Vzhledem k nickolejném provozu mezi stanicemi Brno Maloměřice – Adamov došlo od loňského roku k nárůstu dopravy na trati Brno Královo Pole – Havlíčkův Brod – Kutná Hora – Kolín.  Čelili jsme častým dotazům našich členů z řad výpravčích pracujících na této velmi vytížené trati, jak je to se zařazováním do tarifních stupňů při enormním nárůstu dopravy na této trati. Tajemníci PV OSŽ Správy železnic za řízení provozu M. Maincl a M. Paleček oslovili ředitele Odboru řízení provozu Ing. Tržila, NŘP OŘ Brno Ing. Rolníka a přednostu PO Jihlava Ing. Novotného s žádostí, zda by mohlo dojít k prodiskutování tohoto a dalších problémů na osobní schůzce s výpravčími.
K plánované schůzce došlo dne 3.2.2022 v Havlíčkově Brodě. Přednosta PO Jihlava Ing. Miroslav Novotný zahájil jednání a předal slovo Miroslavu Mainclovi (OSŽ). Miroslav Maincl přivítal přítomné zástupce zaměstnavatele, OSŽ a 15 výpravčích z jednotlivých stanic. Dále představil program jednání – způsob stanovení tarifních stupňů a diskuze nejen k tomuto tématu.
NŘP OŘ Brno Ing. Tomáš Rolník představil způsob, jakým byla prověřována intenzita dopravy v roce 2021 a jakým způsobem byly následně měněny TS výpravčích.
Ředitel O11 Ing. Eduard Tržil představil podrobně Metodický pokyn pro stanovení a výpočet TS výpravčích. Okomentoval intenzitu dopravy na trati 502 po zavedení veřejné postrkové služby. Představil a odprezentoval také intenzity dopravy dle jednotlivých stanic.
Přednosta PO Ing. Miroslav Novotný dodal, že TS je jenom jedna ze složek odměňování. Při rozdělování zvýšených výkonových a motivačních odměn je přihlíženo na různý rozsah práce ve stejném TS v jednotlivých stanicích. 
V následné živé diskuzi došlo i na další témata. Mimo jiné postupné nasazování provozní aplikace GRADO, ale i blížící se datum 1.7.2022, kdy začne platit novelizovaný předpis D1. V jarních měsících dojde v rámci pravidelného školení zaměstnanců k proškolení a následnému ověření znalostí. Diskutován byl i novelizovaný Katalog zaměstnání platný od 1.1.2021 a počet TS výpravčích.
Výsledkem dnešního jednání je konstatování, že dle Metodického pokynu dojde každý rok k datu 1.5. k přehodnocování zařazování jednotlivých stanic do tarifních stupňů. K nárůstu provozu na této dnes jedné z nejvytíženějších tratí určitě bude i nadále pamatováno při rozdělování dalších možných finančních prostředků. 
Všem účastníkům patří dík za organizaci, rozumnou diskuzi a v neposlední řadě i za dodržování epidemiologických opatření v dnešní složité době. 
 
Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl 

Právě přítomno: 455 hostů a žádný gestor