Jednání představenstva Odborového sdružení železničářů se uskutečnilo 6. září v Praze, v Domě Bohemika, v sídle OSŽ a řídil ho 1. místopředseda Radek Nekola. Prvním bodem jednání byla kontrola plnění úkolů a dále následovaly informace ze zásadních jednání.

Místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) při ČD, a. s. Štěpán Lev informoval o výsledku jednání z 29. srpna 2022, o třetí změně Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah na rok 2022. „Zaměstnavatel reagoval na změnu Vyhlášky č. 511/2021 a navrhl zvýšení sazeb. Návrh odborových centrál (OC) byl vyšší a zatím není se zaměstnavatelem shoda. Pokud zaměstnavatel na svém jednání Představenstva ČD dne 6. září 2022 schválí návrh OC, tak byla učiněna dohoda se zaměstnavatelem, že se fyzicky nesejdeme a budou OC obeslané emailem anebo se sejdeme, pokud zaměstnavatel nebude akceptovat návrh OC.

Problémy jsou na státních hranicích s Německem, kde němečtí kolegové nepřevzali v Děčíně již třetí soupravu s odůvodněním, že dva vozy jsou příliš nakloněné. Po měření a patřičných zkouškách v depu Praha Jih, bylo vše podle norem a vedení ČD vydalo tiskovou správu, že se závada neprojevila a vozy jsou v pořádku. Také bylo přijaté opatření, že ve stanici Děčín hl. n. bude přítomen technik ČD, tak aby se eliminovaly možné závady na soupravách.

Na dotaz z pléna, jestli se řešily také stravenky, zní odpověď, že zatím ne, protože stravenky se zvyšovali od 1. července 2022. Předpokládáme, že bude další změna vyhlášky k 1. lednu 2023, kde by OSŽ chtělo navýšit i cenu stravenky a stravování.

V závěru svého vystoupení informoval předseda PV OSŽ při ČD o návštěvě u místopředsedy OZŽ a předsedy PV OZŽ při ZSSK Ĺubomíra Kopty.

Poté pokračoval 1. místopředseda OSŽ Radek Nekola informací o aktuálním problému s trakčními energiemi, jejichž ceny rapidně stoupají. Upozornil na problém najít operátora, který by byl ochoten dodat dostatek trakční energie za přijatelnou cenu, která by měla být fixována alespoň 12 měsíců. Tato skutečnost ovlivňuje situaci na železnici už v nejbližší době. V rámci toho byli členové představenstva informováni, že proběhlo jednání hospodářského výboru na půdě poslanecké sněmovny, na kterém však nebylo přijato žádné usnesení.

„Při jednání na dopravní Tripartitě jsme apelovali na nutnost zajištění energie pro kvalitní chod železnice. Času není příliš, neboť každý dopravce, ať už vozí lidi nebo náklad, musí znát náklady do cenotvorby, která je důležitá pro tvorbu podnikatelského plánu,“ dodal Radek Nekola.

Dalším bodem bylo jednání dozorčí rady z 1. září, které navazovalo na předchozí informace o tom, že se společnost potýká s nadměrným růstem cen energie. Díky níž se dostáváme do ztráty, která je ovlivněna zvýšením hlavně cenami energií a nafty, náklady na opravy drážních vozidel, kde ceny také stouply. „Ministerstvo dopravy tvrdí, jak bude podporovat železnici, především z hlediska přenosu zboží ze silnice na železnici a místo toho, aby přicházelo s návrhy řešení, tak jeho vidění světa je v tom, že když to nevydělává, tak to nemáme dělat. Ale fakt, že zboží ze železnice se nedá přesunout čistě na silniční dopravu a že by mohlo 3 500 zaměstnanců přijít o práci, nijak neřeší. Moje jediná obava a ta největší je, že jestli to někdo zruší, najde tu odvahu, tak to nikdo zpět nedá. Systém jako takový zkolabuje a rozjet ho znovu by stálo velké náklady,“glosuje předseda podnikového výboru ČD Cargo s tím, že ČD Cargo má v zahraničí podstatně větší podporu než v České republice. Udržet funkční železnici v ČR za těchto podmínek není vůbec jednoduché. Je tu ovšem magické datum 9. září, kterým operuje ministr Síkela, kdy pravděpodobně přijde s nějakým optimálním řešením. „Pokud ne, budeme muset na příštím jednání představenstva naplánovat, jaké další opatření a tlaky bude nutno vyvozovat k dané situaci,“ dodává a doplňuje: „Úředníci uvažují o nákladním vlaku ve veřejném zájmu v nákladní dopravě po vzoru Německa – měl by mít absolutní přednost.“

