OBZOR ke stažení

Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s., a Celostátní výbor předsedů se ze všech sil v uplynulých měsících snažily přesvědčit tehdejší management ČD, a. s., o nesprávném načasování oddělení provozu a údržby. „Neustále jsme upozorňovali na negativní dopady do celého opravárenství, přesto k oddělení provozu a údržby od 1. 7. 2018 došlo a vznikly dvě nové organizační jednotky: OCP a OCÚ,“ říká Věra Nečasová, tajemnice Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, v rozhovoru.

V souvislosti s otevíráním železničního trhu v Evropské unii došlo u Českých drah nově k povinnosti jiným dopravcům nediskriminačně zpřístupnit nádraží, vlečky a čerpací stanice. Od 1. 4. 2017 proběhlo jejich vyčlenění do samostatné organizační složky Zařízení služeb, od 1. 7. 2018 pak i ke změnám organizačního uspořádání na úseku techniky, servisu a majetku. Jak zpětně hodnotíte tento krok Českých drah?
V „Analýze stavu a činností opravárenství ve skupině ČD, a. s., 2019 (III)“, kterou jsme letos vypracovali společně s Radkem Nekolou, předsedou Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, uvádíme, že materiály, které nám byly předkládány, zamýšlely různé směry možného fungování v oblasti opravárenství a provozu. A součástí zavádění těchto změn byly i pilotní projekty, které si kladly za cíl potvrdit správnost rozhodnutí připravovaného oddělení provozu od údržby. U těchto projektů však nikdy nedošlo ke správnému a úplnému vyhodnocení realizování těchto kroků. Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s., a Celostátní výbor předsedů se ze všech sil snažily přesvědčit tehdejší management ČD, a. s., o nesprávném načasování těchto kroků. Neustále jsme upozorňovali na negativní dopady do celého opravárenství, přesto k oddělení provozu a údržby od 1. 7. 2018 došlo a vznikly dvě nové organizační jednotky: Oblastní centrum provozu OCP (Západ, Střed, Východ) a Oblastní centrum údržby OCÚ (Západ, Střed, Východ). Organizační změna tak již proběhla a tudíž musíme konat tak, aby v budoucnu opravárenství dobře fungovalo.

V souvislosti s touto organizační změnou byly realizovány útlumy a přesuny pracovišť v různých lokalitách (Kolín, Pardubice, Česká Třebová). Na tyto změny pak měla následně navázat i další organizační změna v oblasti zásobování, a to „centralizace MTZ“. Jak vnímáte tento krok?
Záměr vyčlenit MTZ z OCÚ do Zásobovacího centra ČD byl prozatím pozastaven a následně je přehodnocován. Tuto problematiku jsme také, mimo jiné, diskutovali s náměstkem GŘ ČD Michalem Krausem na naší společné schůzce v pondělí 2. 12. 2019.

Jak se zaměstnavatel (ČD) podle vás vypořádává se vzniklou situací na českém pracovním trhu v otázce nedostatku a finančního ocenění zaměstnanců?
Nedostatek a motivaci stávajících zaměstnanců ve vybraných provozních a údržbových profesích se zaměstnavatel snažil řešit prostřednictvím vyhlášených náborových a stabilizačních příspěvků, v letech 2017 a 2018 byl spuštěn retenční program, který ale měl z našeho pohledu nedostatky. V roce 2019 již zaměstnavatel vytvořil pro zaměstnance opravárenství „Motivační odměny pro OCÚ“ za přesně určených kritérií.

Od roku 2014, kdy se vyjadřujete k fungování opravárenství, se ukázalo, že vaše obavy byly oprávněné a jejich nedostatečné řešení jen vytvořilo další problémy. Na druhou stranu, máme před sebou rok 2020, kdy vejdou v platnost desetileté smlouvy, které poskytnou větší jistotu při rozhodování v otázkách upřesnění údržbových lokalit, jejich personálních potřeb a cíleného směřování investic do budov a technicko-technologických celků…
To máte pravdu. Zároveň by mělo být naší ambicí zaměřit kapacity a výkonnost nejen do běžné údržby, ale také do oprav s větší přidanou hodnotou. Velké riziko spatřujeme v oblasti roztříštěnosti smluvních pokut. Tyto sankce jsou příliš rozsáhlé a zabíhají do detailů. Rádi bychom také u ČD iniciovali vypracování souhrnné zprávy o stavu a potřebných budoucích investicích v jednotlivých údržbových centrech. Chceme podpořit pokračování a vylepšování již zavedených podmínek rozdělování motivačních odměn při ohodnocení zaměstnanců pracujících na údržbě lokomotiv a vozů. A také chceme znovu nastartovat vážnou a seriózní debatu o možnostech využití synergií nejenom v oblasti budoucích investic, ale i možného sdílení některých technických činností v rámci skupiny ČD.
Je potřeba více zapojit také opravny, které se zabývají modernizací, nebo novovýrobou pro budoucí lepší plánování oprav vyšších stupňů. Je potřeba si uvědomit, že finanční prostředky, které budou získávány od objednavatelů, půjdou z větší části do oprav a údržby, a je tedy na místě lépe plánovat kapacity českého trhu podnikajícího v opravárenství tak, aby se tyto práce nemusely vyvážet mimo území ČR. Dále chceme podporovat snahy o sdružování investic do technologií, které jsou svojí specializací a finanční náročností nad možnostmi jednotlivých společností.

Můžete závěrem krátce zhodnotit pondělní (2. 12. 2019) návštěvu náměstka generálního ředitele ČD Mgr. Michala Krause na jednání Výboru OSŽ OCÚ/OCP v Praze?
Pondělní schůzka s panem náměstkem byla tzv. „seznamovací“. Také on se vyjádřil, že se ve své nové pozici „rozkoukává“, a to vzhledem ke krátkosti doby od jeho jmenování do funkce. Přesto musím říct, že diskuse mezi námi byla upřímná a konstruktivní. Společně jsme se domluvili, že bychom se po vzájemné dohodě pravidelně scházeli a předávali si informace.

Michael Mareš

Rozhovor vyšel 9. 12. 2019 v čtrnáctideníku Obzor č. 24.


 

Právě přítomno: 228 hostů a žádný gestor