10. října 2022 byla podepsá­na Podniková kolektivní smlou­va ČD Cargo, a. s., na rok 2023. Které oblasti v této PKS jsou pro zaměstnance klíčové?

Myslím si, že v dnešní nelehké době je nejvíce diskutovaná oblast mezd a odměňování našich zaměstnanců. Pro­to jsme se zaměstnavatelem začali jed­nat. Výsledkem byla 2. změna PKS ČD Cargo, která je platná od 1. 10. do 31. 12. 2022, a nová PKS ČD Cargo, která je platná od 1. 1. do 31. 12. 2023. Obě stra­ny si uvědomovaly, že extrémní nárůst inflace bude znamenat ohrožení schop­nosti našich zaměstnanců vypořádat se s nárůstem cen, které dnes dopadají na rodinné rozpočty. Proto jsme se v rám­ci jednání soustředili na mzdy, cestovní náhrady a cenu stravenek. Tento scénář jsme pak přenesli i do kolektivního vyjednávání nad novou kolektivní smlouvou pro rok 2023, kterou jsme bezprostředně uzavřeli po projednání druhé změny. Také v této kolektivní smlouvě se odráží naše snaha zvýšit mzdy pro rok 2023.

Nelehká je také současná situace na trhu s energiemi. Jak se projevu­je u ČD Cargo?

Dopad do hospodaření naší společnosti je naprosto zdrcující, taková nejistota se neprojevovala ani v hos-podářské krizi v roce 2012. To, že jsme nevěděli, zda bude vůbec zajištěna si­lová energie pro rok 2023, ale i spekulace o případné ceně, byla pro všechny do­pravce podnikající na železnici obrovsk­ou nejistotou. Musíme si uvědomit, že náklady spojené s nákupem trakční en­ergie, ale i pohonných hmot, jsou z hlediska celkových nákladů velmi význam­ná položka.

 

ČD Cargo trápí také nedostatek provozních pracovníků, především posunovačů. Jaká je cesta ven z této personální krize?

Víte, kdyby byl jen nedostatek posunovačů, to bych byl snad ještě schopen hledat adekvátní odpověď. Bohužel to přešlapování a čekání na zázrak dohnal naši společnost na hrani­ci obecné personální krize. Tady si mu­sím postesknout, že zdvižený prst mají odboráři již několik let, ale podobně jako v minulosti na naše obavy nik­do adekvátně nereagoval. Mnozí zaměstnanci si dobře pamatují na slo­gan vedoucích pracovníků, kterým nás častovali: »Za závorami čekají stovky zájemců o práci!‘« A výsledek? Pus­to a prázdno. Proto je nutné přejít od slov k činům. Musíme provést revizi všech benefitů, které naše společnost nabízí, modifikovat jejich dosažitelnost a význam v dnešní době a zamyslet se nad jinými, progresivnějšími pobídka­mi. Nejdůležitější ze všeho je úroveň základních mezd. V poslední době jsme se v této oblasti uchýlili k výraznému zaplevelení mzdy různými formami příplatků a odměn a zapomněli jsme na to nejdůležitější, a to je úroveň a výše základní mzdy, která je hlavním

 

Jaká je tedy konkrétně personál­ní situace ve společnosti ČD Cargo?

Jak jsem již zmínil, personální nedostatek se projevuje, nebo se brzy projeví, prakticky ve všech povoláních, které ČD Cargo má, a to jak v opravá­renství, provozu, tak i v technických oborech. Současná situace v personál­ní oblasti je následující: průměrný věk 6185 zaměstnanců naší společnosti je 49 let, v SOKV je to 1095 zaměstnanců s průměrným věkem 50 let, u 4482 pro­vozních zaměstnanců je průměrný věk 49 let. U ostatních zaměstnanců, kterých je 608, je průměrný věk 51 let. Možná si někdo řekne: „To přece není tak strašné?“ Jenže podíváme-li se na počty zaměstnanců 60+, kteří jsou již dnes v důchodovém věku, nebo za 5 let dosáhnou důchodu, pak u SOKV je to 176 zaměstnanců, v provo­zu 629 zaměstnanců a u ostatních 80 zaměstnanců. Jinak řečeno 885 zaměstnanců může během této doby odejít.

 

Daří se tento nepříznivý trend změnit náborem nových pracovníků?

Bohužel, na základě stávajících zkušeností s náborem z deseti zájemců se jen dva uplatní. Ti jsou tedy potencionálně perspektivní pro další růst v naší společnosti. Z toho jednoznačně vyplývá, že budeme muset oslovit na trhu práce více jak 4400 uchazečů, abychom byli schopni nahra­dit odcházející zaměstnance. Sám sobě, ale i čtenářům položím otázku: »Je to za stávající situace vůbec možné…?«

 

Jaké jsou tedy konkrétní důsledky tohoto nepříznivého stavu?

Nedostatek provozních profesí způsobuje nárůst přesčasové práce, která u provozních zaměstnanců vzniká a bude vznikat. Velký problém přitom spatřuji v ochotě zaměstnanců vůbec dělat přesčas. Lidé nám stárnou, jejich únava a opotřebovanost roste a potřeba vydělávat si formou přesčasů u starších zaměstnanců výrazně klesá. Vždyť se zeptejte komandujících napříč všemi provozními jednotkami, jaké úsilí musí dnes vynakládat, aby obsadili směny. To vše vzbuzuje obavy a současně snahu tento stav co nejrychleji změnit.

 

Mění se nějak trend v přepravě zboží po železnici? Klesá nebo stoupá zájem o přepravu?

Železniční nákladní doprava je velice senzitivní na změny, které se dějí v průmyslových podnicích v naší, ale i evrop­ské ekonomice. Také naše společnost vnímá útlum v odvětvích, které jsou dnešní situací zasaženy, jako je například automotiv a jejich dodavatelé. Opakem je obrovský zájem o přepravu kdy­si útlumové suroviny hnědé uhlí. U této komodity zaznamenáváme obrovský vzestup v poptávce a ožívají i taková mís­ta dodávky, která jsme neobsluhovali několik let. Není v našich silách vyhovět všem, kteří se na poslední chvíli chtějí předzásobit uhlím. Občas jsme terčem neoprávněné kritiky za nepružnost a zpoždění dodávek v objednaném ter­mínu.

 

Otázka na závěr: Do kterých oblastí hodlá PV OSŽ Cargo napřít svoji pozornost?

Tak, jak vyplývá již z předešlých otázek, musíme spolu se zaměstnavatelem v příštích letech hledat nové způsoby odměňování a dalších benefitů pro zaměstnance, abychom se vyrovnali s přicházejícími změnami na pracovním trhu. Tyto změny musíme připravit co nejdříve a pokusit se je realizovat do kolektivní smlouvy pro rok 2024. V první etapě se domnívám, že bychom se měli zaměřit na pracovní pozice v opravá­renství a vybraných provozních povo­láních. Tyto výzvy bychom rádi realizovali společně se zaměstnavatelem. Všichni si uvědomujeme, že věková struktura v těchto povoláních je kri-tická a lze očekávat v budoucnosti příliv nových mladých lidí. Tady vidím ten druhý důležitý úkol, a to oslovovat nově příchozí zaměstnance a sdělovat jim, jak důležité je být aktivní v odborech a za­pojit se do prosazování oprávněných potřeb a zájmů zaměstnanců v jakéko­liv firmě.

 

Děkuji za odpovědi.

Právě přítomno: 423 hostů a žádný gestor