Návrh programu jednání VIII. sjezdu OSŽ, návrh personálního složení pracovních komisí VIII. sjezdu OSŽ, návrh Volebního řádu VIII. sjezdu OSŽ nebo Zpráva komise pro Stanovy OSŽ, to vše projednávalo Představenstvo OSŽ v úterý 1. 2. 2022 na svém pravidelném zasedání, které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Do sjezdu zbývá padesát dní!

Obvyklé kolečko informací ze zásadních jednání zahájil tradičně Vladislav Vokoun, I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách zprávou ze školení k PKS ČD. „Měli jsme školení v celkem šesti lokalitách a jsem potěšen zájmem lidí. Člověk aspoň má příležitost vidět lidi v terénu, vlastně to bylo i úvodní představení Štěpána Lva (od sjezdu nový předseda PV OSŽ při ČD). Nad poměry hojná účast, zároveň jsme důsledně vše kontrolovali, abychom splnili vládní kritéria,“ řekl s tím, že témata byla kromě PKS tradiční: „Příprava sjezdu, aktuální stav na ČD, dali jsme i prostor oddělení ESO OSŽ-Ú a oddělení BOZP.“
K aktuální situaci u Českých drah Vladislav Vokoun poznamenal, že zatím (ČD) nemusely čelit tak fatálním výpadkům jako někteří autobusoví dopravci: „Byla obava, že v některých lokalitách nám může omikron působit potíže, ale zatím (zaklepal na stůl) se nám zdá, že to naše společnost zvládá. Nicméně se nám to může ve druhém čtvrtletí vrátit v podobě značné míry přesčasové práce.“ Jak dále uvedl, tradičně s novou vládou přicházejí i personální změny, Vladislav Vokoun počítá s tím, že na příštích zasedáních (nejbližší je 17. 2.) dojde k obměně členů Dozorčí rady (DR) ČD, zásahy mohou nastat i v managementu. „Jinak z PKS vyplývá spousta úkolů, jako je Sociální fond, ještě jednáme o detailech. 10. 2. nás čeká finální jednání o rozdělení částky 30 milionů korun z celkové částky 40 milionů korun na BOZP, zkrátka dokončují se pravidla hry pro naplnění všech ustanovení kolektivní smlouvy na rok 2022,“ shrnul závěrem.

Další řečník, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, hovořil o semináři (31. 1. 2022) pořádaném v širším formátu a prostřednictvím MS Teams o společnosti METRANS: „Předmětem jednání byla jakási odezva na naši stížnost nebo lépe řečeno konstatování, že chování zaměstnavatele vůči odborářům se nám nezdá úplně konformní a v souladu se zásadami sociálního dialogu. Kvůli tomu, že byl někdo v odborech, musel čelit nátlaku ze strany zaměstnavatele,“ řekl v úvodu. „Snažili jsme se znovu otevřít kolektivní vyjednávání a vrátit jej do polohy, která by vytvářela princip rovných podmínek zaměstnanců této společnosti. Obstrukce (ze strany zaměstnavatele) nás ale vrátily na samotný začátek kolektivního vyjednávání s tím, že zaměstnavatel tento dokument nepodepíše. Využil jsem možnosti a tuto zkušenost prezentoval v Bruselu v rámci projektu fungování závodních rad v nadnárodních společnostech v železniční sekci ETF. Spojili jsme tak včera debatu o sociálním dumpingu se situací ve společnosti METRANS a já jsem přesvědčen, že jsme udělali dobře. Měl by na základě včerejšího jednání vzniknout společný tým, který nastartuje sociální dialog,“ uvedl Radek Nekola a dodal, že některé interní normy jsou až brutální: „Například tzv. docházková prémie, kdy je vázáno značné procento z celkové mzdy na to, zda zaměstnanec chodí do práce a nenavštěvuje v pracovní době lékaře, až 8000 korun mohou zaměstnanci strhnout za to, že si lékaře objednal v pracovní době. Zaměstnanci to vnímají velmi negativně. Pokusíme se znovu nastartovat kolektivní vyjednávání, byť zaměstnavatel založil tzv. radu zaměstnanců s cílem jednání zablokovat.“
Co se týče situace ve společnosti ČD Cargo, Radek Nekola zmínil přípravu legislativy - certifikaci ECM: „Jsme zahlcováni dokumenty! Celá legislativa se musí předělávat, znamená to obrovský nápor na zaměstnance, kteří se tím zabývají, u ČD Cargo je to asi 25 norem, a znamená to i nápor na odboráře, aby erudovaně dělali oponenturu. Obávám se, že to nezvládneme, že vzniknou chyby, které budeme muset řešit. A co se týče kolektivního vyjednávání, tak na zítra (na 2. 2. 2022) máme domluvený zatím poslední termín, byť dohoda zní do 15. 2. Budu se asi opakovat, dospěli jsme se zaměstnavatelem k závěru, že navyšování mezd bychom provedli v nominální hodnotě do 31. 12. 2022, zaměstnavatel je ochoten přistoupit na další navyšování mezd na první kvartál 2023 procentuálním navýšením,“ dodal s tím, že rozporován je ještě příplatek za zkoušku brzdy i cena stravného. „Tam nemáme jasno a budeme se o tom bavit. Ten prostor je ale už úzký, uvidíme zítra.“

