Druhým dnem v Kongresovém centru v Praze pokračoval VIII. sjezd OSŽ. Sál Kongresového centra se v sobotu 26. března 2022 v 9 hodin opět zaplnil, řídící Petr Štěpánek zahájil sobotní část sjezdového jednání. Přečtěte si on-line zpravodajství z druhého dne VIII. sjezdu OSŽ v Praze. Informace jsou řazeny od nejnovějších k nejstarším.

10.43 h VIII. sjezd OSŽ byl ukončen.

10.40 h Řídící jednání Petr Štěpánek připojil své poděkování delegátům za konstruktivní jednání. Poděkoval hostům ze Slovenska i řediteli Nadace Okřídlené kolo, kteří se účastnili obou dnů jednání. Poděkoval celému organizačnímu týmu a všem, kdo se podíleli na přípravě sjezdu, stejně jako pracovním komisím sjezdu. Na závěr popřál všem nově zvoleným funkcionářům, i těm, kteří ve funkci končí, hodně zdraví a úspěchů a příjemnou cestu domů.

10.39 h Závěrečné vystoupení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého. Předseda OSŽ poděkoval všem, kdo se podíleli na organizaci a přípravě sjezdu, delegátům poděkoval za konstruktivní přístup. „Nám všem bych chtěl popřát, aby se nám v tom období, které rozhodně nebude jednoduché, dařilo co nejlépe prosazovat naše cíle, abychom byli našim členům co nejvíce prospěšní,“ zdůraznil.

10.37 h usnesení bylo přijato všemi hlasy (přítomno 175 delegátů).10.27 h Hlasování o návrhu celkovém usnesení VIII. sjezdu OSŽ. Předseda návrhové komise Miroslav Maincl přednesl text usnesení:

Usnesení VIII. sjezdu OSŽ, schválené VIII. sjezdem OSŽ dne 26. března 2022

I. Schvaluje

Jednací řád VIII. sjezdu OSŽ
Volební řád VIII. sjezdu OSŽ
Zprávu Ústředí OSŽ o činnosti po VII. sjezdu OSŽ
Zprávu Ústředí OSŽ o hospodaření po VII. sjezdu OSŽ
Zprávu Revizní komise OSŽ o činnosti po VII. sjezdu OSŽ
Program OSŽ na období do roku 2025
Pracovní předsednictvo VIII. sjezdu OSŽ; řídící jednání VIII. sjezdu OSŽ; pracovní komise VIII. sjezdu OSŽ; zapisovatele a ověřovatele jednání VIII. sjezdu OSŽ a jimi předložené zprávy

Pracovní předsednictvo VIII. sjezdu OSŽ ve složení: Bc. Renata Dousková, Mgr. Martin Malý, Radek Nekola, Petr Štěpánek, Martin Vavrečka,Vladislav Vokoun

Řídící jednání VIII. sjezdu OSŽ: Radek Nekola, Petr Štěpánek

Zapisovatelé jednání VIII. sjezdu OSŽ: Ing. Ludmila Malinová, Bc. Alena Šimáčková, Ing. Michaela Šimková, Ing. Ondřej Šmehlík

Ověřovatelé zápisu z jednání VIII. sjezdu OSŽ: Jiří Drbal, Ivana Malounová, Danuše Polášková, Oldřich Sobol, Štěpán Lev

PRACOVNÍ KOMISE VIII. SJEZDU OSŽ VE SLOŽENÍ:

Mandátová komise VIII. sjezdu OSŽ: Luboš Dolejší, Stanislav Foltýn, Iveta Horáčková, Alois Malý, Marie Štusáková

Volební komise VIII. sjezdu OSŽ: Stanislava Brejníková, Tomáš Gilg, Zdeněk Kodalík, MUDr. Gabriela Ritterová, Ivana Strbačková, Adam Vráblic

Návrhová komise VIII. sjezdu OSŽ: Martin Janeček, Jaroslav Kašík, Miroslav Maincl, Jaromír Strýček, Luděk Šebrle,
Bc. Marta Urbancová

Stanovy OSŽ po VIII. sjezdu OSŽ

II. Bere na vědomí

Vystoupení hostů VIII. sjezdu OSŽ:
Mgr. Františka Zaparanika - předsedy OZŽ

III. Zvolil

Předsedu OSŽ: Mgr. Martina Malého, který se stává členem Představenstva OSŽ a členem Ústředí OSŽ
I. místopředsedu OSŽ: Radka Nekolu
Místopředsedu OSŽ pro správu majetku: Martina Vavrečku, který se stává členem Představenstva OSŽ a členem Ústředí OSŽ
Předsedkyni Revizní komise OSŽ: Barunku Balážovou
Revizní komisi OSŽ ve složení: Linda Lišková, Lenka Lopraisová, Ivana Malounová, Pavel Ploc, Milena Onderková, Tomáš Sopko, Věra Šachová, Miroslav Škota

IV. Potvrdil volbu

1. Místopředsedů OSŽ: Bc. Renaty Douskové, Štěpána Lva, Radka Nekoly, Petra Štěpánka, kteří se touto volbou stávají členy Představenstva OSŽ a členy Ústředí OSŽ

2. Tajemníků PV OSŽ: Antonína Leitgeba, Miroslava Maincla, Věry Nečasové, Miloše Palečka, Dušana Richtera, Bc. Marty Urbancové, kteří se touto volbou stávají členy Představenstva OSŽ a Ústředí OSŽ

