Dne 19. října proběhlo v Praze v Domě Bohemika jednání Ústředí OSŽ. Hned po zahájení předsedou Odborového sdružení železničářů Mgr. Martinem Malým ústředí všemi hlasy přítomných   schválilo nového člena Ústředí OSŽ Karla Tomečka – předsedu ZO OSŽ ŽST Břeclav. Zvolen byl na návrh PV OSŽ při ČD a.s. na uvolněnou pozici z důvodu úmrtí pana Františka Vopátka, který zemřel 13. července letošního roku.

Dále proběhla kontrola plnění úkolů, kde asi nejdiskutovanějším bodem byla jednání ohledně režijních výhod. Celá věc nabývá na intenzitě obzvláště od konce srpna tohoto roku, kdy byl na ministerstvo dopravy zaslán dopis s návrhy OSŽ  na řešení této problematiky pro příští období. Předseda OSŽ informoval, že MD na tento dopis nereagovalo, ale  18. října rozeslalo odborovým organizacím ke konzultaci návrh 17. změny „Tarifu ZJV“, který sice obsahuje na příští tři roky zachování stávající výše prolongačních  poplatků pro zaměstnance ČD, pro všechny ostatní držitele  režijních výhod však navrhuje navýšení dosavadních prolongačních poplatků o 100 %. Ministerstvo přitom argumentuje  tento návrh zejména  cca 30 % navýšením spotřebitelských cen od roku 2018, kdy byla výše prolongačních poplatků naposledy změněna a celkově nízkou cenou ve srovnání s roční síťovou jízdenkou ČD. Tento návrh MD je však z pohledu OSŽ ve stávající podobě  neakceptovatelný a předseda OSŽ proto svolal na pondělí 24. října ke společnému jednání zástupce všech odborových centrál na železnici za účelem dohody na společném návrhu jeho úprav a doplnění, který by měl být následně zaslán Ministerstvu dopravy k dalšímu projednání.  Poté předseda podrobně prezentoval připravený návrh stanoviska, se kterým  vyjednavači OSŽ na společné jednání odborových centrál půjdou. Ústředí OSŽ tento návrh vzalo na vědomí a pověřilo Představenstvo k dalšímu vyjednávání v této záležitosti.

Místopředseda Radek Nekola dodal, že jízdní výhody považuje za věc, o kterou by se měli odboráři „poprat“.

Místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka v rámci kontroly úkolů ve věci schválené přestavby (komplexní rekonstrukce) hotelu Skalka informoval  o ekonomické  situaci OSŽ Slovakia a jejím řešením pro další období. Rekreační zařízení Skalka v Rajeckých Teplicích by tak, zejména z důvodu prudkého nárůstu cen energií a snížení počtu poptávaných  KOP, mělo být v provozu pouze do konce tohoto roku a poté by již měla probíhat příprava na schválenou rekonstrukci. Přípravná fáze samotné přestavby proběhne v roce 2023–24.

Po kontrole plnění úkolů následovaly informace ze zásadních jednání, kdy jako první dostal slovo místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD, a.s. Štěpán Lev, který zmínil, že došlo k dohodě se zaměstnavatelem ohledně navýšení stravného. To se zpětně doplatí (respektive v zářijové výplatě bylo doplaceno) k datu 20. 8. 2022. Nadále ČD jednají o kompenzacích za zvýšené náklady s ministerstvem dopravy a kraji – dohoda je někde učiněna. Důležitá informace, je také zastavení soudního řízení kauzy Falcon. Co se týká zdražování jízdného, potvrdil předseda Lev, že dojde k navýšení o 15 %. Tajemník PV OSŽ při ČD, a.s. Antonín Leitgeb informoval o probíhajícím jednaní s Moravskoslezským krajem, který požaduje mimo jiné i bateriové jednotky. Další jednaní se vedou ohledně jednotek „Moravia“ v Jihomoravském kraji. Věra Nečasová, tajemnice PV OSŽ při ČD doplnila, že představenstvo ČD rozhodlo o realizaci centralizace MTZ v OCÚ k 1.1.2023. Toto rozhodnutí na jednaní PV OSŽ při ČD, a. s. dne 13.10.2022 obhajoval člen představenstva pro provoz Mgr. Michal Kraus.

