OHL ŽS, a.s. je dynamická multioborová stavební firma s více než šedesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice.


Společnost se zaměřuje na komplexní realizaci nejrůznějších stavebních děl, jejich modernizaci, rekonstrukci a údržbu dle potřeb a přání zákazníků v oborech:

 

 • pozemní stavitelství,
 • vodohospodářské stavby,
 • podzemní stavitelství,
 • silniční stavitelství,
 • železniční stavitelství,
 • inženýrské stavby a sanace,
 • technologie a zařízení,
 • mechanizace a doprava,
 • distribuce a obchod s elektřinou.

OHL ŽS zabezpečuje rekonstrukce, modernizace a realizace staveb v ČR i zahraničí, tj. na Slovensku, v Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Polsku, Maďarsku, Rusku, Kazachstánu, Ázerbájdžánu apod. Změnou názvu společnosti ŽS Brno, a.s. na OHL ŽS, a.s. v roce 2006 byla potvrzena příslušnost firmy k mezinárodní španělské stavební a investiční Skupině OHL, jejíž součástí je OHL ŽS od roku 2003.

Mezi nejvýznamnější realizované stavby v současnosti patří:

 • modernizace železničních koridorů,
 • rekonstrukce železničních stanic v České republice i na Slovensku,
 • výstavba univerzitních kampusů,
 • výstavba vědeckotechnických parků,
 • rekonstrukce historické budovy Národního divadla v Praze,
 • modernizace dálnice D1,
 • výstavba Velkého městského okruhu v Brně - Královopolského tunelu,
 • výstavba dálnic a mostů na Balkáně a v Kazachstánu,
 • výstavba 80 km dálnice v Ázerbájdžánu,
 • mnoho dalších staveb nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Mezi zahraniční iniciativy společnosti se řadí aktivní se podíl na budování dopravních sítí v zemích střední a východní Evropy a reálně přispívat k procesu rozšiřování Evropské unie. Zároveň se společnost chce podílet na zlepšování situace přírody kolem nás dodržováním nejmodernějších ekologických postupů ve stavebnictví. OHL ŽS se chce podílet na vybudování soustavy vodohospodářských staveb v evropském regionu.

V horizontu roku 2014 se společnost snažila být:

 • ekonomicky silnou, stabilní a konkurenceschopnou společností s pevným místem mezi pěti největšími českými společnostmi,
 • mezinárodně působící společností aktivně se zapojující do dopravních stavebních projektů v zemích východní a střední Evropy.

Cílem společnosti je:

 • vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj všech oblastí činnosti, který povede k růstu hodnoty společnosti a spokojenosti jejích zaměstnanců i zákazníků při současném respektování přírodních, ekonomických, sociálních a kulturních podmínek,
 • upevnění své pozice důvěryhodného a spolehlivého obchodního partnera plnícího své závazky,
 • být ekonomicky silnou, stabilní a plně konkurenceschopnou společností s pevným místem mezi největšími stavebními společnostmi na českém trhu,
 • klást důraz na stavbu jako zdroj zisku a její efektivní podporu ze strany podpůrných činností společnosti,
 • aktivně se zapojovat do infrastrukturálních stavebních projektů v zemích východní a střední Evropy a posílit regionální i nadnárodní aktivity, včetně počtu zemí své působnosti (např. Rumunsko, Polsko, Ruská federace a Ukrajina).

Akciová společnost OHL ŽS, a.s. chce i do budoucna zabezpečovat komplexní realizaci významných a velkých děl v oblasti stavebnictví, a to ve všech oborových segmentech. Nově se chce podílet na zahajovaných projektech PPP, a to jak na území České a tak i Slovenské republiky.

OHL ŽS se dlouhodobě daří na vysoce konkurenčním trhu České republiky udržovat konstantně vysoký podíl. V oblasti pozemních a ekologických staveb podíl této firmy neustále roste.
Má-li taková společnost plnit stanovené cíle a dosahovat nejvyšších met v domácím i zahraničním průmyslu, musí mít ve své struktuře stabilní, kvalitně fungující odborovou organizaci, která zastupuje zaměstnance vůči vedení a současně participuje na dosahovaných výsledcích společnosti.