3. 21 členů Ústředí OSŽ: Petr Doležal, Petr Dvořák, Stanislav Hlouch, Pavel Hronovský, Martin Janeček, Monika Koleszárová, Tomáš Kolovratník, Zbyněk Kovář, Petr Kubička, Bc. Blanka Lomnančiková, Pavel Lněnička, Radek Novák, Jan Rychnovský, Jan Slováček, Magdalena Stránská, Karel Šimáček, Tomáš Šlachta, Marie Štusáková, Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons), František Vopátek, Martin Zatloukal

4. Danuše Poláškové, předsedkyní Republikové rady seniorů, která se tímto stává členem Ústředí OSŽ

V. Ukládá
Ústředí OSŽ: Uvést do souladu všechny vnitřní dokumenty OSŽ se Stanovami OSŽ po VIII. sjezdu OSŽ a s platnou legislativou ČR, v termínu do 31. 5. 2022.

Vydat pro vnitřní potřebu v tištěné a elektronické podobě Dokumenty OSŽ po VIII. sjezdu OSŽ v termínu do 31. 5. 2022.

Ústředí a delegátům sjezdu informovat všemi dostupnými prostředky členskou základnu o usnesení a závěrech VIII. sjezdu OSŽ.

VI. Vyslovuje poděkování: Všem členům Základních organizací OSŽ a jejich funkcionářům, kteří každodenně dobrovolně a obětavě vykonávají svou práci pro OSŽ. Bez této práce by nebylo nikdy dosaženo nezpochybnitelných úspěchů OSŽ, a to zejména v oblasti pracovněprávní
ve vztahu k podnikům, ve kterých OSŽ působí. Dále i v oblasti legislativní v rámci České republiky, Evropské unie a jejich odborových strukturách. V neposlední řadě také v rovině lidské a solidární.

Funkcionářům končícím ve funkci člena Ústředí OSŽ: Drbal Jiří, Holub Alexander, Jiránek Bořivoj, Krhounek Pavel, Loužil Miroslav, Novotný Miroslav, Pavlík František, Spanilá Renata, Strbačková Iva, Sobol Oldřich, Vokoun Vladislav.

Oceněným funkcionářům a členům OSŽ: Bártová Marie, Hradílek Adolf, Kobosová Hana, Mareš Michael, Ing, Nohal Jidřich, Novotný Miroslav, Sládková Zdeňka, Srnec Bohuslav, Strýček Jaromír, Štiller Pavel, Tomeš František, Vavřík Jaroslav, Vokoun Vladislav.

Všem členům, funkcionářům a zaměstnancům OSŽ, kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění VIII. sjezdu OSŽ.

Za návrhovou komisi: Miroslav Maincl

9.57 h Program OSŽ na období do roku 2025. Návrh okomentoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. „Většina činností OSŽ zůstává v zásadě stejná,“ řekl. Návrh tedy vychází z programu na minulé období. Aktuálním události se promítly například v zesílení péče o vlastní členy, přidal se důraz na elektronické aplikace, upravil se text týkající se jízdních výhod, neboť je třeba reagovat na to, že je na železnici více dopravců, je proto třeba hledat řešení, které to reflektuje. Připomínky nebo pozměňovací návrh k tomuto dokumentu nebyly, proto se přistoupilo k hlasování: pro se vyslovilo 176 z přítomných 177 delegátů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.


9.52 h Zahájena diskuse k novelizaci stanov Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný písemný příspěvek, Petr Štěpánek přistoupil k hlasování. Novelizace Stanov OSŽ byla schválena. Pro bylo 177 z přítomných 178 delegátů, 1 se zdržel, proti nebyl nikdo.

9.48 h Zpráva mandátové komise: při zahájení bylo přítomno 182 delegátů s hlasem rozhodujícím, což představovalo 91 %. 18 delegátů se omluvilo. Dále je přítomno 8 hostů. V současné době je přítomno 179 delegátů, což představuje 89,5 %.

9.10 h Poděkování končícím funkcionářům OSŽ. Předseda OSŽ Martin Malý poděkoval funkcionářům končícím ve funkci člena Ústředí OSŽ a předal jim věcný dar. Jsou to Jiří Drbal, Alexander Holub, Bořivoj Jiránek, Pavel Krhounek, Miroslav Loužil, Miroslav Novotný, František Pavlík, Renata Spanilá, Iva Strbačková, Oldřich Sobol a Vladislav Vokoun.

Dále poděkoval a ocenil dlouholeté funkcionáře a členy OSŽ: Marie Bártová, Adolf Hradílek, Hana Kobosová, Michael Mareš, Jindřich Nohal, Miroslav Novotný, Zdeňka Sládková, Bohuslav Srnec, Jaromír Strýček, Pavel Štiller, František Tomeš, Jaroslav Vavřík a Vladislav Vokoun.

9.06 h Vyhlášení výsledků volby místopředsedy Revizní komise OSŽ. Revizní komise OSŽ na své večerní ustavující schůzi v pátek 25. 3. zvolila místopředsedou RK Miroslava Škotu.

On-line zpravodajství zajišťují: Zdeňka Sládková, Miroslav Čáslavský, Filip Houdek

Právě přítomno: 179 hostů a žádný gestor