Poté dostal slovo první místopředseda OSŽ a předseda PV ČD Cargo Radek Nekola. Ten se zmínil o propadu dopravy hlavně v oblasti automotivu, který je dán ochladnutím výroby aut a subdodavatelských podniků, nicméně nad očekáváním je vozba hnědého energetického uhlí, dosahující meziroční zvýšení bezmála 151 %. Tato zvýšená poptávka znamená obrovský tlak od spotřebitelů na včasnost doručení, naše společnost je tak pod obrovským tlakem a musí reagovat na stížnosti našich zákazníků. Ne vždy je chyba na naší straně, každý čeká na poslední chvíli a domnívá se, že dnes zavolám a zítra mám.  Na to navazuje očekávané zasedání vlády, která se bude zabývat projednáním přednostních vlaků, efektivita tohoto kroku se teprve potvrdí, či vyvrátí až za provozu. ČD Cargo nejvíce trápí zoufalý nedostatek zaměstnanců, stěžejní úkol na příští roky bude tedy schopnost prosadit se na pracovním trhu při náboru nových zaměstnanců. Pozitivní zprávou z jednání je nová, upravená podniková kolektivní smlouva a na to navazující kolektivní smlouva pro rok 2023. Proti původnímu znění smlouvy tak dochází k dvouprocentnímu nárůstu mezd již od posledního kvartálu letošního roku a dalšímu 6% nárůstu mezd počínaje rokem 2023. U zaměstnanců se smluvní mzdou dojde k 8% navýšení od 1.1. 2023. V souladu s úpravou vyhlášky č. 511/2021 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí dochází také k úpravě stravného a nárůstu nominální hodnoty stravenek. Upravena byla také odměna za čerpání náhradního volna. Významnou událostí, byla akce otevření terminálu Mošnov, kdy je ČD Cargo jeden ze čtyř vlastníků a může tak dokázat, že je schopen se ctí ustát i tuhle výzvu. ČD má výhradní právo o rozhodování, co se bude odvážet či přivážet. S tím jde ruku v ruce výhodná smlouva s firmou INNOFREIGHT.

Následovaly informace z jednání Správy železnice, zastoupené  místopředsedou OSŽ Petrem Štěpánkem, Ten vyzvedl domluvu se zaměstnavatelem o zvýšení příplatku pro strojvedoucí s licencí, také odměňování za zaškolování zaměstnanců 15 a 20 %, navýšení hodnoty stravenek, kdy zaměstnavatel přispívá 55 %, mimořádnou odměnu do výše 10 000,- Kč, kterou zaměstnanci obdrží ve třech splátkách. Dále byla odsouhlasena zaměstnanecká čipová karta s benefitem 1000 Kč na osobní využití podle vyhlášky 114. Co se týká řešení kondičně ozdravných pobytů, tak se uprofese  diagnostik ŽDC podařilo zahrnout nárok na kondiční ozdravný pobyt a funkce ústředního dispečera se převede z tříleté nárokovosti na dvouletou. Ke zrušení došlo u čerpání domácích kondičních ozdravných pobytů. Vzhledem k aktuální situaci na trhu, to byla jednotná shoda všech odborových centrál.

Za nedrážní odborové organizace vystoupila místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková. Ta začala informacemi z kolektivního jednání v Železničním zdravotnictví, kde OSŽ navrhuje navýšení mezd a také benefitů, které jsou výhodné pro zaměstnavatele z hlediska daňového, ale také  pro zaměstnance. Připomněla, že jak na železnici, tak i ve zdravotnictví se stále bojuje s nedostatkem zaměstnanců, a to především v nedostatku zdravotních sester, které jsou finančně často podhodnoceny. Koncem října proběhne další jednání, na kterém se bude řešit i velmi diskutované téma - přestávky v pracovní době, které jsou problematicky dodržovány. Další projednávanou firmou byla Traťová strojní společnost, která již od léta stále nebyla schopna zajistit zaměstnancům teplou vodu ve sprchách a informace o jakémkoliv pokroku v této kauze jsou negativní.

Společnost OHLA ŽS začátkem října uspořádala velkolepý galavečer u příležitosti 70 let od vzniku stavební společnosti, tehdy ještě pod názvem Železniční stavitelství. Renata Dousková odkazuje na informační média OSŽ včetně Nedrážního Obzoru, kde je napsáno více o profesním růstu a změnách této společnosti až do současného období.

Za firmu AŽD vystoupil Karel Šimáček. Ten ve stručnosti představil benefity pro zaměstnance, na kterých se se zaměstnavatelem domluvili. Mezi ně patří věrnostní odměna po pěti letech, příspěvek na důchodové připojištění ve výši určené odpracovanými léty, od 1. ledna 2024 dostanou zaměstnanci společnosti AŽD tři dny volna navíc a 5000 Kč na zaměstnanecké kartě, které každý obdrží po zkušební době. Karel Šimáček také neopomněl zmínit nově nasmlouvané projekty v zahraničí, a to v Maďarsku a v Chorvatsku. 

Slovo také dostal Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons). Ten připomněl, že je stále možné využít čtyř a šesti denních ozdravných pobytů u SZ a také, že v druhé polovině listopadu se bude projednávat zdravotně pojistný plán. V oblasti preventivních prohlídek by rád připomněl všem zaměstnancům, že je vhodné na ně docházet a nezanedbávat je.