U OHL ŽS je vytvořen Výbor OSŽ, který sdružuje předsedy základních organizací. Jeho předsedou je Oldřich Sobol.

Předsedové a místopředsedové ZO OSŽ:

Ředitelství akciové společnosti - Ing. Dagmar Moučková, RNDr. Věra Juráková
Stavitelství, divize PS - Kateřina Křížová, Dana Resová
ČD - Železniční stavitelství Brno, závod 02 Ostrava - Josef Šlachta, Jiří Tumidajewicz
Střediska AZ servis a Dílna doprava - Rudolf Rozbořil, Milan Svoboda
Divize 05 Elektro a PSV - František Záděra, Petr Bobek
Divize TAPS Brno - Alena Kapounová, Michaela Holubová
Klub důchodců - Svatava Zídková

Ve své strategii usiluje OHL ŽS o poskytování kvalitních služeb a řešení na základě vysokého standardu služeb a serióznímu přístupu k zákazníkovi. Dále o udržitelný rozvoj jakožto strategický pilíř a trvalý závazek udržet solidní finanční situaci založenou na využívání dlouhodobých finančních zdrojů.

Zaměřuje se na pečlivé dodržování pravidel řízení a aplikaci principů maximální transparentnosti v obchodních vztazích.

Odpovědnost OHL ŽS se uvádí do praxe prostředním závazku trvalého zlepšování, inovace a pokroku, transparentní informovanosti, racionální a vyvážené integrace různorodých prvků ze všech oblastí působnosti s cílem standardizace komunikace při styku se zájmovými skupinami.

Ekonomické řízení založené na zlepšování produktivity, růstu investic a diferenciace rizika prostřednictvím územní expanze má příznivý dopad na místní zájmové skupiny a prostředí, v němž rozvíjí své aktivity, neboť podporuje místní podnikatelský sektor a vytváří pracovní místa.

Řádné hospodaření zahrnuje odpovědnost, efektivnost a transparentnost ze strany řídicích orgánů firmy. OHL ŽS přináší proveditelná řešení, přijímá nové organizační modely a s péčí zdokonaluje formy chování a komunikace se svými investory a akcionáři.

OHL ŽS v rámci Skupiny OHL propaguje plnění principů lidských a pracovních práv, ochrany životního prostředí a boje proti korupci. V roce 2006 obnovila celá Skupina OHL svůj závazek účinně šířit všech 10 zásad Mezinárodní úmluvy.

Odpovědnost vůči vlastním zaměstnancům se zaměřuje na vytváření bezpečných a stabilních pracovních podmínek a pracovních míst, dále na podporu profesního i osobnostního růstu a na podporu různorodých a rovnoprávných pracovních příležitostí.

Sociální odpovědnost přispívá ke zlepšování kvality životních podmínek v zemích svého stálého i dočasného působení. OHL ŽS od počátku dodržuje svůj významný závazek podporovat výtvarné a scénické umění a kulturu obecně.

Ekologická odpovědnost a úsilí o zachování životního prostředí představují konstantu všech činností OHL ŽS.

Důraz na jakost a excelenci všech aktivit OHL ŽS při plnění legislativních a smluvních požadavků v míře, která přesahuje jejich očekávání.

Inovace a technologický vývoj jsou považovány za jeden ze základních pilířů pro dosažení vyšší ekonomické efektivity a ke zlepšení konkurenceschopnosti v rámci respektu k životnímu prostředí a sociální odpovědnosti.

Nutnost zapojit všechny své spolupracovníky včetně dodavatelů a subdodavatelů do práce spojené se šířením hodnot, pozitivních praktik a modelů chování vlastních OHL ŽS při provádění činností a poskytování služeb.