S odkazem na informace podané na jednání Ústředí OSŽ (16. 12. 2021) informoval Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic (dále SŽ), o společném jednání odborových centrál se zaměstnavatelem dne 14. 1. 2022, kdy byly podepsány Rámcové zásady a Centrální zásady FKSP na rok 2022. Dále informoval o výsledku jednání, které se konalo v pátek 28. 1. 2022, kde došlo k dohodě nad vypořádáním finančních prostředků FKSP za rok 2021 a s tím souvisejícím přerozdělením zůstatků pro rok 2022. Dále byla projednána a podepsána 2. změna PKS, která reflektovala úpravu termínů vyrovnávacího období, upřesňující textace v ustanoveních k čerpání dovolené a stanovení výše stravenkového paušálu. Krátce poté promluvil o uskutečněných aktivech (10. 1., 17. 1., 24. 1.) k PKS SŽ na rok 2022.
O místech, kde budou letos probíhat KOP, není v tuto chvíli jasno: „Firma ještě požádala o prodloužení termínu k doplnění a předložení potřebných dokumentů do 4. 2., pokud je doloží a podepíše se smlouva, zaměstnanci začnou jezdit na KOP. Zatím nevíme ani lokality, ale jde snad jen o formality, takže zaměstnanci by patrně začátkem března mohli začít jezdit,“ poznamenal s tím, že byly dohodnuty i další termíny společných jednání odborových centrál a zaměstnavatele, na kterých se budou diskutovat možnosti zavedení nového způsobu využívání prostředků FKSP pro zaměstnance SŽ od 1. 1. 2023.

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ, v úvodu informovala o kolektivním vyjednávání ve společnosti AZ Servis: „Návrh na navýšení procenta objemu tržeb, v návaznosti na změnu odměňování zaměstnanců, byl na základě zásadních připomínek ze strany odborů zaměstnavatelem stažen k přepracování,“ uvedla Renata Dousková. Ve společnosti ŽPSV Doloplazy dochází k 5% nárůstu mezd při zachování všech benefitů: „Nyní řešíme kamerový systém v závodech společnosti, kdy zaměstnavatel bez projednání s odbory vytvořil vnitřní směrnici, podle které chce kamery instalovat. Dovoluji si připomenout, že tuto společnost vlastní němečtí majitelé, a proto je dodržování platné legislativy komplikovanější. A v nejbližší době by se také mělo uskutečnit jednání odborových centrál s vedením společnosti RegioJet (RJ), kde odborová organizace zaměstnanců vedení společnosti RJ nejprve dělala obstrukce, nyní jsou z důvodu covidu v karanténě. Díky těmto komplikacím se vše opět prodlužuje.“

Vedoucí kanceláře předsedy OSŽ PhDr. Helena Svobodová informovala o třech dokumentech, které obdrželi členové Řídícího výboru Železniční sekce ETF k připomínkování (k revizi interpretačních pokynů k Nařízení ES č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici se již OSŽ vyjádřilo, nyní se připravuje stanovisko k revizi Směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství; třetí dokument se týká revize pokynů Společenství ke státním podporám železničních podniků) a předseda OSŽ Mgr. Martin Malý o přípravě státního rozpočtu: „Očekáváme, jakým způsobem (vláda) připraví návrh státního rozpočtu. To, kde by se mělo škrtat, je zatím zahaleno tajemstvím, jediné známé je snížení slev od 1. 4.,“ řekl a dodal: „Původně to mělo být projednáno zítra na jednání tripartity, ale asi to není jednoduché, dnes jsme obdrželi informaci, že se sociálními partnery to bude projednáno až o týden později (9. 2.). Už je to druhé přesunutí. V kuloárech se mluví o tom, že z důvodu plánovaného výrazného snížení objemu prostředků na opravy a údržbu u Správy železnic se pravděpodobně výrazně zpomalí tempo oprav nádražních budov, jelikož přednostně bude třeba zajišťovat nutné opravy zařízení vlastní železniční dopravní cesty.“

V další části Představenstvo OSŽ schválilo dvě žádosti na přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ (jednu standardní a jednu jednorázovou finanční dávku) a dvě žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem.

Stěžejním bodem jednacího programu byla tentokrát příprava VIII. sjezdu OSŽ, který proběhne 25. až 26. 3. 2022 v Kongresovém centru Praha, konkrétně návrh programu jednání VIII. sjezdu OSŽ, respektive návrh personálního složení pracovních komisi VIII. sjezdu OSŽ (ověřovatelé, mandátová komise, volební komise, návrhová komise). Mluvilo se i o postupu digitalizace a propagace OSŽ (už na minulém sjezdu byla akcentována potřeba „digitalizace OSŽ“). Představenstvo OSŽ se shodlo, že je potřeba současné projekty prezentovat delegátům sjezdu, nejviditelnějším projektem z této oblasti je bezesporu aplikace Moje OSŽ. Představenstvo OSŽ dále vzalo na vědomí „Zprávu Ústředí OSŽ o činnosti po VII. sjezdu OSŽ“ a projednalo a schválilo i Návrh Volebního řádu VIII. sjezdu OSŽ.

V závěru více než pětihodinového jednání se dostalo i na Informace Revizní komise OSŽ a Organizační záležitosti. V nich Představenstvo OSŽ mimo jiné vzalo na vědomí kalendář železničního sportu 2022 a návrh sportovních soutěží nedrážních organizací. Na vědomí rovněž vzalo složení Regionálních sportovních komisí OSŽ. Představenstvo OSŽ uložilo vedoucímu mezinárodního oddělení OSŽ-Ú Ing. Šmehlíkovi předložit informaci o kalendáři železničního sportu 2022 na nejbližším jednání Ústředí OSŽ. Na vědomí byl představenstvem poté vzat i kalendář akci FISAIC 2022.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 167 hostů a žádný gestor