„Členové se na mě obracejí s dotazy, jak to bude letos s režijkami, příplatkem pro Jihomoravský kraj (JMK) a co proto děláme? Moje odpověď, že se jedná, je už neuspokojuje, a já je chápu. Na většinu dotazů ani já neznám jasnou odpověď.“ Poznámka, která zazněla na posledním zářijovém zasedání Ústředí OSŽ (22. 9. 2021) z úst člena Ústředí OSŽ Stanislava Hloucha, byla vlastně dotazem na předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého. A ten přislíbil odpovědět na všechny dotazy týkající se režijek v JMK v nejbližším čísle Obzoru. Přečtěte si celý rozhovor s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým, ve kterém odpovídá na dotazy Stanislava Hloucha. Zkrácený rozhovor vyjde v pondělí 11. 10. 2021 v Obzoru č. 20/2021.

Dřív byla na webových stránkách (www.osz.org) sekce Aktuální informace o režijních výhodách. Proč zmizela a kdy se vrátí?
Zvláštní sekce o problematice režijek na hlavní straně www.osz.org byla zřízena v době, kdy v poměrně krátkých časových intervalech probíhala zásadní jednání v této záležitosti s důležitými výstupy, navíc často i mediálně probíranými, kdy jednotlivá média o věci informovala ne zcela neutrálně, ale někdy spíše ze svého úhlu pohledu, tedy třeba i různě. Smyslem tedy bylo dávat v této rubrice jasnou seriózní informaci o vývoji věcí. Vzhledem k tomu, že v letošním roce již probíhala jednání sice spíše neveřejného charakteru, bez mediálních výstupů a také bohužel bez dosažení nějakého zajímavého posunu ve věci, ustoupila tato rubrika aktuálnějším záležitostem kolem epidemie koronaviru nebo tornáda na jižní Moravě a informace o problematice režijek se objevovaly jen v rámci článků z jednání Ústředí OSŽ. Pokud by však mělo dojít k nějakému novému zajímavému posunu ve věci režijních výhod, tak zvláštní sekci na hlavní straně zase obnovíme.

Jak dlouho víte o tom, že se příplatek na JMK bude platit i letos a proč jste o tom již neinformovali členskou základnu? Poslední informace na webu OSŽ byla z loňského 9. 11. k prolongaci na letošní rok. Pro vícečlenné rodiny se jedná o značný výdaj na konci roku, se kterým, dle předešlých ujištění, že je příplatek jen na rok 2020 a pak se najde jiné řešení, již nepočítaly…
Příplatek 1500 Kč na vlaky JMK je zřízen písemnou dohodou mezi ČD a JMK, kterou je samozřejmě možné změnit dohodou obou stran, prakticky například k novému prolongačnímu období. Vztahy mezi ČD a JMK nejsou zrovna jednoduché, ale nikdy nelze vyloučit, že nastanou nějaké nové okolnosti v těchto vztazích, které by mohly vést k oboustranné shodě na potřebě změny tohoto nastavení. Stejně tak ovšem také může ještě letos po parlamentních volbách, třeba v důsledku možné změny ve vedení MD, dojít také k nějaké zásadnější změně postoje MD či ČD k aktuálně platnému Tarifu ZJV (zaměstnanecké jízdní výhody). Proto letos zatím ještě nepovažujeme za vhodné vydávat nějakou závaznou informaci směrem ke členské základně ani v této věci.

Jak dlouho ještě budou zaměstnanci příplatek platit, když smlouva ČD s JMK byla uzavřena na tři roky? Platí tedy letos zaměstnanci příplatek naposledy?
Jaké bude nastavení podmínek uznávání ZJV po uplynutí tříletého hlavního kontraktu mezi ČD a JMK, bude samozřejmě odvislé od dohody ČD a JMK. Výsledek budoucích jednání o této problematice je však v tuto chvíli obtížné odhadnout, jelikož zatím ani nejsou dohodnuty podmínky budoucí spolupráce ČD a JMK při vlastním zajišťování osobní železniční dopravy. Budeme však samozřejmě trvale působit na vedení ČD, aby se snažilo pro držitele režijek dohodnout s JMK co nejlepší podmínky.

Nepropásly ČD nejvhodnější dobu pro vyjednání lepších podmínek v roce 2019, kdy byly jediným dopravcem, který mohl zajistit obslužnost v celém JMK?
Domnívám se, že dost možná ano, ale jelikož jsem se těchto jednání neúčastnil a neznám tudíž všechny okolnosti, které museli vyjednavači za ČD brát při jednání v potaz, nechci se k tomu vyjadřovat jako onen pověstný generál po boji.
 

Loni se upínala pozornost na výsledek krajských voleb a nového vedení krajů. Jak se jedná s novým vedením JMK? Je jednání lepší, nebo se moc nezměnilo? Jak se změnila situace po volbách v ostatních krajích s ohledem na objednávku železniční dopravy?
Pokud se týká postoje nového vedení JMK k problematice uznávání režijek ve vlacích objednávaných JMK, tak zde bohužel nedošlo prakticky k žádnému posunu. I nové vedení kraje zatím stále trvá na stanovisku, že roční příplatek 1500 Kč k režijce je nejlepší řešení, které není třeba měnit, pokud nedojde ke změně legislativní úpravy této problematiky. Otázka postoje krajů k objednávce železniční dopravy by potom asi vydala na samostatný rozhovor, neboť každý kraj má samozřejmě svoji vlastní reprezentaci a názory, a postoje se tak pochopitelně různí. Doporučuji však na toto téma rozhovor spíše se členy vedení Podnikového výboru OSŽ při ČD, kteří mají v této problematice pochopitelně podstatně přesnější informace.

Proč se neplní usnesení Ú-OSŽ z 22. 1. 2020 o systémovém řešení ZJV, které mimo jiné mělo jasný datum (květen 2020) a cíl nalézt systémové řešení ZJV, nejen příplatku JMK, ale i dopravu ve vlacích soukromých dopravců v jiných krajích?
Návrhy možností systémového řešení ZJV, vzešlé z odborných diskusí zainteresovaných stran, byly písemně zpracovány v materiálu Koncepce veřejné dopravy na roky 2020 – 2025, který MD předložilo k veřejné diskusi již v červnu roku 2020, takže se domnívám, že jednoměsíční zpoždění, s ohledem na to, že materiál vznikal v době první vlny koronaviru, kdy bylo vedení železničních společností i většiny veřejné správy zaměstnáno především organizací opatření pro potlačení pandemie za podmínek zoufalého nedostatku ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu, je pochopitelné a není až tak podstatné. V materiálu popsané varianty možného nového nastavení systému ZJV (řešení prostřednictvím JST nebo nařízení slevy všem dopravcům s příslušnou kompenzací z veřejných zdrojů) však vyžaduje změny zákonů. Tj. není v pravomoci ministerstva ani vlády, ale musí projít parlamentem. Vzhledem k tomu MD, jako gestor této problematiky, realizuje politiku udržování stávajícího stavu až do doby nalezení politické shody na nové podobě systému, která by měla šanci projít úspěšně celým legislativním procesem. Za sebe mohu říci, že tento postoj také považuji za rozumný, jelikož nemá smysl bourat stávající nastavení ZJV, byť třeba nedokonalé, dokud nemáme přiměřenou jistotu politické podpory jiného řešení.

Neztrácejí postupně režijky na významu, hájí se dostatečně? Za poslední čtyři roky jsme přišli o bezplatnou dopravu lanovkou na Ještěd, rodinní příslušníci si nemohou přepravovat spoluzavazadla/kola zdarma a zaměstnanci jen za zdanitelný příplatek a ve vlacích v objednávce JMK všichni za plnou cenu; stejné je to s využitím komerčních vlaků…
Ano, režijka určitě na významu částečně ztrácí, ale domnívám se, že ani ne tak z důvodů uváděných v tomto dotazu, jako spíše proto, že v důsledku liberalizace na některých linkách nahradili České dráhy jiní dopravci, u kterých režijka ČD pochopitelně neplatí. Je třeba také vnímat, jakkoliv se nám to samozřejmě nelíbí, že stávající režijka ČD svojí podstatou byla velmi kvalitním a funkčním zaměstnaneckým benefitem zejména v dobách jednotného železničního podniku a jednoho veřejného objednatele. V podmínkách oddělení největšího provozovatele dráhy (Správa železnic) od skupiny ČD, rozdělení objednávky závazkové železniční dopravy mezi MD a kraje, a navíc při existenci celé řady nových železničních dopravců, kteří postupně zvyšují svůj podíl na dopravním trhu, je už samotné udržování režijky v platnosti v praxi často dost problematické, protože vyžaduje dohodu o souvisejících ekonomických záležitostech více subjektů s rozdílnými zájmy a potřebami, než tomu bylo v minulosti. Proto také jednak opakovaně čelíme z různých stran útokům proti samotné existenci režijek a současně se vede odborná diskuse o možnostech transformace ZJV do jiné podoby, která by svými vlastnostmi lépe odpovídala současnému uspořádání železnice a trendům dalšího očekávaného vývoje.

