Již druhé letošní setkání českého a slovenského Podnikového výboru ve slovenské Štrbě.

První setkání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o. a OZŽ pri ŽSR (Železnice slovenské republiky) se konalo 12. února 2014 v Hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích. Hostitelem bylo tehdy Odborové sdružení železničářů. 20. listopadu 2014 bylo již druhým letošním místem setkání rekreační a školicí zařízení Medvedica ve Štrbě a setkání obou podnikových výborů se uskutečnilo v „režii“ slovenského OZŽ.

 Původně se měli setkání účastnit i oba generální ředitelé podniků, tedy našeho SŽDC, s. o. a Železnice slovenské republiky. Oba generální ředitelé se ale nakonec z jednání omluvili a jednání se za slovenskou stranu účastnili Ing. Ján Žačko, náměstek generálního ředitele ŽSR pro lidské zdroje, a Bc. Milan Kubiček, náměstek pro provoz. Správu železniční dopravní cesty zastupoval Ing. Josef Hendrych, náměstek generálního ředitele SŽDC,s. o. pro řízení provozu a Ing. Pavel Koucký, ředitel odboru personálního. Spolu s nimi se jednání účastnili také JUDr. Lenka Vlásková, Ing. Hana Kohoutová a Bc. Jitka Dolejšová. Slovenské železniční odbory OZŽ byly zastoupeny předsedou OZŽ Mgr. Františkem Zaparaníkem, I. místopředsedou Bc. Antonem Andelem, místopředsedkyní OZŽ a předsedkyní PV OZŽ ŽSR pro infrastrukturu, Ing. Darinou Fabuľovou a místopředsedou PV OZŽ ŽSR, Bc. Ľudovítem Miklošem. Po předchozích samostatných jednáních obou podnikových výborů, (ta se konala tentýž den před společným zasedáním obou podnikových výborů a informace o obsahu jednání PV OSŽ SŽDC, s. o. je rovněž v Obzoru) přivítala předsedkyně PV OZŽ ŽSR Ing. Darina Fabuľová členy obou delegací podnikových výborů a představila výše uvedené zástupce hospodářského vedení ŽSR na společném jednání. Po ní poděkoval za pozvání a představil zástupce hospodářského vedení SŽDC a delegaci OSŽ předseda PV OSŽ SŽDC, s. o. Mgr. Martin Malý. Náměstek generálního ředitele ŽSR Ing. Ján Žačko, seznámil přítomné se strukturou podniku, která je částečně podobná SŽDC (ŽSR má celkem čtyři Oblastní ředitelství). Podle jeho slov, je současná struktura ŽSR stabilizovaná a není důvod ji měnit. Na rozdíl od české strany jsme ale Hasičskou záchrannou službu ŽSR zrušili a tuto činnost zabezpečuje HZS slovenské republiky, řekl Ing. Ján Žačko. Na ŽSR v současné době pracuje 14 500 zaměstnanců ale  v příštím roce  je plánováno dosáhnout snížení na počet 14 300 zaměstnanců. Závazky, vyplývající z kolektivní smlouvy jsou průběžně plněny, u některých ustanovení PKS jsou vyhodnoceny s výhradami. V současné době probíhá kolektivní vyjednávání, řešíme, jak zabezpečit větší finanční ohodnocení zaměstnanců, řekl dále. O plánech na zvýšení rychlosti na 160 kilometrů v hodině na některých koridorových tratích a investičních záměrech, hovořil náměstek generálního ředitele ŽSR pro provoz ŽSR Bc. Kubiček. O tom, že v současné době je na SŽDC, s. o. 17 300 zaměstnanců a struktuře podniku, informoval členy společného jednání za náměstek generálního ředitele SŽDC,s. o. Ing. Josef Hendrych. Předal pozdrav generálního ředitele SŽDC účastníkům jednání a jeho omluvu z jednání a sdělil, že se generální ředitel nemohl dostavit z důvodu účasti na jednání, které svolal první náměstek ministra dopravy. Řekl pak některé základní informace o současném stavu SŽDC, mimo jiné, že v roce  2011 přešli na SŽDC od ČD zaměstnanci řízení provozu a že  generální ředitelství má nyní pět náměstků. Od 1. 11. 2014 byl jmenován poslední náměstek pro správu majetku. V současné době se řeší převod majetku od Českých drah a také zaměstnanců, kteří se v současné době zabývají správou tohoto majetku u ČD (RSM). Dále Ing. Hendrych řekl, že při tomto převodu je třeba respektovat také doporučení Evropské komise. Přiblížil také problémy, které jsou s přidělováním dopravní kapacity, kdy se řeší stížnosti soukromých dopravců, kdo měl z dopravců jet dřív a také pohovořil o problematice hospodaření SŽDC. Dále informoval, že v příštím roce je k dispozici velká částka finančních prostředků, určených na opravu a údržbu a modernizaci tratí, což bude spojeno s řadou výluk. Obava je ze situace, kdy nebude k dispozici dostatek autobusových dopravců pro zajištění náhradní dopravy. Zmínil se také o postavení Hasičské záchranné služby u SŽDC. Ing. Koucký pak hovořil o tom, jak se SŽDC od svého vzniku postupně rozrůstá a že v souvislosti s prodejem části závodu v průběhu roku může dojít k souběhu platnosti dvou kolektivních smluv. Dále o rozhodnutí Správní rady SŽDC, která schválila navýšení počtu zaměstnanců v provozu infrastruktury v letošním a příštím roce a také o stavu kolektivního vyjednávání. Za slovenské odbory OZŽ informovala předsedkyně PV OZŽ ŽSR pro infrastrukturu, Ing. Darina Fabuľová o kolektivním vyjednávání, které je na začátku, došlo zatím k prvnímu jednání a při účasti dvanácti odborových centrál není vůbec jednoduché. Řekla také, že po zrušení letových pásem je jedinou možností pro rozdílné ohodnocení práce zaměstnanců pouze výše výkonové odměny, která je ale celkovè velmi nízká. Současná průměrná mzda zaměstnance ŽSR je nyní 843 Euro. Po ní hovořil místopředseda OSŽ a předseda PV SŽDC Mgr. Martin Malý, který řekl, že naše potíže v kolektivním vyjednávání  jsou obdobné, jaké mají slovenští kolegové (u SŽDC působí aktuálně 9 odborových centrál). Další komplikace potom vyplývají ze skutečnosti, že k SŽDC od jejího vzniku postupně přecházejí od ČD celé profesní skupiny zaměstnanců a následně je třeba se v kolektivní vyjednávání vypořádávat s odlišnostmi v PKS ČD a SŽDC. Velmi obtížné je to například v otázce zohlednění odpracovaných let nebo v problematice poskytování KOP. Dále informoval o aktuálním stavu kolektivního vyjednávání o PKS SŽDC na příští období a na závěr poděkoval za pozvání členů českého podnikového výboru do Štrby a za vzornou péči, s kterou se jim slovenští kolegové věnují. Společné jednání podnikových výborů pak ukončil předseda OZŽ Mgr. František Zaparaník slovy, že oceňuje to, jak probíhají vzájemná setkání a tím také možnost srovnání názorů na řešení často podobných problémů. Neodmítáme liberalizaci na železnici, chceme jen jiný přístup. Ať si soukromý dopravce vezme k lukrativní trati, na které provozuje dopravu, vezme i část vedlejší tratě, která není tak výnosná, uzavřel pak společné jednání předseda OZŽ.

 

                                                                                                          Miroslav Gloss

 

                                                                                       

Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor