Těmito tématy se prolínalo pravidelném jednání PV OSŽ Správy železnic. Na úvod předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek podrobně probral všechna jednání a problémy se kterými jsme se od posledního setkání zabývali. Z jednání OC 4.5. 2022 připomněl dohodu nad 1. změnou zásad FKSP, a to jak Rámcových, tak Centrálních, kde došlo k navýšení částek na občerstvení při pořádání sportovních a kulturních akcí u každé položky o 10 Kč. Po podrobném seznámení s hlavními rysy návrhu zaměstnavatele na zavedení Digitální zaměstnanecké karty proběhla živá diskuze nad tímto připravovaným novým benefitem zaměstnanců SŽ.

Z programu jednání Ú-OSŽ ze dne 18.5.2022 byla zmíněna problematika novelizace důchodového zákona a tzv. malých KOP více zde, problémy s vyplňováním ENL a s tím spojená nespokojenost s prací některých ZO OSŽ, která kazí celkový dojem z činnosti celého OSŽ. Tajemníci doplnili informaci o stavu rekonstrukce hotelu Ostrý v Železné Rudě a finalizaci spuštění možnosti rekreace našich členů v rekonstruovaném objektu Gočár v Kořenově (předpoklad od 2.6.2022).
Podrobnější informace budou zveřejněny na webu OSŽ a v Obzoru.


V další části věnované pojištění našich členů seznámil vedoucí SPO JUDr. Večeř s připravovanou pomůckou pro členy OSŽ, ale i předsedy a hospodáře, kteří pojištění s jednotlivými členy uzavírají. Tento materiál bude v nejbližších dnech rozeslán na všechny ZO. Ve čtyřstránkové „kuchařce“ by měli všichni najit odpovědi na otázky týkající se principu pojištění, výši pojištění, vzniku pojištění, administrativě, ale také upozornění na „podpojištěnost“ našich členů a s tím spojené další problémy.

Další část, věnovanou informacím zaměstnavatele začal personální ředitel Ing. Koucký pravidelným rozborem mezd, tentokrát za období 1-4.2022. Bohužel i zaměstnanci Správy železnic se pohybují při obrovské inflaci více než 5,5 % pod reálným nárustem mezd. Z dalších témat připomněl Ing. Koucký připomínkovém řízení novelizace důchodového zákona, kde za vedení SŽ je hlavní prioritou zohlednit práci našich hasičů, kteří jsou součástí IZS. Od 1.10.2022 je plánován vznik nové OJ Stavební správa VRT, kde již z pracovního názvu je jasné, jakou činností se bude tato OJ zabývat. Nejpozději ke stejnému datu by mělo na každém OŘ vzniknout pracoviště dispečera ŽDC, kterého úkolem bude centrální příprava rozkazů pro celý obvod OŘ. Ing. Koucký popsal cílový stav a zařazení do TS v těchto nových pracovních pozicích.

Ing. Kohoutová konstatovala vyplácení VO nad úrovní uzavřené PKS na rok 2022. V některých OJ je již od dubna vyplácena motivační odměna, ve zbytku OJ k tomuto dojde od měsíce května. Upozornila na změnu vyhlášky o cestovních náhradách, kde došlo k navýšení částek za PHM.

Ing. Pospíšil popsal pilotní projekt v šesti budovách SŽ, kdy nebude docházet při evidenci k duplicitnímu zaznamenávání odchodu z budovy, ale pouze v jednom vylepšeném systému budou zaměstnanci opouštějící budovu vyznačovat důvod odchodu. V oblasti KOP došlo k poslednímu
dubnu k přidělení poukazů všem zaměstnancům SŽ, kteří mají nárok na KOP v tomto roce. Zmínil také oblast tzv. malých KOP a příspěvků na tyto pobyty ze strany ZPMV 211. V současné době se dokončují prověrky BOZP u SŽ a bude snahou vedení i přes omezené prostředky odstranit všechny závady zjištěné při těchto prověrkách.

V závěrečné diskuzi došlo i na problémy s financováním zlepšováním pracovišť SŽ a omezenými prostředky na jednotlivých PO. Dalším problematickým bodem byla připomínka nad nutností vyplňování tzv. „nulových cesťáků“ a nejživější diskuze byla nad vzrůstající inflací v celé ČR. Ing.
Koucký upozornil na srovnání mezd u SŽ s jinými drážními podniky či zaměstnanci v dopravě ČR. Každopádně výsledkem celé diskuze bylo přijetí usnesení PV OSŽ Správy železnic v tomto znění:


PV OSŽ Správy železnic požaduje po zaměstnavateli reakci na současnou situaci v ČR ve vztahu k neustále se zvyšující inflaci a s tím spojených negativních dopadů na zaměstnance Správy železnic.

Na zítřejší den 20.5.2022 je plánováno jednání OC, kde se bude projednávat mimo jiné finální podoba rozpočtu C-FKSP. Další jednání PV OSŽ SŽ je plánováno na 23.6.2022 opět v sídle OSŽ v Domě Bohemika.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl
 

Právě přítomno: 180 hostů a žádný gestor