Závěrem k informacím ze zásadních jednání se  Martin Malý vrátil k některým výsledkům jednání tripartity 13. září. Zde bylo mimo jiné dohodnuto, že vláda pro příští rok zajistí nákup elektrické energie pro železnici za zastropované ceny jak pro osobní, tak i pro nákladní dopravu. Pokud se týká dofinancování rozpočtu SFDI na rok 2023, rozhodla se vláda chybějících více než 50 mld. na příjmové straně řešit formou úvěrů pro SFDI od bankovního sektoru. Pokud se týká často diskutované otázky snížení  minulou vládou navržených odvodů za státní pojištěnce a z toho důvodu rizika vyčerpání rezerv zdravotních pojišťoven, zde ministr financí Zbyněk Stanjura přes námitky odborových zástupců setrval na svém odmítavém stanovisku k navýšení s argumentací, že by takto došlo zbytečně k navýšení deficitu státního rozpočtu a tím ke zvýšení nákladů na obsluhu státního dluhu, neboť rezervy na účtech zdravotních pojišťoven jsou podle názoru vlády zbytečně vysoké.

Poté byla vyzvána předsedkyně Republikové rady seniorůDanuše Polášková. Ta seznámila přítomné s programem z chystaného jednání, jehož součástí je i prohlídka města Prahy a výlet na lodi po řece Vltavě, či exkurze do České národní banky. Co se týká plnění plánů, resty nemají, naopak, novým cílem je zmapovat kluby a členy odborových organizací mezi seniory v každém regionu. Vzhledem k tomu, že podané informace ze základních organizací jim úplně nesedí.

Dále byly na programu informace o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za I. pololetí 2022, který bude zveřejněn na webových stránkách OSŽ a ve čtrnáctideníku Obzor. Ve druhé polovině jednání se projednávala novelizace „Směrnice pro hospodaření s finančními prostředky a majetkem OSŽ“, která upravuje použití finančních prostředků, bod 2. Stravování, a to navýšení limitů výdajů na občerstvení např. při jednáních či sportovních akcích vzhledem k aktuálnímu ekonomickému vývoji v ČR, zvyšování cen energii, potravinářských komodit a cen ve stravovacích zařízeních. Nově schválené limity přitom vycházejí z limitů aktuálně uplatňovaných u zaměstnavatelských subjektů v působnosti OSŽ.

Následně Martin Malý pokračoval na téma OSŽ a třetí nákup státních dluhopisů ČR v roce 2022. OSŽ prostřednictvím České spořitelny, útvaru zprávy aktiv pro institucionální klienty, nakoupilo v červenci 2019 státní dluhopisy České republiky. Výnos z této transakce je plánovaným příjmem schváleného rozpočtu OSŽ na rok 2022. Jelikož nominální hodnota těchto dluhopisů byla již OSŽ vyplacena zpět, může OSŽ zvažovat novou investici z těchto finančních prostředků. Na základě rozhodnutí Ú-OSŽ již byly letos nakoupeny dva balíky státních dluhopisů, které budou držet do splatnosti v roce 2025 a jejich výnos bude podle usnesení Ú-OSŽ rozdělen rovnoměrně jako plánovaný příjem do rozpočtů OSŽ v letech 2023, 2024 a 2025.  Jelikož v souvislosti s výrazným nárůstem cen energií a celkově vysoké míře inflace budou OSŽ v nejbližší době na výdajové straně rozpočtu i přes případná úsporná opatření narůstat náklady, je vhodné činit další praktické kroky k bezpečnému navyšování příjmů do rozpočtu OSŽ. Ústředí OSŽ proto tento záměr nakoupit další dluhopisy České republiky schválilo a uložilo předsedovi OSŽ a 1. místopředsedovi OSŽ ve spolupráci s Českou spořitelnou tento záměr realizovat.

Předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová seznámila představenstvo s výsledky kontrol devíti organizací v olomoucké oblasti. Některé organizace mají bohužel v kvalitě vedení administrativy ještě poměrně značné rezervy, naopak velmi dobře pak dopadla kontrola například v organizacích ZO DKV Olomouc, ZO Hanušovice nebo ZO ŽS Šumperk. Dále připomněla výjezdní jednání revizní komise na Slovensko na základě pozvání nové předsedkyně RK OZŽ Ing. Vladimíry Francové, které proběhlo ve velmi příjemné atmosféře 12. až 14. října 2022 ve Štrbě. Pětičlenná výprava revizní komise se seznámila s nově obsazenou a omlazenou revizní komisíOZŽ, zúčastnila se exkurze výroby tatranského čaje či výletu na Štrbské pleso, ale především si vyměnili vzájemné poznatky a praktické zkušenosti ve fungování revizní komise v obou státech.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 255 hostů a žádný gestor