Základní informace k působení Odborového sdružení železničářů (OSŽ) u Správy železnic, státní organizace.

Odborové sdružení železničářů (OSŽ)je největší odborovou organizací působící při Správě železnic, neboť zde má v současné době cca 10 587 členů ze zhruba 17.249 zaměstnanců a působí prakticky ve všech organizačních jednotkách Správy železnic na celém území ČR. (Všech ostatních osm odborových organizací působících při Správě železnic zde v současné době zastupuje dohromady cca 1.000 členů).

Struktura a pravomoci orgánů OSŽ, které působí u Správy železnic:

- Závodní výbory základních organizací OSŽ u Správy železnic:

Příslušnými orgány OSŽ na úrovni organizačních jednotek Správy železnic (OJ Správy železnic – tj. v současné době 7xOŘ, 2xCDP, 2xSS, HZS, SŽG, CTD, CSS a GŘ)jsou závodní výbory základních organizací OSŽ (ZO OSŽ), které působí u těchto jednotlivých organizačních jednotek Správy železnic. (zkratka ZV ZO OSŽ).  ZV ZO OSŽ projednávají zejména změny vnitropodnikové legislativy vydávané na úrovni dané OJ a organizační změny s dopadem do pracovních podmínek, odměňování nebo do zaměstnanosti v obvodu dané OJ. V případě, že při OJ není zřízen Výbor OSŽ (viz níže), také s ředitelem dané OJ Správy železnic spolurozhodují o zásadách pro používání FKSP a rozpočtu FKSP a konkrétním využití prostředků FKSP u dané OJ. ZO OSŽ jsou také nejčastěji spolupořadateli většiny kulturních, sportovních a společenských akcí s dotací z prostředků FKSP OJ Správy železnic.

- Výbory OSŽ při OJ Správy železnic:

Při organizačních jednotkách Správy železnic, kde působí více ZO OSŽ(v současnosti je tomu tak zejménau všech OŘ, CDP, HZS a SŽG) se zřizuje jako příslušný odborový orgán Výbor OSŽ při dané OJ (zkratka V OSŽ OJ). V současné době jsou zřízeny tyto Výbory OSŽ (abecední seznam): V OSŽ OŘ Brno, V OSŽ CDP Praha, V OSŽ CDP Přerov, V OSŽ OŘ Hradec Králové, V OSŽ HZS, V OSŽ OŘ Olomouc, V OSŽ OŘ Ostrava, V OSŽ OŘ Plzeň, V OSŽ OŘ Praha, V OSŽ SŽG, V OSŽ Ústí nad Labem. 

Tyto výbory OSŽ projednávají zejména změny vnitropodnikové legislativy vydávané na úrovni dané OJ a organizační změny s dopadem do pracovních podmínek, odměňování nebo do zaměstnanosti v obvodu dané OJ. Dále s ředitelem dané OJ Správy železnic spolurozhodují o zásadách pro používání FKSP, rozpočtu FKSP a konkrétním využití prostředků FKSP u dané OJ. Výbory OSŽ OŘ ve spolupráci s ředitelem OŘ spolurozhodují o výběru pracovišť nebo skupin zaměstnanců OŘ, u kterých se uplatní jiná než základní výše VO v souladu s platnou PKS.

- Podnikový výbor OSŽ Správy železnic:

Příslušným odborovým orgánem pro jednání s vedením Správy železnic jako celku naúrovní GŘ je Podnikový výbor OSŽ Správy železnic (zkratka PV OSŽ SŽ), který je složen ze zástupců ze všech Výborů OSŽ a ZO OSŽ při OJ Správy železnic.

 PV OSŽ Správy železnic jedná zpravidla 1 x měsíčně a se zástupci GŘ Správy železnic projednává veškerou potřebnou agendu. (zejména změny vnitropodnikové legislativy vydávané na úrovni GŘ a organizační změny s dopadem do pracovních podmínek, odměňování nebo do zaměstnanosti). Materiály k projednání nebo k informaci asistentka PV OSŽ Správy železnic zasílá členům PV OSŽ Správy železnic zpravidla předem elektronickou poštou, aby k nim mohli získat podněty nebo připomínky ve svém obvodu působnosti a tyto potom prezentovat na nejbližším pravidelném jednání PV OSŽ Správy železnic. PV OSŽ Správy železnic také projednává případné podněty z Výborů OSŽ a ZV ZO OSŽ, a to zejména v případech, kdy tyto orgány OSŽ z různých důvodů nemohou záležitost vyřešit ve své kompetenci.

Jménem PV OSŽ Správy železnic jedná předseda PV (Petr Štěpánek),který také společně a asistentkou PV Věrou Bezděkovou a se třemi tajemníky PV (Dušan Richter pro záležitosti infrastruktury,Miloš Paleček a Miroslav Maincl pro záležitosti řízení provozu), zajišťuje operativní kontakt s GŘ a OJ Správy železnic mezi jednáními PV OSŽ Správy železnic.

PV OSŽ Správy železnic schvalujetaké tým vyjednavačů pro kolektivní vyjednávání (KV) o uzavření nebo změny PKS Správy železnic a pro sjednání nebo změny zásad pro používání FKSP a celkovém rozpočtu FKSP u Správy železnic a dále pro sjednání zásad pro používání C-FKSP a rozpočtu C-FKSP.

 

Poradní orgány zřízené při PV OSŽ Správy železnic:

Specializované poradní sekce podle odvětví:

- Sekce 13 (správa tratí) 

- Sekce 14 (SSZT) 

- Sekce 24 (SEE) 

- Předpisová komise řízení provozu, která se schází podle potřeby a připomínkuje návrhy změn předpisů s dopadem do řízení provozu a infrastruktury.

- Pracovní skupina k problematice OOPP a výstrojních součástech, která se schází dle potřeby s vedením GŘ a oddělením O8 GŘ.

- Aktiv zástupců ZO OSŽ (zaměstnanců SŽ),která je svolávána v období kolektivního vyjednávání za účelem informovaní o vývoji kolektivního vyjednávání a zásadách FKSP.

Tyto poradní orgány nejsou příslušným odborovým orgánem pro Správu železnic, ale jejich stanoviska jsou odborným podkladem pro rozhodování PV OSŽ Správy železnic.

 

 

Spolupráce s Ekonomicko-sociálním oddělením OSŽ Ú (zkratka ESO OSŽ-Ú)

Podnikový výbor ve své činnosti využívá odborné podpory ESO OSŽ-Ú, a to zejména v oblasti vyřizování individuálních stížností a podnětů členů a také při kolektivním vyjednávání (Luděk Šebrle).

Spolupráce s oddělením bezpečnosti a ochranně zdraví (zkratka BOZP-Ú)

Podnikový výbor využívá toto oddělení k odbornému posouzení při připomínkování předpisů, nařízení, vyhlášek a směrnic, které mají přímou souvislost s bezpečností a ochranou zdraví při práci zaměstnanců SŽ.

Právě přítomno: 247 hostů a žádný gestor