OHL ŽS, a.s. je dynamická multioborová stavební firma s více než šedesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice.

Společnost se zaměřuje na komplexní realizaci nejrůznějších stavebních děl, jejich modernizaci, rekonstrukci a údržbu dle potřeb a přání zákazníků v oborech:

pozemní stavitelství,

vodohospodářské stavby,

podzemní stavitelství,

silniční stavitelství,

železniční stavitelství,

inženýrské stavby a sanace,

technologie a zařízení,

mechanizace a doprava,

distribuce a obchod s elektřinou.

OHL ŽS zabezpečuje rekonstrukce, modernizace a realizace staveb v ČR i zahraničí, tj. na Slovensku, v Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Polsku, Maďarsku, Rusku, Kazachstánu, Ázerbájdžánu apod. Změnou názvu společnosti ŽS Brno, a.s. na OHL ŽS, a.s. v roce 2006 byla potvrzena příslušnost firmy k mezinárodní španělské stavební a investiční Skupině OHL, jejíž součástí je OHL ŽS od roku 2003.

Mezi nejvýznamnější realizované stavby v současnosti patří:

- modernizace železničních koridorů,

- rekonstrukce železničních stanic v České republice i na Slovensku,

- výstavba univerzitních kampusů,

- výstavba vědeckotechnických parků,

- rekonstrukce historické budovy Národního divadla v Praze,

- modernizace dálnice D1,

- výstavba Velkého městského okruhu v Brně - Královopolského tunelu,

- výstavba dálnic a mostů na Balkáně a v Kazachstánu,

- výstavba 80 km dálnice v Ázerbájdžánu,

- mnoho dalších staveb nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Mezi zahraniční iniciativy společnosti se řadí aktivní se podíl na budování dopravních sítí v zemích střední a východní Evropy a reálně přispívat k procesu rozšiřování Evropské unie. Zároveň se společnost chce podílet na zlepšování situace přírody kolem nás dodržováním nejmodernějších ekologických postupů ve stavebnictví. OHL ŽS se chce podílet na vybudování soustavy vodohospodářských staveb v evropském regionu.

V horizontu roku 2014 se společnost snažila být:

-   ekonomicky silnou, stabilní a konkurenceschopnou společností s pevným místem mezi pěti největšími českými společnostmi,

-   mezinárodně působící společností aktivně se zapojující do dopravních stavebních projektů v zemích východní a střední Evropy.

Cílem společnosti je:

-   vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj všech oblastí činnosti, který povede k růstu hodnoty společnosti a spokojenosti jejích zaměstnanců i zákazníků při současném respektování přírodních, ekonomických, sociálních a kulturních podmínek,

-   upevnění své pozice důvěryhodného a spolehlivého obchodního partnera plnícího své závazky,

-   být ekonomicky silnou, stabilní a plně konkurenceschopnou společností s pevným místem mezi největšími stavebními společnostmi na českém trhu,

-   klást důraz na stavbu jako zdroj zisku a její efektivní podporu ze strany podpůrných činností společnosti,

-   aktivně se zapojovat do infrastrukturálních stavebních projektů v zemích východní a střední Evropy a posílit regionální i nadnárodní aktivity, včetně počtu zemí své působnosti (např. Rumunsko, Polsko, Ruská federace a Ukrajina).

Akciová společnost OHL ŽS, a.s. chce i do budoucna zabezpečovat komplexní realizaci významných a velkých děl v oblasti stavebnictví, a to ve všech oborových segmentech. Nově se chce podílet na zahajovaných projektech PPP, a to jak na území České a tak i Slovenské republiky.

OHL ŽS se dlouhodobě daří na vysoce konkurenčním trhu České republiky udržovat konstantně vysoký podíl. V oblasti pozemních a ekologických staveb podíl této firmy neustále roste.

