Také květnové jednání odborových centrál působících u SŽ se zaměstnavatelem proběhlo opět kombinovanou formou, kdy část účastníků byla přítomna fyzicky v sídle SŽ a část připojena pomocí aplikace MS Teams.

Řízení celého jednání se ujal personální ředitel Ing. Pavel Koucký, který na začátku nastínil časový harmonogram a program jednání. Na úvod popsal personální změny na GŘ, které proběhly od minulého jednání. Dále shrnul průběh a výsledek jednání pracovní skupiny ke střežení pracoviště, které proběhlo na začátku května v Kořenově. Bylo přislíbeno, že do příštího jednání bude vypracován záznam z jednání.

Po podrobném seznámení s rozborem mezd za duben, ale i za období 1-4/2023 jsme přešli k dalšímu důležitému bodu, a to FKSP a s tímto spojenému vyčerpanému příspěvku na rekreaci z C-FKSP. Zástupci jednotlivých OC opět přislíbili hledání rezerv ve svých rozpočtech. Momentálně došlo k posílení této položky o částku, která dle našich odhadů vydrží cca 3 dny. Ing. Koucký okomentoval i informaci o volbách do dozorčí a správní rady ZPMV 211, která byla zaslána všem zaměstnancům SŽ, pojištěncům 211. Podrobnosti k volbám najdete na webu OSŽ.

Situaci v oblasti poskytování KOP byla schůzka s dodavatelem tohoto našimi členy velmi oblíbeného benefitu. Problémy byly odstraněny a momentálně mají všichni zaměstnanci s nárokem na KOP přiděleny poukazy, a to až do konce roku 2023. Ing. Koucký opět zmínil možnost řešit tento benefit v dalších letech ne jako KOP, ale jako „Kondiční program“. Dalším tématem byla diskuze nad „ozdravným vládním balíčkem“ a s ním spojené problémy např. v oblasti FKSP (tvorba, dělení).

Ing. Koucký zmínil i schůzku s poskytovatelem PLS, kde byly řešeny jednotlivé problémy např. dlouhé lhůty při objednávání zaměstnanců na vstupní či mimořádné lékařské prohlídky, problémy v jednotlivých regionech s malým počtem poskytovatelů PLS a velkou vzdáleností. Podrobnou informaci o spuštění nového intranetu Správy železnic k 1.6.2023 přidal Ing. Pospíšil.

Ing. Koucký na závěr jednání popsal zkušenosti a problémy kolegů z ŽSR, včetně porovnání průměrné hrubé mzdy a také počtu zaměstnanců. Také zkušenosti kolegů z OZŽ a dalších odborových centrál (celkem 13) v souvislosti s průběhem kolektivního vyjednávání, kdy kvůli nejednotnosti skončili až u rozhodce.

Po závěrečné diskuzi byl stanoven termín dalšího jednání OC opět kombinovanou formou a to 29.6.2023.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Právě přítomno: 409 hostů a žádný gestor