Dne 7. 11. 2023 se sešli zástupci kolektivních vyjednavačů OSŽ ve společnostech ČD, a.s., ČD Cargo, a.s., a SŽ, s.o., aby se vzájemně informovali o průběhu a výsledcích dosavadních kolektivních vyjednávání v železničních společnostech.

Výjezdní kolektivní vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024

Ve dnech 2. a 3. 11. 2023 pokračovalo výjezdní kolektivní jednání zástupců zaměstnavatele a všech odborových centrál v Benešově. V návaznosti na závěry jednání 1. 11. 2023 (za účasti generálního ředitele SŽ) byl podrobně procházen text návrhu PKS SŽ 2024.

Po jednání zůstává zejména rozpor v oblasti výše sazeb tarifních mezd, smluvních mezd a v rozsahu dovolené. Drobné nesoulady zůstaly v oblasti parametrů podmínek vyplácení zvláštní odměny a výše příspěvku na stravování.

Dále na dnešním jednání uvolnily OSŽ, FVČ, DUO a FŽ ČR z prostředků C-FKSP, původně určených na jimi pořádané sportovně-kulturní aktivity, 216 950 Kč ve prospěch individuálních rekreací z C-FKSP. O půlnoci 4. 11. 2023 budou prostředky v rekreacích C-FKSP k dispozici v personálním portálu STKR. V rámci jednání se smluvní strany seznámily se statistikou letošního čerpání FKSP a s pravděpodobnými možnostmi jeho využití v případě přijetí tzv. konsolidačního balíčku.

Další jednání proběhne dne 20. 11. 2023 od 13:00 hod. v sídle organizace za účasti generálního ředitele.
 

První den výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024

V úvodním dnu výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě na rok 2024 bylo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, představeno společné stanovisko odborových centrál k návrhu zaměstnavatele na znění PKS 2024, který byl předložen dne 23. 10. 2023.

Generální ředitel podrobně představil rozpočtové možnosti zaměstnavatele a předložil návrh, který reflektuje změnu legislativy, přistoupil na část nových požadavků odborových centrál na navýšení finančního plnění zaměstnancům a zlepšení podmínek zaměstnanců SŽ, většinově zachoval benefity roku 2023 a předložil návrh zaměstnavatele k navýšení mezd. Tímto návrhem by došlo ke zlepšení podmínek všech zaměstnanců SŽ. Zástupci odborových centrál slovně ocenili návrh zaměstnavatele, ovšem, i s ohledem na povinnosti projednávání v orgánech odborových centrál, nepřistoupili k podpisu kolektivní smlouvy. V dalších dnech výjezdního jednání budou probíhat technické úpravy textu.
Další jednání za účasti generálního ředitele se bude konat dne 20. 11. 2023 od 13:00 hod. v sídle organizace.


 

Na dnešním jednání zaměstnavatele a zástupců všech centrál odborových organizací při Správě železnic, státní organizaci, byl předložen písemný návrh zaměstnavatele Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2024. Zaměstnavatel stručně představil návrh, který podle jeho stanoviska reflektuje na aktuální ekonomické možnosti organizace a reaguje na připravovanou legislativu.

Odborové organizace předloží společné stanovisko do 1. 11. 2023, kdy bude zahájeno třídenní výjezdní jednání v Benešově.

Za PV OSŽ Správy železnic a tým kolektivních vyjednavačů Miroslav Maincl

Hned po úvodním přivítání předseda PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek omluvil neúčast zástupců zaměstnavatele.

Poté dostal slovo předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se podrobněji věnoval předpokládaným dopadům schváleného úsporného balíčku jak na firmy, tak na zaměstnance a odbory. Informativně sdělil některé body z připravované změny Zákoníku práce, u zaměstnaneckých jízdních výhod zmínil dohodu s MD, která zahrnuje i valorizaci cen vzhledem k inflaci a vypořádání u nově vysoutěžených tratí. V závěru svého příspěvku zmínil stav příprav na rekonstrukci RZ Skalka v Rájeckých Teplicích. Zmínil jednání Ú-OSŽ, kde byl hostem i předseda ASO Bohumír Dufek. Podrobněji článek z Ú-OSŽ zde.