Má-li taková společnost plnit stanovené cíle a dosahovat nejvyšších met v domácím i zahraničním průmyslu, musí mít ve své struktuře stabilní, kvalitně fungující odborovou organizaci, která zastupuje zaměstnance vůči vedení a současně participuje na dosahovaných výsledcích společnosti.

U OHL ŽS je vytvořen Výbor OSŽ, který sdružuje předsedy základních organizací. Jeho předsedou je Oldřich Sobol.

Předsedové a místopředsedové ZO OSŽ:

Ředitelství akciové společnosti - Ing. Dagmar Moučková, RNDr. Věra Juráková

Stavitelství, divize PS - Kateřina Křížová, Dana Resová

ČD - Železniční stavitelství Brno, závod 02 Ostrava - Josef Šlachta, Jiří Tumidajewicz

Střediska AZ servis a Dílna doprava - Rudolf Rozbořil, Milan Svoboda

Divize 05 Elektro a PSV - František Záděra, Petr Bobek

Divize TAPS Brno - Alena Kapounová, Michaela Holubová

Klub důchodců - Svatava Zídková

Ve své strategii usiluje OHL ŽS o poskytování kvalitních služeb a řešení na základě vysokého standardu služeb a serióznímu přístupu k zákazníkovi. Dále o udržitelný rozvoj jakožto strategický pilíř a trvalý závazek udržet solidní finanční situaci založenou na využívání dlouhodobých finančních zdrojů.

Zaměřuje se na pečlivé dodržování pravidel řízení a aplikaci principů maximální transparentnosti         v obchodních vztazích.

Odpovědnost OHL ŽS se uvádí do praxe prostředním závazku trvalého zlepšování, inovace a pokroku, transparentní informovanosti, racionální a vyvážené integrace různorodých prvků ze všech oblastí působnosti s cílem standardizace komunikace při styku se zájmovými skupinami.

Ekonomické řízení založené na zlepšování produktivity, růstu investic a diferenciace rizika prostřednictvím územní expanze má příznivý dopad na místní zájmové skupiny a prostředí, v němž rozvíjí své aktivity, neboť podporuje místní podnikatelský sektor a vytváří pracovní místa.

Řádné hospodaření zahrnuje odpovědnost, efektivnost a transparentnost ze strany řídicích orgánů firmy. OHL ŽS přináší proveditelná řešení, přijímá nové organizační modely a s péčí zdokonaluje formy chování a komunikace se svými investory a akcionáři.

OHL ŽS v rámci Skupiny OHL propaguje plnění principů lidských a pracovních práv, ochrany životního prostředí a boje proti korupci. V roce 2006 obnovila celá Skupina OHL svůj závazek účinně šířit všech 10 zásad Mezinárodní úmluvy.

Odpovědnost vůči vlastním zaměstnancům se zaměřuje na vytváření bezpečných a stabilních pracovních podmínek a pracovních míst, dále na podporu profesního i osobnostního růstu a na podporu různorodých a rovnoprávných pracovních příležitostí.

Sociální odpovědnost přispívá ke zlepšování kvality životních podmínek v zemích svého stálého i dočasného působení. OHL ŽS od počátku dodržuje svůj významný závazek podporovat výtvarné a scénické umění a kulturu obecně.

Ekologická odpovědnost a úsilí o zachování životního prostředí představují konstantu všech činností OHL ŽS.

Důraz na jakost a excelenci všech aktivit OHL ŽS při plnění legislativních a smluvních požadavků      v míře, která přesahuje jejich očekávání.

Inovace a technologický vývoj jsou považovány za jeden ze základních pilířů pro dosažení vyšší ekonomické efektivity a ke zlepšení konkurenceschopnosti v rámci respektu k životnímu prostředí a sociální odpovědnosti.

Nutnost zapojit všechny své spolupracovníky včetně dodavatelů a subdodavatelů do práce spojené se šířením hodnot, pozitivních praktik a modelů chování vlastních OHL ŽS při provádění činností a poskytování služeb.

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

Právě přítomno: 304 hostů a žádný gestor