V pondělí 11. 4. 2022 byla v Informačním centru Správy železnic ve spodní hale pražského hlavního nádraží oficiálně zahájena velikonoční výstava členek Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC při OSŽ, které i letos byly zapojeny do soutěže o nejlepší velikonoční ozdoby a kraslice. Jejich výrobky jsou nyní vystaveny v žst. Praha Masarykovo nádraží (ve spolupráci s ČD) a v žst. Praha hlavní nádraží (ve spolupráci se Správou železnic).

Poslední březnový den se sešli zástupci odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem, a to formou videokonference pomocí aplikaci MS Teams.

V úvodní části okomentoval personální ředitel Ing. Koucký pokyn k organizační změně, plánované k 1.4.2022 a s tím spojený vznik nové OJ SŽT. Krátce pohovořil i o momentální covidové situaci a také o plnění usnesení vlády ČR v souvislosti s nabídkou volných bytových kapacit pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Momentálně je nabízeno 12 bytů v majetku Správy železnic, dalších 30 se připravuje. Zájem ze strany uprchlíků je v současné době mizivý.

Březnové zasedání PV SŽ se konalo oproti zvyklostem v dřívějším termínu. Důvodem je sjezd OSŽ. Tentokrát, a snad natrvalo, za fyzické přítomnosti členů i zástupců zaměstnavatele.
Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek přivítal všechny účastníky a po seznámení s programem a kontrole úkolů z minulých jednání vyzval předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého k podání informací z jednání OSŽ.

Další jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem se uskutečnilo hybridní formou. Část zástupců se sešla v sídle zaměstnavatele v Rytířském sále, a nemalá část účastníků byla připojena přes aplikaci MS Teams.

Hybridní formou se konalo další jednání komise k OOPP a výstrojním součástkám. Tentokrát s důrazem na OOPP a především řešení problematiky pracovní obuvi. Za zaměstnavatele se zúčastnili zástupci O10 personální ředitel Ing. Pavel Koucký a Ing. Evžen Pospíšil, za O08 Stanislav Smeták a vedoucí výstrojního skladu v Hradci Králové Bc. Eva Linhartová.

Jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem bylo rozděleno do dvou bloků.
V první části jednání byla personálním ředitelem Ing. Pavlem Kouckým podrobně probrána organizační změna připravovaná k 1.4.2022. Jedná se o vznik nové OJ SŽT (Správa železničních informačních technologií).
Dalším tématem byl rozbor uzávěrky mzdy za měsíc leden 2022 a s ním související velmi citlivé téma tzv. přečerpání nároku dovolené za rok 2021. Ing. Hana Kohoutová se velmi podrobně snažila vysvětlit jak a proč vůbec mohlo dojít k přečerpání dovolené u 1330 zaměstnanců Správy železnic. Celý výpočet skutečného nároku je velmi složitý a těžko lze podat uspokojivou odpověď našim nespokojeným členům.

Únorový PV při Správě železnic se konal hybridním způsobem, tedy část členů se účastnila fyzicky v sídle OSŽ a část, včetně hospodářského vedení byla přítomna prostřednictvím aplikace MS Teams.
Úvodem vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý s informací o jednání Tripartity, která se zabývala převážně návrhem státního rozpočtu. Uvedl, že neobsahuje příspěvek na obnovitelné zdroje pro dopravce a snižuje slevu pro seniory a studenty. Rovněž je snížena částka na údržbu infrastruktury.
V informaci z Ústředí OSŽ informoval o současné situaci u ČD  po rezignaci GŘ a předsedy představenstva Ivana Bednárika. Zmínil se i o stavu příprav na sjezd OSŽ, hledání optimálního formátu jízdních výhod a plánovaných úpravách rekreačních zařízení v majetku OSŽ. Závěrem svého vstupu podal vyčerpávající informaci o stavu a čerpání Podpůrného fondu při pomoci našim členům postižených tornádem. Příspěvky do PF s označením tornádo se přiblížily částce 150.000Kč. Našim členům postižených tornádem bylo vyplaceno téměř čtyřikrát více.

Na stavby nových kilometrů dálnic, obchvatů měst a modernizaci železničních tratí má mít Státní fond dopravní infrastruktury celkem 127,6 miliardy korun. Z toho je pro letošní rok alokováno z evropských zdrojů 46 miliard. Návrh rozpočtu SFDI schválila vláda, k projednání teď putuje do Poslanecké sněmovny.

U Správy železnic se uskutečnilo 11. 2. 2022 jednání se zaměstnavatelem, kde byli zástupci odborových centrál seznámeni s připravovanou organizační změnou a s harmonogramem postupových kroků k zajištění zřízení nové organizační jednotky „Správy železničních informačních technologií (SŽT)“ k 1. 4. 2022.

Tato organizační změna má souvislost s plánovaným převodem zaměstnanců od ČD – Telematika ke Správě železnic a dotýká se změny organizační struktury OJ GŘ SŽ, OŘ a CTD, kdy dojde k přesunu některých odborů a činností k nově vznikající OJ. Tato organizační změna nebude mít dopad do zaměstnanosti.

Už na přelomu června a července se rozjedou první vlaky po přestavěné trati mezi Voticemi a Sudoměřicemi u Tábora na hranici Středočeského a Jihočeského kraje. Převážná část z přibližně 20kilometrového úseku povede po nové přeložce, která umožní zvýšení rychlosti vlaků až na 200 km/h a zajistí vyšší kapacitu dopravní infrastruktury i vyšší plynulost železniční dopravy. V pátek 4. února si stavbu prohlédl ministr dopravy Martin Kupka.

Vzhledem k nickolejném provozu mezi stanicemi Brno Maloměřice – Adamov došlo od loňského roku k nárůstu dopravy na trati Brno Královo Pole – Havlíčkův Brod – Kutná Hora – Kolín.  Čelili jsme častým dotazům našich členů z řad výpravčích pracujících na této velmi vytížené trati, jak je to se zařazováním do tarifních stupňů při enormním nárůstu dopravy na této trati. Tajemníci PV OSŽ Správy železnic za řízení provozu M. Maincl a M. Paleček oslovili ředitele Odboru řízení provozu Ing. Tržila, NŘP OŘ Brno Ing. Rolníka a přednostu PO Jihlava Ing. Novotného s žádostí, zda by mohlo dojít k prodiskutování tohoto a dalších problémů na osobní schůzce s výpravčími.

Na dalším jednání zástupců odborových centrál u Správy železnic se zaměstnavatelem byla sjednána 2. změna PKS na rok 2022, viz. Společná informace pod článkem. Došlo také k dohodě nad uzavřením čerpání finančních prostředků FKSP a C FKSP za rok 2021 a dle vyjádření statutárního auditora SŽ byly přerozděleny zůstatky na jednotlivé OJ a C FKSP pro rok 2022.

Podkategorie

Právě přítomno: 211 hostů a žádný gestor