Dne 2. září dostali odborové centrály návrh na změnu stávající podnikové smlouvy, důvod je prostý, společnost ČD Cargo naznala, že je potřeba se podívat na možnosti společnosti při odměňování zaměstnanců, jak jim ulevit z hlediska zvýšených nákladů. „My ho v tuto chvíli studujeme, projednáme v rámci podnikového výrobu, řekneme si další strategii a v tuto chvíli je již naplánována schůzka odborových centrál na 12. září, kde bychom připravili pro zaměstnavatele protinávrh,“ dodal 1. místopředseda OSŽ Radek Nekola.

Po něm se slova ujal tajemník Podnikového výboru OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl, který informoval o jednání odborových centrál se zaměstnavatelem SŽ, které se konalo 31. srpna, a to ohledně toho, že od 1. října 2022 vznikne nová organizační jednotka Stavební správa VRT – pro vysokorychlostní tratě.

Dalším bodem tohoto jednání bylo schválení třetí změny kolektivní smlouvy na letošní rok, která reagovala na vyhlášku týkající se stravování a hlavní důvodem byla změna podmínek pro poskytování stravenkového paušálu u hasičského záchranného sboru.

Ovšem hlavním bodem, který byl na jednání projednáván hned z úvodu za účasti generálního ředitele, bylo předložení návrhu podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023. Společná informace z jednání mimo jiné obsahuje tuto citaci: „Předložený návrh zachovává základní principy a rozsah benefitů dle současné podnikové kolektivní smlouvy a počítá s nárustem tarifních mezd včetně stejného nárustu do objemu smluvních mezd.“   Současně s tímto byla zahájena diskuze o snížení negativních dopadů inflace na zaměstnance správy železnic v roce 2022. „Byl nám předložen návrh kolektivní smlouvy dost podobné podepsané smlouvě u Českých drah s podobným nárustem i s tím, že výplata mimořádné odměny je spojená s podpisem kolektivní smlouvy na rok 2023,“upřesňuje Miroslav Maincl.

Dne 8. září je plánována schůzka všech odborových centrál, abychom mohli dát dohromady protinávrh kolektivní smlouvy na rok 2023 a do 9. září je třeba tento protinávrh poslat zaměstnavateli. První společné jednání se zaměstnavatelem je svoláno na 14. září. Nová kolektivní smlouva mimo jiné obsahuje zakomponování čerpání příspěvků prostřednictvím digitální zaměstnanecké karty.

Informaci o dění v rámci Nedrážního republikového výboru OSŽ podala Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV. Úvodem poděkovala za slovo a navázala na předchozí slova o dění na železnici, které se stejným způsobem týká i zaměstnavatelů nedrážních (opravárenství, stavebnictví, školství, zdravotnictví), což znamená neustálý boj s navyšujícími se cenami energie a plynu. To má dopad na zaměstnanost nejen dotyčného podniku, ale i samotného regionu, ve kterém působí. „Mám už informace o tom, že zaměstnavatelé jdou nejjednodušší cestou, aby ztráta podniku nebyla příliš vysoká, což by mohlo znamenat propouštění zaměstnanců. Proto oni i my čekáme, s jakým návrhem přijde vláda 9. září,“ podotýká místopředsedkyně OSŽ.

Nejde jen o fungování podniků, ale také za jakých stávajících podmínek jsou jejich zaměstnanci schopni a ochotni pracovat. „Takže bavme se nejen o tom, že tito zaměstnanci pracují ve vnějších i vnitřních prostorách. Například společnost RYKO jde cestou, kdy

nakoupí další oblečení pro zaměstnance pracující třeba ve skladech, ale také v kancelářích. Jde totiž o to omezit nemocnost na pracovišti,“ dodává.

Velký problém se předpokládá u Dopravního podniku města Brna, kdy v důsledku zvýšení cen energií nebudou moci plnit své závazky, neboť i zde jsou ceny za jízdné podobně jako na železnici smluvní. „Zdůrazněme, že každý podnik je touto situací výrazně zasažen a bohužel to bude mít enormní dopad na zaměstnanost a dojde i k propouštění. Což ovšem přetíží zaměstnance, kteří ve firmě zůstanou. V závaznosti na to ovšem máme rozjednána kolektivní vyjednávání, která se především týkají navyšování mezd z důvodů inflace. Návrhy odborů jsou doplněny o navýšení stravenkového paušálu a stravenek v návaznosti na novelizaci vyhlášky pro pracovní cesty. Předpokládáme, že zaměstnavatelé nebudou ochotni navyšovat tyto paušály z důvodů momentálně rostoucích ztrát z důvodu enormní výše platby za energie. Situace je nyní opravdu velmi kritická a je nutné myslet také na to, že zde není pouze Českomoravská komora, ale i jiné odborové svazy, například naše ASO, které mají své odboráře a my máme povinnost se o ně postarat a jejich problémy řešit,“ukončuje své vystoupení Bc. Renata Dousková.

Místopředseda OSŽ Martin Vavrečka upozornil na problematiku zvyšujících se cen energii, které budou mít zcela jistě dopad i do možnosti a způsobu provozování rekreačních zařízení, které jsou ve vlastnictví OSŽ. V tomto ohledu bude nezbytné vyčkat na návrhy vlády případné formy pomoci, která se bude týkat oblasti služeb, protože se nejedná jen o udržení provozu nemovitostí jako takových, ale také např. rovněž rozsahu provozování lyžařských areálů apod. Dále zmínil, že závěr letní rekreační sezony je vždy obdobím, kdy cestovní kanceláře připravují strategii pro příští rok, hodnotí končící sezonu, vytipovávají a ověřují případné nové destinace, respektive hotely a se svými obchodními partnery a jednají o obsahu příštích smluv. Stejně tomu je i v případě ČD Travel.  

„Jedním z vlastních produktů ve spojitosti s rekreací je i naše nabídka členské reakce v destinaci Leptokárie v Řecku, konkrétně v apartmánovém domě Orion. V této souvislosti bude nutné projednat objem nákupu letenek s ohledem na předpokládaný zájem ze strany členů a jejich rodinných příslušníků, kdy situaci samozřejmě velmi ovlivní i postup letecké společnosti jako prodejce ve smyslu jejich požadavku zafixovaní počtu nakoupených letenek a v neposlední řadě také zahájení a ukončení termínů letů,“dodal místopředseda Vavrečka. Diskuse nad problémy, které souvisejí se správou majetku OSŽ budou mimo jiné i předmětem výjezdního zasedání Ú OSŽ v apartmánovém hotelu Ostrý v Železné Rudě.

Dalším bodem jednání byla struktura členské základny OSŽ, ze které vyplývá, že průměrný věk předsedů je 52 let a místopředsedů o rok méně. Z čehož je možno odvodit, že vedení základních odborových organizací má dostatečné zkušenosti a znalosti z odborové práce. Řešit je však třeba u předsedů, kteří dosáhli důchodového věku, zda jsou aktivními zaměstnanci nebo již na zaslouženém odpočinku. Zde se nabízí vykonávání postů místopředsedů nebo jiných funkcích v ZO OSŽ.

Představenstvo rovněž schválilo přiznání několika dávek z Podpůrného fondu OSŽ, poskytnutí právní pomoci a v další části jednání odsouhlasilo pracovní cesty do zahraničí.

Jedná se o 11.–14. září a 16.–18. září Chorvatsko, 27.–30. září Belgie a 3.–5. října Estonsko a Lotyšsko, 10.–11. října Belgie a 28. listopadu–2. prosince Rakousko.

