Srpnové jednání představenstva Odborového sdružení železničářů se uskutečnilo v Praze, v Domě Bohemika, v sídle OSŽ a řídil ho předseda Mgr. Martin Malý. Na jednání proběhla kontrola plnění úkolů a byly podány informace ze zásadních jednání.

Místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s. Štěpán Lev informoval, o uzavření dohody odborových centrál s vedením Českých drah, a.s.o zmírnění inflace pro rok 2022. Všem zaměstnancům ČD, a.s. vyplatí zaměstnavatel mimořádnou odměnu ve výši 7 500 korun, a to ve výplatě za měsíc srpen. Bylo tak naplněno ustanovení článku 6 bod 6.1 Podnikové kolektivní smlouvě ČD, a.s. pro rok 2022.

Rovněž 3. srpna 2022 byla uzavřena Podniková kolektivní smlouva Českých drah, a. s. na rok 2023, která zaručuje od 1. ledna 2023 navýšení do všech tarifních stupňů o 5,2 %, včetně smluvních mezd do 60 000 korun. Všechna ostatní ustanovení, která byla nasmlouvána v Podnikové kolektivní smlouvě Českých drah pro rok 2022, platí rovněž pro rok 2023, včetně ponechání tzv. inflační doložky ve stejném znění. Při změně vyhlášky MPSV č. 511/2021 Sb. „Stravné a stravovací náhrady“ bude zaměstnavatel reflektovat navýšení v horních sazbách platného znění „vyhlášky“ pro rok 2022 i pro rok 2023.

„Snažili jsme se řešit změny v uplatňování dovolené v délce šesti týdnů (respektive vrátit do původního stavu), ale zaměstnavatel poukazoval na to, že zatím nebylo placené dodatkové volno v letošním roce aplikováno a nechtěl tak předbíhat událostem…“doplnila tajemnice PV OSŽ při ČD Věra Nečasová.

Dalším vystupujícím byl 1. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a. s. Radek Nekola. Ten se především také zmínil o inflačních dopadech na zaměstnance ČD Cargo a hledání možností, jak eliminovat zvýšení cen prostřednictvím stávající kolektivní smlouvy a zdůraznil: „Institut, který máme v rámci kolektivní smlouvy, i při případném splnění hospodářských výsledků nelze aplikovat na vyplacení mimořádných odměn, neboť plán není nejen překročen, ale už ani není plněn. Důvod neplnění je jasný – obrovské navýšení cen energií a dalších vstupů, které významně navyšují předpokládané náklady podnikatelského plánu. “

Dále se vyjádřil k problematice podporovaných zdrojů energie– POZE: „Stále nemáme jistotu, že dostane železnice slíbené prostředky z programu Rocket 2021, ale ani zákonem stanovenou úlevu pro rok 2022. Slíbené prostředky Ministrem dopravy ČR nejsou a nevím, zda vůbec budou.“

Jsou vedena jednání ohledně platné kolektivní smlouvy, ta má trvání do března 2023. V září už ale začnou také jednání na další, která bude platit do roku 2024. Jednání tak budou dvě. „Kromě té nové chceme jednat rovněž o úpravě stávající, například v oblasti modifikace tarifních stupňů od 1. ledna do 30 března 2023. V rámci tohoto vyjednávání se dá uvažovat také o dalších kompenzacích, které by mohly zmírnit hrozící finanční situaci zaměstnanců naší společnosti,“ dodal.

„Důležité pro příští rok bude zajistit dostatek finančních prostředků na udržitelný rozvoj a investice,“doplnil na závěr svého vystoupení Radek Nekola.