Nezapomíná se v současné době na naše bývalé kolegy? Senioři si mohou koupit příplatek na JMK za 1500 Kč bez rozdílu bývalého zaměstnavatele. Současné situaci nerozumí a informace se k nim dostávají velmi špatně.
Naši bývalí kolegové, senioři, mají možnost zakoupit přípatek k režijce na vlaky JMK za stejných podmínek jako všichni ostatní držitelé režijek na železnici, tj. za 1500 Kč na rok. To sice určitě v drtivé většině případů není atraktivní nabídka (zvláště při srovnání se státní slevou 75 % z ceny běžného jízdného pro seniory), nevidím v tom ale nic složitého na pochopení. Potřebné informace jsou přitom podobně jako v minulosti uvedeny v příslušném prolongačním rozkaze či jeho přílohách (na www.osz.org jsou tyto dokumenty ke stažení v sekci Právní poradna, pod bodem Zaměstnanecké jízdní výhody). Roční jízdenka za 480/990 Kč (viz v odpovědi níže) je produktem JMK a vztahuje se pouze na vybrané zaměstnance dopravců, kteří se podílejí na zajištění provozu vlaků objednávaných JMK, přičemž zde není žádná vazba na režijku a seniorů, držitelů režijek, se tedy nijak netýká.

Situaci komplikuje i to, že jsou různé ceny a podmínky podle zaměstnavatele. Zaměstnanci vyjmenovaných profesí ČD platí příplatek JMK bez vazby na režijku 480 Kč, jejich rodinní příslušníci 990 Kč. Zaměstnanci Správy železnic a důchodci 1500 Kč, ale musí mít prolongovánu režijku. Nezdá se vám současná situace v JMK nepřehledná?
Zase tak složité mi to nepřijde. Příplatek 1500 Kč je podmínkou platnosti režijky ve vlacích objednávaných JMK, zatímco zvýhodněné roční jízdné za 480/990 Kč je nabídkou JMK pro určené zaměstnance a rodinné příslušníky smluvních dopravců a nemá na režijku žádnou vazbu.

Jak se k problematice ZJV staví ostatní odborové organizace? Loni nějaká jednání proběhla, co letos?
Pokud se týká ZJV, tak nebývá problém s dohodou s ostatními odborovými centrálami (OC) na společném postupu. Letos se však žádné jednání, které by vyžadovalo společnou akci OC, neuskutečnilo.

Jak se k ZJV staví zaměstnavatelé ČD, ČD Cargo a Správa železnic (SŽ)? Přece jen jsou to zaměstnanecké jízdní výhody a hájí je odbory. Hodně zaměstnancům komplikuje a prodražuje současná situace dojíždění do zaměstnání.
Postoje vedení jednotlivých zmíněných organizací k aktuálnímu nastavení ZJV se v čase docela výrazně měnily, a to v závislosti na konkrétních osobách jednotlivých nejvyšších manažerů, takže je docela obtížné to nějak jednoduše popsat. Dá se však říci, že všechny tyto organizace považují obecně ZJV za důležitý benefit, který je třeba do budoucna v nějaké podobě udržet.

Pokud se teď nepřistoupilo k porušení sociálního smíru, které je v případě potřeby odsouhlaseno i v usnesení VII. sjezdu OSŽ z důvodu nepoškození zájmů ČD v dalších tendrech, bude někdy vhodná doba k zásadnímu hájení zájmů zaměstnanců, nejen z důvodu ZJV? Soutěže na objednávku dopravy budou kraje vypisovat stále…
Nejvhodnější prostředky vyjednávání či nátlaku je vždy třeba volit s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétní situace, takže obecně spekulovat na toto téma celkem nemá smysl.