Co se týče aktivit revizní komise uvedla předsedkyně RK OSŽ Barunka Balážová, že se v současné době zaměří na provádění kontrol v Olomouckém kraji, především tam, kde ještě kontrola neproběhla. „Samostatný odborný pracovník OSŽ v gesci NeRV Tomáš Šlachta s Ing. Jaroslavem Kovárníkem, Ph.D. (školitelem hospodaření), vytvářejí novou účetní knihu v Excelu, která bude k dispozici i v tištěné formě, účetní kniha má místo tří stran čtyři, ale i tak se jedná o upřesnění a zjednodušení,“konstatovala ve své zprávě předsedkyně revizní komise.

S informacemi z jednání poradních týmů Tripartity vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se společně s místopředsedou OSŽ Petrem Štěpánkem dostavil na jednání Představenstva OSŽ později z důvodu účasti na jednání „dopravní tripartity“ na Ministerstvu dopravy:

Z posledního jednání poradního týmu Tripartity při Ministerstvu průmyslu a obchodu, která se konala 2. září, jenž bylo věnováno prakticky výhradně problematice energií prezentoval nejprve informace o situaci v zásobování plynem. Na jednání byly prezentovány různé scénáře dalšího vývoje, včetně hypotetické možnosti úplného přerušení dodávek plynu ze zahraničí do ČR a naopak. Z prezentovaných informací vyplynulo, že vzhledem k naplněnosti zásobníku plynu na území ČR by i v takovém kritickém případě při využití připravených regulačních opatření pro jeho spotřebu měly být zajištěny dodávky plynu pro chráněné kategorie odběratelů na celou zimní sezónu. Zastavení dodávek mezi státy je však pouze krajní variantou v případě selhání dohod se sousedními státy, které počítají s pokračováním dosavadního obchodu s plynem přes hranice států ale s využitím regulace spotřeby v jednotlivých zemích prostřednictvím regulačních opatření. Důležitým prvkem pro jeho udržení je závazek na meziročního snížení spotřeby o 15%, který ČR plní. Pokud se týká cen elektřiny, která v poslední době na burzách roste o stovky procent, je si vedení MPO vědomo, že tyto ceny jsou pro spotřebitele naprosto neakceptovatelné a je nutný státní zásah do způsobu obchodování za účelem snížení těchto cen. A také z důvodu zajištění dostatečné nabídky, protože aktuální situace je taková, že řada významných odběratelů, jako například většina krajů nebo také Správa železnic zatím nemají sjednaného žádného dodavatele elektřiny na příští rok. MPO a potažmo Vláda ČR preferuje shodu na jednotném způsobu zásahu do trhu s elektřinou na úrovní EU, protože společný postup zemí EU by měl být efektivnější, než samostatné kroky jednotlivých zemí, které by mohly někdy působit proti sobě. Proto také ČR iniciovala v rámci předsednictví EU jednání k této problematice na 9. září  2022. Pokud však k takové jednotné dohodě na úrovni EU nedojde, přijde Vláda ČR s vlastním národním řešením. Sociální partneři (zástupci odborů a zaměstnavatelských svazů) na jednání zdůraznili, že očekávají od vlády jasné informace v tomto směru na plenárním jednání Tripartity 13. září. Zástupci vedení MPO dále na jednání oznámili spuštění dotačního programu, který umožní poskytnout pomoc firmám z oblasti energeticky náročných provozů zpracovatelského průmyslu jejichž hospodaření je už v současné době silně negativně zasaženo prudkým nárůstem cen energií.

