prostředků FKSP u dané OJ. ZO OSŽ jsou také nejčastěji spolupořadateli většiny kulturních, sportovních a společenských akcí s dotací z prostředků FKSP OJ Správy železnic.

- Výbory OSŽ při OJ Správy železnic:

Při organizačních jednotkách Správy železnic, kde působí více ZO OSŽ(v současnosti je tomu tak zejménau všech OŘ, CDP, HZS a SŽG) se zřizuje jako příslušný odborový orgán Výbor OSŽ při dané OJ (zkratka V OSŽ OJ). V současné době jsou zřízeny tyto Výbory OSŽ (abecední seznam): V OSŽ OŘ Brno, V OSŽ CDP Praha, V OSŽ CDP Přerov, V OSŽ OŘ Hradec Králové, V OSŽ HZS, V OSŽ OŘ Olomouc, V OSŽ OŘ Ostrava, V OSŽ OŘ Plzeň, V OSŽ OŘ Praha, V OSŽ SŽG, V OSŽ Ústí nad Labem. 

Tyto výbory OSŽ projednávají zejména změny vnitropodnikové legislativy vydávané na úrovni dané OJ a organizační změny s dopadem do pracovních podmínek, odměňování nebo do zaměstnanosti v obvodu dané OJ. Dále s ředitelem dané OJ Správy železnic spolurozhodují o zásadách pro používání FKSP, rozpočtu FKSP a konkrétním využití prostředků FKSP u dané OJ. Výbory OSŽ OŘ ve spolupráci s ředitelem OŘ spolurozhodují o výběru pracovišť nebo skupin zaměstnanců OŘ, u kterých se uplatní jiná než základní výše VO v souladu s platnou PKS.

- Podnikový výbor OSŽ Správy železnic:

Příslušným odborovým orgánem pro jednání s vedením Správy železnic jako celku naúrovní GŘ je Podnikový výbor OSŽ Správy železnic (zkratka PV OSŽ SŽ), který je složen ze zástupců ze všech Výborů OSŽ a ZO OSŽ při OJ Správy železnic.

 PV OSŽ Správy železnic jedná zpravidla 1 x měsíčně a se zástupci GŘ Správy železnic projednává veškerou potřebnou agendu. (zejména změny vnitropodnikové legislativy vydávané na úrovni GŘ a organizační změny s dopadem do pracovních podmínek, odměňování nebo do zaměstnanosti). Materiály k projednání nebo k informaci asistentka PV OSŽ Správy železnic zasílá členům PV OSŽ Správy železnic zpravidla předem elektronickou poštou, aby k nim mohli získat podněty nebo připomínky ve svém obvodu působnosti a tyto potom prezentovat na nejbližším pravidelném jednání PV OSŽ Správy železnic. PV OSŽ Správy železnic také projednává případné podněty z Výborů OSŽ a ZV ZO OSŽ, a to zejména v případech, kdy tyto orgány OSŽ z různých důvodů nemohou záležitost vyřešit ve své kompetenci.

Jménem PV OSŽ Správy železnic jedná předseda PV (Petr Štěpánek),který také společně a asistentkou PV Věrou Bezděkovou a se třemi tajemníky PV (Dušan Richter pro záležitosti infrastruktury,Miloš Paleček a Miroslav Maincl pro záležitosti řízení provozu), zajišťuje operativní kontakt s GŘ a OJ Správy železnic mezi jednáními PV OSŽ Správy železnic.

PV OSŽ Správy železnic schvalujetaké tým vyjednavačů pro kolektivní vyjednávání (KV) o uzavření nebo změny PKS Správy železnic a pro sjednání nebo změny zásad pro používání FKSP a celkovém rozpočtu FKSP u Správy železnic a dále pro sjednání zásad pro používání C-FKSP a rozpočtu C-FKSP.

