Současné jednání Ústředí OSŽ bylo dvojího charakteru. První část proběhla v sídle OSŽ v Domě Bohemika, druhá část byla výjezdní a probíhala v hotelu Ostrý v Železné Rudě.  Jednání se konalo ve dnech 13. a 14. září a řídil ho nejprve předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, po jeho odchodu na Úřad vlády na jednání Tripartity, pokračoval v moderování 1. místopředseda Radek Nekola.

Při kontrole plnění úkolů přišla na řadu také problematika jízdních výhod, kde předseda OSŽ v zásadě zopakoval informace uvedené na jednání Představenstva OSŽ 6. září, kde informoval o tom, že OSŽ po několika neformálních přípravných konzultacích s představiteli  vedení ČD a MD odeslalo dopis na Ministerstvo dopravy ohledně nastavení podmínek režijního jízdného: „Blíží se termín další prolongace a ve stávajícím platném Tarifu jízdních výhod jsou uvedeny prolongační částky pouze do konce tohoto roku – dále nejsou stanoveny. Takže je nutné dohodnout, jak budou vypadat prolongační částky pro další roky. My navrhujeme zachování stávajících podmínek s odkazem na skutečnost, že klesl počet vlaků, na které se režijka vztahuje, a dále také navrhujeme vyjmout z tarifu jízdních výhod ustanovení, že režijní průkaz neplatí ve vlacích ČD, které se do závazku veřejné služby dostaly na základě nabídkového řízení, jako je tomu dnes v Jihomoravském kraji a na lince P2 v Plzeňském kraji. Kromě toho také v dopise vzhledem k pokročilé liberalizaci české železnice argumentujeme pro návrh na zavedení nové formy zvýhodněného jízdného pro zaměstnance a rodinné příslušníky všech železničních dopravců a Správy železnic, například v rámci SJT “uvedl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.  Na základě dřívějších usnesení Ústředí OSŽ, se problematikou systémového řešení jízdních výhod zabývají předseda OSŽ ve spolupráci s předsedou PV ČD Štěpánem Lvem a vedoucím oddělení strategie a legislativy Vladislavem Vokounem.

Už na VIII. sjezdu OSŽ a posléze na dalších jednáních Odborového sdružení železničářů bylo prezentováno vytvoření jednotné šablony pro webové stránky ZO OSŽ. Ústředí OSŽ vytvoření jednotné šablony odsouhlasilo.

Následovaly informace ze zásadních jednání, ke kterým se postupně vyjadřovali 1. místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, a.s., Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek a místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV Bc. Renata Dousková. Jejich podrobná vyjádření najdete na webových stránkách OSŽ ve zprávě z jednání Představenstva OSŽ ze dne 6. září.

Ovšem zdůraznit je třeba, jak se vyjádřil Radek Nekola, obavy o udržení segmentu jednotlivých vozových zásilek, které se díky nekontrolovanému růstu cen propadají do hluboké ztráty. „Nesmíme dopustit, aby se v této době přijala rozhodnutí o rušení této činnosti. Pokud by se tak stalo, bude to mít vážné dopady do celé společnosti,“ dodal Radek Nekola.

Štěpán Lev následně dodal: „Covid-19, válka na Ukrajině, vysoká inflace a v poslední řadě enormní náklady na energie a pohonné hmoty nepřidává na dobré ekonomické kondici společnosti České dráhy, a.s. I v této nelehké době byla učiněna dohoda na zmírnění vysoké inflace, formou mimořádné odměně 7 500 Kč v srpnové výplatě pro všechny zaměstnance ČD. Také byla uzavřena Podniková kolektivní smlouva ČD na rok 2023 s nárustem 5,2 % do všech tarifů včetně smluvních mezd do 60 tisíc Kč. Ostatní ustanovení (délka dovolené, kondiční pobyty, pracovní doba a benefity) zůstávají i v PKS ČD na rok 2023 zachované.“

Za NeRV poskytla Bc. Renata Dousková nejčerstvější informace, které vzešly z výjezdního jednání Nedrážního republikového výboru OSŽ, které se konalo 8. září 2022 v hotelu Lesní chata Kořenov: „V Dopravním zdravotnictví, a.s. dne 26.9.2022 proběhne jednání o nové kolektivní smlouvě, které bude zaměřeno na zvýšení tarifních mezd a současně se projedná vyhodnocení mimořádných výkonnostních odměn za uplynulé období roku 2022. V měsíci červenci letošního roku byla z funkce ředitelky DZ, a.s. a předsedkyně představenstva DZ, a.s. odvolána MUDr. T. Soharová, a proto má představenstvo společnosti pouze dva členy. Ve stavebních společnostech OHLA ŽS, a.s. a SKANSKA se také chystá kolektivní vyjednávání, které je komplikovanější o to, že tyto společnosti mají zahraničního majitele. Nicméně, vzhledem k tomu, že například OHLA ŽS jako stavební firma má dostatek zakázek, tarifní nárůst mezd se předpokládá spíše dvouciferný. Dále se dle platné vyhlášky MPSV navyšuje stravné a stravenkový paušál. Z důvodu enormního nárůstu cen energií se rozšiřuje sortiment osobních ochranných pracovních pomůcek. Drážní společnost TRILEX, měla za uplynulé období nárůst mzdy o 30 %. Kolektivní jednání na další období začalo 7.  září 2022.  Dopravní podnik města Brna eviduje mzdový nárust o cca 9,7 % u svých zaměstnanců, který byl ovšem ovlivněn hlavně přesčasy, neboť DPMB již delší dobu bojuje s nedostatkem zaměstnanců. Traťová strojní společnost konečně zrušila konto pracovní doby a přešla u zaměstnanců na jednosměnný pracovní režim. U této společnosti se řeší ve spolupráci se svazovými inspektory BOZP problém ve sprchách, kde neteče teplá voda. Co se týká Drážního úřadu, zaměstnavatel na podkladě vyjednávání s OSŽ zakomponoval do PKS rozšíření platných benefitů o tzv. home office, který ale většina zaměstnanců nemůže u své práce dostatečně využít. Rovněž došlo k navýšení stravenek na 160Kč.“ Na závěr doplnila informaci o Střední škole technicko-odborné v Olomouci, kde došlo k tarifnímu navýšení mezd. Díky současným cenám za energie, vyvstala otázka, zdali nebude zavedena distanční výuka.

