V úvodním slovu předseda PV Petr Štěpánek přivítal všechny přítomné a oznámil příchod personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého v průběhu jednání. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý v úvodním příspěvku pravidelného zasedání Podnikového výboru při Správě železnic shrnul aktuální dění jak na železnici, tak v OSŽ.

Nejprve se vrátil k problematice zajištění energií pro železnici v příštím roce. Na návrh OSŽ se byla tato problematika otevřena na jednání PT RHSD pro dopravu a dopravní infrastrukturu (dopravní Tripartita) dne 6. září a následně dořešena na plenárním zasedání Tripartity 13. září s tím závěrem, že vláda pro příští rok zajistí nákup trakční elektřiny pro železnici v celém potřebném objemu cca 1,3 TWh v rámci zastropované ceny.
Tento výsledek jednání Tripartity je naprosto zásadní pro další provoz v elektrické trakci, který byl turbulentním vývojem na trhu s elektřinou vážně ohrožen, protože Správě železnic, jež zajišťuje dodávku trakční energie všem dopravcům na železnici, se stejně jako například celé řadě krajů do té doby nepodařilo získat žádného dodavatele trakční elektřiny na rok 2023 za přijatelných podmínek a dopravci tak prakticky vůbec nemohli kalkulovat tyto náklady pro příští rok. Nyní již mají železniční dopravci, přes i tak výrazné zdražení oproti letošnímu roku, v otázce růstu nákladů na energie alespoň nějaké konkrétní vládou garantované limity.
Další pro železnici důležitou problematikou projednávanou na Tripartitě byla otázka dofinancování rozpočtu SFDI na příští rok, kde po započítání plánovaných daňových příjmů a dotace ze státního rozpočtu chybělo na příjmové straně více než 50 mld. Kč, zejména na financování investic. Výsledek jednání Tripartity v tomto směru lze shrnout asi tak, že prostředky na provozuschopnost, opravy a údržbu jsou pro SŽ v rozpočtu SFDI zajištěny a pokud se týká dofinancování plánovaných investic, nebudou tyto zajištěny ze státního rozpočtu ale formou úvěrů od českých a případně i zahraničních bankovních institucí. Z pohledu OSŽ je tento výsledek velmi důležitý, zejména například pro zajištění finančních prostředků na mzdy zaměstnanců SŽ.
V dalším bodu se Martin Malý věnoval aktuálnímu vývoji v oblasti režijních výhodám. Ministerstvo dopravy zaslalo odborovým centrálám ke konzultaci návrh 17. změny Tarifu ZJV, ve kterém na příští tři roky, s výjimkou zaměstnanců ČD, navrhuje všem ostatním držitelům „režijek“ zvýšení stávajících prolongačních poplatků na dvojnásobek, s odkazem na růst spotřebitelských cen od roku 2018. Tento návrh MD je z pohledu OSŽ ve stávající podobě neakceptovatelný a předseda OSŽ proto svolal na pondělí 24. října ke společnému jednání zástupce všech odborových centrál na železnici za účelem dohody na společném návrhu jeho úprav a doplnění, který bude následně zaslán Ministerstvu dopravy k dalšímu projednání. Současně prezentoval návrh úprav Tarifu ZJV, se kterým vyjednavači OSŽ na toto jednání půjdou.
V informacích týkajících se OSŽ se dále zabýval ekonomickou situací OSŽ Slovakia a jejím řešením pro další období. Rekreační zařízení Skalka v Rajeckých Teplicích by tak, zejména z důvodu prudkého nárůstu cen energií a snížení počtu poptávaných KOP, mělo být v provozu pouze do konce tohoto roku a poté by již měla probíhat příprava na schválenou rekonstrukci.
V závěru příspěvku zodpověděl předseda OSŽ dotazy přítomných, mimo jiné i k povinnosti všech ZO mít od 1. ledna datovou schránku. Reagoval i na názory týkající se obsahu a distribuce čtrnáctideníku Obzor.
Personální ředitel Pavel Koucký v bloku věnovaném informacím zaměstnavatele okomentoval průběh kolektivního vyjednávání i některé změny v textu PKS a avizoval předložení Opatření generálního ředitele k projednání. Toto opatření by vstoupilo v platnost 1. ledna, pokud by PKS nebyla podepsána všemi OC. Personální ředitel předeslal, že by Opatření nebylo striktně dle ZP, ale upozornil, že některé benefity lze mít zakotveny jen v kolektivní smlouvě. Dle slov Ing. Kouckého není momentálně úplně jasné, zda v patové situaci při nekompletnímu podpisu PKS na rok 2023 (chybí podpis OC ADP) bude probíhat výplata další části odměny GŘ. Dále se zabýval personálními změnami – k 31. 10. 2022 byl odvolán náměstek GŘ pro řízení provozu Ing. Miroslav Jasenčák a od 1. 11. 2022 bude jmenován jeho nástupce Mgr. Jaroslav Flegl, dosavadní ředitel odboru plánování a koordinace výluk. Další část věnoval Ing. Koucký mzdovému vývoji a rozboru mezd za období 1-9/2022. Při jiné, než současné vysoké inflaci by byly tyto informace příznivé. Aktuálně jsme ovšem okolo 7 % pod reálnou mzdou, což nás vrací kupní silou o několik let zpět.
Po odchodu obou hostů pokračoval předseda PV Petr Štěpánek se svými tajemníky v doplnění informací z kolektivního vyjednávání. Podrobně byly popsány všechny změny v PKS na rok 2023 i důvody, proč jedna odborová centrála (ADP) dosud nepřipojila svůj podpis. Podrobně popsal Petr Štěpánek i stav vyjednávání nad Rámcovými zásadami FKSP i C-FKSP. Bohužel v této oblasti přetrvává z naší strany ještě několik zásadních rozporů a není možné souhlasit s názory zaměstnavatele.
V různých informacích zazněla mimo jiné pozvánka na plánovaný Aktiv zástupců ZO (zaměstnanců SŽ) na 2. listopadu nebo informace z jednání pracovní skupiny k OOPP a uniformám, podrobnosti najdete ZDE.
Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl a Jožka Hlaváček

 

Právě přítomno: 236 hostů a žádný gestor