 

Poradní orgány zřízené při PV OSŽ Správy železnic:

Specializované poradní sekce podle odvětví:

- Sekce 13 (správa tratí) 

- Sekce 14 (SSZT) 

- Sekce 24 (SEE) 

- Předpisová komise řízení provozu, která se schází podle potřeby a připomínkuje návrhy změn předpisů s dopadem do řízení provozu a infrastruktury.

- Pracovní skupina k problematice OOPP a výstrojních součástech, která se schází dle potřeby s vedením GŘ a oddělením O8 GŘ.

- Aktiv zástupců ZO OSŽ (zaměstnanců SŽ),která je svolávána v období kolektivního vyjednávání za účelem informovaní o vývoji kolektivního vyjednávání a zásadách FKSP.

Tyto poradní orgány nejsou příslušným odborovým orgánem pro Správu železnic, ale jejich stanoviska jsou odborným podkladem pro rozhodování PV OSŽ Správy železnic.

 

 

Spolupráce s Ekonomicko-sociálním oddělením OSŽ Ú (zkratka ESO OSŽ-Ú)

Podnikový výbor ve své činnosti využívá odborné podpory ESO OSŽ-Ú, a to zejména v oblasti vyřizování individuálních stížností a podnětů členů a také při kolektivním vyjednávání (Luděk Šebrle).

Spolupráce s oddělením bezpečnosti a ochranně zdraví (zkratka BOZP-Ú)

Podnikový výbor využívá toto oddělení k odbornému posouzení při připomínkování předpisů, nařízení, vyhlášek a směrnic, které mají přímou souvislost s bezpečností a ochranou zdraví při práci zaměstnanců SŽ.

Aktuální složení PV OSŽ Správy železnic k 24.2.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
vedení ČD Cargo a zástupci odborových organizací dnes (10.10.2022) dokončili kolektivní vyjednávání. Výsledkem jednání je nová, resp. upravená podniková kolektivní smlouva. Nově bude smlouva ukončena ke dni 31.12.2023. Došlo ke shodě, že stávající růst cen nebude zaměstnavatel kompenzovat zaměstnancům jednorázovou odměnou, ale úpravou tarifních stupňů. Proti původnímu znění smlouvy tak dochází k dvouprocentnímu nárůstu mezd již od posledního kvartálu letošního roku a dalšímu nárůstu mezd počínaje rokem 2023. 

Byly tak podepsány dva dokumenty: 2.změna PKS ČD Cargo, která je platná od 1.10. do 31.12.2022 (dokument je již zveřejněný v sekci ke stažení) a nová PKS ČD Cargo, která je platná od 1.1. do 31.12.2023. Dokument bude zveřejněn v nejbližších dnech. 

V souladu s úpravou vyhlášky č. 511/2021 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí dochází také k úpravě stravného a nárůstu nominální hodnoty stravenek. Upravena byla také odměna za čerpání náhradního volna. 

Dohodnutá podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s. dává našim zaměstnancům jistotu nárůstu mezd ve stávajícím velmi těžkém období a zároveň prostor společnosti se rozvíjet na plně liberalizovaném trhu železniční nákladní dopravy v Evropě. 

V pátek (2.9) ve večerních hodinách byla odborovým centrálám zaslána 2.změna Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo. 
Tímto aktem bylo zahájeno kolektivní vyjednávání. Návrh ze strany zaměstnavatele vychází z platné PKS. Obsahuje drobné změny v oblasti odměňování, flexibility a platnosti PKS. Pracovní doba a výměra dovolené zůstávají zachované. Dále nám byl předložena změna IN Ztráta zdravotní způsobilosti. 
Tuto středu (7.9) bude o zaslaných dokumentech jednat Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo a 12.9 se sejdou zástupci všech odborových centrál ke zpracování společného protinávrhu. 
Další informace budeme zveřejňovat po výše uvedených jednáních na našem twitterovém účtu a na webo OSŽ. 

Ve dnech 29.8. a 30.8. se sešly na jednání ve Vyšším Brodě Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo a Podnikový výbor OZŽ ZSSK Cargo.