PhDr. Helena Svobodová informovala o průběhu další etapy novelizace Směrnice EC 2007/59/EU o vydávání o certifikaci strojvedoucích. Dne 15.8. 2022 se zástupci OSŽ (R. Nekola, Š. Lev, PhDr. Svobodová a Ing. Corradini zúčastnili cíleného interview na téma "Odhad dopadů novelizace Směrnice EC 2007/59/EU ". Interview bylo vedeno pracovníky holandské agentury ECORYS v rámci konzultací, které provádí Evropská komise.  Podle EK je současný certifikační proces zastaralý a brání strojvedoucím měnit zaměstnavatele v rámci EU. OSŽ poukázalo na skutečnost existence velkého množství národních dopravních předpisů a široké škály kolejových vozidel, sjednocení certifikace proto nepovažuje v současné době za reálné. Kromě certifikačního procesu se rovněž diskutuje o jazykové způsobilosti strojvedoucích a možnosti zavedení jednotného komunikačního jazyka, kterým by měla být stejně jako v letectví angličtina. OSŽ stejně jako ostatní zástupci ETF však s tímto návrhem nesouhlasí a upozorňuje na zcela rozdílné povahy železniční a letecké dopravy.

Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons) ve svém vystoupení hovořil o využití rezerv zdravotních pojišťoven, dále zmínil, že ne všechny tzv. malé kondiční ozdravné pobyty byly vyčerpány u SŽ – čtyřdenní i šestidenní od ZP MV 211. Dálepřipomněl, že pokud budou zaměstnanci chtít přejít ke Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra 211, mohou tak učinit do 30. září 2022.

V další části jednání ústředí OSŽ schválilo Výroční zprávu a účetní uzávěrku akciových společností Pacifik a OSŽ Slovakia za rok 2021, daňové přiznání OSŽ za rok 2021, rozdělení výsledku hospodaření OSŽ za rok 2021, plnění rozpočtu OSŽ za první polovinu roku 2022, návrh Statutu Nedrážního republikového výboru OSŽ a návrh na změny v Organizačním řádu OSŽ. A vzalo na vědomí Informace o vyhodnocení PKS uzavřených u zaměstnavatelů, kde působí odborová organizace OSŽ.

Předsedkyně revizní komise OSŽ Barunka Balážová zmínila blížící se jednání komise v rámci, kterého provede kontrolu v aparátu OSŽ, kde dochází ke změnám v hospodářsko-finančním oddělení a pokračovala informacemi o kontrolách v olomoucké oblasti. Informovala také o tom, že předchozí 

předsedkyně OZŽ pozvala naše zástupce ke společnému jednání s jejich dosavadním a novým osazenstvem revizní komise Odborového združenia železničiarov, které se uskuteční na Slovensku.

Závěrem dopoledního jednání hovořil Mgr. Martin Malý o zářijových jednáních Tripartity, o čemž jsme podrobně informovali ve zprávě z jednání Představenstva OSŽ. Po dnešním konání Tripartity zaslal účastníkům jednání ústředí celkem pozitivní zprávu o jeho výsledku:

„Vážené kolegyně a kolegové, na jednání Tripartity byly ze strany vlády konstatovány dvě důležité pozitivní informace.

1.) Vládou oznámené zastropování cen energií pro domácnosti a veřejné služby (6 Kč/KWh včetně DPH) se bude vztahovat i na nákup elektrické energie správy železnic pro všechny železniční dopravce, osobní i nákladní. 14. září v 9 hod se k tomu bude vyjadřovat ministr dopravy Martin Kupka prostřednictvím videokonference se všemi dopravci.

2.) Dofinancování rozpočtu SFDI na příští rok do plánovaného objemu přes 150 mld. Kč, bude zajištěno prostřednictvím úvěru od domácích nebo zahraničních bankovních subjektů. SFDI má od nich nabídky za výhodnějších podmínek, než by bylo financování prostřednictvím deficitu státního rozpočtu.“

Při večerním jednání v hotelu Ostrý v Železné Rudě proběhla prezentace hotelů OSŽ, kterou ve spolupráci s nájemci hotelu Lesní chata v Kořenově a hotelu Ostrý Jaroslavem Mottlem a nájemcem hotelu Oddech Jakubem Vytáčkem vedl místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka. O průběhu prezentace Vás budeme informovat v samostatném článku.

Daniela Houdková

Milan Sedlák 

 

 

 

 
 

Právě přítomno: 253 hostů a žádný gestor