Informace zaměstnancům Správy železnic, státní organizace.

V souladu se sjednanou PKS 2023 lze v současné době změnit dosavadní formu zajišťování stravování k 1.1.2023 a k 1.7.2023, přičemž v roce 2023 je příspěvek na stravování poskytován buď formou kreditů na elektronickou stravenku či formou peněžitého příspěvku na stravování (stravenkový paušál).

Dne 30.12.2023 byla sjednána 1. změna kolektivní smlouvy pro rok 2023, která reflektuje změnu částek minimální a zaručené mzdy  a vyhlášku MPSV, kterou se mění výše stravného při tuzemských pracovních cestách.

Kancelář předsedy OSŽ vypisuje pro zájemce z řad členů a funkcionářů OSŽ kurzy „Práce na PC“.

Kapacita: 5 účastníků bez vlastních notebooků (OS Windows 11 a MS Office 2021) + 5 účastníků s vlastními notebooky (minimálně s Windows 8 a MS Office 2013). Obsahem kurzu může být také výuka práce s MS Teams. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 5 osob. Díky malému počtu osob ve skupině se lektor může individuálně věnovat každému účastníkovi.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
letošní rok byl pro vás všechny náročný z důvodu velkého nárůstu inflace, rostoucích nákladů na energie, plynu a zvyšování cen potravin. Není to jednoduché období a každý se snaží zvládat dopady na domácnosti dle svých možností.
Snahou PV OSŽ SŽ bylo dojednat v kolektivním vyjednávání na rok 2023 co nejlepší podmínky do PKS 2023 pro zmírnění dopadů nelehkého roku. Jednání nebyla jednoduchá a museli jsme dojít k jistému kompromisu a vnímat i postavení a možnosti zaměstnavatele, aby mohl zajistit své činnosti, závazky a fungování organizace Správy železnic v příštím roce.
Víme, že jsme tímto neuspokojili každého zaměstnance, co hlava to názor, ale zastupujeme všechny zaměstnance u SŽ a chceme jim zajistit důstojné pracovní podmínky a zachovat jistotu zaměstnání v příštím období.


Jménem vedení PV OSŽ SŽ bychom Vám a vašim blízkým chtěli popřát klidné, veselé a pohodové prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě v roce 2023.

Předseda PV OSŽ SŽ
Petr Štěpánek
 

Poslední letošní jednání zástupců odborových centrál se konalo 20. 12. 2022 v sídle GŘ v poněkud rozšířené podobě. Byli pozváni nejen vrcholní představitelé OC, ale i kmenové vyjednávací týmy všech OC.

V oficiální části proběhly informace k zaměstnanecké čipové kartě, byl doladěn i text průvodní informace k používání a aktivaci s ukázkou jak fyzické karty, tak možností mít ji v mobilní aplikaci. Přítomní byli rovněž upozorněni, že po vyčerpání peněz na kartě ji zaměstnanec nemá likvidovat, ale uschovat pro případné další nabití. Poskytovatel čipové karty byl sice vysoutěžen na rok, ale pokud se tato forma benefitu osvědčí, mohla by být pro další období vysoutěžena stejná firma, takže by stačilo stávající plastovou kartu opět použít.

Poslední zasedání PV Správy železnic v tomto roce, které se konalo 15. 12. 2022, poněkud vybočovalo z rámce pravidelných jednání. Hned v úvodu omluvil předseda PV Petr Štěpánek zástupce zaměstnavatele, kteří se museli zúčastnit jiných naléhavých jednání. V úvodu jednání vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který musel také předčasně odejít na jiné jednání.

Po připojení posledního podpisu a technickém čtení PKS SŽ na rok 2023 byla zveřejněna na intranetu SŽ. Můžete si PKS na rok 2023 stáhnout i na webu OSŽ, PV Správy železnic v sekci ke stažení. Tištěná podoba PKS vyčkává až na rozhodnutí o výši minimální mzdy a výši náhrad cestovních výdajů.

V lednových měsících pro Vás připravujeme Aktivy, a to nejen k podepsané PKS na rok 2023. Jedná se o tato data a místa:

11. 1. 2023 Plzeň, 12. 1. 2023 České Budějovice

16. 1. 2023 Pardubice, 17. 1. 2023 Praha

23. 1. 2023 Břeclav, 24. 1. 2023 Olomouc.

Podrobnosti s časy a místy budou přeposlány na jednotlivé ZO. Neváhejte oslovit své předsedy a aktivně se zúčastnit jednotlivých aktivů.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Pouze elektronickou formou pomocí aplikace MS Teams proběhlo další jednání zástupců odborových centrál zastupující zaměstnance SŽ a zaměstnavatele. Ke stejnému dni tedy 6.12.2022 probíhalo technické čtení PKS na rok 2023. Byl upraven text jen v několika drobnostech a v nejbližších dnech bude PKS v elektronické podobě zveřejněna. S tiskem se bude vyčkávat na úpravu výše minimální mzdy a výši náhrad cestovních výdajů.

Pravidelné listopadové zasedání Podnikového výboru při Správě železnic se konalo 24. 11. 2022 v pravidelném čase a na obvyklém místě, tedy v sídle Ústředí OSŽ na Bohemice. Po uvítání předal předseda PV Petr Štěpánek, který jednání řídil, slovo předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému. Ten v krátkosti shrnul proběhlá jednání, kterých se zúčastnil a nastínil projednávaná témata. Jedná se především o připravovanou důchodovou reformu, kde má OSŽ v záměru zvýšit počet profesí s nárokem na dřívější odchod do penze.

Hybridní formou, kdy část účastníků byla přítomna fyzicky v sídle SŽ a část připojena pomocí aplikace MS Teams, proběhlo další jednání zástupců odborových centrál zastupující zaměstnance SŽ a zaměstnavatele. Již předem byla avizována účast generálního ředitele SŽ Bc. Jiřího Svobody, MBA, který na úvod jednání všechny účastníky pozdravil a krátce shrnul průběh kolektivního vyjednávání o PKS na rok 2023. Poděkoval všem zúčastněným za konstruktivní jednání a podotkl, že chtěl všem zaměstnancům dopřát dobrou kolektivní smlouvu na rok 2023. Připomenul jak současnou složitou situaci, tak zmínil i předpokládaný vývoj v příštím roce. Vyzval také zástupce všech OC k lepší vzájemné komunikaci v následujícím období.

Dne 16. 11. 2022 se sešli zástupci ADP s generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA, v sídle organizace. Účelem společné schůzky bylo nalézt konsenzuální řešení stávající situace. Zástupci ADP si byli v předchozím období vědomi některých neobjasněných skutečností, např. oblast jízdních výhod, a z toho důvodu absolvovali několik jednání. Dnes bylo konstatováno, že SŽ a sociální partneři budou neprodleně po připojení posledního podpisu hledat technické a administrativní řešení u vybraných pracovišť s přerušením pracovní doby. Tato jednání budou vedena s cílem dosáhnout řešení v průběhu 1. pololetí roku 2023.

Podepsáním PKS všemi signatáři byla vyjádřena odpovědnost všech sociálních partnerů a vůle informovat zaměstnance v dostatečném předstihu o aplikaci sjednané PKS 2023.
 

Podkategorie

Právě přítomno: 146 hostů a žádný gestor