JMK má objednané nové vlakové soupravy a chystá na ně soutěž. Na co se mají od prosince 2022 zaměstnanci připravit v případě, že ne/uspějí ČD?
Nevím, na které zaměstnance se ptáte, pokud se však týká zaměstnanců SŽ, tak vzhledem k tomu, že stávající ZJV jsou založeny na tom, že zákon zmocňuje MD stanovit režijní jízdné pouze ve vlacích ČD, je zřejmé, že s případným ukončením působení ČD ve vlacích JMK by zde již na základě Tarifu ZJV MD nebylo možné ani dohodnout příplatek k režijce. Jinak řečeno, situace by tu byla obdobná jako kdekoliv jinde, kde dnes místo ČD zajišťují dopravu jiní dopravci. Pokud se týká zaměstnanců ČD, kteří se v současné době podílejí na zajištění provozu vlaků objednávaných JMK a čerpají jízdní výhody za 480/990 Kč, které jsou postaveny pouze na dohodě kraje s dopravci, je docela pravděpodobné, že podobný systém bude v JMK pro zaměstnance dopravců fungovat i do budoucna.

Členové OSŽ si v médiích přečetli, že němečtí strojvedoucí stávkovali letos v srpnu a v září celkem třikrát za zvýšení mezd kvůli dopadu covidu a ptají se, jestli je něco takového možné i u nás? Proč to tam jde a u nás ne? Stávka je až krajní řešení, ale dříve dokázala leccos vyřešit. I JMK svolal v lednu 2020 mimořádné zastupitelstvo až po oznámení termínu stávky na 30. 1. Nikdo nechce stávkovat „za každou blbost“, ale jsou věci, které asi jednáním řešit nejdou…
Odpovím jednoduše. Hrozba stávkou v lednu 2020 vedla k rychlejšímu uzavření smlouvy o zřízení příplatku k režijce 1500 Kč, což však byl původně návrh JMK, který ČD i odbory nejprve na podzim odmítaly. Nedomnívám se však, že v současné době by hrozba stávkou nebo stávka vedly ke změně názoru JMK na výši příplatku. Myslím si dokonce, že by se naopak JMK ještě zatvrdil ve svém nepříliš přátelském postoji k režijkám vůbec a také by se určitě poškodily už i tak ne zrovna ideální vztahy mezi ČD a JMK.

Rakousko letos zavedlo jednotnou cenu za cestování po kraji nebo po celé zemi. Tato nabídka je pro všechny občany, nejen pro železničáře, a v porovnání s cenou režijky a různých příplatků a průměrnou výší mzdy, je pro nás z říše snů. Budou odbory, nejen OSŽ, tlačit vládu, aby dostala lidí z aut do ekologické hromadné dopravy?
Uvidíme, jak bude potřeba tlačit a na koho. Dosavadní vláda pro posílení zájmu o veřejnou dopravu podle mého soudu dělala docela dost. Vedle rozsáhlých investic do modernizace železniční infrastruktury zejména podporovala zájem o veřejnou dopravu 75% dotací cen jízdného pro děti, studenty a seniory. Dále potom také MD postupně rozvíjí systém JST – jednotného státního tarifu, který již dnes platí u všech vlaků v závazku veřejné služby i u většiny komerčních vlaků. Je však pro mne až s podivem, kdo všechno tyto po mém soudu jednoznačně pozitivní aktivity ve prospěch ekologické veřejné dopravy kritizuje. Určitě by to však ještě chtělo řešit další překážky většího využívání veřejné dopravy, a to zejména nedostatek bezpečných úschoven kol a parkovacích míst pro automobily za rozumnou cenu u železničních stanic a autobusových nádraží. Uvidíme tedy, jak se k podpoře ekologické veřejné dopravy postaví vláda po parlamentních volbách.

Oznámil jste, že budete příští rok na VIII. sjezdu OSŽ obhajovat post předsedy největší odborové organizace na železnici, co byste vzkázal svým voličům? Jak vidíte budoucnost režijek?
Jak už jsem uváděl na jiných místech tohoto rozhovoru, stávající podoba režijky byla velmi dobrým a fungujícím benefitem v podmínkách unitární železnice. V současných podmínkách oddělení železniční infrastruktury od dopravců a postupující liberalizace, kdy na trhu působí více dopravců a objednávka vlaků v závazku veřejné služby je rozdělena mezi kraje a ministerstvo, je její udržování ve stávající podobě pro objednatele i ČD dost obtížné. Současně také z řady důvodů (více železničních dopravců, státní slevy pro mládež a seniory, nabídky integrovaných dopravních systémů, JST) klesá i její atraktivita pro samotné držitele režijek. Je proto třeba hledat podporu pro nové nastavení ZJV, které bude lépe odpovídat současným podmínkám na železnici. Do doby realizace nového řešení ZJV je však třeba samozřejmě činit všechny rozumné kroky pro to, aby stávající režijka i přes všechny komplikace zůstala pro své držitele co nejhodnotnějším benefitem.

-red-
 

Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor