Další pravidelné jednání členů Ústředí OSŽ se konalo 24. dubna včele s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým, který celé jednání zahájil. Během kontroly úkolů Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, krátce informoval o průběhu příprav rekonstrukce hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích na Slovensku.

Úvodem pravidelného jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo (11. 4. 2024) omluvil předseda PV Radek Nekola pozvané zástupce zaměstnavatele, kteří se jednání výboru nemohli zúčastnit z důvodu projednávání útlumu zaměstnanosti v podniku ČD Cargo. Výbor proto projednal tuto problematiku v diskusi s tím, že konkrétní záměry zaměstnavatele sdělí předsedovi PV personální ředitelka ČD Cargo následující den. Jednání výboru bylo zahájeno informacemi ze zásadních jednání a pokračovalo pak dalšími body podle programu.

Zrušením vlakového personálu jde Jihomoravský kraj proti trendům, místo toho, aby zvyšoval péči o bezpečnost cestujících v železniční dopravě. Na základě zkušeností z mnoha mimořádných událostí na železnici se ukazuje jako alarmující nedostatečné personální zajištění ze strany dopravce. Soupravy „Moravia“ jsou sice vybavené kamerovým systémem, ale při své náročné práci není reálné, aby strojvedoucí zároveň monitoroval veškeré dění v soupravě. Strojvedoucí tak bude jediným, kdo by mohl poskytnout první pomoc v případě mimořádné události, pokud sám nebude mimořádnou událostí postižen.

Ve středu 10. dubna se v Domě Bohemika v Praze sešli členové Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s., na pravidelném jednání, které řídila tajemnice Věra Nečasová.

 

Dne 9. dubna se konalo jednání Představenstva OSŽ v domě Bohemika včele s předsedou Mgr. Martinem Malým.

Během kontroly úkolů informoval Ing. Ondřej Šmehlík vedoucí mezinárodního oddělní OSŽ o využití a fungování sportovního portálu Railsport. Některé sportovní akce již probíhají a ukazuje se, že aplikace byla správným krokem k ulehčení organizace jak pro pořadatele, tak i pro samotné sportovce.

Jednání Republikové rady seniorů OSŽ (21. 3. 2024) zahájila předsedkyně Rady Danuše Polášková, kterou všichni členové rady přivítali po její dvouměsíční nepřítomnosti, způsobené pracovní neschopností. Po projednání úvodních formalit dostala slovo Šárka Mužíková z RSK Olomouc (na úvodním snímku uprostřed), která přítomné seniory seznámila s postupem příprav na Sportovní hry OSŽ v areálu zázemí hotelu OSŽ Lesní chata v Kořenově. V souvislosti s vládním „ozdravným balíčkem“ se hry letos konají s finanční spoluúčastí zúčastněných. Dobrou zprávou pro seniory je však fakt, že Ústředí OSŽ na svém jednání schválilo finanční příspěvek na kulturní, společenské a sportovní akce seniorů ve výši 150 Kč na člena – seniora OSŽ. Podrobně tuto novinku oznámil členům rady předseda OSŽ Martin Malý.

Ve středu 20. března proběhlo v Domě Bohemika jednání Ústředí OSŽ, které tradičně zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý kontrolou úkolů.

 

Jednání ze dne 7. března zahájila tajemnice Bc. Marta Urbancová informacemi o průběžných krocích na základě otevřeného dopisu zaměstnanců SOKV. Poté předala slovo předsedovi PV Radku Nekolovi, který podal informace načerpané na jednání Představenstva OSŽ ze dne 5. března (OTEVŘÍT). Přítomné seznámil především s podporou kolegů ze Správy Železnic, kteří nepodléhají tlaku odborové centrály ADP, jež stále nepodepsala čerpání z FKSP. I přes tuto překážku se budou moci členové OSŽ ze SŽ účastnit veškerých pořádaných sportovních akcí. Dále také informoval o rozpočtu a jeho následném předložení na příštím jednání Ústředí ke schválení včetně příspěvku pro seniory v základních organizacích. Co se týká zřízeného sportovního portálu Rail sport, uvedl Radek Nekola, že ho již mohou plně využívat jak účastníci, tak i organizátoři sportovních akcí. Důležitou závěrečnou informací pro přítomné je obdržení dvou dokumentů od zaměstnavatele určené k připomínkování, a to „Zásady čerpání sociálního fondu“ a „Směrnice pro organizování a financování sportovní akcí, hrazených z prostředků sociálního fondu“. Dne 19. března proběhne jednání OC a vedení společnosti, kde se oba dokumenty mají odsouhlasit a schválit a následně budou zveřejněny.

Pravidelné jednání PV OSŽ při ČD (6. 3. 2024) zahájil tajemník PV Antonín Leitgeb kontrolou úkolů z minulého jednání. Předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev, krátce informoval o jednání s odborovými centrálami a vedením společnosti ČD, a. s., týkající se další změny v katalogu prací od 1. 4. 2024, který sjednocuje KZAM vlakového personálu a navyšuje tarifní stupně o třídu výš, kromě zaměstnanců SC a rj u kterých bude navýšeno osobní ohodnocení. Štěpán Lev informoval rovněž o jednání dozorčí rady Českých drah, a. s., která se konala 22. února 2024. Schválen zde byl Podnikatelský plán ČD na rok 2024, který v sobě mimo jiné zahrnuje také osobní náklady na navýšení mezd podle sjednané Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2024. Schválena byla také výstavba haly pro údržbu vozidel v Chebu o rozměrech 165 m a rámcová dohoda na periodické obnovy T2 lokomotiv řady 1216, jednotek 640 a 650. Dalším bodem jednání Dozorčí rady byl Střednědobý plán ČD, a. s., který DR vzala na vědomí.

Na úterý 5. března připadlo jednání Představenstva OSŽ, které zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po úvodní kontrole úkolů přednesl JUDr. Petr Večeř – vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ-Ústředí – žádosti o přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a žádosti o přiznání právní pomoci zastoupením v řízení před soudem, které byly jednomyslně schváleny.

Během jednání bylo dále schváleno čerpání rozpočtu OSŽ za loňský rok a také návrh rozpočtu OSŽ na rok 2024, které budou následně předloženy na příštím Ústředí OSŽ včetně návrhu na příspěvek pro seniory v základních organizacích, které řádně odeslaly nahlášení stavu členů OSŽ do elektronické databáze. Členové Představenstva OSŽ se rozhodli, že tímto krokem podpoří základní organizace a jejich členy z řad seniorů.

Republiková rada seniorů OSŽ se sešla k jednání ve čtvrtek 22. února 2024 za vedení místopředsedkyně RRS Stanislavy Brejníkové (předsedkyně RRS Danuše Polášková je tč. v pracovní neschopnosti). V úvodu proběhla kontrola usnesení z minulého jednání, přičemž bylo mj. konstatováno, že členové rady věnovali každý 100,- Kč na Podpůrný fond OSŽ. Prvním hostem jednání byl vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík, který členy Rady seznámil s nabídkami pobytů v rekreačních zařízeních OSŽ, a požádal je, aby tuto výhodnou rekreaci propagovali i mezi ostatními seniory ve svých klubech. Hovořilo se také o přípravě VII. Sportovních her seniorů, předběžně plánovaných na konec srpna 2024 do areálu Lesní chaty OSŽ v Kořenově. Připomenul, že financování této akce zatím není zcela jasné a bude nutná spoluúčast sportovců. O výši individuálního příspěvku každého účastníka her se v současné době jedná.

Ve středu 21. února se v domě Bohemika v Praze sešli členové Ústředí OSŽ včele se svým předsedou Mgr. Martinem Malým na pravidelném jednání.

Po kontrole úkolů dostal slovo vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ-Ústředí JUDr. Petr Večeř, aby přítomné informoval o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za II. pololetí 2023, kterého vystřídal JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, vedoucí oddělní BOZP se zprávou o činnosti oddělení BOZP v roce 2023.

Právě přítomno: 395 hostů a žádný gestor