Ve čtvrtek 21. září se sešel PV OSŽ, tentokrát již za přítomnosti zástupců zaměstnavatele. Hned v úvodu vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Zopakoval informace, které sdělil předchozího dne na zasedání Ústředí OSŽ. Více v článku zde.
Předseda PV Petr Štěpánek, který jednání moderoval, informoval o jednáních, která od minule proběhla. Mezi nejdůležitější témata patří již minule zmiňovaná optimalizace počtu zaměstnanců SŽ k 1.1.2024, schválena 2. změna PKS 2023 a příprava PKS 2024, resp. základní harmonogram kolektivního vyjednávání.

V návaznosti na vydání zákona č. 282/2023 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, proběhlo v sídle OSŽ, za účasti zástupců všech odborových organizací působících při SŽ, kolektivní vyjednávání o 2. změně PKS SŽ 2023 a jednání o novelizaci řádu R4 Pracovního řádu SŽ.
Smluvní strany byly vedeny snahou zapracovat do vnitřních předpisů dopady nové legislativy, která byla dne 19. září 2023 zveřejněna ve Sbírce zákonů a je ve velké části účinná od 1. října 2023.
V průběhu jednání došlo ke shodě nad výslednou podobou textu 2. změny PKS SŽ 2023 a ke shodě s textem novelizace Pracovního řádu SŽ. Dokumenty budou účinné od 1. října 2023.

Za PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek

Pravidelné jednání pracovní skupiny pro uniformy a OOPP se netradičně uskutečnilo v Hradci Králové. Úvodem všechny přivítala na domácí půdě Bc. Eva Linhartová, vedoucí centrálního skladu SŽ. Následovala prohlídka moderních skladovacích hal, kde nejsou jen uniformy a OOPP, ale i materiál pro údržbu svršku a jiné komodity. Můj osobní postřeh, čekal jsem u tak rozsáhlé firmy, jakou Správa železnic je, daleko větší skladové zásoby. Druhý postřeh se týká mikin (OOPP), kterých je na skladu dostatek, ale z nám neznámých důvodů nejsou pro zaměstnance objednávány.

Zástupci zaměstnanců byli seznámeni s usnesením SR SŽ ze dne 25.8.2023 a záměrem zřízení nové organizační jednotky SŽ k 1. 10. 2023 s názvem SŽ Facility. Vznik této OJ nemá dopad do zaměstnanosti SŽ, jedná se o přesun některých oddělení a odborů do nově vzniklé OJ v působnosti GŘ a u OŘ, kde budou převedeny provozní střediska „Sklady SSHR – Pačejov, Chrást, Chropyně, Okna a Studenec“.
Očekávaný dopad změny zákona 262/2006 ZP, je v současné době vrácen Senátem ČR do Poslanecké sněmovny ČR k novému projednání. Na programu jednání je zařazen na 5.9.2023.

Obligátní kontrolou úkolů z minulých jednání zahájil předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek jednání srpnového Podnikového výboru OSŽ při Správě železnic. Zaměstnavatel se i tentokrát pro pracovní zaneprázdnění omluvil, navíc i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý musel omluvit svou nepřítomnost pro jiné důležité úkoly.
Z jednání, která od minule proběhla je třeba zmínit jednání odborových centrál, které se konalo 29.6.2023, kde byla vzhledem k úspornému vládnímu balíčku zdůrazněna nutnost snížit celkový počet zaměstnanců a snížit celkové náklady ve firmě. Dopady tohoto opatření budou projednány s odborovými centrálami na plánovaném jednání se zaměstnavatelem 29.8.2023.

Na žádost zaměstnavatele v neobvyklý odpolední čas (14:30) se sešli opět kombinovanou formou zástupci odborových centrál u Správy železnic. Vedení jednání se ujal personální ředitel Ing. Pavel Koucký za vydatné pomoci Ing. Evžena Pospíšila.

Po malé úpravě a odsouhlasení zápisu z minulého jednání shrnul Ing. Koucký, jak byly naplněny předpoklady k navýšení částky použitelné na rekreace (C-FKSP) z prostředků jednotlivých OC. Každopádně to vypadá, že až na malé výjimky (např. z možných vrácených dotací) se již nebude v nejbližší době dařit tuto letošní rekordní částku navyšovat.

TERMÍNY SEMINÁŘŮ 2023 - MOŽNOST PŘIHLAŠOVÁNÍ

Ústředí OSŽ schválilo termíny seminářů (školení), zaměřených na oblast pracovněprávní, hospodaření a BOZP. Semináře jsou organizovány na základě požadavků a potřeb funkcionářů ZV ZO OSŽ.

Podkategorie

Právě přítomno: 227 hostů a žádný gestor