 „Dnešní Tripartita na ministerstvu dopravy se také mimo jiné týkala problémů s energiemi na železnici, přičemž tento bod byl na jednání zařazen na návrh OSŽ. Můj první dotaz byl, zda nepůjdeme i na železnici podobnou cestou jako MPO, že by ministerstvo vypsalo program na pomoc dopravcům postiženým zvýšením cen energií. Reakce byla taková, že co se týká automobilové dopravy a dieselů na železnici, tak jim již byla poskytnuta pomoc formou snížení spotřební daně u nafty a benzínu a také odpuštěním silniční daně a podařilo se již také zajistit prostředky na vrácení zaplacených POZE nákladními železničními dopravci v roce 2021 v rámci programu ROCET, které by dopravci měli obdržet v nejbližší době. S vyhlášením dotačního programu na pokrytí nárůstu cen energií dopravcům se tedy nepočítá. Vláda se chce ale zaměřit na pomoc formou zásahu do cen elektřiny a také formou zajištění státního nákupu elektřiny pro veřejný sektor včetně Správy železnic, která ji dodává železničním dopravcům. To bude podle názoru ministra dopravy účinnější a efektivnější pomoc dopravcům, než vyhlášení dotačního programu na pomoc s pokrytím růstu cen energií,“ konstatoval předseda OSŽ. „Dále se dnešní dopravní Tripartita věnovala také návrhu rozpočtu SFDI na rok 2023, kde na jedné straně je třeba hodnotit pozitivně, že tento návrh počítá s navýšením prostředků na více než 153 mld. Kč oproti letošní skutečnost cca 133 mld. Kč s tím, že by takto bylo zajištěno dostatek prostředků na dopravní investice i potřebnou údržbu. Potíž je však v tom, že v návrhu státního rozpočtu zatím není zapracován potřebný objem prostředků na dofinancování rozpočtu SFDI. Bude tedy třeba jednat o změně návrhu státního rozpočtu v této kapitole, nebo případně bude muset SFDI na pokrytí svého rozpočtu hledat další zdroje (např. vydání dluhopisů nebo bankovní úvěry). Sociální partneři se dohodli na podpoře požadavku navýšení prostředků pro SFDI při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2023 na jednání plána Tripartity, která se bude konat 13. září,“ dodává Martin Malý.

Následně se ještě předseda OSŽ Mgr. Martin Malý vrátil k poslednímu jednání, kdy Představenstvo OSŽ projednávalo připomínky k novele Zákona o drahách, kde hrála podstatnou roli záležitost dočasného přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy (obdoba dřívějšího návrhu tzv. konzervace) a také transpoziční záležitosti, které ne úplně vyhovovaly některým dopravcům, včetně Českých drah. Ministr dopravy dle předsedy OSŽ na dnešním jednání dopravní Tripartity informoval, že problematiku novelizace zákona o drahách rozdělili na dvě části. Za prvé, že co se týká transpozičních věcí, tak v tom jsou jen drobné rozpory, takže to půjde do řádného připomínkového řízení. Za druhé, co se týká sporu o dočasné přerušení provozuschopnosti, tak proběhnou dvě jednání 12. a 16. září za účasti ČESMAD, ŽESMAD, Správy železnic a dalších společností se pokusí najít vhodnější formulaci, jakým způsobem to pro všechny zúčastněné strany nejlépe řešit. „A rád bych zde ještě připomněl, že jsem posílal dopis na ministerstvo dopravy ohledně režijního jízdného. Máme tady termín, kdy se blíží další prolongace a stávající tarif, co je vydaný, tak v něm uvedené prolongační částky platí pouze do konce tohoto roku – dále nejsou stanoveny. Takže je nutné dohodnout, jak budou vypadat prolongační částky pro další roky. My samozřejmě navrhujeme zachování stávajících podmínek s odkazem, že klesl počet vlaků, na které se režijka vztahuje, a také navrhujeme vyjmout z tarifu ustanovení, že režijní průkaz neplatí ve vlacích ČD, které se do závazku veřejné služby dostaly na základě nabídkového řízení, jako je tomu dnes v Jihomoravském kraji a na lince P2 v Plzeňském kraji. Kromě toho také v dopise vzhledem k pokročilé liberalizaci české železnice argumentujeme pro návrh na zavedení nové formy zvýhodněného jízdného pro zaměstnance a rodinné příslušníky všech železničních dopravců a Správy železnic, například v rámci SJT“ukončil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý svoji řeč.

 V závěru jednání Představenstva OSŽ byly řešeny problémy s doručováním čtrnáctideníku OSŽ Obzor na některá pracoviště. Toto nebylo zapříčiněno ani redakcí ani Odborovým sdružením železničářů, nýbrž potížemi s drážní poštou. Náprava je řešena ve spolupráci s Českou poštou, bude však třeba, aby si základní organizace OSŽ určily adresu, kam noviny Česká pošta bude dodávat.

 

Daniela Houdková

Milan Sedlák

 

 


 

Právě přítomno: 274 hostů a žádný gestor