První den 29.8. zasedal samostatně PV OSŽ ČD Cargo. Od předsedy PV p. Nekoly zazněly velice závažné informace, a to zejména k cenám energií pro železniční sektor: „Nárůst cen zasahuje do hospodaření všech firem, a pokud nezaujme stát jasný postoj, bude muset dojít k omezení služeb přeprav nejen v nákladní dopravě. Vyzýváme ministra dopravy, aby urychleně začal řešit nárůst ceny trakční energie na železnici. Současný prudký růst cen energií je naprosto likvidační a v tuto chvíli reálně ohrožuje udržitelnost segmentu jednotlivých vozových zásilek! Ještě chvíli bude ministerstvo dopravy váhat s řešením situace a tento jedinečný důležitý dopravní segment se stane minulostí! Kdo a jak následně odveze 20 milionů tun zboží a kde bude pracovat bezmála 3000 zaměstnanců, nevím!“

Podnikový výbor se zabýval požadavky na změny stávající platné Podnikové kolektivní smlouvy a kompletním procesem kolektivního vyjednávání, který by měl být zahájen po jednání Dozorčí rady, která se uskuteční 1.9. Budeme tvrdě požadovat nejen navýšení tarifních stupňů, ale také navýšení stravného a dalších možností snížení dopadů inflace na naše členy. S tím souvisí i plánované jednání odborových centrál působících v ČDC, které by se mělo uskutečnit 12.9. a kde bychom měli zpracovávat společné stanovisko k PKS. Tým kolektivních vyjednavačů byl zvolen na předchozím jednání, ve složení: Nekola Radek (vedoucí týmu), Bc. Urbancová Marta, Bc. Lomnančiková Blanka, Malounová Ivana, Doležal Petr, Radkovič Zdeněk. V tuto chvíli bohužel není jiná možnost, jak pomoct našim členům, než otevřít kolektivní vyjednávání. 

Druhý den 30.8. společně jednaly Podnikové výbory českého a slovenského Carga. Potkali jsme se opět po třech letech, kdy jsme bohužel kvůli Covidu nemohli tato pravidelná jednání uskutečňovat. Nejdůležitější bylo předání informací o stávajícím stavu v obou železničních podnicích, jak v oblasti hospodaření, tak i v oblasti provozní. 

Dnes, tj. 11.8 proběhlo mimořádné jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a.s. - prostřednictvím MS Teams.

Důvodem bylo informování členů Podnikového výboru o jednání odborových centrál s vedením společnosti ČD Cargo (21.7), a to v oblastech dopadů inflace na hospodaření ČDC a dopadů na zaměstnance. 
Všichni členové Podnikového výboru konstatovali, že je nutné tuto situaci urychleně řešit! Projednali jsme všechny možné způsoby opatření roku letošního a zároveň i příštího. Informovali jsme o záměru vedení ČDC otevřít již v měsíci září kolektivní vyjednávání. 
Budeme usilovat o to, aby jsme v co nejkratší době realizovali taková opatření, která našim členům pomohou překonat ekonomické dopady. Zejména pak vyplacení kompenzance za zvýšené náklady a nárůst tarifní stupňů.  

Aktuální složení PV OSŽ ČD Cargo, a.s. včetně kontaktů na jednotlivé členy.

Usnesení Podnikové konference ČD Cargo, a.s. ke stažení zde:

Na základě rozhodnutí PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl zřízen Twitterový účet, kde nás můžete sledovat: www.twitter.com/pv_osz_cdc

Naší snahou bude poskytovat rychlé, krátké a aktuální informace o jednáních sociálních partnerů ve společnosti ČD Cargo, případně další důležité zprávy z médií, které se budou týkat nákladní železniční dopravy. Chceme zde prezentovat naši práci, její hloubku a rozsah.

Podkategorie

Právě přítomno: 221 hostů a žádný gestor