Po něm se slova ujal tajemník Podnikového výboru Správy železnic Miroslav Maincl: „Momentálně jsme neměli žádná oficiální jednání odborových centrál ani jednání s vedením Správy železnic. Jako zástupci OSŽ chceme vyjednávat o mimořádné odměně především pro podzimní období, aby se inflační toky co nejméně odrazily na zaběhlém způsobu života zaměstnanců správy železnic.“

Poté informoval o tom, že vedení Správy železnic se k návrhům OSŹ nemíní stavět odmítavě. Způsob provedení může být obdobný, jaký zvolily České dráhy (vyplacení mimořádné odměny. „Dne 31. srpna se sejdou odborové centrály, kdy již očekáváme předložení návrhu kolektivní smlouvy pro příští rok a tím i zahájení kolektivního vyjednávání. Kromě mzdového nárůstu budeme požadovat například navýšení příspěvku na stravování.“

Důležitou informaci podal o pracovní problematice, a to o prezentaci automatického spřáhla v Brně-Maloměřicích. Vyhodnotil ji jako vysoce poučnou se zdůrazněním kladů, záporů i všemožných rizik. Nákladnost akce se bohužel jeví velmi vysoká. Výměna spřáhel by v našich podmínkách musela proběhnout u cca sedmnácti tisíců vagonů, a to jen u ČD Cargo. Termín dokončení výměny by měl být v roce 2030.

Jedním ze stěžejních bodů, kterým se zabývalo Představenstvo odborového sdružení železničářů byl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem představenstva je projednat tento návrh mimo jiné s důrazem na „§ 10a Přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části“ a získání přehledu o většinovém právním názoru na jednotlivé problematiky a instituty navrhovaného zákona v působnosti OSŽ. Odborové sdružení železničářů má k této novele řadu připomínek.

Pro jednání Ústředí OSŽ, které se bude konat 14. září 2022 bude připraven Návrh Organizačního řádu OSŽ (po VIII. sjezdu OSŽ). Organizační řád OSŽ byl na základě usnesení VIII. sjezdu OSŽ ze dne 26. března 2022 novelizován a administrativně upraven. Jedná se zejména o administrativně-technické úpravy, které reagují mj. na změny provedené mezi posledními sjezdy, na dílčí změny v organizační struktuře OSŽ a aktuální legislativní změny (pojmy – novelizace zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; novelizace zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jeho předpisy prováděcí a s ním související).

V průběhu jednání byly také projednávány některé právní záležitosti v souvislosti se zapojením OSŽ do projektové činnosti v oblasti prevence rizik na železnici.

Společnost AstrumQ Interactive podala OSŽ nabídku na dodání vývoje mobilní aplikace Moje OSŽ pro operační systém iOS a Android spolu s infrastrukturou pro elektronický průkaz člena OSŽ. Současně podala také nabídku na vytvoření webové prezentace pro základní organizace OSŽ.

P-OSŽ schválilo vytvoření členské sekce aplikace Moje OSŽ včetně vytvoření elektronického průkazu člena OSŽ a doporučuje představenstvu Společnosti Pacifik, a.s., aby ve smyslu materiálu „Orientační nabídka pro vývoj mobilní aplikace Moje OSŽ pro operační systém iOS a Android spolu s infrastrukturou pro elektronický průkaz člena OSŽ“ od společnosti AstrumQ Interactive, s.r.o. ze dne 15. července 2022 zajistilo realizaci tohoto záměru. Taktéž schvaluje nabídku této společnosti na vytvoření webové prezentace základní organizace OSŽ a postupuje ji k projednání na podnikové výbory OSŽ aÚstředí OSŽ.

Představenstvo rovněž schválilo přiznání několika dávek z Podpůrného fondu OSŽ (žádosti z důvodu finančních potíží v důsledku závažných onemocnění, úmrtí a také poškození domu tornádem) a v další části jednání odsouhlasilo pracovní cesty do zahraničí.

Jedná se o pracovní cesty na jednání řídícího týmu poradní skupiny Železniční sekce ETF pro opravárenství (1 zástupce OSŽ), které se koná v termínu 22. až 24. srpna v Innsbrucku (Rakousko), a dále na Železniční sympozium ITF, které se bude zabývat problematikou železnice, vztahu železnice k iniciativě „Hedvábná stezka“, otázkami spojenými s budoucností globální železniční dopravy. Součástí jednání bude rovněž kampaň „Bezpečná a udržitelná železnice“ v rámci aktivit ITF. Sympozium se koná ve dnech 14. až 15. října ve filipínské Manile (také 1 zástupce OSŽ).

