Po více než měsíci se sešli zástupci odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem, a to hybridní formou, kdy část účastníků byla přítomna fyzicky v Rytířském sále a část využila možnosti připojit se pomocí aplikace MS Teams.

Po úvodním slovu personálního ředitele Ing. Kouckého došlo k představení návrhu rozpočtu C-FKSP dle požadavků zástupců jednotlivých OC. Ing. Pospíšil okomentoval a doplnil tabulku o další akce a došlo k dohodě, že do 16.5.2022 předloží OC konečný stav svých požadavků na čerpání C-FKSP.

Dalším bodem bylo projednání 1. změny Zásad FKSP, kde zaměstnavatel reaguje na zvýšení cen ve veřejném sektoru a navrhl navýšení částek při sportovních a kulturních akcích u snídaní, obědů, večeří či občerstvení o 10 Kč. Zástupci všech OC s tímto souhlasili a se zpětnou platností od 1.5.2022 návrh zaměstnavatele přijali.

Ing. Koucký s Ing. Kohoutovou podrobně rozebrali vývoj mezd u SŽ za období leden-březen 2022. Po započtení nárůstu, odečtení Indexu spotřebitelských cen je reálny pokles mzdy téměř 5 %. Podrobně byl Ing. Kohoutovou okomentován náborový příspěvek, kdy za roky 2018-2022 využilo možnosti náborového příspěvku téměř 800 nových zaměstnanců SŽ.

Byli jsme seznámeni se záměrem zaměstnavatele zřídit novou organizační jednotku pro přípravu a výstavbu VRT. K 1.5.2022 došlo v návaznosti na Katalog zaměstnání k přepočtu zatřídění výpravčích a v osmi případech došlo ke změně zatřídění v TS (7x zvýšení, 1x snížení TS). Byly zmíněny i problémy s objednáváním zaměstnanců na pravidelné lékařské prohlídky a komunikace s poskytovatelem této služby, který se snaží jednotlivé problémy odstraňovat. Největším problémem je snižující se počet lékařů a dlouhé objednací lhůty. V diskuzi byly probrány i další záležitosti.

V souvislosti se vznikem digitální zaměstnanecké karty byl předložen zaměstnavatelem návrh, o kterém budeme diskutovat na dalších jednáních.

Termíny dalších jednání 20.5., 3.6.(pracovní skupina OOPP), 17.6.2022

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Právě přítomno: 266 hostů a žádný gestor