V druhé polovině května se v Kodani v Dánsku konala valná hromada USIC, která měla mimo jiné projednat a přijmout návrhy pracovní skupiny týkající se budoucnosti USIC. Nově zvolený výbor USIC a konkrétně viceprezident Jens Lehmann z Německa zorganizoval pracovní jednání zástupců všech zemí, které se bude konat 25. až 27. října 2022 v Berlíně. I zde byli nominováni zástupci OSŽ.

Na základě termínového kalendáře FISAIC se má česká výprava zúčastnit semináře kreativních ručních prací FISAIC, který se koná 15. až 18. září v Leptokárii v Řecku. Všichni účastníci si pobyt v Řecku hradí ze svých prostředků, ČZS FISAIC přispívá pouze na dny, kdy probíhá seminář.

Dalším zahraničním výjezdem sportovců OSŽ je mezinárodního mistrovství USIC ve střelbě, které se koná 7. až 11. listopadu v Saint Mandrier ve Francii. Jako základ pro sestavení výpravy je považováno umístění na mistrovství ČR železničářů ve střelbě.

Koordinační schůzku k regionálním mistrovstvím USIC v Pétanque, která se koná 10. až 12. listopadu letošního roku v Lucembursku. Na programu bude sestavení kalendáře mistrovství na rok 2023, hodnocení letošních sportovních akcí a diskuze o dalším modelu směřování regionálních mistrovství v následujícím období.

Další akcí je na základě termínového kalendáře USIC Mezinárodní mistrovství ve stolním tenisu, které se koná 21. až 26. listopadu v Džajpůru v Indii. Jako základ pro sestavení výpravy OSŽ je považováno umístění na mistrovství ČR železničářů ve stolním tenise, které organizovala RSK Praha.

Co se týče dalších sportovních aktivit, podal tajemník Podnikového výboru OSŽ Správy železnic a současně jako vedoucí výpravy Miroslav Maincl zprávu o soutěži RM USIC v badmintonu: „Soutěže se zúčastnily pouze 4 státy (Německo, Švýcarsko, Dánsko a Česká republika). Stejné bylo i pořadí po posledním odehraném zápasu. Hrálo se systémem každý s každým ve dvou hracích dnech. Naše družstvo podalo dobré a bojovné výkony, bohužel v těžké konkurenci to na lepší, než čtvrté místo nestačilo. Konečné pořadí bylo: 1. Německo, 2. Švýcarsko, 3. Dánsko, 4. Česká republika.“

O Mistrovství USIC v Cross Country, které se za účasti běžců z ČR, Rakouska, Belgie, Bulharska, Francie, Německa, Indie, Lucembursko, Polsko a Velká Británie konalo ve dnech 13. až 16. července v Berlíně podala zprávu tajemnice Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Bc. Marta Urbancová: „Muži na trati dlouhé 10,4 km absolvovali 4 kola a ženy 3 kola v celkové délce 7,8 km. Trať byla vedena ze dvou třetin lesnatým terénem a v některých místech závodníky potrápily písečné pasáže. Zbylá část trati byla vedena na travnatém podkladu mimo les. Celkové převýšení v jednom kole činilo 53 m. Z našich sportovců se nejlépe vedlo Ladislavu Kučerovi, který obsadil výtečné 10. místo s časem 35:42 vteřin. Další naši závodníci se umístili na 16., 20., 21. a 28. místě. Díky těmto dobrým umístěním v první polovině startovacího pole nakonec naši obsadili výtečné 3. místo v soutěži družstev mužů. Z našich žen se nejlépe vedlo Evě Povalové, která skončila na dobrém 13. místě s časem 34:54 min. Další naše závodnice skončily na 18. a 19. místě. Celkově naše družstvo žen obsadilo 7. místo. V obou kategoriích dominovali běžci z Indie, nejlepším Evropanům a Evropankám patřilo čtvrté místo.“

Milan Sedlák

  


 

Právě přítomno: 248 hostů a žádný gestor